รายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว มิ.ย.61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
2
รายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการ ปัญหา/อุปสรรค์
3
เกณฑ์กิจกรรม/รายละเอียดการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานเดือน มิ.ย.61
ผู้รับผิดชอบ
4
หมวด 1 ทั่วไป
5
1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ห้องสมุดสีเขียว
1.2 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนำไปสู่การกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจการเป็นห้องสมุดสีเขียว
1ประสาน รวบรวมประเด็นปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ห้องสมุดสีเขียวขนิษฐา จูมลี
6
2ประชุมผู้บริหาร และบุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง (ร้านกาแฟ) แถลงนโยบายและ ระดมความคิดเห็น จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการขนิษฐา จูมลี
7
3เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์แล้ว
ศิมาพร กาเผือกงาม
8
1.3 กำหนดขอบเขตการดำเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ซึ่งสามารถดำเนินการทั้งหมดหรือเฉพาะส่วน โดยไม่นับรวมกิจกรรมของห้องสมุดที่มีนัยสำคัญในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้องมีการชี้แจงเหตุผลประกอบในกรณีไม่ดำเนินการทั้งหมด4รวบรวม จัดทำแผนการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวทุกหมวด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขนิษฐา จูมลีข่้อเสนอแนะ
1.จัดทำสปอตเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพ้ันธ์
2.จัดมุมด้านหน้าทางเดินเข้าเป็นสัญลักษณ์ของห้องสมุดสีเขียว
3.จัดทำแผนป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
4.จุดวางถังขยะเพื่อคัดแยกขยะตามประเภท
9
หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
**เพิ่มประชาสัมพันธ์แผงขายผักปลอดสารพิษ ในการรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก
10
2.1 ศึกษาปัญหาและสภาพอาคารเดิม ที่เป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม1ตรวจสอบการล้างเครื่องปรับอากาศ และหลอดไฟฟ้าที่ไม่เอื้อต่อการประหยัดพลังงานอดิศักดิ์ กิจแสวง/พัสกร อยู่สอน/ปรีชา สมสอน/มณีวรรณ สาระไทย/
11
2.2 กำหนดให้มีแผนงานปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อการอนักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องต่อไปนี้2จัดทำแผนการซ่อมบำรุง ล้าง เครื่องปรับอากาศ และเปลี่ยนหลอดไฟที่ประหยัดพลังงานอยู่ระหว่างการล้างเครื่องปรับอากาศ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบการดำเนินการเรียบร้อยหรือไม่ มีข้อปรับปรุงแก้ไขหรือไม่อดิศักดิ์ กิจแสวง/มณีวรรณ สาระไทย
12
2.2.1 ปรับปรุงโครงสร้างอาคารและวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม3
ดำเนินการปรับเปลี่ยนหลอดไฟที่ประหยัดพลังงาน
ปรับเปลี่ยนเป็นสวิตซ์ไฟกระตุก ชั้น 3 (จำนวน 107 จุด) อยู่ระหว่างดำเนินการพัสกร อยู่สอน/ธนาชัย โสภามี/บุญถนอม จันทร์ชนะ/เสถียร พระใหญ่/แสน กุจะพันธ์
13
2.2.2 ปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ
4
มีการติดตั้งหรือปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ
14
- จัดทำโครงการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
อดิศักดิ์ กิจแสวง/เสถียร พระใหญ่/แสน กุจะพันธ์
15
2.2.3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน
5
มีการติดตั้งหรือปรับปรุง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ประหยัดพลังงาน
16
- เปลี่ยนหลอดไฟจากชนิดธรรมดาเป็นหลอด LED
พัสกร อยู่สอน/ธนาชัย โสภามี/บุญถนอม จันทร์ชนะ/เสถียร พระใหญ่/อดิศักดิ์ กิจแสวง
