ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2
บรรจุวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
3
ที่รายชื่อโรงเรียน
อำเภอ
วิชาเอก
เลขที่ตำแหน่ง
หมายเหตุ
4
1
นางกรรณิการ์ คำยาว
บ้านเชียงดาว
เชียงดาว
ภาษาไทย1182
5
2
นางสาวภัทรพร มูลลี
บ้านเชียงดาว
เชียงดาว
ภาษาไทย1082
6
3
นางสาวมาลิน ธารสาธร
บ้านเชียงดาว
เชียงดาว
ภาษาอังกฤษ
4523
7
4
นางสาวปิยะพร ภูพาน
บ้านปางเฟือง
เชียงดาว
ภาษาไทย6723
8
5
นางสาวโยทะกา บุผาชาติ
บ้านปางเฟือง
เชียงดาว
ปฐมวัย1349(ส)
9
6
นางสาวนภารัตน์ มะโหฬาร
บ้านแม่ป๋าม
เชียงดาว
วิทยาศาสตร์
53184
10
7
นางสาวจุฑามาส สังข์สุวรรณ
บ้านแม่อ้อใน
เชียงดาว
ภาษาอังกฤษ
1094
11
8
นางสาวพรพิมล เรือนน้อย
บ้านสันป่าเกี๊ยะ
เชียงดาว
ปฐมวัย1953
12
9
นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมโรง
บ้านอรุโณทัย
เชียงดาว
วิทยาศาสตร์
147
13
10นางนิตยา ทองช้ำ
มิตรมวลชนเชียงใหม่
เชียงดาว
ปฐมวัย3597
14
11
นางสาวเปรมฤดี ธงวิชัย
มิตรมวลชนเชียงใหม่
เชียงดาว
ภาษาไทย9233
15
12
นางสาวรัตติกาล สานหล้า
มิตรมวลชนเชียงใหม่
เชียงดาว
ปฐมวัย1510
16
13
นางสาวจินตนา ปัญญาใจ
บ้านถ้ำตับเตา
ไชยปราการ
ปฐมวัย1933
17
14
นางสาวณัฐณี เครือปละ
บ้านสินชัย
ไชยปราการ
ปฐมวัย2228
18
15
นางสาวปราณี สุพรพงศ์ภาค
บ้านสินชัย
ไชยปราการ
ภาษาไทย2336
19
16
นายคมสันต์ ทองอ่อน
บ้านสินชัย
ไชยปราการ
คอมพิวเตอร์
2420
20
17
นางสาววิลาวัลย์ เฟื่องฟู
บ้านห้วยไผ่
ไชยปราการ
ภาษาไทย2584
21
18
นางสาวธาวริณ โทปุรินทร์
สันติวนา
ไชยปราการ
วิทยาศาสตร์
7903
22
19
นายทนงศักดิ์ แก้ววงษ์
สันติวนา
ไชยปราการ
พลศึกษา7898
23
20
นายศิวกาญจน์ สีมอญ
สันติวนา
ไชยปราการ
คณิตศาสตร์
350
24
21
นางสาวปัณฑิตา หมั่นสร้าง
ชุนชนบ้านแม่สูนหลวง
ฝางภาษาไทย1966(ส)
25
22
นางสาวจันทร์จิรา ใหม่แก้ว
เทพศิรินทร์ 9 ฯฝางพลศึกษา8103
26
23
นายหัสนัย ไชยมารอด
บ้านต้นผึ้งฝางภาษาไทย2578
27
24
นายจิรายุส กันยาเลย
บ้านปางสักฝางพลศึกษา8423
28
25
นางสาวจีรนันท์ อินทร์พรม
บ้านโป่งถืบฝางภาษาไทย5861
29
26
นางสาวสาริศา เทพวงศ์
บ้านโป่งถืบฝางปฐมวัย2137
30
27
นายณัฐพล วัฒนาชัยมงคล
บ้านม่อนปิ่นฝาง
อุตสาหกรรม
2125
31
28
นางสาวภาวนา บวรเดชภักดี
