اسناد شفافیت دونیت (2nate.com)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
نام حامیمقدار حمایتمورد حمایتزمان حمایت
3
kamran keyvanpazhuh20,000تولید اشتغال + آموزش برای همه1/24/2020 14:18:04
4
مخفی (همکاران تامین مالی)10,000حامد میرزابابائی1/17/2020 17:24:45
5
ناشناس20,000حامد میرزابابائی1/12/2020 11:03:36
6
ناشناس10,000خرید دو دستگاه کامپیوتر برای مرکز خیریه1/8/2020 22:00:40
7
ناشناس10,000خرید دو دستگاه کامپیوتر برای مرکز خیریه1/8/2020 21:49:08
8
nazanin razaviمخفیحامد میرزابابائی1/6/2020 12:25:58
9
محی سنیسلمخفیمحی سَنیسِل1/6/2020 1:13:01
10
فاطمه بیدارمخفیحامد میرزابابائی1/4/2020 0:53:47
11
زهرامخفیحامد میرزابابائی1/1/2020 9:46:35
12
ناشناس50,000حامد میرزابابائی12/31/2019 15:52:03
13
ناشناس1,000تولید اشتغال + آموزش برای همه12/29/2019 19:23:48
14
Ardalan Alehashemمخفیحامد میرزابابائی12/28/2019 2:35:13
15
لي لي انتخابي20,000تولید اشتغال + آموزش برای همه12/27/2019 17:11:31
16
سینا عالی پور1,000تولید اشتغال + آموزش برای همه12/26/2019 2:51:43
17
ناشناس10,000خرید دو دستگاه کامپیوتر برای مرکز خیریه12/26/2019 1:33:48
18
ناشناس1,000تولید اشتغال + آموزش برای همه12/25/2019 16:08:08
19
ناشناس3,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان12/23/2019 17:18:17
20
ناشناس10,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان12/23/2019 16:07:28
21
ناشناس767,000موسسه خیریه حامی راه انسانیت12/23/2019 0:05:26
22
ناشناس5,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان12/22/2019 22:04:02
23
ناشناس2,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان12/21/2019 14:55:27
24
محمد بهشتیمخفیکمک به هر میزان12/20/2019 20:31:14
25
ناشناس250,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان12/20/2019 12:03:37
26
Hamidreza Gholamaliee50,000حامد میرزابابائی12/18/2019 3:15:35
27
ناشناس20,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان12/17/2019 22:04:07
28
ناشناس2,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان12/17/2019 16:08:56
29
دونیتمخفیکمک به هر میزان12/15/2019 14:17:55
30
فرهاد رضاپورمخفیحامد میرزابابائی12/15/2019 13:00:53
31
ناشناس1,000,000تولید اشتغال + آموزش برای همه12/14/2019 15:26:18
32
ناشناس107,000تولید اشتغال + آموزش برای همه12/14/2019 15:20:36
33
امیر10,000حامد میرزابابائی12/10/2019 23:45:20
34
ناشناس20,000موسسه خیریه آبشار عاطفه ها12/9/2019 15:23:49
35
علیرضا عاصمیمخفیامید شکرانی12/8/2019 22:42:31
36
خشایار عمادی1,000امید شکرانی12/8/2019 21:40:48
37
Bill Jaxمخفیامید شکرانی12/8/2019 20:39:42
38
Behnazمخفیامید شکرانی12/8/2019 18:11:08
39
ناشناس1,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان12/8/2019 12:05:18
40
ناشناس10,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان12/8/2019 10:36:58
41
نرگس بختیار5,000مجمع خیرین ماهک12/6/2019 23:58:16
42
ناشناس10,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان12/6/2019 13:43:48
43
ناشناس6,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان12/5/2019 21:01:37
44
ناشناس10,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان12/4/2019 23:23:45
45
ناشناس50,000موسسه خیریه نیکان ماموت12/3/2019 14:51:57
46
ناشناس1,000پد طراحی دیجیتال و تصویر سازی12/2/2019 18:06:33
47
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی12/2/2019 12:36:51
48
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی12/2/2019 6:50:16
49
ناشناس10,000پد طراحی دیجیتال و تصویر سازی12/1/2019 19:13:14
50
ناشناس10,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان12/1/2019 16:12:48
51
ناشناس10,000انجمن اتیسم ایران12/1/2019 15:16:58
52
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی12/1/2019 7:29:23
53
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/30/2019 17:07:04
54
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/30/2019 9:19:43
55
ناشناس3,000حسین شکری نوده11/29/2019 17:29:08
56
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/29/2019 2:44:37
57
Hossein Shokri nodeh2,000حسین شکری نوده11/29/2019 1:43:33
58
ناشناس10,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان11/28/2019 23:27:27
59
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/28/2019 9:47:38
60
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/27/2019 12:57:35
61
ناشناس50,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان11/27/2019 10:08:24
62
ناشناس10,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان11/26/2019 16:10:25
63
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/26/2019 10:40:31
64
الهام100,000موسسه جهادی آل یاسین11/25/2019 17:58:17
65
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/25/2019 17:41:37
66
مخفی (همکاران تامین مالی)10,000موسسه خیریه سپاس11/25/2019 9:56:23
67
یوسف فیروزان50,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان11/24/2019 11:59:54
68
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/24/2019 9:51:22
69
ناشناس10,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان11/23/2019 20:50:08
70
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/23/2019 16:58:02
71
ناشناس10,000پد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/16/2019 10:43:01
72
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/16/2019 6:35:35
73
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/15/2019 6:37:08
74
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/14/2019 11:12:40
75
ناشناس10,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان11/13/2019 21:57:35
76
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/13/2019 0:29:38
77
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/12/2019 6:33:20
78
ناشناس50,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان11/11/2019 20:46:07
79
مخفی (همکاران تامین مالی)20,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان11/11/2019 8:56:50
80
ناشناس10,000پد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/11/2019 1:09:59
81
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/11/2019 0:12:50
82
ناشناس10,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان11/10/2019 22:12:31
83
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/10/2019 18:04:25
84
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/10/2019 0:12:24
85
ناشناس10,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان11/9/2019 19:47:21
86
محمد مولویمخفیحامد میرزابابائی11/9/2019 12:49:49
87
فرزانه م20,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان11/9/2019 11:52:04
88
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/9/2019 0:41:33
89
ناشناس17,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان11/8/2019 12:17:41
90
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/8/2019 6:16:40
91
داوودمخفیحامد میرزابابائی11/7/2019 21:01:21
92
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/7/2019 5:05:36
93
محمد بهشتیمخفیحمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان11/6/2019 10:10:08
94
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/6/2019 4:55:24
95
سید رضا انجوی ارسنجان6,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان11/6/2019 0:42:05
96
ناشناس1,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان11/5/2019 22:56:49
97
Roxanaمخفیپد طراحی دیجیتال و تصویر سازی11/5/2019 7:53:42
98
arya mehrmohammadi10,000سارا شاهرخی11/5/2019 2:42:41
99
ناشناس10,000حمایت از کودکان محروم دانش آموز زلزله زده کوهبنان کرمان11/4/2019 20:08:12
100
ناشناس10,000هدیه لبخند با لوازم التحریر11/4/2019 20:07:33
Loading...