งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 :วันสันติภาพสากล "ศาสนากับสันติภาพ"
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
รายชื่อผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 : วันสันติภาพสากล "ศาสนากับสันติภาพ"
2
ติดต่อสอบถาม โทร 074-289463
3
ลำดับ
รหัสบทความ
ชื่อ - นามสกุลชื่อบทความสถานะการชำระเงินสถานะการส่งบทความหมายเหตุ
4
1P0001
ดร.โสภณ บัวจันทร์
กระบวนการสื่อสารเชิงสันติชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผ่านการพิจาณา
5
2P0002
ผศ.ดร. วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง
ผลของการฝึกเจริญสติในนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย
ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผ่านการพิจาณา
6
3P0003
นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม
นวัตกรรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างบรรยากาศในระดับพื้นที่สนับสนุนกระบวนการพูดคุย เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผ่านการพิจาณา
7
4P0004ผศ.นุกูล ชิ้นฟักความพึงพอใจต่อการจัดงานเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผ่านการพิจาณา
8
5P0005บัณฑิกา จารุมา
แนวทางการสร้างสังคมสันติวัฒนธรรมสำหรับครู
ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผ่านการพิจาณา
9
6P0006
หมัดเฟาซี รูบามา
การประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมศาสนาอิสลามกับการบริหาร
ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผ่านการพิจาณา
10
7P0007ฤๅชุตา เทพยากุลอิทธิพลของการบริหารคนเก่ง และการรับรู้ของบุคลากรต่อความยุติธรรมในองค์การที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การ: การทบทวนวรรณกรรมชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผ่านการพิจาณา
11
8P0008
อับดุลเราะมัน มอลอ
4 ปี คสช. กับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผ่านการพิจาณา
12
9P0009
สิงห์ทอง เดชคเณศ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมาชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผ่านการพิจาณา
13
10P0010รสริน ช้างนรินทร์วิเคราะห์คุณธรรมจริยธรรมในหนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย
ประเภทนวนิยาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผ่านการพิจาณา
14
11P0011อิมรอน ซาเหาะพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยกับแนวคิดอิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผ่านการพิจาณา
15
12P0012
ผศ.ดร.ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร
พุทธวิธีการบริหารตามแนวคิดของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตฺโต)
ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ผ่านการพิจาณา
20
21
หมายเหตุ: กำหนดการ และลำดับการนำเสนอ จะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 5 กันยายน 2561
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Loading...
Main menu