กันยายน 62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ตารางบรรยายประจำเดือนกันยนยน 2562
2
วัน เดือน ปี
ห้องวิชาผู้ใช้ห้องหน่วยงานเวลา
จำนวนผู้ใช้
หมายเหตุ
3
1 ก.ย. 20191204เช้า
4
บ่าย
5
ค่ำ
6
1208เช้าน.450ผศ.ดร.สุศักดิ์คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)09.00-12.00150
7
บ่าย
8
ค่ำ
9
1210เช้า
10
บ่าย
11
ค่ำ
12
1316เช้า
13
บ่าย
14
ค่ำ
15
1317เช้า
16
บ่าย
17
ค่ำ
18
1211 คอมเช้า
19
บ่าย
20
ค่ำ
21
1212 คอมเช้า
22
บ่าย
23
ค่ำ
24
1213 คอมเช้า
25
บ่าย
26
ค่ำ
27
2 ก.ย. 20191204เช้า
28
บ่ายสษ.217 ก5อ.สถาบันภาษางานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง (Educational Administration and Student Affairs Office)13.30-16.3040
29
ค่ำ
30
1208เช้า
31
บ่าย
32
ค่ำ
33
1210เช้า
34
บ่าย
35
ค่ำ
36
1316เช้า
37
บ่ายสษ.295อ.สถาบันภาษางานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง (Educational Administration and Student Affairs Office)13.30-16.3040
38
ค่ำ
39
1317เช้า
40
บ่าย
41
ค่ำ
42
1211 คอมเช้า
43
บ่าย
44
ค่ำ
45
1212 คอมเช้า
46
บ่าย
47
ค่ำ
48
1213 คอมเช้า
49
บ่าย
50
ค่ำ
51
3 ก.ย. 20191204เช้ามธ.050 ก.1สถาบันภาษางานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง (Administration Office)09.30-12.3045
52
บ่ายมธ.050 ก.2สถาบันภาษางานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง (Administration Office)13.30-16.3045
53
ค่ำ
54
1208เช้า
55
บ่าย
56
ค่ำ
57
1210เช้าน.461ผศ.กิตติพงศ์คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)09.30-16.30150
58
บ่าย
59
ค่ำ
60
1316เช้ามธ.050 ก.3สถาบันภาษางานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง (Administration Office)09.30-12.3045
61
บ่ายมธ.050 ก.4สถาบันภาษางานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง (Administration Office)13.30-16.3045
62
ค่ำ
63
1317เช้า
64
บ่าย
65
ค่ำ
66
1211 คอมเช้า
67
บ่าย
68
ค่ำ
69
1212 คอมเช้า
70
บ่าย
71
ค่ำ
72
1213 คอมเช้า
73
บ่าย
74
ค่ำ
75
4 ก.ย. 20191204เช้ามธ.050 ก.6อ.สถาบันภาษางานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง (Educational Administration and Student Affairs Office)09.30-12.3045
76
บ่ายมธ.050 ก.7อ.สถาบันภาษางานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง (Educational Administration and Student Affairs Office)13.30-16.3045
77
ค่ำ
78
1208เช้า
79
บ่าย
80
ค่ำ
81
1210เช้าน.462อ.ดร.ฐาปนันท์คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)09.30-12.30150
82
บ่าย
83
ค่ำ
84
1316เช้ามธ.050 ก.8อ.สถาบันภาษางานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง (Educational Administration and Student Affairs Office)09.30-12.3045
85
บ่ายมธ.050 ก.9อ.สถาบันภาษางานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง (Educational Administration and Student Affairs Office)13.30-16.3045
86
ค่ำ
87
1317เช้า
88
บ่าย
89
ค่ำ
90
1211 คอมเช้า
91
บ่าย
92
ค่ำ
93
1212 คอมเช้า
94
บ่าย
95
ค่ำ
96
1213 คอมเช้า
97
บ่าย
98
ค่ำ
99
5 ก.ย. 20191204เช้า
100
บ่าย
Loading...