ข้อมูลทันตบุคลากรสสจ2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
idเขตจังหวัดชื่อทันตบุคลากรเพศ(1=ชาย,2=หญิง)ปีเกิดประเภทระดับตำแหน่งตำแหน่งemailเบอร์โทรผู้ประสานงานemailผู้ประสานงานสถานะการทำงานทันตแพทย์ใหม่ปี2562(ใส่เลข1)
2
1
เขต1_เชียงใหม่
ทพญ.อัมพร เดชพิทักษ์
2ทันตแพทย์เชี่ยวชาญหัวหน้าฝ่าย
dentalchiangmai@hotmail.com
0894326425
dentalchiangmai@hotmail.com
ทำงานอยู่
3
2
เขต1_เชียงใหม่
นางสาวณัฐกานต์ เย็นสม
21987ทันตแพทย์ชำนาญการ
บุคลากรในกลุ่มงาน
natthakarn.019@gmail.com
ทำงานอยู่
4
3
เขต1_เชียงใหม่
นางอนันตพร เทียนแก้ว
21960
ทันตาภิบาล
ชำนาญงาน
บุคลากรในกลุ่มงาน
-
ทำงานอยู่
5
4
เขต1_เชียงใหม่
นางวันเพ็ญ คำวัง21975
ทันตาภิบาล
ชำนาญงาน
บุคลากรในกลุ่มงาน
wanpendent@gmail.com
ทำงานอยู่
6
5
เขต1_เชียงใหม่
นางสาวรักชนก นุชพ่วง
21973ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
บุคลากรในกลุ่มงาน
rakchanok30@yahoo.com
อยู่ระหว่างศึกษาต่อ
7
6
เขต1_เชียงใหม่
ทพญ.อุษา จึงพัฒนาวดี
21958ทันตแพทย์ชำนาญการ
บุคลากรในกลุ่มงาน
puipui_usa@yahoo.com
ทำงานอยู่
8
7
9
8
10
9
11
10
12
1
เขต1_เชียงราย
ทพญ.รพินท์ อบสุวรรณ
21959ทันตแพทย์
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาการ
dentcr_ssj@hotmail.com
0894339968
dentcr_ssj@hotmail.com
ทำงานอยู่
13
2
เขต1_เชียงราย
น.ส.จุไรรัตน์ ณ สุวรรณ
21961
ทันตาภิบาล
ชำนาญงาน
บุคลากรในกลุ่มงาน
Dentcr_ssj@hotmail.com
ทำงานอยู่
14
3
เขต1_เชียงราย
นายณพวรรธน์ รัชตพิสิฐกร
11974
ทันตาภิบาล
ชำนาญงาน
บุคลากรในกลุ่มงาน
noppawhat@yahoo.com
ทำงานอยู่
15
4
เขต1_เชียงราย
นางสาวเกศราพร ขิใสยา
21984นวก(ทันต)ปฏิบัติการ
บุคลากรในกลุ่มงาน
doramonan@hotmail.com
ทำงานอยู่
16
5
เขต1_เชียงราย
ฉลองชัย สกลวสันต์11967ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
บุคลากรในกลุ่มงาน
dphnan2@gmail.com
ทำงานอยู่
17
6
18
7
19
8
20
9
21
10
22
1เขต1_แพร่
ทพญ.สุขจิตตรา วนาภิรักษ์
21963ทันตแพทย์เชี่ยวชาญผู้บริหาร
wsukajittra@gmail.com
ทำงานอยู่
23
2เขต1_แพร่ขวัญหทัย มงคล21980ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้าฝ่าย
kwanhatai_int@hotmail.com
0899217091
kwanhatai_int@hotmail.com
ทำงานอยู่
24
3เขต1_แพร่อรวรรณ บุระตะ21973ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
บุคลากรในกลุ่มงาน
orrawanb@hotmail.com
ทำงานอยู่
25
4เขต1_แพร่ณัฐญา อยู่สมบูรณ์21992ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