17
2.2.4 ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเลือกปลูกพืชพื้นถิ่น หรือพืชที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก หรือปลูกพืชใช้น้ำน้อย หรือพืชที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอาหารและจัดการภูมิทัศน์ให้มีความร่วมรื่นสวยงาม6
มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และจัดการภูมิทัศน์ใหม่ ร่มรื่นสวยงาม
18
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบอาคารสำนักวิทยบริการ
นายชัยฤานาท บูระพา/ศกุนตลา เกตุวงศา/อดิศักดิ์ กิจแสวง
19
หมวด 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
20
3.1 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากร
21
- แผนงานประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ และทรัพยากรประชุมชี้แจงที่มา และซักซ้อมความเข้าในเกี่ยวกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติ การจัดเก็บข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลระหว่างคณะทำงาน การรายงานผลอุษา ผูกพันธ์/ปุชนีย์ อินทะนา/ชาญชัย บุญคุ้ม
22
- แผนการรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการ/บุคลากรร่างแผนปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มงาน กำหนดผู้รับผิดชอบhttps://docs.google.com/document/d/1yZNX7Be-HnyTur7XzQvbWXElk33iZgV910jgQcy2ew8/editการเก็บข้อมูลการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ
เทคโนฯ ตามจำนวนจุดที่มีเครื่องปรับอากาศ
ฝ่ายหอสมุด
26
3.2 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการลดปริมาณของเสีย1จัดทำแผนการลดปริมาณของเสีย (กำหนดของเสียที่สามารถนำมาลดปริมาณได้) เช่น กระดาษ A4 , กระดาษชำระ, ขวดน้ำดื่ม, เศษอาหาร วริชาวรรณ คำมุลตรี/ พิมใจ คำฝอย/
สุพัตรา สุกใส
27
2ดำเนินการตามกิจกรรมแผน ดังนี้
28
- หาปริมาณของเสียแต่ละรายการ
29
- หาวิธี แนวทาง ในการลดปริมาณของเสียในแต่ละรายการ
30
- ดำเนินการ (รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือบุคลากรสำนักวิทยบริการ
31
มาตรการประหยัดไฟฟ้า
32
มาตรการกระดาษและหมึก
33
มาตรการประหยััดน้ำ
34
มาตรการการจัดหาและการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
การใช้เครื่องถ่ายเอกสารร่วมกัน
35
3.3 กำหนดให้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (TOR) เพื่อควบคุมหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
36
3.4 กำหนดให้มีการสื่อสารและรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรห้องสมุด ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ำ และประหยัดทรัพยากร ตามแผนงานที่กำหนด1
จัดทำมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ำ และกระดาษ
ประกาศมาตรการการประหยัดน้ำ ไฟ
37
มาตรการประหยัดไฟฟ้า
38
1. รณรงค์ให้บุคลากรเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และมีการแจ้ง
39
2. ปิดไฟส่องสว่างเมื่อไม่มีผู้ใช้งานเตือนก่อนเลิกงาน
40
3. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน และตั้งโปรแกรมปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานนานเกินกว่า 15 นาทีรณรงค์ในการร่วมมือกันลดพลังงานไฟฟ้าด้วยการร่วมมือกันปิดไฟฟ้า 1 ชั่วโมงในวันศุกร์แรกของทุกเดือน และปิดไฟฟ้าเมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่รายงานการประชุมผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 30 เม.ย.61
41
4. ปิดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังเลิกใช้งานรณรงค์์ และแจ้งเตือนในการปิดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังเลิกงานผ่านระบบ line ก่อนเลิกงาน
ผ่านระบบ line/face book
42
มาตรการประหยัดกระดาษและหมึก
ประกาศมาตรการการประหยัดน้ำ ไฟ
43
1.รณรงค์ให้บุคลากรทุกคนใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และแชร์ให้ใช้งานร่วมกันมีีการแจ้งเวียนเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่ง Mail, Facebook, line/รายงานผลการดำเนินงานบนเวบไซต์สำนักวิทยบริการ, ระบบ Google drive/มีการแจ้งเวียนเอกสารผ่านระบบ DMS เป็นต้นรายงานการประชุมผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 30 เม.ย.61
44
2.ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า เอกสารภายในให้ใช้ทั้ง 2 หน้า
ใช้เฉพาะในกรณีถ่ายเอกสาร
45
3. ใช้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ แทนการส่งข้อมูลโดยเอกสาร
46
มาตรการในการประหยัดน้ำ
47
1.รณรงค์ให้บุคลากรประหยัดน้ำโดยใช้น้ำประปาอย่างประหยัด
ติดประกาศมาตรการการประหยัดน้ำ ไฟ
ประกาศมาตรการการประหยัดน้ำ ไฟ
48
2. ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน/เปิดน้ำให้แรงแต่พอควร
49
3.ใช้แก้วน้ำหรือภาชนะรองน้ำขณะล้างหน้า ล้างมือ ไม่ควรปล่อยให้น้ำไหลตลอดเวลาขณะล้างหน้า ล้างมือ หรือล้างจาน
50
มาตรการในการจัดหาและการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
51
1.วัสดุสำนักงานบางรายการสามารถใช้งานร่วมกันในงานได้ เช่น ปรินเตอร์ สก๊อตเทป กรรไกร ตรายาง เป็นต้นสำนักวิทยบริการ ใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ในการใช้วัสดุสำนักงานร่วมกัน และเครื่องปรินเตอร์ในส่วนที่เป็นสำนักงาน
52
2.จัดหาวัสดุ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษชำระ และอื่น ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
53
54
3.5 มีการกำหนดแผนงานและดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุด รวมทั้งกิจกรรมการประชุมและจัดนิทรรศการ
จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดซื้่อ/จัดจ้างสินค้าและบริการ
-พิจารณาจัดสรรจำนวนการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำหรับผู้ใช้บริการ (กระดาษชำระ) (นักศึกษา/บุคลากรภายนอก)
มีการดำเนินการเมื่อมีการร้องขอ
วิยะดา/พัสกร/นันทา
55
3.6 กำหนดให้มีแผนการและดำเนินการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ที่มีในห้องสมุดตามแผนอย่างต่อเนื่อง
56
3.7 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการรวบรวมและบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำ กระดาษ และทรัพยากรอื่น ๆ โดยมีการรายงานผลเป็นประจำทุกปีพร้อมกับเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูพัฒนาการ1จัดทำแผนการดำเนินงานและดำเนินการรวบรวมและบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า มีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เป็นปัจจุบันตามที่มีการแจ้งจากกองกายภาพhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dd0k1RU5Qc3ChH6e0A16EwDJhMpWzr46AXKg3hNy0g4/edit#gid=1303242393
57
3.8 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการด้านการส่งเอกสาร และการเดินทางโดยการบริหารจัดการระบบรถร่วม หรือการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอื่น ๆ เพื่อลดเวลา และลดต้นทุนการส่งเอกสารหรือการเดินทางมาประชุมมีีการแจ้งเวียนเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่ง Mail, Facebook, line/รายงานผลการดำเนินงานบนเวบไซต์สำนักวิทยบริการ, ระบบ Google drive/มีการแจ้งเวียนเอกสารผ่านระบบ DMS เป็นต้น
58
3.9 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน1จัดทำแผนงานและอยู่ระหว่างการดำเนินการในการรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดกาซเรือนกระจกยังไม่ดำเนินการ
พัสกร/ศิมาพร/ธวัชชัย/พิไลพร
