اسناد شفافیت دونیت (2nate.com)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
اطلاعات این برگه بطور خودکار از بانک اطلاعاتی وب سایت دونیت خوانده می شود. لطفا تا بارگذاری کامل کمی صبر کنید.
2
نام حامیمقدار حمایتمورد حمایتزمان حمایت
3
ناشناس50,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 21:10:19
4
50,000کمپین نوشت‌افزار حامی 969/19/2017 20:51:44
5
50,000ماه مهر - اهدا 100 بسته حمایتی نوشت افزار و لوازم التحریر9/19/2017 20:51:34
6
20,000کمپین نوشت‌افزار حامی 969/19/2017 20:51:27
7
20,000ماه مهر - اهدا 100 بسته حمایتی نوشت افزار و لوازم التحریر9/19/2017 20:51:15
8
50,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 20:35:05
9
100کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 20:34:57
10
5,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 20:34:46
11
760کمپین نوشت‌افزار حامی 969/19/2017 20:34:37
12
1,000کمپین #زنگ_حیات برای بچه‌های روستای رخنه9/19/2017 20:34:27
13
2,000ماه مهر - اهدا 100 بسته حمایتی نوشت افزار و لوازم التحریر9/19/2017 20:18:03
14
50,000کمپین نوشت‌افزار حامی 969/19/2017 20:02:01
15
10,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 20:01:54
16
2,000کمپین نوشت‌افزار حامی 969/19/2017 20:01:46
17
2,000کمپین #زنگ_حیات برای بچه‌های روستای رخنه9/19/2017 20:01:39
18
2,000ماه مهر - اهدا 100 بسته حمایتی نوشت افزار و لوازم التحریر9/19/2017 20:01:33
19
2,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 20:01:26
20
عطیه موسویان14,000فاطمه فکوری9/19/2017 20:00:14
21
ناشناس23,000در آرزوی الفبا9/19/2017 19:49:28
22
2,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 19:44:56
23
500ماه مهر - اهدا 100 بسته حمایتی نوشت افزار و لوازم التحریر9/19/2017 19:44:48
24
2,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 18:38:43
25
5,600کمپین نوشت‌افزار حامی 969/19/2017 18:38:38
26
5,567کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 18:38:32
27
10,000ماه مهر - اهدا 100 بسته حمایتی نوشت افزار و لوازم التحریر9/19/2017 18:06:11
28
20,000کمپین نوشت‌افزار حامی 969/19/2017 18:06:04
29
20,000کمپین #زنگ_حیات برای بچه‌های روستای رخنه9/19/2017 18:05:54
30
2,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 18:05:48
31
2,000کمپین نوشت‌افزار حامی 969/19/2017 18:05:43
32
2,000ماه مهر - اهدا 100 بسته حمایتی نوشت افزار و لوازم التحریر9/19/2017 18:05:36
33
105کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 18:05:29
34
آنی باباجانيان20,000مهر، زنگ نیکی9/19/2017 17:55:28
35
2,000کمپین نوشت‌افزار حامی 969/19/2017 17:16:18
36
1,000ماه مهر - اهدا 100 بسته حمایتی نوشت افزار و لوازم التحریر9/19/2017 17:16:11
37
474کمپین نوشت‌افزار حامی 969/19/2017 17:16:04
38
400کمپین #زنگ_حیات برای بچه‌های روستای رخنه9/19/2017 17:15:57
39
51ماه مهر - اهدا 100 بسته حمایتی نوشت افزار و لوازم التحریر9/19/2017 17:15:49
40
10,000کمپین نوشت‌افزار حامی 969/19/2017 16:43:08
41
5,000کمپین #زنگ_حیات برای بچه‌های روستای رخنه9/19/2017 16:43:01
42
5,000ماه مهر - اهدا 100 بسته حمایتی نوشت افزار و لوازم التحریر9/19/2017 16:42:56
43
5,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 16:42:49
44
5,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 16:42:43
45
100ماه مهر - اهدا 100 بسته حمایتی نوشت افزار و لوازم التحریر9/19/2017 16:09:48
46
1,000کمپین نوشت‌افزار حامی 969/19/2017 15:53:30
47
1,500کمپین #زنگ_حیات برای بچه‌های روستای رخنه9/19/2017 15:53:24
48
1,500ماه مهر - اهدا 100 بسته حمایتی نوشت افزار و لوازم التحریر9/19/2017 15:53:17
49
1,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 15:53:06
50
ناشناس25,100پرداخت نیمی از هزینه یک پک تحصیلی9/19/2017 15:50:50
51
