اسناد شفافیت دونیت (2nate.com)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
نام حامیمقدار حمایتمورد حمایتزمان حمایت
3
مخفی (همکاران تامین مالی)10,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 10:38:51
4
مخفی (همکاران تامین مالی)5,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 10:24:11
5
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 10:24:04
6
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 10:23:58
7
مخفی (همکاران تامین مالی)20,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 10:23:52
8
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 10:09:07
9
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 10:09:01
10
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 10:08:55
11
مخفی (همکاران تامین مالی)20,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 9:54:38
12
مخفی (همکاران تامین مالی)5,000تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 9:54:31
13
مخفی (همکاران تامین مالی)5,000راه اندازی واحد موسیقی کودکان بی سرپرست1/23/2018 9:54:24
14
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 9:54:18
15
مخفی (همکاران تامین مالی)5,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 9:54:10
16
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000راه اندازی واحد موسیقی کودکان بی سرپرست1/23/2018 9:53:59
17
مخفی (همکاران تامین مالی)1,000تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 9:39:34
18
مخفی (همکاران تامین مالی)10,000تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 9:39:28
19
مخفی (همکاران تامین مالی)10,000راه اندازی واحد موسیقی کودکان بی سرپرست1/23/2018 9:39:22
20
مخفی (همکاران تامین مالی)20,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 9:39:16
21
مخفی (همکاران تامین مالی)10,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 9:39:10
22
مخفی (همکاران تامین مالی)500تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 9:39:06
23
مخفی (همکاران تامین مالی)3,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 9:39:00
24
مخفی (همکاران تامین مالی)10,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 9:38:55
25
مخفی (همکاران تامین مالی)20,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 9:24:39
26
مخفی (همکاران تامین مالی)500رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 9:24:34
27
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 9:24:27
28
مخفی (همکاران تامین مالی)5,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 9:24:21
29
مخفی (همکاران تامین مالی)70,000تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 9:24:15
30
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 9:24:07
31
مخفی (همکاران تامین مالی)5,000تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 9:23:59
32
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000راه اندازی واحد موسیقی کودکان بی سرپرست1/23/2018 9:23:53
33
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 9:09:20
34
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 9:09:13
35
مخفی (همکاران تامین مالی)10,000تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 9:09:07
36
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 9:09:01
37
مخفی (همکاران تامین مالی)10,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 9:08:54
38
مخفی (همکاران تامین مالی)5,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 8:54:22
39
مخفی (همکاران تامین مالی)5,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 8:54:17
40
مخفی (همکاران تامین مالی)7,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 8:54:11
41
مخفی (همکاران تامین مالی)10,000تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 8:54:06
42
مخفی (همکاران تامین مالی)3,000تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 8:54:01
43
مخفی (همکاران تامین مالی)10,000راه اندازی واحد موسیقی کودکان بی سرپرست1/23/2018 8:53:56
44
مخفی (همکاران تامین مالی)5,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 8:39:31
45
مخفی (همکاران تامین مالی)5رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 8:39:26
46
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000راه اندازی واحد موسیقی کودکان بی سرپرست1/23/2018 8:39:21
47
مخفی (همکاران تامین مالی)15,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 8:39:15
48
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 8:39:09
49
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 8:39:04
50
مخفی (همکاران تامین مالی)5,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 8:38:57
51
مخفی (همکاران تامین مالی)5,000راه اندازی واحد موسیقی کودکان بی سرپرست1/23/2018 8:38:52
52
نسرین السادات سیدقلعه15,000تهیه کفش برای 500 کودک بی بضاعت1/23/2018 8:33:39
53
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 8:24:23
54
مخفی (همکاران تامین مالی)10,000تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 8:24:17
55
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000راه اندازی واحد موسیقی کودکان بی سرپرست1/23/2018 8:24:12
56
مخفی (همکاران تامین مالی)20,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 8:24:07
57
مخفی (همکاران تامین مالی)5,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 8:24:01
58
مخفی (همکاران تامین مالی)5,000تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 8:10:05
59
مخفی (همکاران تامین مالی)5,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 8:09:59
60
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 8:09:54
61
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 8:09:49
62
مخفی (همکاران تامین مالی)1,000تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 8:09:44
63
مخفی (همکاران تامین مالی)1,000راه اندازی واحد موسیقی کودکان بی سرپرست1/23/2018 8:09:38
64
مخفی (همکاران تامین مالی)1,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 8:09:32
65
مخفی (همکاران تامین مالی)500تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 8:09:27
66
مخفی (همکاران تامین مالی)500راه اندازی واحد موسیقی کودکان بی سرپرست1/23/2018 8:09:22
67
مخفی (همکاران تامین مالی)50,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 8:09:15
68
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000راه اندازی واحد موسیقی کودکان بی سرپرست1/23/2018 8:09:10
69
مخفی (همکاران تامین مالی)500رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 8:09:04
70
مخفی (همکاران تامین مالی)5,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 8:08:57
71
مخفی (همکاران تامین مالی)200رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 8:08:50
72
مخفی (همکاران تامین مالی)1,000تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 7:54:08
73
مخفی (همکاران تامین مالی)1,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 7:54:03
74
مخفی (همکاران تامین مالی)1,000تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 7:53:57
75
مخفی (همکاران تامین مالی)10,000تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 7:53:51
76
مخفی (همکاران تامین مالی)500رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 7:39:07
77
مخفی (همکاران تامین مالی)5,000تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 7:38:59
78
مخفی (همکاران تامین مالی)200رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 7:38:52
79
مخفی (همکاران تامین مالی)200رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 7:23:58
80
مخفی (همکاران تامین مالی)1,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 7:23:53
81
مخفی (همکاران تامین مالی)5,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 7:09:16
82
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 7:09:11
83
مخفی (همکاران تامین مالی)500رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 7:09:06
84
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 7:09:00
85
مخفی (همکاران تامین مالی)3,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 7:08:55
86
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 7:08:50
87
مخفی (همکاران تامین مالی)5,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 7:08:46
88
مخفی (همکاران تامین مالی)200رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 6:53:50
89
مخفی (همکاران تامین مالی)10,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 6:39:03
90
مخفی (همکاران تامین مالی)5,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 6:38:59
91
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000راه اندازی واحد موسیقی کودکان بی سرپرست1/23/2018 6:38:54
92
مخفی (همکاران تامین مالی)100تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 6:38:49
93
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 6:24:03
94
مخفی (همکاران تامین مالی)10,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 6:23:59
95
مخفی (همکاران تامین مالی)10,000تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 6:23:54
96
مخفی (همکاران تامین مالی)1,000تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 6:23:48
97
مخفی (همکاران تامین مالی)5,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 6:08:59
98
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 6:08:54
99
مخفی (همکاران تامین مالی)5,000تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه1/23/2018 6:08:48
100
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000رویای آشپزخانه : تهیه ظروف اولیه مورد نیاز آشپزخانه برای 10 خانواده نیازمند محلات محروم شهر یزد1/23/2018 5:53:51
Loading...
 
 
 
۵۰۰ حمایت‌ آخر
پروژه‌ها