59
หมวด 4 การจัดการของเสียและมลพิษ
60
4.1 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการจัดการขยะ โดยเลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสม ลดปริมาณขยะ (reduce) การใช้ซ้ำ (reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) มีการตรวจสอบความถูกต้องในการคัดแยกและบันทึกปริมาณขยะ มีพื้นที่รวบรวมขยะก่อนส่งกำจัดและมีวิธีกาส่งกำจัดที่เหมาะสมสำหรับขยะแต่ละประเภท
61
สำรวจ/บันทึกสถิติปริมาณขยะภายในสำนักวิทยบริการ
และตรวจสอบความถูกต้องการคัดแยกขยะในแต่ละวัน
นส.นุจรินทร์/อำพร
62
รายงานผลการสำรวจ/วิเคราะห์และพิจารณาเหตุผลในการที่จะเลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสม
63
การลดปริมาณขยะ
64
- ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้ให้น้อยลง
65
การใช้ซ้ำ นางศิรินาฎ/บุณพจน์
66
- ขวดพลาสติกนำกลับมาใช้ในการบรรจุน้ำยาต่าง ๆ
67
- กระดาษ A4 รณรงค์ให้นำกลับมาใช้ 2 หน้า
68
69
การนำกลับมาใช้ใหม่ นางศิรินาฎ
70
- ทำแจกัน และดอกไม้ประดับ (ขวดพลาสติก)ข้อเสนอแนะ (23 เม.ย.61)
71
- กระดาษหนังสือพิมพ์ใช้ทำดอกไม้/สิ่งของเพื่อตกแต่งอาคาร1.ระบุลักษณะการนำกลับมาใช้ในภาพกว้าง ๆ
72
จัดกิจกรรมรณรงค์/ให้ความรู้/ขอความร่วมมือบุคลากรและผู้ใช้บริการ การลดและแยกปริมาณขยะ/ส่งกำจัดนายบุณพจน์/
นส.นุจรินทร์
73
กำหนดและจัดทำพื้นที่รวบรวมก่อนการคัดแยกขยะนายเสถียร/นายสุริยัน
74
4.2 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการจัดการน้ำเสียโดยเริ่มจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อเลือกแนวางในการจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสม เช่นการเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น มีการดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการลดปริมาณการใช้น้ำ หรือใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
75
1ประสานผลการวิเคราะห์และการจัดการน้ำเสียกับของมหาวิทยาลัยนายสุรชัย
76
77
78
79
4.3 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการจัดการมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย สารเคมี ควันบุหรี่ เป็นต้น มีการจัดพื้นที่ให้อากาศหมุนเวียนอย่างเพียงพอ และถ่ายเทโดยสะดวก มีการกำจัดฝุ่นบนชั้นหนังสืออย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดและตรวจตราให้ห้องสมุดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ตลอดจนมีการจัดการเพื่อควบคุมเสียงในห้องสมุด1ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เชื้อรา
วิธีการจัดการ
- ทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการและพื้นที่ปฏิบัติงานทุกวัน
- ทำความสะอาดชั้นหนังสือ ชั้นวารสาร ชั้นสื่อโสต อย่างน้อย2 ครั้ง/เดือน

อยู่ระหว่างดำเนินการในการป้องกันนกพิราบซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ส.ค.61แม่บ้าน/จัดชั้น ทำความสะอาด
ศิรินาฎ/อภิญญา ตรวจ
รายงานเมื่อวันที่ 23 ก.ค.61
80
2เชื้อแบคทีเรีย (มูลนกพิราบ)
วิธีการจัดการ
- สำรวจแหล่งที่มีนกพิราบ
- ทำตาข่ายป้องกันนกพิราบ
- ล้างทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
-ปิดช่องอากาศที่ประตูห้องเก็บคอยล์ร้อนที่มีกลิ่นมูลนกพิราบเข้ามา พร้อมประสานผู้รับเหมาสำรวจพื้นที่ที่จะทำตาข่ายป้องกันนกพิราบ1.นายบุณพจน์/นายสุรชัย
2.แม่บ้าน
81
3สารเคมี
-สำรวจพื้นที่ ๆ มีสารเคมี และทำความสะอาดพื้นที่พบสารเคมี
-ควบคุมสารเคมีให้มีปริมาณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
นายบุณพจน์/นายเสถียร/นายสุริยันข้อเสนอแนะ (23 เม.ย.61)
นำเสนอที่ประชุมผู้บริหารพบบุคลากรเพือพิจารณาแผนแต่ละหมวดร่วมกัน
วันที่ 30 เม.ย. 61 เวลา 11.00 - 13.00 น.
82
4ควันบุหรี่
-จัดทำป้ายการงดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ
-รณรงค์การงดสูบบุหรี่
นายสุรชัย
นายเสถียร
83
5 การควบคุมเสียงในห้องสมุด
-กำหนดพื้นที่การใช้เสียงในห้องสมุด
-จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
นส.นุจรินทร์
นายสุรชัย
84
6การจัดพื้นที่สำหรับให้อากาศถ่ายเทและหมุนเวียนอย่างเพียงพอ สำหรับพื้นที่ให้บริการและปฏิบัติงาน
-สำรวจพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก (ให้ความหมายหรือกำหนดคำว่า พื้นที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก)
-ออกแบบปรับปรุงบริวณที่ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
-ดำเนินการปรับปรุงบริวณที่ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- ดำเนินการปรุงปรับช่องระบายอากาศชั้น2และ3 เพื่อการถ่ายเทของอากาศนายบุณพจน์/นส.นุจรินทร์
85
4.4 มีการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างสม่ำเสมอเพื่อจัดพื้นที่บริการและพื้นที่สำนักงานให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย1กำหนดพื้นที่การทำ 5 ส
- จัดทำแผนการดำเนินงาน
- ดำเนินการจัดทำ 5 ส.ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนนางสุภาพร
86
1.กำหนดพื้นที่ในการทำ 5 ส2บุคลากรดำเนินการตามหลัก 5ส (กำหนดระยะเวลาให้มีความต่อเนื่อง)
87
2.จัดทำ3ตรวจสอบการดำเนินการตามหลัก 5ส โดยคณะทำงานการจัดการของเสียและมลพิษ
88
89
90
4.5 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย เป็นต้น ตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง การดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ระงับเหตุฉุกเฉินดังกล่าว ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ1จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

- สำรวจพื้นที่และอุปกรณ์ถังดับเพลิง/สัญญาณเตือนไฟไหม้/น้ำสำหรับใช้ในการดับเพลิง
ให้พร้อมใช้งาน
- กำหนดผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเสนอคณะกรรมการบริหารสำนักฯ
- จัดทำแผนผังแสดงถังดับเพลิงในจุดต่างๆทั้ง 2 อาคารเรียบร้อยแล้วนายบุณพจน์

นายบุณพจน์


นางสุภาพร
91
2ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ระงับเหตุให้พร้อมใช้งานและตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา - ได้ดำเนินการเคลียร์สิ่งกีดขวางเพื่อความสะดวกในการใช้ถังดับเพลิงเมื่อมีเหตุฉุกเฉินนายบุณพจน์/เสถียร
92
3ติดประกาศแผนผังอาคาร/และทางออกฉุกเฉิน/ประตูหนีไฟ
93
4เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/ผู้รับผิดชอบ/แผนและแนวทางป้องกันระงับอัคคีภัยให้กับบุคลากร/นักศึกษา
94
หมวด 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
95
ประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการและการบริการห้องสมุด
คณะทำงาน (2 เดือน/ครั้ง)
96
5.1 กำหนดให้มีนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรห้องสมุด เพื่อร่วมกันวางแผนและกำหนดแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียวไว้ในแผนงานประจำปี มีการกำกับติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนและมีการรายงานผลตามแผนไม่ต่ำกว่าปีละ 2 ครั้งมีนโยบายสนับสนุนการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว มีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารห้องสมุด บุคลากรห้องสมุด และ/หรือบุคลากรขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว
(เป็นนโยบายของห้องสมุด ที่สอดคล้องกับนโยบาย Green library/จะทำอะไร/อย่างไร)
ข้อเสนอแนะ
ใช้นโยบายในภาพรวมที่ได้ประกาศใช้แล้ว
97
98
5.2 กำหนดให้มีแผนงานและการจัดกิจกรรมให้บุคลากรห้องสมุด ผู้รับบริการ ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นมีแผนการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการเป็นห้องสมุดสีเขียว และมีการปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่องพนม จรููญแสง
99
เปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
พนม จรูญแสง/รุ้งลาวัลย์ (2 เดือน/ครั้ง)
100
101
5.3 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีความทันสมัยและหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด และจัดเตรียมให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
- แผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับบริบทการให้บริการขององค์กร
สุภาพร ทาจิตต์/ สุกัญญา ปิตคุณ/ กันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์/ชุษณา นราจันทร์/ อนวัช กาทอง/ชนิตาอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลรายชื่อหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือบนหน้าเวบของห้องสมุดสีเขียว
102
- สำรวจจำนวนทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สุภาพร ทาจิตต์/ สุกัญญา ปิตคุณ/ กันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์/ชุษณา นราจันทร์/ อนวัช กาทอง/ชนิิตาข้อเสนอแนะ (23 เม.ย.61)
จ้ดมุมแสดงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยการนำหนังสือเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาสัมพันธ์
103
การบริการ
Loading...
Main menu