5,000ماه مهر - اهدا 100 بسته حمایتی نوشت افزار و لوازم التحریر9/19/2017 15:20:17
52
3,070کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 15:20:12
53
ناشناس5,000یک کوله مهربانی9/19/2017 15:10:00
54
ناشناس5,000کمپین #زنگ_حیات برای بچه‌های روستای رخنه9/19/2017 15:07:31
55
20,000کمپین #زنگ_حیات برای بچه‌های روستای رخنه9/19/2017 15:04:54
56
20,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 15:04:47
57
ناشناس5,000در آرزوی الفبا9/19/2017 15:04:44
58
415کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 15:04:39
59
5,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 15:04:33
60
ناشناس5,000ماه مهر - اهدا 100 بسته حمایتی نوشت افزار و لوازم التحریر9/19/2017 15:02:06
61
300کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 14:30:28
62
5,000ماه مهر - اهدا 100 بسته حمایتی نوشت افزار و لوازم التحریر9/19/2017 14:13:58
63
1,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 14:13:52
64
رضا بختیاری5,000ارکین زاهدی9/19/2017 13:51:11
65
5,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 13:40:56
66
4,500کمپین نوشت‌افزار حامی 969/19/2017 13:40:45
67
دانیال قرائیمخفیآریا رحمتی9/19/2017 13:39:07
68
10,000کمپین نوشت‌افزار حامی 969/19/2017 12:35:41
69
20,000کمپین #زنگ_حیات برای بچه‌های روستای رخنه9/19/2017 12:35:31
70
10,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 12:35:24
71
20,000ماه مهر - اهدا 100 بسته حمایتی نوشت افزار و لوازم التحریر9/19/2017 12:35:16
72
200,000کمپین نوشت‌افزار حامی 969/19/2017 12:35:09
73
20,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 12:35:01
74
100,000کمپین #زنگ_حیات برای بچه‌های روستای رخنه9/19/2017 12:34:51
75
100,000ماه مهر - اهدا 100 بسته حمایتی نوشت افزار و لوازم التحریر9/19/2017 12:34:44
76
100,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 12:34:38
77
2,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 12:01:50
78
1,000کمپین #زنگ_حیات برای بچه‌های روستای رخنه9/19/2017 12:01:43
79
1,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 12:01:36
80
1,000کمپین نوشت‌افزار حامی 969/19/2017 12:01:28
81
20,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 11:28:38
82
2,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 11:28:33
83
2,000کمپین #زنگ_حیات برای بچه‌های روستای رخنه9/19/2017 11:28:26
84
1,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 11:11:57
85
10,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 11:11:51
86
2,000ماه مهر - اهدا 100 بسته حمایتی نوشت افزار و لوازم التحریر9/19/2017 10:55:31
87
620ماه مهر - اهدا 100 بسته حمایتی نوشت افزار و لوازم التحریر9/19/2017 10:55:25
88
2,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 10:39:06
89
10,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 10:39:00
90
10,000کمپین #زنگ_حیات برای بچه‌های روستای رخنه9/19/2017 10:38:54
91
2,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 10:38:50
92
500کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 10:38:44
93
10,000ماه مهر - اهدا 100 بسته حمایتی نوشت افزار و لوازم التحریر9/19/2017 10:22:09
94
2,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 9:49:25
95
2,000ماه مهر - اهدا 100 بسته حمایتی نوشت افزار و لوازم التحریر9/19/2017 9:49:19
96
10,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 9:49:14
97
morteza q100,000در آرزوی الفبا9/19/2017 9:42:17
98
morteza qمخفیکمپین #زنگ_حیات برای بچه‌های روستای رخنه9/19/2017 9:38:10
99
2,000ماه مهر - اهدا 100 بسته حمایتی نوشت افزار و لوازم التحریر9/19/2017 9:33:04
100
10,000کمک هزینه های درمانی 6 بیمار پروانه ای خراسان جنوبی9/19/2017 9:32:58
Loading...
 
 
 
۵۰۰ حمایت‌ آخر
پروژه‌ها