PA2563 จ.ตราด
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน Small Successหมายเหตุ
2
เป้าหมาย 3 เดือน3 เดือน6 เดือน9 เดือน
12 เดือน
3
1. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่-NA
4
2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
5
2.1 RDU ขั้น 2≥ ร้อยละ 4542.86ชื่นหทัย
6
2.2 RUD ขั้น 3≥ ร้อยละ 150.00
7
2.3 มีการดำเนินการRDU Community อย่างน้อยจังหวัดละ 1 อำเภอและผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ร้อยละ 100
8
3. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
9
3.1 AMR ระดับ Intermediateร้อยละ 100100
10
3.2. อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลงร้อยละ 7.506.93
11
4. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
1.มีการประชุม ทบทวนคัดเลือกประเด็นที่สำคัญตามบริบทในพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาดำเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาอย่างน้อย 2 ประเด็น
2.พื้นที่ประเมินตนเองพร้อมรายงานผลการประเมิน เพื่อวางแผนพัฒนารวมกับจังหวัด
100
12
5 . จำนวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม.หมอประจำบ้าน1.มีหลักสูตรการพัฒนาอสม.หมอประจำบ้าน
2.มีการชี้แจงแนวทางสู่การปฏิบัติ
อบรม13-15 มค.63
13
6. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว1.ประชุมชี้แจงนโยบายกำหนดทิศทางติดตามการดำเนินงาน (Kick off)ระดับประเทศ
2.อบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาและประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับเขต(ครู ก) จำนวน 1 ครั้งต่อปี
3.มีคู่มือแนวทางพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)ปี 2563
4.รพ.สต.ประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (http://gishealth.moph.go.th/pcu)
51.51
14
7. ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital
15
7.1 รพท.1.กิจกรรมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Smart Hospital๑๐๐
16
7.2 รพช.0
17
8. ร้อยละ รพศ. ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ -
ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
18
9. จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง
ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
19
10. ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1.มีแผนแม่บทพัฒนาบริการสุขภาพ ๕ ปี
2.มีกรอบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ผลงานเขต 6
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...