แบบทดสอบปลายภาค วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
ประทับเวลา
คะแนน
คำนำหน้า
ชื่อ - นามสกุล
เลขที่
ห้องเรียน
2
2/9/2016, 13:25:2419 / 20
เด็กหญิง
สุนี แต้พันธ์52ม.1/11
3
5/9/2016, 9:49:5815 / 20
เด็กหญิง
นัชชา ประสพรัตนสุข21ม.1/3
4
5/9/2016, 9:50:3411 / 20
เด็กหญิง
ธนธรณ์ มุสิกราษฎร์34ม.1/3
5
5/9/2016, 9:50:5316 / 20เด็กชายธิติ ฉวีกุลมหันต์23ม.1/3
6
5/9/2016, 9:51:5214 / 20
เด็กหญิง
ด.ญ.ณวรัศ ไชยสิทธื์18ม.1/3
7
5/9/2016, 9:53:4517 / 20เด็กชายปาฏิหาริย์ พึ่งอาตม์20ม.1/3
8
5/9/2016, 9:53:5616 / 20เด็กชายเตชิต เพ็งปฐม22ม.1/3
9
5/9/2016, 9:55:2111 / 20
เด็กหญิง
ด.ญ.ขนิษฐ์ชญา บุญชุ่ม19ม.1/3
10
5/9/2016, 9:55:5913 / 20เด็กชายปริญญาวัฒน์ เกนทา24ม.1/3
11
5/9/2016, 9:56:3315 / 20
เด็กหญิง
ด.ญ.สุภัสสร อรรถกฤษณ์31ม.1/3
12
5/9/2016, 9:56:5612 / 20
เด็กหญิง
ด.ญ ภัทรมน อินทร์ทองน้อย
33ม.1/3
13
5/9/2016, 9:57:2412 / 20
เด็กหญิง
ด.ญ. ภาศิณี สุภาพ30ม.1/3
14
5/9/2016, 9:57:3415 / 20เด็กชาย
ธนาวุฒิ อัศวเรืองอนันต์
25ม.1/3
15
5/9/2016, 9:58:0611 / 20เด็กชายด.ช.ธนวินท์ อริยะเครือ28ม.1/3
16
5/9/2016, 9:58:0813 / 20
เด็กหญิง
ด.ญ.ปาลอมร ศรีวิไล29ม.1/3
17
5/9/2016, 10:01:4815 / 20เด็กชาย
จิรพัฒน์ จิรเวชสุนทรกุล
27ม.1/3
18
5/9/2016, 10:11:0413 / 20เด็กชายวรดร โรจน์สกุลพฤทธ์26ม.1/3
19
8/9/2016, 10:01:1715 / 20เด็กชายเกียรติภัทร สัทธาพงศ์41ม.1/8
20
8/9/2016, 10:01:4511 / 20
เด็กหญิง
ด.ญ.ธิษณามดี จันทร์อธิกุล
32ม.1/8
21
8/9/2016, 10:02:0712 / 20
เด็กหญิง
สุดารัตน์ ทรงนาศึก46ม.1/8
22
8/9/2016, 10:03:3812 / 20เด็กชายศิรภัทร ขันเพียแก้ว37ม.1/8
23
8/9/2016, 10:03:4311 / 20
เด็กหญิง
กรวรรณ กลิ่นเกลี้ยง27ม.1/8
24
8/9/2016, 10:03:5615 / 20
เด็กหญิง
กัญญารัตน์ ใจธรรม47ม.1/8
25
8/9/2016, 10:04:1714 / 20
เด็กหญิง
ศิรดา ทรัพย์ทองคำ31ม.1/8
26
8/9/2016, 10:05:2614 / 20เด็กชายพชรพล ปากเมย33ม.1/8
27
8/9/2016, 10:05:3414 / 20
เด็กหญิง
กายทอง ปิ่นทอง29ม.1/8
28
8/9/2016, 10:05:3612 / 20เด็กชายบวรภัค จันทร์หอม39ม.1/8
29
8/9/2016, 10:05:3912 / 20
เด็กหญิง
ฐิตาภัสร์ ตีระสกุล34ม.1/8
30
8/9/2016, 10:06:2015 / 20
เด็กหญิง
ธันยาภัทร์ อุดมเจริญทิพย์
40ม.1/8
31
8/9/2016, 10:06:5312 / 20
เด็กหญิง
ธีรดา คงสิน26ม.1/8
32
8/9/2016, 10:07:1812 / 20เด็กชายสิทธิภาค เศรษฐสุข43ม.1/8
33
8/9/2016, 10:07:2313 / 20
เด็กหญิง
ดนยา พืชสาลี35ม.1/8
