แบบฟอร์มข้อมูลนักศึกษาITM
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
Timestampรหัสนักศึกษาหลักสูตรที่ศึกษาชื่อนามสกุลFirstnameชื่อเล่นวันเกิดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์(บ้าน)
เบอร์โทรศัพท์(มือถือ)
ชื่อหน่วยงาน/บริษัทต้นสังกัด
ตำแหน่งแผนการเรียน
ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ที่ปรึกษา
วันที่สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
วันที่ส่งเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ชื่อผลงานตีพิมพ์(ถ้ามี)
 ด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร [1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม]
 ด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร [2. เนื้อหาทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก]
 ด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร [3. รายวิชาและจำนวนชั่วโมงที่เรียน/ภาคปฏิบัติการมีความสอดคล้องกัน]
 ด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร [4. ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม]
 ด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร [5. ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์ทางวิชาการและวิชาชีพ]
Lastnameอีเมลล์
 ด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร [6. มีความรู้ความสามารถตรงกับความคาดหวังและความต้องการของผู้เรียน]
 ด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร [7. พัฒนาความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์]
 ด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร [8. พัฒนาให้เกิดการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้]
 ด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร [9. ส่งเสริมให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง]
 ด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร [10. เนื้อหาที่สอนมีความสอดคล้องกับรายละเอียดรายวิชา]
 ด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร [11. ฝึกการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและโต้ตอบอย่างสุภาพมีเหตุผล]
 ด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร [12. พัฒนาความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ]
 ด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร [13. ส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย]
 ด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร [14. พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการเขียนและการนำเสนอ]
 ด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร [15. ความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงสร้างและเนื้อหาวิชาหลักสูตร]
 ด้านอาจารย์ผู้สอน [1. มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในรายวิชาที่สอน]
 ด้านอาจารย์ผู้สอน [2. สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ]
 ด้านอาจารย์ผู้สอน [3. เทคนิควิธีการสอนทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจเรียน]
 ด้านอาจารย์ผู้สอน [4. การสื่อสารของผู้สอนมีความเข้าใจง่าย]
 ด้านอาจารย์ผู้สอน [5. บุคลิกและภาพลักษณ์ของผู้สอนระหว่างการสอนมีความเหมาะสม]
 ด้านอาจารย์ผู้สอน [6. สามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ]
 ด้านอาจารย์ผู้สอน [7. ใช้สื่อการสอน อุปกรณ์การสอน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย]
 ด้านอาจารย์ผู้สอน [8. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น]
 ด้านอาจารย์ผู้สอน [9. การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรมและโปร่งใส]
 ด้านอาจารย์ผู้สอน [10. มีหลักเกณฑ์การวัดผลที่จับต้องได้]
 ด้านอาจารย์ผู้สอน [11. ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา]
 ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์หลัก [1. มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์]
 ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์หลัก [2. สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์]
 ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์หลัก [3. สามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ ช่วยให้นักศึกษาเกิดปัญญาและความคิดสร้างสรรค์]
 ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์หลัก [4. การรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา]
 ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์หลัก [5. มีการจัดระบบ/ตารางเวลาให้นักศึกษาได้พบอย่างสะดวก]
 ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์หลัก [6. ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนและแก้ไขปัญหา]
 ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์หลัก [7. การเอาใจใส่ติดตามความก้าวหน้าในการทำวิจัยของนักศึกษา]
 ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์หลัก [8. การเอาใจใส่ติดตามความก้าวหน้าในการทำวิจัยของนักศึกษาในการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์]
 ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์หลัก [9. แนะนำแหล่งทุนวิจัยการเผยแพร่ผลงานวิจัยและให้ความช่วยเหลือในการเผยแพร่งานวิจัย]
 ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์หลัก [10. ปลูกฝังให้เกิดความซื่อสัตย์ทางวิชาการในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิง]
 ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร [1. ความเพียงพอด้านทรัพยากรประกอบการเรียน/การวิจัย เช่น ตำรา หนังสือ อ้างอิง เอกสารประกอบการเรียนการสอน สื่ออิเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น]
 ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร [2. ความเพียงพอและเหมาะสมของห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ]
 ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร [3. ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ ]
 ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร [4. คุณภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน]
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา [1. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำ และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา]
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา [2. การส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมโดยให้นักศึกษาเข้าร่วมในการจัดสัมมนา การจัดประชุมวิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการ]
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา [3. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริม และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม]
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา [4. การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม]
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา [5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา]
 ด้านอาจารย์ผู้สอน [12. มีการติดตามผลการเรียนรู้ของนักศึกษา]
 ด้านอาจารย์ผู้สอน [13. ความพึงพอใจโดยรวมต่ออาจารย์ผู้สอน]
 ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์หลัก [11. ความพึงพอใจโดยรวมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์หลัก]
 ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร [5. เจ้าหน้าที่การศึกษามีความพร้อมในการให้บริการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ]
 ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร [6. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้อย่างประสิทธิภาพ]
 ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร [7. การบริหารจัดการเรียนการสอนมีระบบชัดเจน]
 ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร [8. กำหนดการและกฎระเบียบสำหรับนักศึกษามีความชัดเจน]
 ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร [9. บริการการตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมีประโยชน์กับนักศึกษา]
 ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร [10. บริการการตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมีช่วงเวลาในการให้บริการที่เหมาะสม]
 ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร [11. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการบริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร]
