اسناد شفافیت دونیت (2nate.com)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
نام حامیمقدار حمایتمورد حمایتزمان حمایت
3
احمد م5,000ماه مهربان ؛ اطعام نیازمندان و تهیه بسته غذایی برای نیازمندان5/25/2018 14:10:24
4
غلامرضا ش100,000آزادی دو پدر5/25/2018 14:10:17
5
منوڇهر پ2,000ماه مهربان ؛ اطعام نیازمندان و تهیه بسته غذایی برای نیازمندان5/25/2018 14:10:10
6
عباس ب250سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 14:09:57
7
منوڇهر پ2,000کمک به مستمندان و نیازمند تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد روستاهای بشاگرد5/25/2018 14:09:49
8
جواد د1,000کمک به مستمندان و نیازمند تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد روستاهای بشاگرد5/25/2018 14:09:40
9
منوڇهر پ5,000آزادی دو پدر5/25/2018 14:09:32
10
عبدالحسين ص2,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 14:09:24
11
جواد ج10,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 13:55:56
12
سيدناصرالدين ط2,000ماه مهربان ؛ اطعام نیازمندان و تهیه بسته غذایی برای نیازمندان5/25/2018 13:55:46
13
حسين ن5,000کمک به مستمندان و نیازمند تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد روستاهای بشاگرد5/25/2018 13:55:38
14
حسين ن5,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 13:55:29
15
حسين ن5,000سفره رمضان (97)5/25/2018 13:55:20
16
حسين ح10,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 13:55:11
17
حسين ن5,000آزادی دو پدر5/25/2018 13:55:00
18
خديجه ع30,000آزادی دو پدر5/25/2018 13:54:48
19
علي ق2,000توانیتو (همیارِ مهر): سامانه‌ای برای رفاه زندگی توان‌یابان5/25/2018 13:54:39
20
علي ق2,000ماه مهربان ؛ اطعام نیازمندان و تهیه بسته غذایی برای نیازمندان5/25/2018 13:54:24
21
علي ق2,000کمک به مستمندان و نیازمند تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد روستاهای بشاگرد5/25/2018 13:54:16
22
حسام2,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 13:54:08
23
علي10,000آزادی دو پدر5/25/2018 13:39:56
24
زينب ج2,000آزادی دو پدر5/25/2018 13:39:42
25
الناز ع500سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 13:39:32
26
محسن ن10,000آزادی دو پدر5/25/2018 13:25:50
27
محسن ن5,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 13:25:42
28
اميرحسين ا200سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 13:25:32
29
سيدمهدي ش2,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 13:25:24
30
سيدابراهيم ص20,000آزادی دو پدر5/25/2018 13:25:11
31
حميدرضا ج50,000آزادی دو پدر5/25/2018 13:25:01
32
علي ق2,000آزادی دو پدر5/25/2018 13:24:51
33
علي ق2,000سفره رمضان (97)5/25/2018 13:24:42
34
علي ق2,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 13:24:31
35
ماندانا ب2,000آزادی دو پدر5/25/2018 13:24:22
36
محمدصادق ش2,000سفره رمضان (97)5/25/2018 13:10:58
37
محمدصادق ش2,000کمک به مستمندان و نیازمند تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد روستاهای بشاگرد5/25/2018 13:10:45
38
منصوره ح30,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 13:10:37
39
باقر ك10,000آزادی دو پدر5/25/2018 13:10:27
40
محمدمهدي ن200ماه مهربان ؛ اطعام نیازمندان و تهیه بسته غذایی برای نیازمندان5/25/2018 13:10:19
41
نادر م5,000آزادی دو پدر5/25/2018 13:10:09
42
باقر ك20,000کمک به مستمندان و نیازمند تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد روستاهای بشاگرد5/25/2018 13:09:59
43
باقر ك20,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 13:09:49
44
محمد ش30,000آزادی دو پدر5/25/2018 13:09:40
45
محسن ح200سفره رمضان (97)5/25/2018 13:09:32
46
مسعود ش5,000توانیتو (همیارِ مهر): سامانه‌ای برای رفاه زندگی توان‌یابان5/25/2018 12:56:09
47
عبدالحميد ع5,000کمک به مستمندان و نیازمند تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد روستاهای بشاگرد5/25/2018 12:55:57
48
ماهرخ ي10,000آزادی دو پدر5/25/2018 12:55:49
49
فاطمه ق5,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 12:55:40
50
علي ا20,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 12:55:31
51
محمود س10,000آزادی دو پدر5/25/2018 12:55:21
52
علي م200سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 12:55:12
53
سميه ص20,000آزادی دو پدر5/25/2018 12:55:01
54
راحله ر2,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 12:54:50
55
مهدي گ5,000کمک به مستمندان و نیازمند تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد روستاهای بشاگرد5/25/2018 12:54:42
56
مهدي گ5,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 12:54:34
57
ايتاله ب20,000سفره رمضان (97)5/25/2018 12:54:23
58
ثمين خ5,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 12:40:07
59
محمدحسن ح15,000کمک به مستمندان و نیازمند تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد روستاهای بشاگرد5/25/2018 12:39:56
60
نرگس ع1,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 12:39:47
61
ندا ج10,000کمک به مستمندان و نیازمند تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد روستاهای بشاگرد5/25/2018 12:39:37
62
ندا ج10,000آزادی دو پدر5/25/2018 12:39:26
63
کوشا اثیمی زیده سرائی20,000با کتاب تا کپر5/25/2018 12:33:37
64
زهرا غ20,000ماه مهربان ؛ اطعام نیازمندان و تهیه بسته غذایی برای نیازمندان5/25/2018 12:25:57
65
احمد ن20,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 12:25:46
66
مهدي ز500سفره رمضان (97)5/25/2018 12:25:36
67
منير پ5,000آزادی دو پدر5/25/2018 12:25:26
68
مجيد م20,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 12:25:15
69
روح ا5,000آزادی دو پدر5/25/2018 12:25:05
70
علي غ50,000سفره رمضان (97)5/25/2018 12:24:50
71
سعيد ش5,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 12:24:38
72
علي غ50,000آزادی دو پدر5/25/2018 12:24:28
73
فاطمه ن2,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 12:24:18
74
شاكر ا10,000ماه مهربان ؛ اطعام نیازمندان و تهیه بسته غذایی برای نیازمندان5/25/2018 12:24:07
75
حامد ص2,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 12:09:33
76
سينا ق10,000آزادی دو پدر5/25/2018 12:09:22
77
علي س2,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 12:09:10
78
سلمان ن2,000آزادی دو پدر5/25/2018 11:55:14
79
طه ر5,000ماه مهربان ؛ اطعام نیازمندان و تهیه بسته غذایی برای نیازمندان5/25/2018 11:55:06
80
كلثومه ب5,000سفره رمضان (97)5/25/2018 11:54:58
81
محمدحسن ع5,000ماه مهربان ؛ اطعام نیازمندان و تهیه بسته غذایی برای نیازمندان5/25/2018 11:54:49
82
رويا ك5,000آزادی دو پدر5/25/2018 11:54:40
83
محمدحسن ع5,000آزادی دو پدر5/25/2018 11:54:29
84
سروش م20,000آزادی دو پدر5/25/2018 11:54:17
85
زهره د1,000توانیتو (همیارِ مهر): سامانه‌ای برای رفاه زندگی توان‌یابان5/25/2018 11:41:04
86
زهره د1,000ماه مهربان ؛ اطعام نیازمندان و تهیه بسته غذایی برای نیازمندان5/25/2018 11:40:57
87
زهره د1,000کمک به مستمندان و نیازمند تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد روستاهای بشاگرد5/25/2018 11:40:43
88
زهره د2,000آزادی دو پدر5/25/2018 11:40:33
89
زهره د1,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 11:40:23
90
محمد ك5,000ماه مهربان ؛ اطعام نیازمندان و تهیه بسته غذایی برای نیازمندان5/25/2018 11:40:13
91
ريحانه ا10,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 11:40:05
92
نصراله ڇ20,000ماه مهربان ؛ اطعام نیازمندان و تهیه بسته غذایی برای نیازمندان5/25/2018 11:39:56
93
عليرضا ن2,000ماه مهربان ؛ اطعام نیازمندان و تهیه بسته غذایی برای نیازمندان5/25/2018 11:39:47
94
سيامك ق2,000ماه مهربان ؛ اطعام نیازمندان و تهیه بسته غذایی برای نیازمندان5/25/2018 11:39:35
95
مجتبي س50,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 11:39:26
96
فروتن ف2,000سفره رمضان (97)5/25/2018 11:26:10
97
ليلا ح5,000سومین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/25/2018 11:26:00
98
فاطمه ب10,000آزادی دو پدر5/25/2018 11:25:51
99
حميد ر10,000کمک به مستمندان و نیازمند تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد روستاهای بشاگرد5/25/2018 11:25:41
100
ارش ن5,000آزادی دو پدر5/25/2018 11:25:31
Loading...
 
 
 
۵۰۰ حمایت‌ آخر
پروژه‌ها
 
 
Main menu