บ้านแม่ข่าฝาง
ภาษาอังกฤษ
505
32
29
นายพงษ์พันธ์ ใจหาญ
บ้านแม่ข่าฝางภาษาไทย2455
33
30
นางสาวพิมพ์พร นิลวงษ์
บ้านแม่คะฝาง
ภาษาอังกฤษ
2531
34
31
นางสาวนิชา นันไชย
บ้านแม่ใจฝาง
ภาษาอังกฤษ
1837
35
32
นางสาวรัชนี แสงคำ
บ้านสันทรายคองน้อย
ฝาง
ภาษาอังกฤษ
1817
36
33
นางสาวฉัตรอรุณ จันดา
บ้านหลวงฝาง
คณิตศาสตร์
4559(ส)
37
34
นางสาววรุณพร หิรัญกุล
บ้านหลวงฝางภาษาไทย6809
38
35
นางสาวจุฑารัตน์ มิ่งขวัญ
บ้านห้วยไคร้ฝางปฐมวัย2511
39
36
นางสาวสุภาวดี อินเสถียน
บ้านห้วยไคร้ฝางปฐมวัย1959
40
37
นางสาวสุวนันท์ สุทธสม
บ้านห้วยงูกลาง
ฝาง
ภาษาอังกฤษ
2408
41
38
นางสาววิลาวรรณ วงค์จันทร์
บ้านเหมืองแร่
ฝาง
คณิตศาสตร์
9082
42
39
นางสาวศิริรัตน์ จินาแก้ว
วิรุณเทพฝางปฐมวัย7964
43
40
นางสาวอมรรัตน์ รัตนมูลปัญญา
ชุมชนบ้านคาย
แม่อาย
วิทยาศาสตร์
8595
44
41
นางสาวกัญญ์สิริ ติใหม่
โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม
แม่อาย
ปฐมวัย4832
45
42
นางสาวศันสนีย์ หล้าสม
ไทยทนุบ้านสันต้นดู่
แม่อาย
ปฐมวัย4219
46
43
นางสาวริน่า ศิกะคาร
บ้านดง
แม่อาย
ปฐมวัย21770
47
44
นางสาววิกาลดา แก้วคำ
บ้านดอนชัย
แม่อาย
ภาษาไทย2178
48
45
นายธงชัย อำพันธ์ศรี
บ้านท่ามะแกง
แม่อาย
ศิลปะ58(ส)
49
46
นางสาวธิติกานต์ แลเล็ง
บ้านป่าก๊อ
แม่อาย
ภาษาไทย8949
50
47
นายธนัชพงศ์ วิญญา
บ้านโละ
แม่อาย
คอมพิวเตอร์
4352
51
48
นางสาวอาภาภรณ์ บุญทา
บ้านสันต้นหมื้อ
แม่อาย
วิทยาศาสตร์
4313
52
49
นางสาวธิดารัตน์ คุรุอนุสรณ์
บ้านสันปอธง
แม่อาย
ปฐมวัย9364
53
50
นายอังคนันท์ เทพอำนวย
บ้านสันปอธง
แม่อาย
ปฐมวัย4344
54
51
นางรุ่งนภา ใจบรรหาญ
ศึกษานารีอนุสรณ์ 1
แม่อาย
ปฐมวัย4323
55
52
นางสาวสิริรัญญา ทองสุข
บ้านจอง
เวียงแหง
ปฐมวัย7836
56
53
นายณัฐพงษ์ เชื้อนาม
บ้านนามน
เวียงแหง
วิทยาศาสตร์
6328
57
54
นางสาวชีวรัตน์ ยะยวง
บ้านเปียงหลวง
เวียงแหง
พลศึกษา7833
58
55นายกฤษดา คงคาใส
บ้านเปียงหลวง
เวียงแหง
พลศึกษา2963
59
56
นายสุทัศน์ ศรีแสง
บ้านเปียงหลวง
เวียงแหง
สังคมศึกษา
9178
60
57
นางสาววิสุดา หล้าธิ
รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
เวียงแหง
ศิลปะ6695
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100