บุคลากรในกลุ่มงาน
natthaya_mean@hotmail.com
ทำงานอยู่
26
5เขต1_แพร่
นางสาวกัญญา อรุณราษฎร์
21962นวก(ทันต)ชำนาญการ
บุคลากรในกลุ่มงาน
kunhrdnew@hotmail.com
0931367029
kunhrdnew@hotmail.com
ทำงานอยู่
27
6เขต1_แพร่
นางภัสรา ประจงแต่ง
21965
ทันตาภิบาล
ชำนาญงาน
บุคลากรในกลุ่มงาน
pomm_21@hotmail.com
ทำงานอยู่
28
7เขต1_แพร่สุธิดา วงศ์สอน21961
ทันตาภิบาล
ชำนาญงาน
บุคลากรในกลุ่มงาน
lum_sutida@hotmail.com
ทำงานอยู่
29
8เขต1_แพร่นางทิพธิรา บุระตะ21974
ทันตาภิบาล
ชำนาญงาน
บุคลากรในกลุ่มงาน
cmu46@hotmail.com
ทำงานอยู่
30
9
31
10
32
1
เขต1_แม่ฮ่องสอน
ทพญ.กนกนาท พันธุ์เจริญ
21967ทันตแพทย์
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่าย
dent_mhs@hotmail.com
ทำงานอยู่
33
2
เขต1_แม่ฮ่องสอน
นางทัศนีย์ สัมพันธสิทธิ์
21957
ทันตาภิบาล
ชำนาญงาน
บุคลากรในกลุ่มงาน
dent_mhs@hotmail.com
ทำงานอยู่
34
3
35
4
36
5
37
6
38
7
39
8
40
9
41
10
42
1เขต1_น่าน
ทพ.กมล เศรษฐ์ชัยยันต์
11964ทันตแพทย์
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้าฝ่าย
satchaiyan@gmail.com
0898525518
satchaiyan@gmail.com
ทำงานอยู่
43
2เขต1_น่าน
นางเยาวพันธ์ สีชมภู
21958
ทันตาภิบาล
ชำนาญงาน
บุคลากรในกลุ่มงาน
yaowapan.dent@gmail.com
ทำงานอยู่
44
3เขต1_น่าน
นางรอยพิมพ์ นาระทะ
21969นวก(ทันต)ชำนาญการ
บุคลากรในกลุ่มงาน
pim0tanta@gmail.com
ทำงานอยู่
45
4เขต1_น่าน
พัชราพร ทิพย์ปัญญา
21988ทันตแพทย์ชำนาญการ
บุคลากรในกลุ่มงาน
yames_phat@hotmail.com
อยู่ระหว่างศึกษาต่อ
46
5เขต1_น่านนัยนา ชมภูมิ่ง21971
ทันตาภิบาล
ชำนาญงาน
บุคลากรในกลุ่มงาน
ืnana.710404@hotmail.com
ทำงานอยู่
47
6เขต1_น่าน
นส.ศรีมาลา เทพสุคนธ์
22017
ทันตาภิบาล
ชำนาญงาน
บุคลากรในกลุ่มงาน
srimala2505@gmail
ทำงานอยู่
48
7เขต1_น่าน
วิชชุดา กุลาวาชัย
21988ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
บุคลากรในกลุ่มงาน
ku.witchuda@gmail.com
ทำงานอยู่
49
8เขต1_น่านนางพิชยา บัติปัน21964
ทันตาภิบาล
ชำนาญงาน
บุคลากรในกลุ่มงาน
karn_tanta@hotmai.com
ทำงานอยู่
50
9เขต1_น่าน
ชมพูนุช สว่างวัฒนาภรณ์
21969
ทันตาภิบาล
ชำนาญงาน
บุคลากรในกลุ่มงาน
chompu08@hotmail.com
ทำงานอยู่
51
10
52
1เขต1_พะเยา
ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า
11963ทันตแพทย์เชี่ยวชาญผู้บริหาร
preeyanuch63@yahoo.com
ทำงานอยู่
53
2เขต1_พะเยา
ประสิทธิ์ วงค์สุภา
11981ทันตแพทย์ชำนาญการ
บุคลากรในกลุ่มงาน
