ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลา
เลขประจำตัวประชาชน(ให้พิมพ์ตัวเลขติดกัน) เช่น 1234567897894
ประเภทบุคลากร ผู้บริหาร/ครู
บุคลากรทางการศึกษา/สนับสนุน
ชื่อ - สกุล (กรุณาใส่คำนำหน้าด้วย)
วัน/เดือน/ปี(พ.ศ.) เกิด เช่น 1/01/2500
อายุเพศ หมู่เลือด
ที่อยู่ปัจจุบัน(บ้านเลขที่)
ถนน ( ไม่มี ให้ใส่เครื่องหมาย - )
ตำบลอำเภอจังหวัด
อำเภอที่สะดวกในการรับวัคซีน
เบอร์โทรศัพท์(พิมพ์ตัวเลขติดกัน)เช่น 0823334444
1.การได้รับวัคซีน
2.ความสมัครใจฉีดวัคซีน (หากยังไม่ได้ฉีด)
3.โรคประจำตัวหมายเหตุอื่นๆ
2
16/5/2021, 9:48:513760600471118ข้าราชการข้าราชการนางจงกล. รจนา31/12/2505
58 ปี 5 เดือน
หญิงบี95/1 หมู่ 4*เขาวงบ้านตาขุนสุราษฏร์ธานีบ้านตาขุน0810800983
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจทางเดินหายใจเรื้อรัง
โรคภูมิแพ้. และแพ้ยาแก้อักเสบบางตัว
3
16/5/2021, 8:14:433840900062620ข้าราชการข้าราชการนายธีรเทพ มุกดา23/06/250658 ปีชายเอบี
51/1 หมู่ที่ 3
_พะแสงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0898739963
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
อื่น ๆ(โปรดระบุในช่องหมายเหตุอื่นๆ)
คอเลสเตอรอลสูง
4
15/5/2021, 15:15:16184800007922ข้าราชการข้าราชการนางสาวนันทญา บรรณราช16/11/252737 ปีหญิงบี53 ม.7_ถ้ำสืงขรคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานีคีรีรัฐนิคม0842548783
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
5
16/5/2021, 8:21:071940200074920ข้าราชการนางกัญญาภรณ์ การะเกตุ13/10/253133 ปีหญิงโอ286-เขาพังบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0862874292
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
อื่น ๆ(โปรดระบุในช่องหมายเหตุอื่นๆ)
ไมเกรน
6
15/5/2021, 19:10:041103700257802ข้าราชการข้าราชการนางสาวอรวลี เทพนุรักษ์02/10/253330 ปีหญิงบี10/5 -เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน0806915655
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
7
15/5/2021, 16:40:421809900584920ข้าราชการนางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง2/10/253727 ปีหญิงเอ35 ม.2-ดอนตรอเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราชบ้านตาขุน0937206721
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
อื่น ๆ(โปรดระบุในช่องหมายเหตุอื่นๆ)
โรคภูมิแพ้
8
16/5/2021, 8:53:463840900070142ข้าราชการนายสัญญา เจริญ20/11/250360ชายเอ
34/27 หมู่ที่ 2
-เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0872697976
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
9
18/5/2021, 12:35:295840990001541
พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ
นายสมคิด จันทร์ปากสวน12/03/250658ชายโอ514 ม.4-
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน
ตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0933074211
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจหัวใจและหลอดเลือด-
10
15/5/2021, 15:28:333779800146421ข้าราชการข้าราชการนางกมลรัตน์. คะตะโต1/06/250757หญิงบี125 หมู่1-ท่าขนอนคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานีคีรีรัฐนิคม0619591415
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
11
15/5/2021, 15:45:433840900085948ข้าราชการนายสุนทร เพชรชู1/01/250757ชายโอ19/1 ม.4 -เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0862768476
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
12
16/5/2021, 10:59:163840900073826ข้าราชการข้าราชการนางเรณู ผดุงฤกษ์10/07/250757หญิงโอ34/11
สุราษฎร์ธานี-คะกั่วป่า
เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0861024283
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจความดันโลหิตสูง
13
15/5/2021, 20:51:063841000064457แม่บ้านนางวนิดา นามวงค์เนาว์13/02/0856หญิงเอบี387/81-มะขามเตี้ยเมืองสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0895897860
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
อื่น ๆ(โปรดระบุในช่องหมายเหตุอื่นๆ)
ไขมันในเลือดสูง
14
18/5/2021, 13:28:173840800029116
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายนิรมิตร ศรีรักษา23/03/251054ชายโอ49 ม.11-ท่าขนอนคีรีรัฐสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0614051468
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
ไม่สมัครใจความดันโลหิตสูง-
15
15/5/2021, 18:21:213801100455512ข้าราชการข้าราชการนางสุดา เอ้งฉ้วน27/04/251549หญิงบี56/1 ม.1-ต้นยวนพนมสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0818921883
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
16
16/5/2021, 5:51:373841000131324ข้าราชการข้าราชการนางสาวกิ่งดาว. ช่วยชนะ06/04/251549หญิงโอ60-คลองศกพนมสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0828062957
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
อื่น ๆ(โปรดระบุในช่องหมายเหตุอื่นๆ)
ไวรัสตับบี
17
15/5/2021, 15:36:553840900048821ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ
นายเกรียงศักดิ์. นิลนิยม19/11/251648ชายโอ136/1
สุราษฎร์ธานี-เขาต่อ
คลองชะอุ่นพนมสุราษฏร์ธานีบ้านตาขุน0817764384
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจความดันโลหิตสูง
18
15/5/2021, 15:31:483840300058915ข้าราชการข้าราชการนายบุญเลิศ ทองชล09/05/251747ชายบี
150/11 หมู่ 1
-กะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฏร์ธานีบ้านตาขุน0822716849
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง
19
15/5/2021, 15:42:023840900025635ข้าราชการข้าราชการนายประเสริฐ​ จันทร์ทัน20/05/251747ชายโอ688-เขาพังบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0818949250
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
อื่น ๆ(โปรดระบุในช่องหมายเหตุอื่นๆ)
ระบบประสาท​ ตา​ ปาก​ กระตุก
20
15/5/2021, 15:57:193820500258560แม่บ้านนางสุมาภรณ์ โมลี10/10/1747หญิงบี71 ม.10-ต้นยวนพนมสุราษฎร์ธานีพนม0872755363
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
21
15/5/2021, 15:21:083801200274005ข้าราชการนายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์3/02/252044ชายบี123-ตะกุกใต้วิภาวดีสุราษฏร์ธานีอ.บ้านตาขุน0849921688
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
22
15/5/2021, 15:30:293840800007333ข้าราชการข้าราชการนางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์30/04/252143หญิงเอ52-ท่าขนอนคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0810869719
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
-
23
16/5/2021, 16:15:493840800062172ข้าราชการข้าราชการนางสาวธีรนันท์ ปานเพชร09/07/252043หญิงโอ25
สุราษฎร์ธานี - ตะกั่วป่า
บ้านทำเนียบคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานีคีรีรัฐนิคม0954095472
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจความดันโลหิตสูง
24
15/5/2021, 15:29:293849800093696ข้าราชการนางสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์13/12/252142หญิงบี79/5 หมู่ 1-เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0836913394
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
อื่น ๆ(โปรดระบุในช่องหมายเหตุอื่นๆ)
กรดไหลย้อน
25
15/5/2021, 16:19:563841500038544พนักงานราชการ
พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ
นายนพดล ทองนา18/12/252142ชายบี49/1หมู่ 5-เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0937409696
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
ไม่สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
26
15/5/2021, 15:43:183920300518273ข้าราชการนางพรพณา ฤทธิ์ชู18/05/252341หญิงโอ65-เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีอ.บ้านตาขุน0818948248
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
27
15/5/2021, 16:37:423840800327567ข้าราชการข้าราชการนางสุภาพร พัฒนรักษา30/05/252341หญิงบี125-ถ้ำสิงขรคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานีคีรีรัฐนิคม0848423116
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
ไม่สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
ไม่มี
28
15/5/2021, 15:16:113840800196403ข้าราชการข้าราชการนางธิดารัตน์ แซ่เลี้ยว23/05/252440หญิงบี119_ท่าขนอนคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานีคีรีรัฐนิคม0862800257
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจเบาหวาน
29