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
 ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน [1. ด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร]
 ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน [2. ด้านอาจารย์ผู้สอน]
 ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน [3. ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์หลัก]
 ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน [4. ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร]
 ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน [5. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา]
ที่อยู่หน่วยงาน/บริษัทต้นสังกัด
เกรดเฉลี่ย(GPA)
Upload File วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่
ค่า Impact Factors (ถ้ามี)
ชื่อหน่วยงานที่จัดประชุม
วันที่จัดประชุม สถานที่จัดประชุม
ชื่อบทความที่นำเสนอ (ภาษาไทย)
ชื่อบทความที่นำเสนอ (ภาษาอังกฤษ)
ได้รับรางวัลจากการนําเสนอครั้งนี้
(การตั้งชื่อไฟล์:รหัสนักศึกษา-ชื่อ-นามสกุล-ชื่อย่องานประชุมวิชาการ/ชื่อย่อวรสาร) ตัวอย่าง: 5637439-Suchanya Ratsadonniyom-MITICON2014
 ด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร [1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม]
 ด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร [2. เนื้อหาทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก]
 ด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร [3. รายวิชาและจำนวนชั่วโมงที่เรียน/ภาคปฏิบัติการมีความสอดคล้องกัน]
 ด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร [4. ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม]
2
1/20/2016 16:29:525736262
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปัญญพัชร์เอกอิษวัตวิกุลPanyaphatอุ๋ย7/17/1984
53 หมู่ 10 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
819444728
Siegwerk (Thailand) Co., Ltd
IT Officerแผนก. (วิทยานิพนธ์)
Development of Mobile Device Policy using Expectation Survey and Risk Assessment
ผศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
1/4/20161/20/2016มากมากมากมากมากAekitsawatwikul
nanaya_aui@hotmail.com
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากน้อยน้อยมากมากมากมากที่สุดมากปานกลาง
3
1/26/2016 15:29:255737290
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
รัชนีแก้วไทยRATCHANEEเล็ก4/16/2521
64/594 ม.3 หมู่บ้านมนวดี ซ. 2 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
-851190994
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัยแผนก. (วิทยานิพนธ์)
DIABETES DOSE TITRATION IDENTIFICATION MODEL
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
12/24/25581/18/2559-มากมากที่สุดมากมากมากKAEWTHAIratcha_ff@hotmail.comมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากปานกลางมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดปานกลางปานกลาง
4
1/30/2016 17:10:245737274
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วาสนาอุปลาwassanaบี5/15/1991
46 ม.2 ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี 84180
892098109
มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่9
web programmerแผนก. (วิทยานิพนธ์)
ออนโทโลยีเชิงความหมายสำหรับการจัดการงานวิจิตรศิลป์
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
1/4/25591/30/2559
semantic ontology for fine arts knowledge management
มากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดouppala
bee.wassana@gmail.com
มากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุด
5
2/4/2016 13:07:245636627
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ณัฏฐพลนาคบัวแก้วNatthapolพล5/15/1984
100/50 หมู่ 8 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
27031319825194384--แผนก. (วิทยานิพนธ์)
Performance Comparisons of Text Matching using Decision and Fuzzy Logic a case study of ETL in durable goods
ผศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
1/4/20162/4/2016ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางNarkbuakaew
mrnatthapol@hotmail.com
ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากที่สุดมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
6
2/8/2016 15:18:525536278
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นายจิตตินัยเหลือโกศลChittinaiPop10/19/1980
31 ซ.กาหลง 8 ถ.สนามบินน้ำ แขวงท่าทราย อำเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000
994211424
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ระดับ 3แผน ข. (สารนิพนธ์)
THE DEVELOPMENT OF BUSINESS INTELLIGENCE TO THE FACTORS THAT AFFECT THE SUCCESS OF BUILDING RELATIONSHIP
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
9/27/20152/8/2016มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดLhuekosoni.ampop3@gmail.comมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
7
2/29/2016 19:42:035737291
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สุรินทร์อุ่นแสนSurinริน4/28/199084 หมู่ 12 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่-884007801แผน ข. (สารนิพนธ์)
Constructing a Risk Behavior Guidelines for Adolescent Student Using Decision Tree
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
1/4/25591/24/2559มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากAunsanit_surina@hotmail.comมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด-มากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
8
3/2/2016 14:50:435636628
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศิริวรรณสุเมธอุดมSIRIWANศิ9/16/252025/25 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170851378972
กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / ม.มหิดล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
แผน ข. (สารนิพนธ์)
THE DEVELOPMENT AND SATISFACTION ASSESSMENT OF WEB CONFERENCING APPLICATION TO SUPPORT LEARNING IN GRADUATE STUDIES
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
4/4/20154/4/2015มากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางSUMETUDOM
siriwan.itm56@gmail.com
ปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
9
3/3/2016 14:52:555637436
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นครินทร์ประทีปพัฒนธำรงNakarinต้น12/7/198328938684003850554774แผนก. (วิทยานิพนธ์)
A TRUCK TIRES USAGE WORTHINESS PREDICTIN MODEL
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
12/24/20152/6/2016มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
Prateeppatttanatumrong
tonzanak@gmail.comมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
10
3/8/2016 14:12:505537229
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ถนัดสัมฤทธิ์นิรันดร์Thanatบู้บี้6/26/1982
1892/187 มบ ไพร์มเพลส บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110
971297693ธนาคารกรุงไทย
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารความเสี่ยง
แผน ข. (สารนิพนธ์)
ANALYSIS AND DECISION MAKING CAR-LEASING CORRUPTION USING BUSINESS INTLLIGENCE
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
12/26/25583/8/2559มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดSonritniranroon10.m@gmail.comมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
11
3/9/2016 10:53:245336474
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศรุต จันทรไกรsarutนิว10/10/1979435/2 ซ.ราชวิถี14 ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กทมไม่มี927819009
สำนักงานบริหารเทคโนโลยิสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ลูกจ้างแผนก. (วิทยานิพนธ์)
COMPARISON OF THE CHARACTERISTICS AND PERFORMANCES OF CLOUD COMPUTING IN DATACENTER UNINET BETWEEN EUCALYPTUS CLOUD AND MICROSOFT SYSTEM CENTER 2012
ผศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
1/14/20163/8/2016มากมากมากปานกลางปานกลางchankri
sarutchankri@gmail.com
มากมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากปานกลางมากมากมากที่สุดมากมากปานกลางมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากที่สุดมากมากที่สุดปานกลางมากมากปานกลางมากไม่มี มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมาก
12
3/25/2016 13:29:345636643
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วิเชียรบุญญะประภาWichianอ๊อด8/18/1979
618/748 ลุมพินีพาร์ค ปิ่นเกล้า ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
982698293
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
แผนก. (วิทยานิพนธ์)
DISCOVERING OF MULTI-DIMENTIONAL ASSOCIATION RULE IN SCHIZOPHRENIA PATIENTS WITH SUBSTANCE USE
อ.ดร.ชนัฏฐา จันสุทธิรางกูร
12/24/25583/25/2559มากมากมากมากมากBoonyaprapakhaipaloo@gmail.comมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
13
4/23/2016 7:06:135336466
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ธัญชนกหนูทองแก้วTHANCHANOKใหญ่5/27/2522
95/164 หมู่ 10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
812079816Kasikorn Serve Co.,Ltd.System Analystแผน ข. (สารนิพนธ์)
ALUMNI INFORMATION SYSTEM FOR THE TECHNOLOGY OF INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT
ผศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
3/31/25584/8/2559มากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดNUTONGKAEW
kikojangs@hotmail.com
มากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมาก
14
5/13/2016 14:05:525636646
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ดลพรพิมพิชัยDONLAPHONจิ (Ji)5/25/2530
168//92 ลุมพินีแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
-813030747GISTDA
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนก. (วิทยานิพนธ์)
LANDSAT8 IMAGERY SATELLITE FOR QUALITY CHECKING THE BEST PAN-SHARPENED TECHNIQUE
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
3/30/25595/13/2559
NGRC 38th at NARESUAN UNIVERSITY (Conference)
มากมากมากมากที่สุดมากที่สุดPIMPICHAI
donlaphon.pim@gmail.com
มากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมาก
15
5/16/2016 16:43:155736274
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ธีรพัฒน์กันสดับTeerapatแชมป์5/22/199027/130 ม.6 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 7322024296032877608148มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
แผนก. (วิทยานิพนธ์)
Stroke Risk Prediction Model based on Demographic and Medical Screening Data
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
3/30/20165/16/2016
Stroke Risk Prediction Model based on Demographic Data
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดKansadub
teerapat.kan@gmail.com
น้อยมากมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากที่สุดมากปานกลางน้อยมากที่สุดมากมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากน้อยปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางมากมากมากมากปานกลางมาก
16
5/19/2016 14:32:385537936
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
โกวิทย์ศรุติพันธ์Gowitคม8/19/2531
100/268 ซ.8 ม.ลานทอง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
905265297Dataroot Asia Co.LtdQ.Aแผน ข. (สารนิพนธ์)
THE STUDY OF AIR POLLUTION PROBLEM IN RATCHABURI PROVIENCE BY GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM AND REMOTE SENSING
อ.ดร.เพชญ์ เตชรัตน์11/21/25585/19/2559มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากSarutephan
yunaandkom@hotmail.com
มากมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุด
เป็นหลักสูตรที่ดีมากๆครับ
มากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุด
17
5/30/2016 16:09:325736270
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
กมลลักษณ์เหลาสุขKamonlakมัช6/19/1991
550 ซ.8/1 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
894007001แผน ข. (สารนิพนธ์)
FACTORS AFFECTING ONLINE JOB MARKET SERVICES ON TECHNOLOGY ACCEPTENCE MODEL II
ผศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
4/28/20165/30/2016มากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดLaosuk
Kamonlak.ls@hotmail.com
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
18
5/30/2016 16:09:405736270
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
กมลลักษณ์เหลาสุขKamonlakมัช6/19/1991
550 ซ.8/1 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
894007001แผน ข. (สารนิพนธ์)
FACTORS AFFECTING ONLINE JOB MARKET SERVICES ON TECHNOLOGY ACCEPTENCE MODEL II
ผศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
4/28/20165/30/2016มากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดLaosuk
Kamonlak.ls@hotmail.com
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
19
5/30/2016 16:25:365737292
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ไตรทัศน์ตรีเพ็ชร์Traitasnaกอล์ฟ5/7/1991
48 ซ.สายมิตร ถ.สุขุมวิท 58 ต.บางจาก อ.พระโขนง กรุงเทพ 10260
816580712แผน ข. (สารนิพนธ์)
A WEB APPLICATION FOR FORECASTING THE DEMAND AND SUPPLY OF ELECTRIC POWER UTILIZED IN THAILAND
ผศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
4/28/20165/30/2559มากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดTripetch
traitasna.t@hotmail.com
มากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุด
20
6/1/2016 15:31:445736265
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ธนวัฒน์บำรุงไทยThanawatโอม2/9/1992
88/218 หมู่บ้านกัสโต้ บางนา-สุวรรณภูมิ ซ.ลาดกระบัง 54 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
-922679507IBM Solutions DeliverySystem Engineerแผนก. (วิทยานิพนธ์)
OPTIMAL ROUTING MODEL FOR MULTIMODAL TRANSPORTATIONS, MINIMIZE WAITING TIME
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
5/4/20166/6/2016มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดBamrungthai
dragonbright@outlook.co.th
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
21
6/13/2016 22:13:475737293
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อมรรัตน์น่วมดีamornratนิว8/6/1989
สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุุรี
987355032แผน ข. (สารนิพนธ์)
performance comparison of php frameworks
อ.ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น
5/22/20166/15/2016มากมากมากมากมากnuamdee
amornrat.nuamd@gmail.com
มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
22
6/15/2016 14:28:425736261
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สุมณฑาคำสาริรักษ์SUMONTAดาว3/29/253441 ม.3 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130034-994356809109103แผน ข. (สารนิพนธ์)
FACTOR SURVEY AND RANKING AFFECTING TO THE ADMISSION IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT FACULTY OF ENGINEERING MAHIDOL UNIVERSITY
ผศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
5/30/20166/15/2016มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดKUMSARIRAK
daaw.m.star@hotmail.com
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
23
6/15/2016 14:31:375737281
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อนงค์รัตน์ทรัพย์เจริญเลิศANONGRATหวัน11/29/2532
40 ซอยเทียนทะเล 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
28941211927219927
สำนักงานคลัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
แผนก. (วิทยานิพนธ์)
DEMAND SURVEY AND FACTOR ANALYSIS FOR CHOOSING AND BUYING FASHION CLOTHES VIA SOCIAL MEDIA
ผศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
5/30/25596/15/2559
International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2016) 17-20 February 2016, Chiang Rai, Thailand.
มากมากมากมากมากSUPCHAROENLERT
moowanz.festa@gmail.com
มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
24
6/15/2016 14:31:595737273
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ณัฐกรเพ็ญโชติรสNuttakornก้อง10/24/1988
78 ม.6 ซอยสมเด็จ ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
865181225SCGWeb developerแผน ข. (สารนิพนธ์)
Development And Feature Extending Academic Conference Management System From Opensource Software
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
5/23/20166/15/2016มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดPenchotiros
nuttakornpe@gmail.com
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากปานกลางปานกลางปานกลางมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดปานกลาง
25
6/15/2016 14:33:295737272
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เกศรินทร์กลัดกุ่มKATSARINติ๊ก1/25/2531
401/2 ม.8 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
-819851222
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)
Authorization Support Offiicer
แผน ข. (สารนิพนธ์)
FACTORS INFLUENCING THE USE OF 4G MOBILE NETWORK TECHNOLOGY IN PRACHUAP KHIRI KHAN
ผศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
5/30/25596/15/2559-มากมากมากมากปานกลางKLADKUM
k.katsarin@hotmail.com
มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมาก
26
6/15/2016 14:36:145736263
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มนัสนันท์อักษรกุลManatsananกบ6/30/1986
48/441 หมู่บ้านพฤกษาทาวน์เน็กซ์ ซอย8 ถนนพุทธมณฑลสาย4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
897311525Tokio Marine Insurance
Business Process Improvement
แผน ข. (สารนิพนธ์)
A VENDOR SELECTION TECHNIQUE BASED ON ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS WITH VECTOR ANALYSIS
อ.ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น
5/30/20166/15/2016มากมากมากมากมากAksornkul
m.aksornkul@gmail.com
มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
27
6/18/2016 10:35:145838342
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหศักดิ์พิจิตรธรรมMahasakหนึ่ง2/27/1978
596/27 หมู่บ้านอารียาทูบี ซอยลาดปลาเค้า ถ.เกษตร-นวมินทร์ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
21900831897744263
บริษัท อโกด้า เซอร์วิส จำกัด
Senior Software Engineer
แผนก. (วิทยานิพนธ์)
DESIGNING THE GOVERNANCE FRAMEWORK AND MEASUREMENT MODEL FOR THAILAND MOBILE CONNECT SERVICE UTILIZING TM FORM ETOM AND ISO 38500 FRAMEWORK
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6/11/20166/15/2016มากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดPijittummahasak@gmail.comมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
28
6/18/2016 16:59:425736266
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
พูลศักดิ์ปิดกันภัยPoonsakกอล์ฟ3/27/1989102/38 ม.12 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 73210868071692System Engineerแผน ข. (สารนิพนธ์)
Web application penetration testing based on OWASP testing guide methodology version 4.0 case study: technology of information system management division's official website, faculty of engineering, mahidol university
อ.ดร.ชนัฏฐา จันสุทธิรางกูร
5/29/20166/18/2016มากมากมากมากมากPidgunphai
dg.immortal@gmail.copm
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากปานกลางมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากมากปานกลางปานกลาง
29
6/18/2016 17:14:155737287
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศิริพรรณขวัญเพชรSiriphanตุ๊กตา3/13/1985
140/24 ซอยวิภาวดีรังสิต 11 ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
29361113869824387CBRE Thailand
Senior Database Officer
แผน ข. (สารนิพนธ์)
KNOWLEDGE PRIORITIZING USING ORGANIZATION SUCCESS FACTOR FOR REAL ESTATE AGENT AND CONSULTING COMPANY
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
5/22/20166/18/2016มากมากมากมากมากKhwanpetch
siriphan.khwanpetch@gmail.com
มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากที่สุดมากมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากที่สุดมากปานกลาง
30
6/18/2016 20:17:005638541
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศักด์ชัยทองศรีสังข์Sakchaiต้อม3/23/1978
54 ซ.เพชรเกษม63/4 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
28094998837575553
บริษัท ไอที ครีเอชั่น จำกัด
กรรมการผู้จัดการแผน ข. (สารนิพนธ์)
SURVEILLANCE SYSTEMS FOR ANTHRAX MONITORING
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
5/30/20166/19/2016มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดTongsrisung
sakchai_tome@yahoo.com
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
31
6/20/2016 16:20:295736276
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อาธิศราโชติรัตน์Atitsaraเฟิร์น11/15/1990
9/12 หมู่บ้านปริญญดา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
29329191819709966aira-aifulit operationแผน ข. (สารนิพนธ์)
the study factors affecting acceptance of selecting the use of the steam program to play online games
ผศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
6/11/20166/20/2016มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดChotirat
lebkob_fern@hotmail.com
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
32
6/25/2016 14:37:085438244
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วรพลบุญสวัสดิ์Woraponสไปรท์9/19/1988
201 ซอยบรมราชชนนี72 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
28896163979575355
The value system Co,.Ltd.
Product Salesแผน ข. (สารนิพนธ์)
GPS TRACKING AND MONITORING SOFTWARE SYSTEM VIA ZIGBEE NETWORK
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
4/28/20166/17/2016มากมากมากมากมากBoonsawat
boonsawasdi2@hotmail.com
มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
33
8/15/2016 10:27:165736271
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
กิตติพงศ์ทองเพชรKittipongบูม4/6/1990
88/68 the seed ซ.กรุงธน 1 แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาร กทม
841616824แผน ข. (สารนิพนธ์)
THE ANALYSIS OF THE DEMAND FACTORS FOR SELECTING PRODUCTS USING ONLINE SHOPPING
ผศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
7/23/20168/15/2016มากมากมากมากมากThongpet
i_boomzz@hotmail.co.th
มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
34
8/26/2016 15:12:275637441
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เฉลิมพลมหาอุดมพันธ์Chalermpolเดียร์12/16/1986
1349 บรมราชชนนี 76 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
28888114909618245
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
แผน ข. (สารนิพนธ์)
DEVELOPMENT OF DATA QUALITY IMPROVEMENT (DQI) FOR EFFICIENCY IN COMPTROLLER GENERAL'S DEPARTMENT
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
7/21/20162/25/2016มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดMahaudomphandear2gb@gmail.comมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดดีเยี่ยมครับมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
35
8/26/2016 16:58:255637430
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
พุทธสิริพุทธชาติputtasiriมาย6/23/1990
71/70 ลิฟวิ่งเพลสคอนโด อาคาร1 ห้อง70 ถ.รามคำแหง157 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
814462266jaymartit programmingแผน ข. (สารนิพนธ์)
DEVELOPMENT OF QUALITY ASSURANCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM USING EDPEX: A CASE STUDY OF TECHNOLOGY OF INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT, FACULTY OF ENGINEERING, MAHIDOL UNIVERSITY
ผศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
7/21/20168/26/2016มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดputtachat
my.puttasiri@gmail.com
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมาก
36
11/7/2016 15:31:575637424
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นเรศสีฉายNARESเรศ3/30/1980
99/89 หมู่บ้านสิวารัตน์10 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
-839851288
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ส่วนแผนงาน กรมควบคุมมลพิษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
แผน ข. (สารนิพนธ์)
A SYSTEM OF AIR QUALITY REPORTS USING BUSINESS INTELLIGENCE AND ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR EXECUTIVE PLANING
ผศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
7/21/201611/7/2016มากมากมากมากที่สุดมากที่สุดSEECHAYres.eg6@gmail.comมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากปานกลางมากมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากปานกลางมากมากมากมากมาก-มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมาก
37
11/16/2016 14:50:085737283
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วชิระพงศ์นพเก้าWachirapongสปาย11/14/199152/2 ม.7 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120-864551004--แผน ข. (สารนิพนธ์)
FACTORS INFLUENCING THE USE OF GAY SOCIAL NETWORKS IN MEN WHO HAVE SEX WITH MEN (MSM)
ผศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
10/30/201611/16/2016-มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดNoppakaooa_seed@live.comมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด-3.47
38
11/30/2016 13:28:275736268
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วิชญาไกรบริรักษ์Wichayaแยม12/17/1989
72/64 ม.มณีรินทร์ เลคแอนด์พาร์ค ถ.ราชพฤกษ์-ติวานนท์ ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
896755640
Techpoint Communication Co.,Ltd.
Senior Presales Engineer
แผน ข. (สารนิพนธ์)
A DESIGN OF CONCEPTUAL FRAMEWORK BASED ON DESIGN FEATURES AND CUSTOMER NEEDS
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
11/13/201611/30/2016มากมากมากมากมากที่สุดKraiborirux
wichaya.kra@gmail.com
มากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมาก3.9
39
1/16/2017 14:18:375836292
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สิริมาแสงสงครามSirimaขวัญ8/20/199133/99629264526901541536
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
นักประชาสัมพันธ์แผนก. (วิทยานิพนธ์)
ACCEPTANCE FACTORS OF USING SOCIAL MEDIA FOR BROADCASTING THE DIGITAL CONTENT
อ.ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
12/28/20161/16/2017มากมากมากมากมากSangsongkram
sirima.kwan@gmail.com
มากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดปานกลางมากมากที่สุดมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดปานกลางมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากมากที่สุด-มากมากมากมากมาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.88
40
1/16/2017 20:41:245837635
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เขมกรสุดชูเกียรติKemakornเขม4/11/1985
95/996 Condo Centric Tiwanon ถ. กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
897737462แผน ข. (สารนิพนธ์)
Software Defect Severity Classification based on Word Visualization
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
12/28/20161/17/2017มากปานกลางปานกลางปานกลางมากSudchukiat
kemakorn.s@gmail.com
ปานกลางมากมากมากมากมากที่สุดปานกลางมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากน้อยมากปานกลางน้อยมากปานกลางปานกลางปานกลางมากน้อยปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากปานกลางปานกลางปานกลางน้อยที่สุดปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางปานกลาง3.95
41
1/25/2017 21:14:535838346
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สมวลีพุทธคุณรักษาSomvaleeเก๋12/15/198423/3 ม.4 ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 865353008CAT TelecomProgrammerแผน ข. (สารนิพนธ์)
Trend Analysist of developing Financial Transaction using Business Intelligence
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
1/6/20171/26/2017มากที่สุดปานกลางมากปานกลางปานกลางPuttacoonrugsa
somvalee.kae@gmail.com
ปานกลางมากมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางปานกลางมากมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดปานกลางน้อยมากน้อยมากมากมากมากมากปานกลางมากมากที่สุดมากปานกลางมากมากที่สุดน้อยปานกลางปานกลางมากมากมากที่สุดมากมาก3.9
42
1/27/2017 10:18:035838349
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
จันทนาดาวกระจายChantanaอ้อม10/11/198280 ม.11 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000894097574โรงพยาบาลมหาชัย 2แผน ข. (สารนิพนธ์)
The development of interactive patient card application: a case study of mahachai 2 hospital
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
1/4/20171/26/2017มากมากมากมากมากที่สุดDowngrachai
aom_1nut@hotmail.com
มากมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดปานกลางปานกลางมากมากมากมากที่สุดมากมาก3.75
43
1/31/2017 15:50:325837651
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ฑิวัฒน์คงธนฉัตรTiwatจ๊อบ5/17/1987
59/23 หมูบ้านไลโอ วงแหวน-ปิ่นเกล้า หมู่6 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
869082727
บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด
IT Securityแผน ข. (สารนิพนธ์)
Business Process Improvement of Administrative and Supportive Process in an Academic Sector: A Case Study in Technology of Information System Management Division
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
1/5/20171/26/2017มากมากปานกลางมากมากKhongtanachat
newtonheat@hotmail.com
มากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากที่สุดมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางมากมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางปานกลางน้อยมากที่สุดมากปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากมากมากที่สุดปานกลางปานกลาง
999 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
3.85
44
2/2/2017 15:24:565736273
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
กำพลกรนานันท์KAMPHONBIRD6/1/2531
คณะไอซีที มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
849719912
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักคอมพิวเตอร์แผน ข. (สารนิพนธ์)
APPLYING BUSINESS INTELLIGENCE IN INTERNET TRAFFIC ANALYSIS : A CASE STUDY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SILPAKORN UNIVERSITY
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
1/4/25602/2/2560มากมากมากมากมากKORNANANtobbadzaa@gmail.comมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุด
คณะไอซีที มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
3.61
45
2/3/2017 14:05:225636635
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
กฤษฎาเกตุสุวรรณKitsadaดอย3/25/1988178 ม.4 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี34110597971134477
กองพันทหารสื่อสารซ่อมบำรุงเขตหลัง
แผน ข. (สารนิพนธ์)
DEVELOPMENT OF RESEARCH AND THESIS MANAGEMENT SYSTEM:CASE STUDY OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT PROGRAM
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
1/5/20172/3/2017มากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดKetsuwan
doynarak01@gmail.com
มากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
51/3 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
3.45
46
2/15/2017 17:08:445836304
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ฐิติพลจริงจิตรThitiponเน11/8/1988128/1 ม.3 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี868848004
กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
แผน ข. (สารนิพนธ์)
DATA VISUALIZATION FOR BUILDING AND HOUSING TAX IMPOSITION: CASE STUDY IN BANGKOK AREA
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
1/6/20172/15/2017มากมากมากมากมากJingjit
thitipon.nay@gmail.com
มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดปานกลางมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากที่สุดมากมากที่สุด
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2
3.91
47
2/18/2017 12:58:245837634
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปวริศาลือศักดิ์ศิริวัฒนาPawarisaก้อย4/15/19871 ถ. ทวาราวดี ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000034 258951861732211ICBC Bank Thailand
Assistant Section Head
แผน ข. (สารนิพนธ์)
Business Process Improvement Of Student-Related Educational Process An Academic Sector: A Case Study In Technology Of Information System Management Division
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
1/5/20171/27/2017มากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดLuesaksiriwattanakoixiulian@gmail.comมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากปานกลางปานกลางมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
Information Technology Governance Security
3.75
48
2/21/2017 18:12:375837636
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นพวรรณเนตยวิจิตรNoppawan ส้ม2/24/19751559/11628113745818547867Thai airways
Marketing research analyst
แผน ข. (สารนิพนธ์)
Business Process Management
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
1/5/20172/21/2017มากมากมากมากมากNetayavichitr
noppawan.netayavichitr@gmail.com
มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากปานกลางน้อยมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากปานกลางปานกลางปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากBangkok Thailand 3.84
49
2/26/2017 22:57:455837648
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ฐากูรพิชิตสุรกิจThagoonป๋อม1/4/1985
111/4 หมู่บ้านผกาวัลย์ ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.10160
875647687แผน ข. (สารนิพนธ์)
Bank Account Fraud Model
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
1/6/20172/21/2017มากที่สุดมากปานกลางน้อยปานกลางPichitsurakij
pom_thai@hotmail.com
น้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดปานกลางน้อยที่สุดปานกลางน้อยน้อยปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยปานกลางน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดน้อยที่สุดปานกลางมากมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากน้อยที่สุดมากมากปานกลางปานกลางมากน้อยที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางมากน้อยน้อยที่สุดมากมากมาก3.95
50
2/27/2017 15:47:405637429
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ธเรศศุภดลTARESโอ๊๖5/23/1979
66/87 ซอยคลองห้วยทราย ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
28956177907679169
องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
นักวิชาการแผนก. (วิทยานิพนธ์)
CORRELATION AND PREDICTIVE MODEL FOR O-NET SCORE LEVEL OF SIXTH-GRADE STUDENTS BASED ON TEACHER CHARACTERISTICS
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
1/5/20172/24/2017มากที่สุดมากที่สุดมากมากมากSUPADOLtares.sup@gmail.comมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากปานกลางมากมากปานกลางปานกลางมากมากมากมากที่สุดมากมาก
420/1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 10 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
3.7
51
2/27/2017 15:49:305737279
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชัยศิริสุขสันติลาภChaisiriก้อง4/7/201757/23 หมู่ 4 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม34287730826690123--แผนก. (วิทยานิพนธ์)
AN ANALYSIS OF THE DEMAND FACTORS UTILIZED IN THE FACIAL SURGERY SERVICE BUSINESS
ผศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
1/4/20172/23/2017Times-icon2016 มากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดSuksantilap
kongslc001@gmail.com
มากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด-มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด-3.76
52
2/27/2017 21:54:055837633
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เสาวณีจันทร์รอดsaowaneeอ้อม1/8/1983
9/425 ซ.วิภาวดี 13 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
846259737แผนก. (วิทยานิพนธ์)
design of business and information architecture for oil and gas business licensing
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
1/5/20172/25/2017มากมากมากมากมากchanrod
aom.junrod@gmail.com
มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากปานกลางมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากปานกลางน้อยน้อยปานกลางมากมากมากที่สุดมากมาก3.94
53
3/16/2017 15:18:125537933
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สิทธิกรบุญจันทร์Sitthikornแบงค์9/17/1986189 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม957070081
กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
ผู้บังคับหมู่ฝ่ายบริการการฝึกอบรม
แผน ข. (สารนิพนธ์)
THE IMPLEMENTATION OF OPEN SOURCE INTEGRATED LIBRARY SYSTEM IN LIBRARY OF SMALL SCHOOL: A CASE STUDY OF CENTRAL POLICE TRAINING DIVISION LIBRARY
ผศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
1/4/20173/15/2017มากมากที่สุดมากมากมากที่สุดBoonjunsit.boonjun@gmail.comมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากที่สุด
189 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม
3.46
54
3/17/2017 10:59:575536281
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นิธิรักษ์ลิ้มลมัยNitirukเทอร์โบ9/23/198699/175852327340การประปานครหลวง
นักบริหารงานสารสนเทศ 3
แผนก. (วิทยานิพนธ์)
FORECASTING SALINITY IN CHAO PHRAYA RIVER FOR RAW WATER PUMPING MANAGEMENT OF METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY
อ.ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
1/5/20173/10/2017
Salinity Forecasting In Chao Phraya River Using Artificial Neural Networks
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดLimlamail.nitiruk@gmail.comมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด3.67
55
6/10/2017 14:02:445637693
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สุชัญญาราษฎรนิยมSUCHANYAจ๋า4/4/1986
92/48 หมู่ 6 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
863228240863228240มหาวิทยาลัยมหิดลนักวิชาการศึกษาแผนก. (วิทยานิพนธ์)
FORECAST OF THE CANNED PINEAPPLE EXPORTS BY NONLINEAR AUTOREGRESSIVE MODEL WITH EXOGENOUS INPUT BASED ON FACTOR ANALYSIS SOLUTIONS (NARX-FA)
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
1/2/20153/4/2015
Ratsadonniyom S, Kiattisin S, Forecasting of Nonlinear Auto-Regressive with Exogenous Input (NARX) in The Canned Pineapple Exports, International Conference on 1 st Management and Innovation Technology (MITiCON2014), Thailand, 10-12 Dec. 2014.