34
8/9/2016, 10:08:0012 / 20เด็กชายธนภพ เนียรพาล25ม.1/8
35
8/9/2016, 10:08:1213 / 20เด็กชายกีรติ บุญมาเลิศ38ม.1/8
36
8/9/2016, 10:08:2816 / 20เด็กชายอันวา โสภณ42ม.1/8
37
8/9/2016, 10:10:237 / 20เด็กชายศักดิพงศ์ จรัสธรธำรง28ม.1/8
38
8/9/2016, 10:12:2513 / 20
เด็กหญิง
แพรณิกา พินิจงาม30ม.1/8
39
8/9/2016, 10:12:4614 / 20เด็กชายด.ช.ชยุต โกวิทวิจารณ์45ม.1/8
40
8/9/2016, 10:15:2212 / 20
เด็กหญิง
นานาโกะ หวังใจ48ม.1/8
41
8/9/2016, 12:17:1815 / 20
เด็กหญิง
วัลภา มะลิวัลย์29ม.1/9
42
8/9/2016, 12:18:2411 / 20เด็กชายชนาธิป ปานใหม่32ม.1/9
43
8/9/2016, 12:18:2712 / 20เด็กชายด.ช.ภาคิน พรมพิมพ์25ม.1/9
44
8/9/2016, 12:18:4414 / 20เด็กชาย
ภูรวิชญ์ เกียรติพลากรณ์
26ม.1/9
45
8/9/2016, 12:18:5010 / 20เด็กชายด.ช.อัครพล ท่าประสาร39ม.1/9
46
8/9/2016, 12:19:0016 / 20เด็กชายด.ช. สุธี พวงจันทร์35ม.1/9
47
8/9/2016, 12:19:0111 / 20เด็กชายด.ช.ภูริภัทร มินโด27ม.1/9
48
8/9/2016, 12:19:1010 / 20เด็กชายศิรชัช เยาวรัตน์47ม.1/9
49
8/9/2016, 12:19:4311 / 20
เด็กหญิง
ด.ญ.นันทิชา พสุธารชาติ48ม.1/9
50
8/9/2016, 12:19:5010 / 20
เด็กหญิง
ธีรดา บินฮาซัน28ม.1/9
51
8/9/2016, 12:19:5112 / 20
เด็กหญิง
จิรสุตา แย้มชมชื่น37ม.1/9
52
8/9/2016, 12:19:589 / 20
เด็กหญิง
พิยดา ประทุมไข42ม.1/9
53
8/9/2016, 12:20:0112 / 20เด็กชายถิรายุ รัตนน้อย40ม.1/9
54
8/9/2016, 12:20:1514 / 20
เด็กหญิง
พิรญาณ์ พัฒนา30ม.1/9
55
8/9/2016, 12:20:4211 / 20เด็กชายวราฤทธิ์ นพวรรณสกุล46ม.1/9
56
8/9/2016, 12:21:0513 / 20
เด็กหญิง
เกศราภรณ์ แก้ววิหก33ม.1/9
57
8/9/2016, 12:21:3111 / 20
เด็กหญิง
ชาณัฐณันท์ คำมั่น38ม.1/9
58
8/9/2016, 12:21:3212 / 20
เด็กหญิง
อมิตตา แซงะห์41ม.1/9
59
8/9/2016, 12:22:4317 / 20เด็กชายภัทรนาวิน จินดาพันธ์31ม.1/9
60
8/9/2016, 12:23:1611 / 20เด็กชายด.ช.ภู เจริญพุฒ45ม.1/9
61
8/9/2016, 12:23:3211 / 20
เด็กหญิง
ด.ญ.กุลสินี วิลัยรัตน์36ม.1/9
62
8/9/2016, 12:25:3915 / 20เด็กชายพงศ์ภัค ทองคำ43ม.1/9
63
8/9/2016, 12:32:147 / 20เด็กชายด.ช. วริธร กุมสูงเนิน44ม.1/9
64
9/9/2016, 9:09:5714 / 20
เด็กหญิง
สุดากาญจน์ กังวาฬ41ม.1/5
65
9/9/2016, 9:43:2216 / 20
เด็กหญิง
ด.ญ.ณภาส์ณัฐ ถนอมทรัพย์
21ม.1/4
66
9/9/2016, 9:48:2415 / 20
เด็กหญิง
แพรวา อัศวเรืองอนันต์22ม.1/4
67
9/9/2016, 9:48:2716 / 20
เด็กหญิง
พิมพา แสงใสแก้ว18ม.1/4
68
9/9/2016, 9:51:2016 / 20เด็กชาย