15/5/2021, 18:47:013840800199895ข้าราชการนางนริศา บุระชัด2507252439หญิงบี63 ม.10-ท่าขนอนคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานีคีรีรัฐนิคม0878918643
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจอ้วน
30
15/5/2021, 23:34:073840800058272ข้าราชการข้าราชการวีรยุทธ อนุกูล26/06/252539ชายโอ116/8
สุราษฎร์-ตะกั่วป่า
เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0878910088
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
31
16/5/2021, 0:12:273841700161552ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ
นางสาวนวนาท กลิ่นเมฆ04/10/252439หญิงโอ58/2
สุราษฎร์-ตะกั่วป่า
บางเดือนพุนพินสุราษฎร์ธานีพุนพิน0865934244
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
ไม่สมัครใจ
อ้วน, ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
32
15/5/2021, 16:07:193909900374297ข้าราชการฐิตารีย์ อินทจันทร์12/08/252538หญิงเอ
196/4 ซอยรวมทรัพย์
สามสิบเมตรพะวงเมืองสงขลาบ้านตาขุน0995062233
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
-
33
15/5/2021, 17:57:093800101215280ข้าราชการนางศศิพิมพ์ กองสุข19/08/252638หญิงเอ99/66 -ท่าซักเมืองนครศรีธรรมราชบ้านตาขุน0844450062
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
34
15/5/2021, 21:47:403860400077890ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ
นายธีระพล เกิดเนตร01/01/252638ชายโอ19:/1-เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0819704969
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
ไม่สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
35
16/5/2021, 9:50:133840800084974
ผู้ที่มาจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน
นาย นพรัตน์ ธารายศ24/10/252638ชายเอ11/2 ม.7
สุราษฎร์-ตะกั่วป่า
บ้านทำเนียบคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานีคีรีรัฐนิคม0895113421
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
36
16/5/2021, 9:58:053840900047965
ผู้ที่มาจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน
น.ส. รุ่งนภา ธารายศ26/08/252638หญิงโอ11/2 ม.7
สุราษฎร์-ตะกั่วป่า
บ้านทำเนียบคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานีคีรีรัฐนิคม0862746483
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
37
16/5/2021, 12:14:481840100041311ข้าราชการข้าราชการน.ส.นุชนาฏ พรหมทอง19/10/252737หญิงบี62/98 ม.2 ศรีวิชัยมะขามเตี้ยเมืองสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0831599429
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
อื่น ๆ(โปรดระบุในช่องหมายเหตุอื่นๆ)
ธาลัธซีเมีย
38
15/5/2021, 15:21:201939900020391ข้าราชการข้าราชการนางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม12/02/252836หญิงบี116 ม.3-เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0877966156
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจอ้วน
39
15/5/2021, 15:38:381840100035052ข้าราชการข้าราชการนางอรณ์สิริ แก้วปลอด28/02/252836หญิงโอ104-คลองชะอุ่นพนมสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0859313692
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
อื่น ๆ(โปรดระบุในช่องหมายเหตุอื่นๆ)
ตั้งครรภ์
40
15/5/2021, 15:18:411959900067487ข้าราชการข้าราชการนางสาวสุธาสินี เทพไชย3/01/252935หญิงโอ9/2-คูหาสะบ้าย้อยสงขลาคีรีรัฐนิคม0936013551
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
41
15/5/2021, 15:33:411840100144528ข้าราชการข้าราชการน.ส.คณิตา บ่วงราชบพิตร18/07/252934หญิงบี
15 หมู่บ้านทิพย์รังษี
สุราษฎร์ฯ-ตะกั่วป่า
ท่าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานี พุนพิน0839068963
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
ไม่สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
-
42
15/5/2021, 15:37:251840800036710ข้าราชการข้าราชการนางสาวสมฤดี กลับรินทร์22/02/253034หญิงเอ6/1 ม.10-ย่านยาวคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานีคีรีรัฐนิคม0868311233
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
-
43
15/5/2021, 15:40:141840100144528ข้าราชการข้าราชการน.ส.คณิตา บ่วงราชบพิตร18/07/252934หญิงบี
15 หมู่บ้านทิพย์รังษี
สุราษฎร์ฯ-ตะกัวป่า
ท่าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานีพุนพิน0839068963
