สำเนาของ ม.3/7
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ผู้ประเมิน 1. ..นายยอดพงษ์ สุระนรากุล......................................................... 2. ..........นางวิริยา จันทร์อุไร................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
3
7
1นายพรชัย สุภาษร4332333333333.00ดี
8
2
เด็กชายคณิตศร ศรีโพธิ์
4332333232332.83ดี
9
3
นายชนาธิป ดีวิหก
4332333232332.83ดี
10
4
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ นาเมืองรักษ์
4332333232332.83ดี
11
5
เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีคำ
4332333232332.83ดี
12
6
เด็กชายทานะ ทานะเวช
4332333233332.92ดี
13
7
เด็กชายธนกร พันธ์สุวรรณ
4332333233332.92ดี
14
8
เด็กชายธีรภัทร เฉลียวธรรม
4332333233332.92ดี
15
9
เด็กชายนพรัตน์ ทำดี
4332333233332.92ดี
16
10
เด็กชายพิภพ ศรีวงศ์
4332333233332.92ดี
17
11
นายพีรพล จักรพิมพ์
4332333233332.92ดี
18
12
เด็กชายภูมิพัฒน์ คำยอด
4332333233332.92ดี
19
13
นายเมธิชัย นามบุญเรือง
4332333233332.92ดี
20
14
เด็กชายยุทธพงษ์ พื้นผา
4332333233332.92ดี
21
15
เด็กชายรวีโรจน์ วันดี
4332333333333.00ดี
22
16
เด็กชายวุฒิพงศ์ บูชาพันธ์
4332333233332.92ดี
23
17
เด็กชายศิระ ล้านศรี
4332333233332.92ดี
24
18
นายอิทธิพล สายโสภา
4332333233332.92ดี
25
19
นายอุกกฤษฎ์ วาสโสหา
4332333333333.00ดี
26
20
เด็กชายเจสัน ซิดเกรย์
4332333233322.83ดี
27
21
นายณัฐพงศ์ มีทอง
4332333233332.92ดี
28
22
เด็กหญิงกมลชนก ชาววัง
4332333333333.00ดี
29
23
เด็กหญิงจินดามณี ศิริลักษณ์
4332333333333.00ดี
30
24
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ผลไม้
4332333333333.00ดี
31
25
เด็กหญิงณัฐนิชา นนทมาลย์
4332333333333.00ดี
32
26
เด็กหญิงณีรนุช แสงชาติ
4332333333333.00ดี
33
27
เด็กหญิงนัฐติกา ถิ่นขาม
4332333333333.00ดี
34
28
เด็กหญิงเนตรดาว แก้ววงศา
4332333333333.00ดี
35
29
เด็กหญิงปาริชาติ วรสาร
4332333333333.00ดี
36
30
เด็กหญิงเพชรรัตน์ สายแวว
4332333333333.00ดี
37
31
เด็กหญิงมณีรัตน์ ดอกอินทร์
4332333333333.00ดี
38
32
นางสาวยลดา ทาตระบุตร
4332333333333.00ดี
39
33
เด็กหญิงรุจี ศรีนัคเรศ
4332333333333.00ดี
40
34
เด็กหญิงศุภนิดา หงษ์ทอง
4332333333333.00ดี
41
35
นางสาวสุดารัตน์ วงษ์กาศ
4332333333333.00ดี
42
36
เด็กหญิงสุรดา ดาประสงค์
4332333333333.00ดี
43
37
นางสาวอักษรสวรรค์ บุญสละ
4332333333333.00ดี
44
38
เด็กหญิงอินทิรา มณีวิจิตร
4332333333333.00ดี
45
39
เด็กหญิงสุภาพร กระต่ายจันทร์
0.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu