กยศ. ประกาศรายชื่อ นักศึกษาเข้าใหม่-ผู้กู้ยืมรายเก่า และนักศึกษาเข้าใหม่-ผู้กู้ยืมรายใหม่ 2558.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. มจพ. ปี 2558
2
13 - 29 ตุลาคม 2558
3
4
กลุ่ม 2.1 3.1 และ 3.2 (ทำสัญญากู้ยืมเงินผ่านะบบ studentloan.or.th)
5
ทำสัญญากู้ยืมเงิน 2 ชุด 1 ชุดมีสัญญากู้ยืม 4 หน้า
6
7
กลุ่ม 2.2 (ทำบันทึกสถานศึกษาเรียกเก็บค่าเทอม ผ่านะบบ studentloan.or.th)
8
ไม่ต้องทำ สัญญากู้ยืมเงิน
9
10
กลุ่ม 2.3 (ทำสัญญากู้ยืมเงินผ่านะบบ studentloan.or.th)
11
ทำสัญญากู้ยืมเงิน 2 ชุด 1 ชุดมีสัญญากู้ยืม 2 หน้า
12
13
เอกสารประกอบสัญญากู้ยืมเงิน (ต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง)
14
1. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ยืมเงิน 2 ชุด
15
2. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
16
3. สำเนาบัญชีธนาคารที่บันทึกในสัญญากู้ยืม 2 ชุด
17
18
ผู้ที่ต้องลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน
19
1. ผู้กู้ยืมเงิน 2. ผู้ค้ำประกัน (คือ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง ที่มีบันทึกแยกกันอยู่)
20
** หากผู้กู้ยืม อายุไม่ถึง 20 ปี ผู้ค้ำประกัน ต้องลงชื่อ ช่องผู้แทนโดยชอบธรรม ด้วย
21
วิธีการลงลายมือชื่อสัญญากู้ยืม
22
1. ผู้กู้ยืม และ ผู้ค้ำประกัน มาลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืม ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ห้อง กยศ.กรอ.มจพ.
23
2. หากผู้ค้ำประกัน ไม่สามารถ มาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ กยศ.กรอ.มจพ.ได้
24
ให้ไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่น
25
ปลัด อบต. , นายก อบต. , ปลัดเทศบาล , นายกเทศมนตรี , ปลัดอำเภอ , นายอำเภอ
26
พร้อมประทับตราหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การทำสัญญา
ปวช. ก. 3.1 และ 3.2
ป.ตรี กลุ่ม 1.3
ป.ตรี ก. 3.1 และ 3.2
ป.ตรี ก. วุฒิบริหารธุรกิ
ป.ตรี 1.2 2.1 2.2 และ 2.3