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
ไม่สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
-
44
15/5/2021, 16:10:261101400989610ข้าราชการข้าราชการนางสาวกฤติมา แสงทองล้วน25/04/253034หญิงเอ16 ม.3 -พ้อแดงหลังสวนชุมพรหลังสวน0816170278
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
ไม่สมัครใจ
อื่น ๆ(โปรดระบุในช่องหมายเหตุอื่นๆ)
ภูมิแพ้
45
15/5/2021, 15:19:531801400110107ข้าราชการข้าราชการนางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว
11 กันยายน 2531
33หญิงโอ48 ม.3 บ้านในทอนเขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0619761425
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
-
46
15/5/2021, 15:52:501819900068719
ผู้ที่มาจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน
นางดวงเด่น นวลมุสิก20/04/253133หญิงโอ6/3 ม.5-ไชยครามดอนสักสุราษฎร์ธานีอ.บ้านตาขุน0937522698
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
47
15/5/2021, 18:48:241841700090632ข้าราชการข้าราชการนางสาวขวัญชนก สังข์เทพ15/02/253133หญิงโอ144/14 ม.2 -ต้นยวนพนมสุราฎร์ธานีบ้านตาขุน0841855150
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
อื่น ๆ(โปรดระบุในช่องหมายเหตุอื่นๆ)
ความดันโลหิตต่ำ
48
16/5/2021, 2:11:411841700093968ข้าราชการข้าราชการนายสมศักดิ์ บัวหนุน4/10/253133ชายเอบี180-บางงอนพุนพินสุราษฎร์ธานีพุนพิน0654955014
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
49
15/5/2021, 15:38:171860500040614ข้าราชการข้าราชการนายโยธิน นวลมุสิก10/08/253132ชายโอ
6/3ม.5 ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
-ต.ไชยครามอ.ดอนสักจ.สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขุน0878874867
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
50
15/5/2021, 18:48:371840100243020ข้าราชการนายนราธิป นาเจริญ22/02/253232ชายโอ18/1 ม.3 -กะเปาคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านตาขุน0899705236
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
51
15/5/2021, 15:28:541840100255214ข้าราชการสาวิตรี รักษาพราหมณ์21/06/253231หญิงเอ35/1 -บางงอนพุนพินสุราษฎร์ธานีพุนพิน086-2711486
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจความดันโลหิตสูง-
52
15/5/2021, 14:45:441800700168011ข้าราชการ
นางสาวศันสนีย์ สว่างจันทร์
23/05/253529หญิงโอ237-ชะอวดชะอวดนครศรีธรรมราชอำเภอบ้านตาขุน0848377796
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจอ้วน-
53
15/5/2021, 15:14:001840100415050ข้าราชการข้าราชการนางจุฬาลักษณ์ หนูหวาน18/11/253529หญิงเอ33/3-เสวียดท่าฉางสุราษฎร์ธานีท่าฉาง0807188202
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
อื่น ๆ(โปรดระบุในช่องหมายเหตุอื่นๆ)
ตั้งครรภ์ 22 สัปดาห์
54
15/5/2021, 15:31:071849800082205ครูอัตราจ้างนางสาวศรีสุดา แก้วสุข28/06/253429หญิงโอ19/1-เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านนาสาร0945793055​
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
ไม่สมัครใจ
อื่น ๆ(โปรดระบุในช่องหมายเหตุอื่นๆ)
โลหิตจาง กำลังให้นมบุตร
55
15/5/2021, 15:55:571849700032966ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ
นางสาวบุญฑริกา เจียมทิพย์19/12/253429หญิงโอ
81 หมู่ที่9
-ถ้ำสิงขรคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานีคีรีรัฐนิคม0625208930
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
อ้วน, อื่น ๆ(โปรดระบุในช่องหมายเหตุอื่นๆ)
ไทรอยด์ต่ำ
56
15/5/2021, 20:05:391929900278356ข้าราชการนางสาวจุฑาภรณ์ เป้าทอง12/07/253429หญิงบี
43/2 หมู่ที่ 4
-นาโต๊ะหมิงเมืองตรังตรังบ้านตาขุน0836464124
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
57
16/5/2021, 12:32:171930700042121ข้าราชการนายปุณณมา ทองดีเพ็ง2105253529ชายโอ
65 ม.6 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ตะกั่วป่า
เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0635654165
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
58
15/5/2021, 15:19:371801400161593ข้าราชการข้าราชการนายนพดล ศรีสุข14/09/253528ชายบี80/1-ทุ่งใสสิชลนครศรีธรรมราชบ้านตาขุน0874674020
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
59