มากมากมากมากมากRATSADONNIYOM
suchanya.rat@mahidol.edu
มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากที่สุดปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากคณะวิศวกรรมศาสตร์3.76
56
6/11/2017 11:23:595937856
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สิรินทร์ทองสุขSirinแต้ว2/19/1994139/4 ซอยเพชรเกษม48 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ24570757860412896แผนก. (วิทยานิพนธ์)
Startup Framework Based on Scrum Framework
อ.ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
6/11/20176/12/2017
Startup Framework Based on Scrum Framwork
มากที่สุดปานกลางมากมากที่สุดมากที่สุดThongsukhtaewsirin@gmail.comมากที่สุดมากมากปานกลางปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากปานกลางมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดปานกลางปานกลางมากมากปานกลางน้อยมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุด3.8
57
6/11/2017 11:57:005737279
ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชัยศิริสุขสันติลาภCHAISIRIก้อง4/4/201757/23 หมู่ 4 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110-836690123แผนก. (วิทยานิพนธ์)
An analysis of demand factors utilized for the service business of the facial surgery
ผศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
1/4/20171/28/2017มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดSUKSANTILAP
kongslc001@gmail.com
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด-มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด3.76
58
6/11/2017 18:33:015838350
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เชาวน์อิงค์ธเนศChaoChao3/24/1990
736 หมู่15 เลคไซด์วิลล่า1 ถ. บางนา-ตราด บางแก้ว บางพลี สมุทรปาการ 10540
898811830SVOA PLCผู้ช่วยผู้จัดการแผน ข. (สารนิพนธ์)
Network Spear-Part Management Using Classification Matrix
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6/11/20176/19/2017มากมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดIntanatechao_in@hotmail.comมากมากปานกลางมากที่สุดมากมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางปานกลางมากมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากที่สุดปานกลางปานกลางมากปานกลางมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากปานกลาง
900/29 ถ.พระราม3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพ 10120
3.76
59
6/13/2017 15:31:155737294
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
จารุพักตร์รอบคอบJarupakหญิง2/2/1992
89/5 ม.7 หมู่บ้านณิชากร ซ.ไร่ขิง26 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
939269224939269224แผน ข. (สารนิพนธ์)
FACTORS AFFECTING THE USE OF ONLINE BEAUTY SHOPPING BASED ON TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL II
ผศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
5/15/20176/13/2017มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดRobkob
jarupak.rob@gmail.com
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด3.76
60
6/13/2017 19:45:225837644
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วิรัมภาวรัญญูVIrumphaวิ5/27/1989224/33 ม.5 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270855530095Bangkok Bank
Senior Analyse Programmer
แผน ข. (สารนิพนธ์)
THE DEVELOPMENT OF PASSBOOK INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM FOR COMMERCIAL BANKS
อ.ดร.ชนัฏฐา จันสุทธิรางกูร
5/25/20176/13/2017ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางVarunyouv.virumpa@gmail.comปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
ธนาคารกรุงเทพสำนักงานพระราม 3
3.85
61
6/19/2017 11:08:545836300
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ประภาศรศรีรัตนะPrapasornNui11/28/1991
25/227 หมู่บ้านบัวขาว ซอย29 ถนนรามคำแหง174 มีนบุรี กทม. 10510
25174360922549028AUAแผน ข. (สารนิพนธ์)
ACCEPTANCE OF SOCIAL MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY IN SHARING AND FOLLOWING PHOTOS: THE CASE OF TOURISM
ผศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
5/15/20175/17/2017มากมากมากมากมากSrirattana
nui.prapasorn@gmail.com
มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากน้อยมากมากมากมากมากมากมาก3.81
62
7/4/2017 11:18:165636639
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ธิติน้อยดีThitiโย6/19/1986160/7 ม.3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150869575780
บริษัทไทยออยล์จำกัด (มหาชน)
System Adminแผนก. (วิทยานิพนธ์)
THE HIERARCHICAL PERCEPTIONAL TECHNOLOGY CONTRIBUTION FACTOR FOR TECHNOLOGY VALUATION MODELING APPLIED IN BIG DATA AND RECRUITMENT
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
5/24/20177/3/2017มากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากNoydeeyoinclude@gmail.comมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากPTT Digital3.46
63
8/7/2017 21:51:255836297
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อัญธิกาวีรวภูษิตAuntikaแนน7/30/198931/154 ม.3 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 1015028923728952487273
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Programmerแผน ข. (สารนิพนธ์)
Criminal Charge and Punishment Identification System Using Element of Crime
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
1/4/20171/26/2017ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางVeeravaphusit
chocolatejung@hotmail.com
ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยปานกลางปานกลางมากที่สุดน้อยปานกลาง
8th-10th Floor, Q. House Lumpini Building, 1 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
3.88
64
8/7/2017 22:07:405837645
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มณฑิยาสาปานmonthiyaบี8/8/199179/281 ถนนเพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กทม. 10160-614924942
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด มหาชน
network engineerแผน ข. (สารนิพนธ์)
Content-Based Modular Crafting Text Classification Model For Phishing Email Detection
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
1/6/20172/20/2017มากมากมากมากมากที่สุดsapan
monthiya0808@gmail.com
มากมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดปานกลางปานกลางมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมาก3.81
65
8/7/2017 23:33:255837643
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เสาวภาคย์เอมะศิริSouvapharkGift7/28/1986
122 ถนน มหาไชย แขวง สำราญราษฎร์ เขต พระนคร กรุงเทพ 10200
864032394Citi bank N.A.Assistance managerแผน ข. (สารนิพนธ์)
APPLYING DECISION TREE FOR PRIORITIZATION OF INTERBANK FINANCIAL TRANSACTION
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
1/6/20171/28/2017ปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางEmasiri
giibgew_greenfrog@hotmail.com
มากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากมากน้อยมากที่สุดมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากที่สุดมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดInterchange21 tower3.6
66
8/8/2017 6:42:425836294
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เบญจพรอึ๋งเจริญBenjapornเบญ9/16/1986186/159 ม.อาภากร ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170994535979แผน ข. (สารนิพนธ์)
Traceability System Implementation in Organic Farming using QR Code Technology
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
5/24/20176/14/2017
Traceability System Implementation In Organic Farming using QR Code Technology
มากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดEungjaroen
yensha_b@hotmail.com
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด3.85
67
10/24/2017 17:22:125537209
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อนันต์พลกิจเกษาเจริญanuntponไม้8/16/2530
34 ซ.ทรายทอง 24 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
25808957897702152ChevalierApplication Developerแผน ข. (สารนิพนธ์)
ESTIMATION OF CALL CENTER AGENT NUMBER USING ERLANG C MODEL A CASE STUDY OF DEPARTMENT OF THE LAND TRANSPORT CALL CENTER
อ.ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น
6/26/256010/20/2560มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดKitkaesajaroen
anuntpon.kitk@bulive.net
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมาก
540 Bamrungmuang Rd., Watdebsirin, Pomprabsuttupai, Bangkok 10100
3.71
68
1/8/2018 18:20:125937541
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
การุณยุทธนาวาKAROONKIM4/24/1985800 ม.9 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์877986770แผนก. (วิทยานิพนธ์)
HYBRID PREDICTIVE MODELS FOR SMOKING CESSATION: SUCCESS AND CHOICES OF MEDICATION APPROACHES
อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
11/12/20171/8/2018มากมากมากมากมากที่สุดYUTTANAWA
karoon1133@gmail.com
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากปานกลางมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมาก3.88
69
1/20/2018 13:19:555936559
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ทัศนีย์อิ่มประดิษฐ์TatsaneeDaow1/14/1992
9/535 หมู่ 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
904763981
Golden Land Property Development PLC
Developerแผนก. (วิทยานิพนธ์)
E-Logistics for Organic Market toward Thailand 4.0
อ.ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
1/3/20181/24/2018มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดImpradit
tatsanee.imp@student.mahidol.ac.th
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด3.7
70
1/25/2018 18:44:185637439
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สุชัญญาราษฎรนิยมSuchanyaJah4/4/19863328892138863228240ITM-MUEduแผนก. (วิทยานิพนธ์)Bla
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
4/8/20154/8/2015TIMES-iCON2016มากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดRatsadonniyom
suchanya.rat@mahidol.edu
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดEG3.8
https://drive.google.com/open?id=1BO9qszn5X5eX7RJcwwEVel3VvHfV9Y8b
71
1/25/2018 18:57:315637439
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สุชัญญาราษฎรนิยมSuchanyจ๋า4/4/198692/8228892138863228240ITMEduแผนก. (วิทยานิพนธ์)
FORECAST OF THE CANNED PINEAPPLE EXPORTS BY NONLINEAR AUTOREGRESSIVE MODEL WITH EXOGENOUS INPUT BASED ON FACTOR ANALYSIS SOLUTIONS (NARX-FA) SUCHANYA RATSADONNIYOM A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT) FACULTY OF GRADUATE STUDY MAHIDOL UNIVERSITY 2015 COPYRIGHT OF
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
1/4/25573/4/2557TIMESs-Icon2017มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดRatsadonniyom
suchanya.rat@mahidol.edu
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดMU3.85
https://drive.google.com/open?id=1I62sc_0g3hxDe-Ixlg1oESppLjrf7LS_
72
1/25/2018 19:35:385637436
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
wwwwSuchanyaJah4/4/2529ww28892138863228240ITMeduแผนก. (วิทยานิพนธ์)ITM
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
1/1/25563/2/2556ITMมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดRatsadonniyom
suchanya.rat@mahidol.edu
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดMU3.89
https://drive.google.com/open?id=1jC5O_kS8f8Wi1AzxW0Bfhu7R56QMy4oR
73
1/29/2018 13:03:225637439
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สุชัญญาราษฎรนิยมSUCHANYAJAH4/4/252992/48 863228240863228240ITMEDUแผนก. (วิทยานิพนธ์)TEST
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
1/4/25573/3/2557มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดRATSADONNIYOM
suchanya.rat@mahidol.edu
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดMU4
https://drive.google.com/open?id=135g9gGF1qyPrk7hCZ97nGqhzEW8Bl1Hm
นำเสนอแบบ Oral (Presentation)
Samanchuen T, Kiattisin S. Implementation and quality evaluation of video telephony using session initiation protocol. Proceedings of the 2014 signal and information processing association annual summit and conference; 2014 Dec 9-12; Siem Reap, Cambodia.
the 2014 signal and information processing association annual summit and conference
11/1/2560Siem Reap, Cambodia.
Implementation and quality evaluation of video telephony using session initiation protocol
Implementation and quality evaluation of video telephony using session initiation protocol
ไม่ได้รับรางวัล
https://drive.google.com/open?id=1vzmxolYuRFnbFt9zK99m4g7ocVSzN8RR
74
2/20/2018 14:27:565838340
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เกศินีทานะKasineeเกด12/28/2531
1350/5 อาคารไทรงค์ทาวเวอร์ ถนนพัฒนาการ 36 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250
971544114
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Senior CM Representative
แผน ข. (สารนิพนธ์)
DESIGN OF PRATICE GUIDELINE FOR MINIMIZING THE AVERAGE CALLING TIME OF CALL CENTER
อ.ดร.ชนัฏฐา จันสุทธิรางกูร
12/26/25602/20/2561ปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางThana
kesinee.tanaka@gmail.com
ปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากปานกลางปานกลางมากปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
1252 ตึกธญาน ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
3.76
https://drive.google.com/open?id=1PjgVlsC01VDa_YH28ojphxJ4oG3-ikr_
ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งผลงานวิชาการฯ
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu