62สูจิบัตรกรีฑามัธยมปี62ธค.xlsx11
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
IJKLMNOPQRTUVWXYZ
1
2
รายการที่
101ประเภท
วิ่ง 1,500 เมตร
รุ่นอายุ
18 ปี หญิง
รอบ
ชิงชนะเลิศ
3
คนที่
ชื่อสกุลโรงเรียนสถิติลำดับ
หมายเหตุ
4
1
จิรภิญญา
เขียนโพธิ์
สูงเม่นชนูปถัมภ์
5
2
สิริกัลยา
มาดหมาย
สูงเม่นชนูปถัมภ์
6
3โสภณัฐ
ยศประเสริญ
เวียงเทพวิทยา
7
4โสภณา
ยศประเสริญ
เวียงเทพวิทยา
8
5
นภัสกมล
ภู่ชินาพันธ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
9
6
สุภชิรา
ของฮอม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
10
7
ธัญญาเรศ
ทาสีเมืองแพร่
11
8ผกามาศอุทาเมืองแพร่
12
9ศิริพรติเรือนลองวิทยา
13
10
คุณัญญา
เทียมสงวน
ลองวิทยา
14
11สุภาพรยาสมุทร
สรอยเสรีวิทยา
15
12
รุ่งธิวา
กันใจ
สรอยเสรีวิทยา
16
13กุลณัฐขอนเดื่อสองพิทยาคม
17
14
สาวิตตรี
พรอยแหวนสองพิทยาคม
18
15
อัญชิสา
อวนใจราษฎร์
อบจ.แพร่
19
20
รายการที่
102ประเภทพุ่งแหลนรุ่นอายุ
16 ปี หญิง
รอบ
ชิงชนะเลิศ
21
ลำดับแข่ง
ชื่อสกุลโรงเรียนสถิติลำดับ
หมายเหตุ
22
1
กมลนัทร์
ผัดผ่อง
ถิ่นโอภาสวิทยา
23
2
ปรวริศา
อนุขุน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24
ณัฐกมลสำลีราช
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
25
3นปพรเวียงนาค
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
26
ชนกภัทร์
ประใจ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
27
4
ปรมาวรรณ
ใจจาน ลองวิทยา
28
5
ปรียพรรณ
คำแปงใจ
สูงเม่นชนูปถัมภ์ชนูปถัมภ์
29
ภัทรภรแสงทอง
สูงเม่นชนูปถัมภ์ชนูปถัมภ์
30
6พุธศรีรัตน์
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
31
สิรินทร
จดจำ
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
32
7
วัชราภรณ์
โยตะสิงห์
สองพิทยาคม
33
8วิภาพรสุปินะ
ม่วงไข่พิทยาคม
34
35
รายการที่
103ประเภท
เขย่งก้าวกระโดด
รุ่นอายุ
18 ปี ชาย
รอบ
ชิงชนะเลิศ
36
พวก
ลำดับแข่ง
ชื่อสกุลโรงเรียนสถิติลำดับ
หมายเหตุ
37
1
ปรเมษฐ์
ธรรมสรางกูร
ถิ่นโอภาสวิทยา
38
2
วุฒิไกล
จันทร์ดาเมืองแพร่
39
3
ปรมัตค์
อนวัชประยูร
ลองวิทยา
40
4พงศกร
อ้วนเปี้ย
วังชิ้นวิทยา
41
5
จิรโรจน์
สัมมนา
ม่วงไข่พิทยาคม
42
6บรรทิตโพธิโต
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
43
ธนชิต
ทรัพย์มามูล
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
44
7
ณัฐพงษ์
วงศ์ตะวัน
สูงเม่นชนูปถัมภ์
45
วิทวัสรวดเร็ว
สูงเม่นชนูปถัมภ์
46
8
ภานุพงศ์
วค์ติจันทร์
ท่าข้ามวิทยาคม
47
9
ภานุพงศ์
พุทธกลาง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
48
ธนโชติ์
มากอยู่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
49
10
อนันตชัย
กรรนิยมสองพิทยาคม
50
ฤทธิ์รุทธิ์
มะวงศ์สองพิทยาคม
51
11
ชินวัตร
ดาวนัน
ร้องกวางอนุสรณ์
52
53
รายการที่
104ประเภทกระโดดสูงรุ่นอายุ
14 ปี หญิง
รอบ
ชิงชนะเลิศ
54
ลำดับแข่ง
ชื่อสกุลโรงเรียนสถิติลำดับ
หมายเหตุ
55
1
ปริยากร
กาศสกุล
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
56
ปวีณาสบาย
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
57
2
วรางคณา
มินเทนวังชิ้นวิทยา
58
ธันยภรณ์
ย๊ะหมื่นวังชิ้นวิทยา
59
3
ปิ่นเพชร
ทองนิพนธ์
สูงเม่นชนูปถัมภ์
60
ปานกมลหาญยศ
สูงเม่นชนูปถัมภ์
61
4
อัษฏาพร
แก้วลือ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
62
ญาณิศาทรงกูล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
63
5
ณัฐธิดา
เดชพรฤทธิ์
สองพิทยาคม
64
จุฑามาศ
โสดาคงสองพิทยาคม
65
6
ธารารัตน์
ตาลเสี้ยน
ม่วงไข่พิทยาคม
66
อทิตยาบัวบก
ม่วงไข่พิทยาคม
67
7
ปิยาพัชร์
นันทวงศ์
สรอยเสรีวิทยา
68
8
นวรัตน์
บุญชัย
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
69
9
ขวัญหฤหัย
อินทะ
ห้วยม้าวิทยาคม
70
10
วรินทิพย์
จันทร์ชุ่ม
บ้านกาศประชานุเคราะห์
71
สุพิชญา
คุณเศรษฐ์
บ้านกาศประชานุเคราะห์
72
11
บัณฑิตา
สวนแก้วลองวิทยา
73
74
75
76
รายการที่
105ประเภท
ทุ่มน้ำหนัก
รุ่นอายุ
18 ปี หญิง
รอบ
ชิงชนะเลิศ
77
ลำดับแข่ง
ชื่อสกุลโรงเรียนสถิติลำดับ
หมายเหตุ
78
1
พัชรินทร์
แสนศรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
79
เปมิกาอินยะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
80
2
อมรัตน์
มานพกาวี
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
81
3
อินทุอร
ขันทะรักษ์
สองพิทยาคม
82
พลอยไพริน
วุฒิสองพิทยาคม
83
4
อุไรรัตน์
มูลมณีอบจ.แพร่
84
5วริษาศฤงคาร
สูงเม่นชนูปถัมภ์
85
กัลยา
กันทะวงษา
สูงเม่นชนูปถัมภ์
86
6
กันติชา
สีชาติ
ร้องกวางอนุสรณ์
87
7สุภาพรยาสมุทร
สรอยเสรีวิทยา
88
8ปิยนุชชัยยะ
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
89
9รัชนกกาวีวน
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
90
10
จีรนันท์
อุ่นมูลลองวิทยา
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu