แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
แบบติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
ที่โครงการระยะเวลาดำเนินการงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการความก้าวหน้าของโครงการการเบิกจ่ายงบประมาณ
3
ยังไม่ได้ดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการเสร็จสิ้น
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณคงเหลือ
4
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
5
1พัฒนาการเรียนรู้และสถานศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทยแบบมีส่วนร่วมมกราคม - กันยายน 2561165,000
นางสาวนิตยา ภูมิไชยา
/165,000
6
2สร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษาเมษายน-พฤษภาคม 2561100,000
นางเพ็ญสินี ชัชวาลย์
/100,0000
7
ยุุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
8
3พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพเด็กในศตวรรษที่ 21มีนาคม 2561285,450
นางปรวีณ เลิศสุข
/285,4500
9
4เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพฤษภาคม 256118,480
นางปรวีณ เลิศสุข
/18,4800
10
5ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระบบเมษายน-มิถุนายน 2561500,000
นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุข
/500,000
11
6การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรบ (CEFR)มีนาคม-มิถุนายน 2561144,000
นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุข
/144,000
12
7ประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561624,696
นายนพพร แท่นนิล
/624,6960
13
8พัฒนาการอ่านการเขียนโดยใช้กระบวนการ PLCมกราคม-กันยายน 2561103,500
นายนพพร แท่นนิล
/103,500
14
9พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพมิถุนายน-สิงหาคม 2561100,000
นางสาวนิตยา ภูมิไชยา
/100,000
15
10เสริิมสร้างศักยภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)มกราคม-กันยายน 256189,000
นางสาวศุภรัตน์ อินทรสุวรรณ
/89,000
16
11การพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนตุลาคม 2560-
กันยายน 2561
1,735,790
นางเพ็ญสินี ชัชวาลย์
/1,735,790
17
12ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบของครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สามารถใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA2018เมษายน 256159,000
นางสาวสุุภาภรณ์ ใจสุข
/59,0000
18
13ส่งเสริมการผลิตและใช้สื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)พฤษภาคม-สิงหาคม 2561459,606
นางสาวศุภรัตน์ อินทรสุวรรณ
/459,606
19
ยุทธศาสตร์์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
20
14พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามกราคม-กันยายน 25611,846,400
นางสาวอัจฉรา ชุมวรฐายี
/1,846,400
21
15พัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติกุมภาพันธ์ 2561266,200
นางสาวอัจฉรา ชุมวรฐายี
/266,2000
22
16เสริมสร้้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การเมษายน-พฤษภาคม 2561300,000
นางจรรยารักษ์ นิลเอก
/300,0000
23
17ขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลตุลาคม 2560-
กันยายน 2561
540,000
นางสาววันเพ็ญ สิงห์แก้ว
/540,000
24
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
25
18เพิ่มประสิทธิภาพการประกันโอกาสทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับตุลาคม 2560-
กันยายน 2561
24,800
นางปัทมา แพเรือง
/24,800
26
19พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยกระบวนการ PLCกรกฎาคม-สิงหาคม 256120,000
นายกฤษนันท์ ทองจีน
/20,000
27
ยุทธศาสตร์ที่ี่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
28
20ส่งเสริิมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาเมษายน-กรกฎาคม 2561200,000
นางมณีรัตน์ อินทร์คง
/200,000
29
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
30
21ประชุมเชิงปฏิิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกรกฎาคม-กันยายน 25611,091,250
นางกนกพัชร ณ นคร
/1,091,250
31
22พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ตุลาคม 2560-
กันยายน 2561
466,900
นางสุทิสา วงศ์ณศรี
/184,450282,450
32
23เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่มีนาคม-สิงหาคม 2561193,500
นางมณีรัตน์ อินทร์คง
/193,500
33
24ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ตุลาคม 2560-
กันยายน 2561
1,057,350
นางจรรยารักษ์ นิลเอก
/1,057,350
34
25การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560มีีนาคม-เมษายน 2561433,800
นางชุมพร อนุสรณ์
/433,8000
35
26นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นกรกฎาคม-สิงหาคม 2561195,500
นายกฤษนันท์ ทองจีน
/195,500
36
รวมทั้งสิ้น11,020,222184,4501,176,346911,28008,748,146
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu