5. พินิจวรรณคดี.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน
2
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
4
1. กิจกรรม พินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทบุคคล
5
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
6
เมือง 1หนองบัววิทยายน
ด.ญ.ปรารถนา เทพศรีหา
นายสุวัฒน์ นาทันตอง/0898400688
สมพงษ์ พุกหน้า/0887465296
7
เมือง 2บ้านนามะเฟือง
เด็กชายอานนท์ ทองวิไลย์
นางสาวนันทิยา สมนาม/0862239461
นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
8
เมือง 3บ้านพร้าวด.ญ.ชไมพร สีสะใบ
นางนิภาลัย ทองชาติ/0806203370
นายจิตยุทธ สีหะ/0862224783
9
เมือง 4หนองหว้าวิทยาสรรค์
เด็กหญิงวัชรินทร์ ศรีสุธรรม
นายสุบิน พาลี/0872151544
นายสุบิน พาลี /0872151544
10
เมือง 5บ้านดินทรายอ่อน
เด็กชายตะวัน บุญอุ้ม
นางไพลิน ลิชผล/๐๙๕-๗๒๓๖๕๑๐
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์/๐๘๑-๒๖๓๖๕๖๘
11
เมือง 6
บ้านหินลับศิลามงคล
เด็กหญิงวรรินทร์ ประทุมชัย
นางศุภาวดี กุลวงษ์/098-5407446
12
เมือง 7ร่มเกล้า
เด็กชาย กิตติศักดิ์ เหล่ามาลา
นางจรัส วาปีโสนางสาวรัตน์วดี อินทะกนก
13
เมือง 8
ชุมชนนาคำไฮวิทยา
เด็กหญิงอรอนงค์ สังกะสี
1นางนิลุบล น้อยวันนายภราดร วงษ์จันทร์ 08947998077
14
เมือง 911
15
เมือง 10
โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
1 เด็กชายฉัตรชัย มีเบ้า1 นายจำเนียร วิลัยปาน /083-2851815นางสาวชุติมา ยืนทน / 097-9894454
16
เมือง 1111
17
ศรีบุญเรือง 1
เมืองใหม่วิทยา
เด็กหญิงบัวชมพู ขานยา
นางณัฐติยา เพ็ชรฟูนายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ
18
ศรีบุญเรือง 2
บ้านศรีบุญเรือง
เด็็กหญิงกรกนก ทองจันทร์
นายวิชัย สมเทศนางสุพัตรา โภคานิตย์ /087-8622418
19
ศรีบุญเรือง 3
โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
ด.ญ.ศศิกัลยา แสงหล้า
นายสุพัฒน์ เจริญสุขนายสุรสิทธิ์ มูลหล้า / 089-9645725
20
ศรีบุญเรือง 4
ดอนปอวิทยา
1น.ส.ณัฐฑชา ก้อนดินจี่
1นางสาวรัชนี สินธุวาปีนางสาวพิชยา สายธนู 0849550826
21
ศรีบุญเรือง 5
โนนคูณวิทยาเด็กหญิงณัฐธิดา สิทธิมาสนางพัณนิภา ศรีเพ็งนายทีฆายุ แสวงเพชร 0878547769
22
ศรีบุญเรือง 6
บ้านโนนสำราญสมสนุก
ด.ญ.วิรัญญา โชคสวัสดิ์
นายธราทร ทองปัญญนพนางนิรัชฎาภรณ์ บู่สุข 0860854790
23
ศรีบุญเรือง 7
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
เด็กหญิงวนารี  กาฬสินธ์
นายจิรายุทธ โพธิหินนายสหพล ธรรมมา 0883040398
24
ศรีบุญเรือง 8
บ้้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
เด็็กหญิงกุลวดี หงษ์พรม
นางจารุวรรณ กองจันทร์ดี 0822120350
นางจารุวรรณ กองจันทร์ดี 0822120350
25
โนนสัง 111
26
โนนสัง 2 บ้านท่าลาด
1เด็กหญิงพรนัชชา กองก่ำ
1นางสาวธัญญรัตน์ พลเยี่ยม/0957988213
นางโศภิษฐ์ ศรีชนะ/0879558033
27
โนนสัง 3หนองปิงบุ่งบกวิทยา1ด.ช.พรธวัช จันดี1นางวันวิสา ภูแพงนางสาววชิราพร เดชเดิม/063-5827308
28
โนนสัง 4บ้้านหนองแวง
เด็กหญิงเยาวเรศ เทียมไธสง
นางฉวีวรรณ หาปัญณะ/0979527498
นางสาวนันทพร ภานุเวศ /0879479124
29
โนนสัง 5บ้านถิ่น
เด็กหญิงกุลธิดา สายบุญตั้ง
นายพิกุล ทวีทรัพย์นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต 0930868280
30
โนนสัง 6บ้านค้อ
ด.ช.อัครวิชญ์ ทิพเนตร
นายวิศวะ ห้าวหาญ/0821203872
31
โนนสัง 7โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
เด็กชายอธิราช สระแก้ว
นางจำเนียร ป้องเรืองดิลก
อัมพร ชาวไทย
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...