ด.ช.อรรถกาญจน์ แอนดาริส
26ม.1/4
69
9/9/2016, 9:52:2111 / 20เด็กชาย
ด.ช.ปัฐวีเกียรติ์ ประศรี
25ม.1/4
70
9/9/2016, 9:52:4313 / 20เด็กชายด.ช.วีรภัทร ศรีหร่าย27ม.1/4
71
9/9/2016, 9:53:0213 / 20
เด็กหญิง
ด.ญ.สุณัฐภัทร ประเสริฐการ
30ม.1/4
72
9/9/2016, 9:53:2515 / 20เด็กชายด.ช.ภาณุวิชญ์ บุญโห้33ม.1/4
73
9/9/2016, 9:53:2513 / 20
เด็กหญิง
ด.ญ.เบญญาลักษณ์ จารชัยบุญญารัตน์
32ม.1/4
74
9/9/2016, 9:53:3918 / 20
เด็กหญิง
ช่อผกา อนุกูลวัฒนาการ19ม.1/4
75
9/9/2016, 9:53:5515 / 20เด็กชายอานัส-หวังรวยนาม34ม.1/4
76
9/9/2016, 9:54:1010 / 20
เด็กหญิง
ด.ญ.นัทนีย์ รักทอง31ม.1/4
77
9/9/2016, 9:54:3310 / 20เด็กชายด.ช.ศุภกร เชื้อคำเพ็ง29ม.1/4
78
9/9/2016, 9:56:0113 / 20เด็กชายด.ช.วรดร สังข์อ่อง28ม.1/4
79
9/9/2016, 10:00:0515 / 20เด็กชายวราวุธ โรจนดำรงค์35ม.1/4
80
9/9/2016, 10:02:2314 / 20
เด็กหญิง
อธิกา สุทธิสวัสดิ์23ม.1/4
81
9/9/2016, 10:02:2411 / 20เด็กชายอภิสิทธิ์ อัครวิกยกรม20ม.1/4
82
9/9/2016, 10:02:3516 / 20เด็กชายธนวัมน์24ม.1/4
83
9/9/2016, 15:52:2815 / 20เด็กชายกฤษฎิ์พิมุกต์32ม.1/3
84
11/9/2016, 11:52:1213 / 20
เด็กหญิง
ธวัลรัตน์ ตีระมาตย์46ม.1/5
85
12/9/2016, 0:50:0814 / 20
เด็กหญิง
ด.ญ.สุชานันท์ วงค์เครือวัลย์
33ม.1/5
86
12/9/2016, 12:30:3312 / 20เด็กชายณพวิทย์ เกตุพรหมมา39ม.1/7
87
12/9/2016, 12:33:3715 / 20เด็กชายเอกฤทธิ์ จันทร์แสง34ม.1/7
88
12/9/2016, 12:34:4312 / 20เด็กชายรชานนท์ บุญจัน46ม.1/7
89
12/9/2016, 12:35:2112 / 20
เด็กหญิง
ด.ญ รัตนธร นันท์ธีมา29ม.1/7
90
12/9/2016, 12:35:4610 / 20เด็กชายด.ช.ปรเมศร์ ปรีชา37ม.1/7
91
12/9/2016, 12:36:1115 / 20เด็กชายฉัตรงคล ดุลยเสนีย์41ม.1/7
92
12/9/2016, 12:36:1414 / 20เด็กชายด.ช.กนกพล ศิริชววัฒน์42ม.1/7
93
12/9/2016, 12:36:2712 / 20เด็กชาย
ด.ช.จิรณัฐพันธุ์ วุฒิชัย
48ม.1/7
94
12/9/2016, 12:36:3015 / 20เด็กชายด.ช.ปุณยวัจน์ ขจรวงษ์33ม.1/7
95
12/9/2016, 12:36:4511 / 20
เด็กหญิง
ด.ญ.มนัสนันท์ ชูโฉม44ม.1/7
96
12/9/2016, 12:37:3711 / 20เด็กชายพงศกร โคสจันทร์31ม.1/7
97
12/9/2016, 12:37:4811 / 20เด็กชายนพพล ยิ่งพงษ์ชัย47ม.1/7
98
12/9/2016, 12:38:0614 / 20
เด็กหญิง
ด.ญ.เฟื่องฟ้า แป้นเปีย32ม.1/7
99
12/9/2016, 12:38:2711 / 20เด็กชายนนทพัทธ์ โกเมศ30ม.1/7
100
12/9/2016, 12:39:4713 / 20
เด็กหญิง
ด.ญ.พรปวีณ์ วรนุตร26ม.1/7
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1