16/5/2021, 20:58:251919900134559ข้าราชการข้าราชการนางสาวนภิสา เส็นติระ29/04/253628หญิงโอ65-เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0905781555
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
60
15/5/2021, 15:13:301841000078079ธุรการนางสาวขวัญธิดา อภิโมทย์12/01/253727หญิงโอ22/1-พรุไทยบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0929890954
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจอ้วน
61
15/5/2021, 16:52:511570700181842ข้าราชการข้าราชการนางสาวอโณทัย หนักแดง18/01/253727หญิงบี34/1 -บางโกระโคกโพธิ์ปัตตานีอำเภอบ้านตาขุน0876592841
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
อื่น ๆ(โปรดระบุในช่องหมายเหตุอื่นๆ)
ไทรอยด์
62
16/5/2021, 19:52:081929900464303ข้าราชการข้าราชการนางสาววรุณาทิตต์ หนูวงค์9/04/253826หญิงเอ65-เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0954299093
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
63
15/5/2021, 19:46:481801300232031ข้าราชการนางสาวสโรชา ทองนุ่น04/05/253825หญิงเอบี65หมู่ 6เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0866919979
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
อื่น ๆ(โปรดระบุในช่องหมายเหตุอื่นๆ)
ภูมิแพ้
64
16/5/2021, 8:25:251849900195699นางสาวดารินทร์ ไสยวงศ์06/03/253925หญิงโอ123-เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0612483975
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
ไม่สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
65
16/5/2021, 9:23:581849900225156ข้าราชการข้าราชการนางสาววราวรรณ พัฒน์จีน7/08/253924หญิงโอ5/1-กรูดกาญจนดิษฐ์​สุราษฎร์ธานี​กาญจนดิษฐ์​0811343547​
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
66
18/5/2021, 21:36:111829900151071ข้าราชการนายพัชรพล รัตนพันธ์04/07/253924ชายเอ200-อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่บ้านตาขุน0962086853
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
67
19/5/2021, 8:44:343840800276679ครูอัตราจ้างนายวีระ ห้วยนุ้ย31/05/249569ชายบี6/1 ม.10-บ้านยางคีรีรัฐสุราษฎร์ธานีไชยา0819560128
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจความดันโลหิตสูง-
68
19/5/2021, 13:50:303841000055946ครูอัตราจ้างนางสาวพิไลวรรณ ธารายศ1/04/252539หญิงเอ43-ต้นยวนพนมสุราษฎร์ธานีพนม0823207364
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
69
19/5/2021, 13:52:251840800073755ข้าราชการข้าราชการนางสาวพันทิวา คงแย้ม27/10/253727หญิงบี2-บ้านทำเนียบคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0810874142
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
อื่น ๆ(โปรดระบุในช่องหมายเหตุอื่นๆ)
ภูมิแพ้
70
19/5/2021, 13:52:561809900184816ข้าราชการนายปริวรรต ธงธวัช22/12/253034ชายโอ32/3 ม.4-เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0842935070
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
71
19/5/2021, 13:54:203840600350778ข้าราชการข้าราชการนางกัญจนา สมชาติ3 /12/1252หญิงโอ
78/1 ม.4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุนวิทยา จ.สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์-ตะกั่วป่า
เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0979985729
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
อื่น ๆ(โปรดระบุในช่องหมายเหตุอื่นๆ)
กรดไหลย้อน
72
19/5/2021, 13:57:391840100266615ข้าราชการข้าราชการณิชาภัทร หนูพรหม12/09/253232หญิงโอ42/3 -เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0848502387
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
-
73
19/5/2021, 14:04:591920100139400พนักงานราชการ
พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ สีดำ
01/11/253528หญิงบี128-นาโยงเหนือนาโยงตรังบ้านตาขุน0993587224
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ ไม่มีโรคประจำตัว
-
74
19/5/2021, 14:09:111840100283901ข้าราชการข้าราชการนางสาวภัทราพร ช่างเหล็ก30/01/199031หญิงเอบี103/2 -พังกาญจน์พนมสุราษฎร์ธานีพนม0942728859
ยังไม่ได้ฉีด (ตอบข้อ 2และ3)
สมัครใจ
อื่น ๆ(โปรดระบุในช่องหมายเหตุอื่นๆ)
ให้นมบุตร
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100