ป.2/2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLPQ
1
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 สพป. สกลนคร เขต 2
4
วันที่.......................เดือน........................................พ.ศ................................ครั้งที่ ....................
5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
6
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
7
2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
8
2.1.1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
9
2.1.2 ซื่อสัตย์ สุจริต
10
2.1.3 มีวินัย
11
2.1.4 ใฝ่เรียนรู้
12
2.1.5 อยู่อย่างพอเพียง
13
2.1.6 มุ่งมั่นในการทำงาน
14
2.1.7 รักความเป็นไทย
15
2.1.8 มีจิตสาธารณะ
16
17
เลขที่ชื่อ สกุล2.1.12.1.22.1.32.1.42.1.52.1.62.1.72.1.8รวม
18
ค่าระดับค่าระดับค่าระดับค่าระดับค่าระดับค่าระดับค่าระดับค่าระดับ
19
1เด็กชายสิริศุภกรผลาจันทร์332232324
20
2เด็กชายเกียรติภูมิโยธายุทธ332232324
21
3เด็กชายอภิวัฒน์ไชยมาตย์332232223
22
4เด็กชายอนันต์สิทธิ์อรรคบาล333332326
23
5เด็กชายณัฐวุฒิจิกจักร์333332225
24
6เด็กชายวุฒิชัยสุรินทะ333333338
25
7เด็กชายวรวุฒิโพนะทา333333338
26
8เด็กชายภูวเดชผลาจันทร์333333338
27
9เด็กชายณัฐพงศ์ยอดสุบรรณ333333338
28
10เด็กชายสิทธิชนมณีบู่333333338
29
11เด็กชายอินทรเดชสุรินทะ333333338
30
12เด็กหญิงจิตตราผลาจันทร์444444448
31
13เด็กหญิงพีรญาภูถาดลาย444444448
32
14เด็กหญิงปพัสศรณ์ลมรื่น444444448
33
15เด็กหญิงจุฑาภรณ์ไชยมาตร444444448
34
16เด็กหญิงกัญยารัตน์รัตนพูล444444448
35
รวมจำนวนความถี่ในแต่ระดับคุณภาพ1616131316111411110
36
สรุปผลการประเมินร้อยละ85.94
40
คะแนน1.72
41
แปลผลดีมาก
42
43
เกณฑ์ในการพิจารณา
44
ระดับ 5 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำและสามารถชักชวนเพื่อนปฏิบัติ
45
ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำ
46
ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีผู้ให้คำแนะนำเป็นบางครั้ง
47
ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง และมีผู้ให้คำแนะนำเป็นส่วนใหญ่
48
ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติโดยมีผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติทุกครั้ง
49
สรุป 2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 85.94 ค่าคะแนน เท่ากับ 1.72 แปลผล ดีมาก ( สรุป พัฒนา )
50
Loading...
 
 
 
2.1
2.2
2.3
2.4