اسناد شفافیت دونیت (2nate.com)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
نام حامیمقدار حمایتمورد حمایتزمان حمایت
3
ناشناس2,361,000#برقراربمانیم8/20/2018 14:38:55
4
الناز ع500طـرح خـشت هـای بهـشـتی8/20/2018 14:23:08
5
آقابابائي ر1,000طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 14:22:54
6
ناصر ب2,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 14:07:54
7
محمدعلي ب5,000پنجمین سال پویش مردمی#در_هوای_مهر8/20/2018 13:53:05
8
سميه د10,000طـرح خـشت هـای بهـشـتی8/20/2018 13:52:55
9
علي ا2,000پنجمین سال پویش مردمی#در_هوای_مهر8/20/2018 13:22:57
10
ایمان سمواتمخفیتأمین آب آشامیدنی برای مردم خوزستان8/20/2018 13:18:04
11
يلدا ش5,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 13:07:55
12
معصومه ک500طـرح خـشت هـای بهـشـتی8/20/2018 12:52:54
13
رضا خ100سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 12:38:28
14
سيدكاظم ج10,000طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 12:38:12
15
فضلق ا2,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 12:37:56
16
وحيد ا10,000پنجمین سال پویش مردمی#در_هوای_مهر8/20/2018 12:23:11
17
اعظم م10,000طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 12:22:58
18
بهمن ن20,000طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 12:08:44
19
افشين ر500سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 12:08:30
20
ضحاسادات ه5,000طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 12:08:17
21
شيوا ص5,000طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 12:07:58
22
مجتبي خ400طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 11:52:54
23
وحيد ق2,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 11:37:56
24
سمانه م2,000پنجمین سال پویش مردمی#در_هوای_مهر8/20/2018 11:22:55
25
محمدمهدي ن200سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 11:07:55
26
محمدمهدي ن200سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 10:53:10
27
افشين ح5,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 10:52:55
28
شقایق نظری50,000تأمین آب آشامیدنی برای مردم خوزستان8/20/2018 10:40:11
29
فريبا ن1,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 10:38:27
30
محمد م1,000طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 10:38:11
31
الناز ع500طـرح خـشت هـای بهـشـتی8/20/2018 10:38:01
32
علي پ2,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 10:23:32
33
يحيي ك500طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 10:23:22
34
فاءزه د500پنجمین سال پویش مردمی#در_هوای_مهر8/20/2018 10:23:08
35
مصطفي ع1,000طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 10:22:58
36
جواد ش2,000پنجمین سال پویش مردمی#در_هوای_مهر8/20/2018 10:08:54
37
جواد ش5,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 10:08:43
38
جواد ش2,000طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 10:08:28
39
جواد ش2,000طـرح خـشت هـای بهـشـتی8/20/2018 10:08:15
40
اسماعيل خ1,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 10:07:59
41
شيوا ع10,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 9:38:39
42
فائزه ک4,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 9:38:25
43
شيوا ع5,000طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 9:38:08
44
حسامخالدين د10,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 9:37:56
45
علي ا2,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 9:23:10
46
حامد ص2,000طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 9:22:55
47
ابوذر م4,528سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 9:08:47
48
حسين س5,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 9:08:34
49
حسين خ10,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 9:08:25
50
امير ر15,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 9:08:11
51
سيدحسامخالدين ف10,000طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 9:07:58
52
محمد ا500طـرح خـشت هـای بهـشـتی8/20/2018 8:52:54
53
فاطمه ب1,000طـرح خـشت هـای بهـشـتی8/20/2018 8:38:21
54
عبدالحسين ص2,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 8:38:09
55
رامين م500سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 8:37:56
56
مقصود م2,000طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 8:23:25
57
زينب ج2,000طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 8:23:15
58
مسعود گ1,000طـرح خـشت هـای بهـشـتی8/20/2018 8:23:04
59
برديا ا2,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 8:22:56
60
مهرداد ز1,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 8:08:32
61
نسترن ا20,000طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 8:08:24
62
احمد خ2,000طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 8:08:17
63
مهرداد ز2,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 8:08:07
64
نسترن ا20,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 8:07:57
65
سلمان ن1,000طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 7:53:22
66
سيدهطيبه ف10,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 7:53:07
67
عيسي م2,000طـرح خـشت هـای بهـشـتی8/20/2018 7:52:57
68
فتحي ر5,000طـرح خـشت هـای بهـشـتی8/20/2018 7:38:03
69
فائزه ع200طـرح خـشت هـای بهـشـتی8/20/2018 7:37:55
70
نرجس م20,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 7:23:41
71
سمانه ع500سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 7:23:34
72
نيكا م2,000پنجمین سال پویش مردمی#در_هوای_مهر8/20/2018 7:23:25
73
مهدي ب2,000طـرح خـشت هـای بهـشـتی8/20/2018 7:23:13
74
فرزانه ا10,000طـرح خـشت هـای بهـشـتی8/20/2018 7:23:06
75
هادي س500طـرح خـشت هـای بهـشـتی8/20/2018 7:22:57
76
عليرضا ع2,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 7:09:27
77
نجمه م200پنجمین سال پویش مردمی#در_هوای_مهر8/20/2018 7:09:19
78
محمدرضا ح3,867سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 7:09:10
79
محمدرضا ح2,000طـرح خـشت هـای بهـشـتی8/20/2018 7:09:03
80
محمدرضا ح2,000طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 7:08:54
81
سعيد خ3,000طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 7:08:46
82
اميرعباس ع2,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 7:08:35
83
سيدعباس م5,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 7:08:26
84
فاطمه ر10,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 7:08:19
85
محمود خ2,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 7:08:11
86
روح ا2,000طـرح خـشت هـای بهـشـتی8/20/2018 7:08:02
87
null2,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 6:52:58
88
محمد ن200طـرح خـشت هـای بهـشـتی8/20/2018 6:38:49
89
عبدالهادي ڇ2,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 6:38:37
90
محمدمهدي ا2,000طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 6:38:26
91
زهرا م10,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 6:38:12
92
حسن ص300طـرح خـشت هـای بهـشـتی8/20/2018 6:37:58
93
مرتضي ط55,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 6:22:54
94
حميد ا2,000طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 6:08:52
95
حسن ح2,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 6:08:43
96
منفرد ع5,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 6:08:32
97
محمدمحسن ا5,000سخاوت شما٬ بهای زندگی محمد مهدی است8/20/2018 6:08:22
98
ادهم ض2,000طـرح خـشت هـای بهـشـتی8/20/2018 6:08:12
99
فروتن ف500طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 6:07:58
100
بهنام م1,000طرح توشه برکت (2)-بیاییم دست به دست هم دهیم و مهربانی را به سفره های خالی هدیه کنیم.8/20/2018 5:53:15
Loading...
 
 
 
۵۰۰ حمایت‌ آخر
پروژه‌ها
 
 
Main menu