รายงานการดำเนินการตามมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEF
1
ชื่อหน่วยงาน ...ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองห้วยเหนือ..ตำบล..ห้วยเหนือ..อำเภอขุขันธ์
2
ผู้รายงาน....นางสมจันทร์ บัวเขียว......ตำแหน่ง...พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ....
3
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.....089-6305268.................
4
หัวข้อที่ระยะ 1ระยะ 2ระยะ 3ผลการดำเนินงาน
5
ต.ค. - ธ.ค. 2558ม.ค. - มี.ค. 2559เม.ย.- มิ.ย. 2559ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ
6
1. การมอบหมายและแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อรับผิดชอบดูแลการดำเนินการตามมาตรฐาน1
7
2. จัดให้มีนโยบายความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ1
8
3. มีแผนงานงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯของหน่วยงาน1
9
4. จัดให้มีกฎระเบียบหรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมภายในส่วนราชการหรือหน่วยราชการ1
10
5. จัดให้มีสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่เหมาะสม ภายในหน่วยงาน เช่น สัญลักษณ์ทางหนีไฟ สัญลักษณ์อุปกรณ์ดับเพลิง เครื่องหมายเตือนอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น1
11
6. จัดและดูแลให้มีการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานเหมาะสมตามลักษณะงาน1
12
7. จัดทำแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำหน่วยงาน1
13
8. การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง1
14
9. จัดให้มีการสำรวจ หรือตรวจสอบ เพื่อประเมินสภาพการทำงานที่อาจก่อให้เกิด และจัดทำแผนการควบคุม หรือปรับปรุงแก้ไขด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน1
15
10. จัดเก็บข้อมูลการประสบอันตรายจากการทำงานของหน่วยงาน1
16
11. หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยราชการทุกแห่งที่มีที่ตั้งในสถานที่เดียวกันมีเนื้อที่ร่วมกันดำเนินการด้านความปลอดภัย1
17
12. ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการให้บุคลากรทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ต้องแจ้งบุคลากรให้ทราบถึงอันตราย และวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน ก่อนมอบหมายงานดังกล่าว1
18
13. จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริหารหัวหน้างาน และบุคลากรทุกคน1
19
14 เมื่อบุคลากรทราบถึงข้อบกพร่อง หรือการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ หรือสถานที่ และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ให้แจ้งต่อบุคลากรหรือคณะบุคคลตามข้อ 2 หรือผู้บังคับบัญชาขั้นต้น เพื่อให้ผู้บริหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการดำเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า1
Loading...
Main menu