สำเนาของ ม.3/7
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1นายพรชัย สุภาษร0.00FALSE
8
2
เด็กชายคณิตศร ศรีโพธิ์
0.00FALSE
9
3
นายชนาธิป ดีวิหก
0.00FALSE
10
4
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ นาเมืองรักษ์
0.00FALSE
11
5
เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีคำ
0.00FALSE
12
6
เด็กชายทานะ ทานะเวช
0.00FALSE
13
7
เด็กชายธนกร พันธ์สุวรรณ
0.00FALSE
14
8
เด็กชายธีรภัทร เฉลียวธรรม
0.00FALSE
15
9
เด็กชายนพรัตน์ ทำดี
0.00FALSE
16
10
เด็กชายพิภพ ศรีวงศ์
0.00FALSE
17
11
นายพีรพล จักรพิมพ์
0.00FALSE
18
12
เด็กชายภูมิพัฒน์ คำยอด
0.00FALSE
19
13
นายเมธิชัย นามบุญเรือง
0.00FALSE
20
14
เด็กชายยุทธพงษ์ พื้นผา
0.00FALSE
21
15
เด็กชายรวีโรจน์ วันดี
0.00FALSE
22
16
เด็กชายวุฒิพงศ์ บูชาพันธ์
0.00FALSE
23
17
เด็กชายศิระ ล้านศรี
0.00FALSE
24
18
นายอิทธิพล สายโสภา
0.00FALSE
25
19
นายอุกกฤษฎ์ วาสโสหา
0.00FALSE
26
20
เด็กชายเจสัน ซิดเกรย์
0.00FALSE
27
21
นายณัฐพงศ์ มีทอง
0.00FALSE
28
22
เด็กหญิงกมลชนก ชาววัง
0.00FALSE
29
23
เด็กหญิงจินดามณี ศิริลักษณ์
0.00FALSE
30
24
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ผลไม้
0.00FALSE
31
25
เด็กหญิงณัฐนิชา นนทมาลย์
0.00FALSE
32
26
เด็กหญิงณีรนุช แสงชาติ
0.00FALSE
33
27
เด็กหญิงนัฐติกา ถิ่นขาม
0.00FALSE
34
28
เด็กหญิงเนตรดาว แก้ววงศา
0.00FALSE
35
29
เด็กหญิงปาริชาติ วรสาร
0.00FALSE
36
30
เด็กหญิงเพชรรัตน์ สายแวว
0.00FALSE
37
31
เด็กหญิงมณีรัตน์ ดอกอินทร์
0.00FALSE
38
32
นางสาวยลดา ทาตระบุตร
0.00FALSE
39
33
เด็กหญิงรุจี ศรีนัคเรศ
0.00FALSE
40
34
เด็กหญิงศุภนิดา หงษ์ทอง
0.00FALSE
41
35
นางสาวสุดารัตน์ วงษ์กาศ
0.00FALSE
42
36
เด็กหญิงสุรดา ดาประสงค์
0.00FALSE
43
37
นางสาวอักษรสวรรค์ บุญสละ
0.00FALSE
44
38
เด็กหญิงอินทิรา มณีวิจิตร
0.00FALSE
45
39
เด็กหญิงสุภาพร กระต่ายจันทร์
0.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1