ตารางการเรียนการสอน เทอม 1-2561.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
UP 22/06/61
2
3
ตารางการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
4
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 1 (นิสิตรหัส 61)
5
วัน/เวลา
8.00-8.50 น.9.00-9.50 น.10.00-10.50 น.11.00-11.50 น.
12.00-12.50 น.
13.00-13.50 น.14.00-14.50 น.15.00-15.50 น.16.00-16.50 น.17.00-18.50 น.
6
261103 (Sec.7-9)256101 (Sec. 3-5)199141
7
จันทร์Lec. Introductory PhysicsLec. Principle of ChemistryLab. Introduction to Pharmacy Profession
8
ห้อง ปราบไตรจัก 53ห้อง SC1-311ห้อง PHA 6203 (ชย.3) / เฉพาะวันที่ 29 ต.ค.ย้ายห้องเรียนไปที่ ชย.5
9
001224 (Sec.1)258211 (Sec.1)256101 (Sec. 3-5)
261103 (Sec.5-7)
10
อังคารLec. Arts in Daily LifeLec. Cell and Molecular BiologyLab. Principle of Chemistry
Lec. Introductory Physics
11
ห้อง ปราบไตรจัก 42ห้อง SC1-311ห้อง SC4-103
ห้อง ปราบไตรจัก 53
12
258211 (Sec.1)
252182 (Sec.8-9)
13
พุธLec. Cell .Lec. Calculus I
14
ห้อง QS 2301ห้อง SC2-207
15
252182 (Sec.8-9)001224 (Sec.1)
16
พฤหัสLec. Calculus ILab. Arts in Daily Life
*งดการเรียนการสอน ป.ตรี ตามนโยบายมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
17
ห้อง SC2-207ห้อง ปราบไตรจัก 42
18
261103 (Sec.7-9)001211 (Sec.73-84)
256101 (Sec. 3-5)
001211 (Sec.73-84)
19
ศุกร์Lec. Introductory PhysicsLec. Fundamental English
Lec. Principle of Chemistry
Lab. Fundamental English
20
ห้อง SC5-103ห้อง QS 2201ห้อง SC1-311ห้อง ติดต่อผู้สอน
21
หมายเหตุ :
22
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 24 พศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 สอบปลายภาค
23
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 นิสิตปี 1 งดการเรียนการสอน
ระหว่างวันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2561 ปิดภาคเรียน 1/2561
24
(เช้า ไหว้ครูมหาวิทยาลัย / บ่าย ไหว้ครูคณะเภสัชฯ ห้อง....... )
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
25
วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา (เรียนปกติ)
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ถึงคณะฯ
26
ระหว่างวันที่ 22-30 กันยายน 2561 สอบกลางภาค (มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงกำหนดสอบกลางภาค)
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ถึงมหาวิทยาลัย
27
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 หยุดคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9 (เรียนปกติ)
28
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (เรียนปกติ)
29
30
31
ตารางการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
32
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 60)
33
วัน/เวลา
8.00-8.50 น.9.00-9.50 น.10.00-10.50 น.11.00-11.50 น.
12.00-12.50 น.
13.00-13.50 น.14.00-14.50 น.15.00-15.50 น.16.00-16.50 น.17.00-18.50 น.ตารางชดเชย / สอนเสริม / จองห้อง
34
199221413221 (Sec.2)401218 (Sec.1)
รายวิชา 199221 Introduction to Pharmaceutics. จองห้อง
35
จันทร์
Lec.Introduction to Pharmaceutics.
Lec. Medical Physiology ILec. Basic Anatomy
- ศุกร์ที่ 17 ส.ค. 61 เวลา 13.00 - 16.00 น. (ผู้สอน รศ.ดร.อรสร) ห้อง lab ภ.3204
36
ห้อง PHA 1102 (ชย.2)
ห้อง MD 232ห้อง ปราบไตรจัก 12
37
001222 (Sec.1)199221413221 (Sec.2)
38
อังคารLec. LanguageLec. Introduction to Pharmaceutics.Lab. Medical Physiology I
39
ห้อง QS 4401ห้อง PHA 1102 (ชย.2)ห้อง MD 423
40
411211 (Sec.1)001213 (Sec.7-12)401218 (Sec.3)
41
พุธLec. Basic Medical Biochemistry ILec. English for AcademicLab. Basic Anatomy
42
ห้อง MD 233ห้อง QS 4101ห้อง MD 518/1
43
001222 (Sec.1)
44
พฤหัสLec. Language
*งดการเรียนการสอน ป.ตรี ตามนโยบายมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
45
ห้อง QS 4401
46
411211 (Sec.1) 001213 (Sec.7-12)
47
ศุกร์Lab. Basic Medical Biochemistry ILec. English for Academic
48
ห้อง MD 346ห้อง ติดต่อผู้สอน
49
หมายเหตุ :
50
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 24 พศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 สอบปลายภาค
51
วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา (เรียนปกติ)
ระหว่างวันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2561 ปิดภาคเรียน 1/2561
52
ระหว่างวันที่ 22-30 กันยายน 2561 สอบกลางภาค (มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงกำหนดสอบกลางภาค)
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
53
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 หยุดคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9 (เรียนปกติ )วันที่ 24 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ถึงคณะฯ
54
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (เรียนปกติ)
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ถึงมหาวิทยาลัย
55
56
57
ตารางการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
58
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 3 (นิสิตรหัส 59)
59
วัน/เวลา
8.00-8.50 น.9.00-9.50 น.10.00-10.50 น.11.00-11.50 น.
12.00-12.50 น.
13.00-13.50 น.14.00-14.50 น.15.00-15.50 น.16.00-16.50 น.ตารางชดเชย / สอนเสริม / จองห้อง
60
205201 (Sec.1-2) 412311 (Sec.1)412316 (Sec.1)
199311 (Sec.1-2)
รายวิชา 199321 Pharmaceutics II สอนเสริม
61
จันทร์Lab. Commun.English for Academic.Lec. Medical Microbiology ILec. Genneral Medical ParasitologyLec. Intro.Cog
- พุธที่ 8 ส.ค.61 เวลา 13.00-16.00 น. ชย.1
62
Sec.1 ห้อง PHA 4106 (ชย.1) / Sec.2 ห้อง PHA 5305ห้อง MD 234ห้อง MD 332
ห้อง PHA 4106 (ชย.1)
- พุธที่ 3 ต.ค.61 เวลา 08.00-10.00 น. ชย.1
63
199331199301 (Sec.1-2)412311 (Sec.1)
รายวิชา 199301 QC.II จองห้อง
64
อังคารLec. Pharmacology ILec. QC.IILab .Medical Microbiology I
- พฤหัสบดีที่ 9 ส.ค..61 เวลา 13.00-16.00 น. ชย.5
65
ห้อง PHA 4106 (ชย.1)ห้อง PHA 4106 (ชย.1)ห้อง MD 231/1, 231/2
รายวิชา 199311 Intro.Cog จองห้อง
66
199303199321 (Sec.1) / 199301 (Sec.2)
- ศุกร์ที่ 10 ส.ค..61 เวลา 13.00-16.00 น. ชย.5
67
พุธIntroduction to Pharmaceutical Chem.Lab. Pharmaceutics II / Lab.QC.II
- พฤหัสบดีที่ 1 พ.ย.61 เวลา 13.00-16.00 น. ชย.2**
68
ห้อง PHA 4106 (ชย.1)ห้อง PHA 3204 / ห้อง PHA 5203
- ศุกร์ที่ 2 พ.ย.61 เวลา 13.00-16.00 น. ชย.2**
69
199301 (Sec.1-2)199331199321 (Sec.2) / 199311 (Sec.1)
- พฤหัสบดีที่ 8 พ.ย.61 เวลา 13.00-16.00 น. ชย.2**
70
พฤหัสLec. QC.IILab. Pharmacology ILab. Pharmaceutics II / Lab. Intro.Cog
- ศุกร์ที่ 9 พ.ย.61 เวลา 13.00-16.00 น. ชย.2**
71
ห้อง PHA 4106 (ชย.1)
ห้อง PHA 4106 (ชย.1) + ห้อง PHA.3303-1 ถึง 3303-8 ห้อง PHA 3204 / ห้อง PHA 5103
รายวิชา 199331 Pharmacology I จองห้อง
72
199331199321 (Sec.1-2)199311 (Sec.2) / 199301 (Sec.1)
- พฤหัสบดีที่ 13 ก.ย. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องชย.3
73
ศุกร์
Lec. Pharmacology I
Lec. Pharmaceutics IILab. Intro.Cog / Lab.QC.II
- **อังคารที่ 18 ก.ย. 61 เวลา 08.00-10.00 น. ห้องชย.3
74
ห้อง PHA 4106 (ชย.1)
ห้อง PHA 4106 (ชย.1)ห้อง PHA 5103 / ห้อง PHA 5203
- อังคารที่ 23 ต.ค.61 เวลา 08.00-10.00 น. ห้องชย.3
75
หมายเหตุ :
- พฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องชย.3 และ ชย.4 (สอบ)
76
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 24 พศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 สอบปลายภาค
- พฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องชย.3
77
วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา (เรียนปกติ)
ระหว่างวันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2561 ปิดภาคเรียน 1/2561
- อังคารที่ 20 พ.ย. 61 เวลา 08.00-10.00 น. ห้องชย.3
78
ระหว่างวันที่ 22-30 กันยายน 2561 สอบกลางภาค (มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงกำหนดสอบกลางภาค)
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
79
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 หยุดคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9 (เรียนปกติ )วันที่ 24 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ถึงคณะฯ
80
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (เรียนปกติ)
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ถึงมหาวิทยาลัย
81
82
83
ตารางการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
84
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 4 (นิสิตรหัส 58)
85
วัน/เวลา
8.00-8.50 น.9.00-9.50 น.10.00-10.50 น.11.00-11.50 น.
12.00-12.50 น.
13.00-13.50 น.14.00-14.50 น.15.00-15.50 น.16.00-16.50 น.ตารางชดเชย / สอนเสริม / จองห้อง
86
199421(Sec.1-2)199411(Sec.1-2)199453199451 (DIS)
170371 (เลือกเสรี)
รายวิชา 199411 Pharmacognosy II จองห้อง
87
จันทร์Lec. Pharmaceutics. IVLec.Pharmacognosy IILec. Applied Pharmacotherapeutics II
Lec.Pharmacoinformatics.
Special Research.
- พุธที่ 3 ต.ค.61 09.00-12.00 น. ห้อง ชย.4
88
ห้อง PHA 6303 (ชย.4)ห้อง PHA 6303 (ชย.4)ห้อง PHA 6303 (ชย.4)
ห้อง PHA 6303 (ชย.4)
สำหรับป.ตรี ทุน JASSO
- อังคารที่ 9 ต.ค.61 13.00-16.00 น. ห้อง ชย.4
89
199453199341199341199421 (Sec.1) / 199411 (Sec.2)
170371 (เลือกเสรี)
- พุธที่ 10 ต.ค.61 09.00-12.00 น. ห้อง ชย.4
90
อังคารLec. APT. II
Lec. Public Health
Lab. Principle of Public HealthLab. Pharmaceutics IV / Lab. Pharmacognosy.IISpecial Research.
- ศุกน์ที่ 17, 23 ส.ค.61 เวลา 08.00-09.00 น. ห้อง ชย.4 (ชดเชยแทนวันที่ 13 ส.ค.)
91
ห้อง PHA 6303 (ชย.4)
ห้อง PHA 6303 (ชย.4), 3303-1 ถึง 3303-8 (8 ห้องย่อย)ห้อง PHA.3204 / ห้อง PHA.5103
สำหรับป.ตรี ทุน JASSO
- พฤที่ 11 ต.ค.เวลา 61 08.00-09.00 น. ห้อง ชย.4 (ชดเชยแทนวันที่ 15 ต.ค.)
92
199451 (DIS)199421 (Sec.2) / 199411 (Sec.1)199453
170371 (เลือกเสรี)
- ศุกน์ที่ 12 ต.ค.เวลา 61 08.00-09.00 น. ห้อง ชย.4 (ชดเชยแทนวันที่ 15 ต.ค.)
93
พุธ
Lec.Pharmacoinformatics.
Lab. Pharmaceutics IV / Lab. Pharmacognosy.IILab. Applied Pharmacotherapeutics IISpecial Research.
รายวิชา 199453 APT.2 จองห้อง
94
ห้อง PHA 6303 (ชย.4)
ห้อง PHA.3204 / ห้อง PHA.5103ห้อง PHA 6303 (ชย.4) + ห้อง PHA.3303-1 ถึง 3303-8
สำหรับป.ตรี ทุน JASSO
- จันทร์ที่ 10 ก.ย.61 เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง ชย.5
95
199401199451 (DIS)
- พุธที่ 15 ส.ค.61 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องชย.3
96
พฤหัสLec. Pharmaceutical Chemistry IILab. Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy
- พุธที่ 22 ส.ค.61 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องชย.3
97
ห้อง PHA 6303 (ชย.4) (รอย้าย ไปที่ห้อง ชย.2 หลังคาแล้วเสร็จ ) ห้อง PHA 6303 (ชย.4), 3303-1 ถึง 3303-8
- พุธที่ 29 ส.ค.61 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องชย.3
98
199333199453
รายวิชา 199333 BK. จองห้อง
99
ศุกร์Lec. Biopharmaceutics and PharmacokineticsLab. Applied Pharmacotherapeutics II
-อาทิตย์ที่ 4 พ.ย.61 เวลา 13.00-16.00 น. สอบ ห้อง ชย.4 และ ห้อง ชย.5 (สอบ)
100
ห้อง PHA 6303 (ชย.4)ห้อง PHA 6303 (ชย.4) + ห้อง PHA.3303-1 ถึง 3303-8
-ชดเชย เสาร์ที่ 27 ต.ค.641 เวลา 09.00-12.00 น. ชย.4
Loading...
Main menu