اسناد شفافیت دونیت (2nate.com)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
اطلاعات این برگه بطور خودکار از بانک اطلاعاتی وب سایت دونیت خوانده می شود. لطفا تا بارگذاری کامل کمی صبر کنید.
2
نام حامیمقدار حمایتمورد حمایتزمان حمایت
3
22,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 9:30:20
4
10,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 9:30:17
5
50,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 9:30:13
6
50,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 9:30:09
7
20,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 9:30:05
8
20,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 9:30:01
9
21,000تجهیز صندوق اعتبارت خرد 5 روستا به کامپیوتر6/26/2017 9:29:57
10
20,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 9:29:53
11
20,000تجهیز صندوق اعتبارت خرد 5 روستا به کامپیوتر6/26/2017 9:15:05
12
15,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 9:15:02
13
10,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 9:14:58
14
10,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 9:14:55
15
10,000تجهیز صندوق اعتبارت خرد 5 روستا به کامپیوتر6/26/2017 9:14:50
16
12,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 8:59:59
17
56,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 8:59:56
18
50,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 8:59:51
19
50,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 8:45:25
20
5,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 8:45:20
21
5,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 8:45:16
22
30,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 8:30:19
23
2,000تجهیز صندوق اعتبارت خرد 5 روستا به کامپیوتر6/26/2017 8:30:15
24
20,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 8:30:11
25
15,500تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 8:30:07
26
18,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 8:30:04
27
4,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 8:30:00
28
5,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 8:29:55
29
10,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 8:15:01
30
20,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 8:14:58
31
14,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 8:14:55
32
13,500نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 8:14:52
33
21,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 8:14:48
34
2,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 8:00:08
35
2,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 7:59:50
36
42,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 7:45:02
37
2,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 7:44:59
38
20,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 7:44:56
39
50,000تجهیز صندوق اعتبارت خرد 5 روستا به کامپیوتر6/26/2017 7:29:59
40
2,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 7:29:56
41
2,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 7:29:54
42
5,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 7:29:50
43
10,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 7:29:47
44
20,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 7:14:54
45
20,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 7:14:50
46
1,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 7:00:02
47
30,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 6:59:58
48
25,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 6:59:54
49
3,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 6:59:51
50
20,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 6:44:52
51
1,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 6:44:48
52
2,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 6:29:57
53
7,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 6:29:53
54
20,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 6:15:06
55
120,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 6:15:01
56
5,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 6:14:57
57
2,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 5:59:59
58
5,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 5:59:55
59
2,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 5:59:49
60
500تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 5:44:50
61
100,000تجهیز صندوق اعتبارت خرد 5 روستا به کامپیوتر6/26/2017 5:29:58
62
2,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 5:15:14
63
10,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 5:15:10
64
2,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 5:15:05
65
20,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 5:14:59
66
5,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 5:00:09
67
20,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 5:00:05
68
10,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 5:00:00
69
35,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 4:45:06
70
35,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 4:45:03
71
20,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 4:45:00
72
1,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 4:44:56
73
1,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 4:44:53
74
2,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 4:44:47
75
10,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 4:14:54
76
500نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 4:00:00
77
2,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 3:59:55
78
18,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 3:29:50
79
2,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 3:14:58
80
50,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 3:00:06
81
5,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 3:00:03
82
2,000تجهیز صندوق اعتبارت خرد 5 روستا به کامپیوتر6/26/2017 2:59:59
83
1,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 2:59:53
84
20,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 2:45:00
85
5,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 2:44:55
86
2,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 2:30:35
87
10,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 2:30:31
88
5,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 2:30:28
89
20,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 2:30:12
90
10,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 2:30:08
91
20,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 2:15:25
92
10,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 2:15:22
93
77,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 2:15:19
94
10,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 2:15:15
95
331تجهیز صندوق اعتبارت خرد 5 روستا به کامپیوتر6/26/2017 2:15:11
96
14,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 2:15:08
97
5,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 2:00:20
98
20,000تعمیرات و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای خوزستان6/26/2017 2:00:16
99
2,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 2:00:13
100
30,000نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد6/26/2017 2:00:08
Loading...
 
 
 
۵۰۰ حمایت‌ آخر
پروژه‌ها