ร่วมบุญรองเท้านักเรียน #2 บ้านแม่หาด สบเมย : แผ่น1