اسناد شفافیت دونیت (2nate.com)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
نام حامیمقدار حمایتمورد حمایتزمان حمایت
3
فرحناز ر5,000تکمیل نیم طبقه زیر زمین ساختمان ۴طبقه مؤسسه خیریه امام رضا (ع)دودج زرقان11/20/2018 1:37:37
4
سعيد ش2,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/20/2018 1:37:32
5
فرحناز ر5,000تکمیل نیم طبقه زیر زمین ساختمان ۴طبقه مؤسسه خیریه امام رضا (ع)دودج زرقان11/20/2018 1:37:26
6
موسوي س60,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/20/2018 1:37:19
7
محمدعلي ب20,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 23:52:17
8
محمدجواد ب140دانش، توانایی است و ابزار؛ عامل اساسی به کارگیری دانش.11/19/2018 23:37:23
9
اكرم ا5,000دانش، توانایی است و ابزار؛ عامل اساسی به کارگیری دانش.11/19/2018 23:37:18
10
محمد ن5,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 23:22:31
11
اميري ل1,000تکمیل نیم طبقه زیر زمین ساختمان ۴طبقه مؤسسه خیریه امام رضا (ع)دودج زرقان11/19/2018 23:22:25
12
جواد ص100,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 23:22:20
13
فاطمه ق2,000تکمیل نیم طبقه زیر زمین ساختمان ۴طبقه مؤسسه خیریه امام رضا (ع)دودج زرقان11/19/2018 23:07:36
14
سعيد ا2,000دانش، توانایی است و ابزار؛ عامل اساسی به کارگیری دانش.11/19/2018 23:07:30
15
سيدمهدي ه20,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 23:07:25
16
اختر ش1,000تکمیل نیم طبقه زیر زمین ساختمان ۴طبقه مؤسسه خیریه امام رضا (ع)دودج زرقان11/19/2018 23:07:19
17
فهيمه ط15,000تکمیل نیم طبقه زیر زمین ساختمان ۴طبقه مؤسسه خیریه امام رضا (ع)دودج زرقان11/19/2018 22:37:33
18
طاهره ج5,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 22:23:21
19
ابوالفضل ح2,000دانش، توانایی است و ابزار؛ عامل اساسی به کارگیری دانش.11/19/2018 22:23:16
20
ابوالفضل ح2,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 22:23:11
21
محمدنبي س2,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 22:23:05
22
null2,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 22:23:00
23
null5,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 22:22:54
24
محسن ر5,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 22:22:48
25
null5,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 22:22:43
26
محسن ر5,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 22:22:37
27
پريسا م2,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 22:07:29
28
روح685اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 22:07:23
29
ابوالفضل م5,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 21:52:37
30
ابوالفضل م2,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 21:52:31
31
اسماعيل م1,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 21:52:26
32
سهيل م850تکمیل نیم طبقه زیر زمین ساختمان ۴طبقه مؤسسه خیریه امام رضا (ع)دودج زرقان11/19/2018 21:52:19
33
فروتن ف500تکمیل نیم طبقه زیر زمین ساختمان ۴طبقه مؤسسه خیریه امام رضا (ع)دودج زرقان11/19/2018 18:37:17
34
بهرام ت2,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 18:07:30
35
محمدتقي م5,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 18:07:24
36
اميرمحمود م1,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 18:07:18
37
سلمان ن1,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 17:52:18
38
null2,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 17:37:21
39
علي د1,382آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 17:07:17
40
اولدوز ح10,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 16:52:17
41
ارش س20,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 15:52:23
42
ارش س20,000دانش، توانایی است و ابزار؛ عامل اساسی به کارگیری دانش.11/19/2018 15:52:18
43
فاطمه ف2,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 15:37:24
44
فاطمه ف2,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 15:37:18
45
مسعود ا1,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 15:22:17
46
سمانه ط5,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 14:52:30
47
سيدمحمد م1,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 14:52:24
48
سيدمحمد م2,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 14:52:19
49
پزشک پ500آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 14:37:17
50
پدرام س20,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 14:22:23
51
فاطمه ک500اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 14:22:18
52
قاسم ن2,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 14:07:55
53
قاسم ن2,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 14:07:49
54
فهيمه ط5,000تکمیل نیم طبقه زیر زمین ساختمان ۴طبقه مؤسسه خیریه امام رضا (ع)دودج زرقان11/19/2018 14:07:43
55
محمد ر5,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 14:07:38
56
محمد ر5,000کمک هزینه تحصیلی دانشجویان موسیقی11/19/2018 14:07:33
57
فاطمه ع200اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 14:07:27
58
حميدرضا م500اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 14:07:22
59
منوڇهر پ5,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 13:52:17
60
نجمه ت2,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 13:37:23
61
امير د2,000تکمیل نیم طبقه زیر زمین ساختمان ۴طبقه مؤسسه خیریه امام رضا (ع)دودج زرقان11/19/2018 13:37:18
62
منوڇهر پ5,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 13:22:36
63
عليرضا ر2,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 13:22:30
64
مهدي ق240اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 13:22:25
65
عبدالرسول ب2,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 13:22:19
66
رضا خ100تکمیل نیم طبقه زیر زمین ساختمان ۴طبقه مؤسسه خیریه امام رضا (ع)دودج زرقان11/19/2018 13:07:18
67
محمدمحسن ا5,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 9:22:45
68
پويا پ20,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 9:22:39
69
رضوان ص2,000تکمیل نیم طبقه زیر زمین ساختمان ۴طبقه مؤسسه خیریه امام رضا (ع)دودج زرقان11/19/2018 9:22:33
70
پويا پ2,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 9:22:26
71
پويا پ5,000دانش، توانایی است و ابزار؛ عامل اساسی به کارگیری دانش.11/19/2018 9:22:21
72
رضوان ص2,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 9:07:17
73
علي ح5,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 8:52:17
74
زينب ع2,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 8:37:32
75
زينب ع2,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 8:37:25
76
زينب ع2,000تکمیل نیم طبقه زیر زمین ساختمان ۴طبقه مؤسسه خیریه امام رضا (ع)دودج زرقان11/19/2018 8:37:19
77
سلمان ن1,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 8:22:24
78
ماه ن2,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 8:22:18
79
محمد ر2,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 8:07:17
80
فاطمه ح1,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 7:52:33
81
مهران م2,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 7:52:26
82
عليرضا ك10,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 7:52:19
83
محمدمهدي ن200اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 7:37:36
84
محسن د200تکمیل نیم طبقه زیر زمین ساختمان ۴طبقه مؤسسه خیریه امام رضا (ع)دودج زرقان11/19/2018 7:37:31
85
عبدالهادي ڇ2,000کمک هزینه تحصیلی دانشجویان موسیقی11/19/2018 7:37:25
86
null2,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 7:22:45
87
null2,000کمک هزینه تحصیلی دانشجویان موسیقی11/19/2018 7:22:38
88
null500اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 7:22:32
89
نصرت ص5,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 7:07:30
90
سارا ل1,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 7:07:25
91
رضا پ1,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 7:07:19
92
ضيااالدين ا10,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 6:52:37
93
سحر ه1,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 6:52:31
94
سيامك ح500اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 6:52:25
95
اميرحسين ا200آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 6:52:20
96
هادي س500اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 6:37:37
97
محسن م5,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 6:37:31
98
حسن ح2,000آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان11/19/2018 6:37:25
99
حسن ح2,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 6:37:20
100
سعيد ك1,000اهدای چراغ نفتی به مرز نشینان سیستان11/19/2018 6:22:42
Loading...
Main menu