ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รหัสโครงการชื่อโครงการผู้นำเสนอรูปแบบด้านเกียรติบัตร
2
O-A-06การศึกษาภาพลักษณ์ของสุโขทัยผ่านขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัยสุรเชษฐ์ คูหาเลิศรูปแบบบรรยายด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดาวน์โหลด
3
O-A-08คุณลักษณะเมืองสร้างสรรค์เชิงอาหารของยูเนสโก กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัยกุลกันยา สุวรรณโณรูปแบบบรรยายด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดาวน์โหลด
4
O-A-18การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม.และค.ร.น.ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กัญญาภรณ์ นางงามรูปแบบบรรยายด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดาวน์โหลด
5
O-A-23การท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย:การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเบญจมาภรณ์ ชำนาญฉารูปแบบบรรยายด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดาวน์โหลด
6
O-B-12การประยุกต์สารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนเพื่อรักษาคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์รูปแบบบรรยายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาวน์โหลด
7
O-B-14สารแอลคาลอยด์จากต้นผีผ่วนศักดิ์ชัย หงษ์ทองรูปแบบบรรยายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาวน์โหลด
8
O-B-016การคำนวณหาความเร็วของอนุภาคประจุไฟฟ้าที่ถูกกระตุ้นด้วยแรงภายนอกที่ขึ้นอยู่กับเวลาในการเคลื่อนที่ภายในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมออาทิตย์ หู้เต็มรูปแบบบรรยายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาวน์โหลด
9
O-B-017การออกแบบและพัฒนาเครื่องให้อาหารแมวอัจฉริยะด้วยอุปกรณ์ไอโอทีรามิล เอื้ยววิเชียรรูปแบบบรรยายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาวน์โหลด
10
O-B-019การพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานจากคลื่นเสียงความถี่ต่ำจิตสุภา บุญทาธาตุรูปแบบบรรยายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาวน์โหลด
11
O-B-022การออกแบบและสร้างชุดทดลองเพื่อหาค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของลวดทองแดงไกรสิทธิ์ ศุภโสภาพงศ์รูปแบบบรรยายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาวน์โหลด
12
O-B-023การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทางการเกษตรและปัจจัยที่มีอิทธิพลในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ใบชา วงศ์ตุ้ยรูปแบบบรรยายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาวน์โหลด
13
O-B-025ระบบแสดงผลแบบเรียลไทม์สำหรับพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งวิทยา สุทธิประภารูปแบบบรรยายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาวน์โหลด
14
O-B-029การออกแบบนวัตกรรมสะสมพลังงานแสงอาทิตย์รอบทิศทางเถลิงศักดิ์ ทาขุลีรูปแบบบรรยายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาวน์โหลด
15
O-C-03เทคโนโลยีดิจิทัลกับการส่งเสริมสุขภาพจิตและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีพฤฒพลัง : Fit Heartอรศิริ ศิลาลัยรูปแบบบรรยายด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพดาวน์โหลด
16
O-C-09ผลของการปฏิบัติภายหลังการเผาสุกต่อค่าดัชนีความโปร่งแสงของโมโนลิธิกเซอร์โคเนียชนิดโปรงแสงต่างๆอรพรรณ จันทร์เสถียรรูปแบบบรรยายด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพดาวน์โหลด
17
O-C-10ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ในผู้สูบบุหรี่ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกจิรพร เหม็นแดง และคณะรูปแบบบรรยายด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพดาวน์โหลด
18
P-B-02ผลของวัสดุเพาะกล้าจากมูลตั๊กแตนร่วมกับอินทรียวัตถุต่อการงอกของผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊คปิยวัฒน์ พรมรักษารูปแบบโปสเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาวน์โหลด
19
P-B-04การประดิษฐ์ชุดทดสอบกรด-เบสอย่างง่ายโดยใช้รีเอเจนต์สกัดจากใบผีเสื้อราตรีเอื้อณัฏฐา ศรีวิชัยรูปแบบโปสเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาวน์โหลด
20
P-B-07ผลของการต่อยอดด้วยต้นตอที่ตางกันต่อการแตกหน่อของกระบองเพชรสกุลแมมมิลาเรียนราธิป ยืนยาวรูปแบบโปสเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาวน์โหลด
21
P-C-01ผลของโปรแกรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา และกระท่อมของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมวรวรรณ บุญโญรูปแบบโปสเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพดาวน์โหลด
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100