hippies_126@hotmail.com
0871907047
hippies_126@hotmail.com
ทำงานอยู่
54
3เขต1_พะเยา
นางพรทิพย์ ศิริชุมพันธ์
21962
ทันตาภิบาล
ชำนาญงาน
บุคลากรในกลุ่มงาน
pornthip_siri@yahoo.com
ทำงานอยู่
55
4เขต1_พะเยา
นางพรพิมล วงศ์เมือง
21963
ทันตาภิบาล
ชำนาญงาน
บุคลากรในกลุ่มงาน
wongmuang_p@hotmail.com
ทำงานอยู่
56
5เขต1_พะเยานางจินตนา ยายอด21971
ทันตาภิบาล
ชำนาญงาน
บุคลากรในกลุ่มงาน
Jintananan@hotmail.com
ทำงานอยู่
57
6เขต1_พะเยา
นางสาวสุพิชญา ขัติวงศ์
21990ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
บุคลากรในกลุ่มงาน
supitchaya.mai@gmail.com
ทำงานอยู่
58
7เขต1_พะเยา
วีรวัฒน์ พิทักษ์โพธิ์ทอง
11992ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
บุคลากรในกลุ่มงาน
weerawat320@gmail.com
ทำงานอยู่
59
8
60
9
61
10
62
1เขต1_ลำปางทพญ.ลลนา ถาคำฟู21971ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้าฝ่าย
lpgdent@yahoo.com
0869110752
lpgdent@yahoo.com
ทำงานอยู่
63
2เขต1_ลำปางนายรังสรรค์ กุศล11984ทันตแพทย์ชำนาญการ
บุคลากรในกลุ่มงาน
lpgdent@gmail.com
0931378572
lpgdent@gmail.com
ทำงานอยู่
64
3เขต1_ลำปางน.ส.ชวิศา พลอยแก้ว21991ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
บุคลากรในกลุ่มงาน
porlove_princess@hotmail.com
ทำงานอยู่
65
4เขต1_ลำปาง
นางบุญเกิด อินยะบุตร
21964
ทันตาภิบาล
ชำนาญงาน
บุคลากรในกลุ่มงาน
lpgdent@gmail.com
0869132502
lpgdent@gmail.com
ทำงานอยู่
66
5เขต1_ลำปางนางปาณิศา องค์การ21970
ทันตาภิบาล
ชำนาญงาน
บุคลากรในกลุ่มงาน
lpgdent@gmail.com
ทำงานอยู่
67
6เขต1_ลำปาง
นางสุขนันท์สินี เพชรสุวรรณ
21974นวก(ทันต)ชำนาญการ
บุคลากรในกลุ่มงาน
lpgdent@gmail.com
ทำงานอยู่
68
7
69
8
70
9
71
10
72
1เขต1_ลำพูนโสภิต หมื่นไชยศรี21958
ทันตาภิบาล
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
บุคลากรในกลุ่มงาน
lamphundental@gmail.com
ทำงานอยู่
73
2เขต1_ลำพูนชรินดา สุธาวา21989ทันตแพทย์ปฏิบัติการหัวหน้าฝ่าย
lamphundental@gmail.com
ทำงานอยู่
74
3เขต1_ลำพูน
ธนภรณ์ ศุภางคะรัตน์
21991ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
บุคลากรในกลุ่มงาน
lamphundental@gmail.com
ทำงานอยู่
75
4เขต1_ลำพูนจารุวรรณ ศรีวิกรม21961
ทันตาภิบาล
ชำนาญงาน
บุคลากรในกลุ่มงาน
lamphundental@gmail.com
0910764089
lamphundental@gmail.com
ทำงานอยู่
76
5
77
6
78
7
79
8
80
9
81
10
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...