2560-1 ผลการเรียนนักเรียน MA20205 ชั้น ม.2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
ห้องเลขที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลTopic 1 (พื้นฐานทั่วไป)Topic 2 (จักรยาน)Topic 3 (ชิงช้าสวรรค์)Topic 4 (บ้านดิน)
2
12345KPAKPAKPA
3
สามเหลี่ยมด้านเท่าหาจุดกึ่งกลาง+แบ่งครึ่งมุมสามเหลี่ยมกำหนดความยาวด้าน+ใส่สีสี่เหลี่ยมจัตุรัสและผืนผ้าวงกลมแนบนอกแนบในTotal Score Topic 1ถูกต้องสวยงามตรงเวลาTotal Score Topic 2ถูกต้องสวยงามตรงเวลาTotal Score Topic 3ถูกต้องสวยงามตรงเวลาTotal Score Topic 4Total Score
4
5555525101052510105251010525100
5
2.1132972เด็กชายคริษฐ คีรีแก้ว5555525101052510105251010525100
6
2.1232974เด็กชายชิษณุพงศ์ โปธา555552510100201010525101052595
7
2.1332976เด็กชายธนดล หมื่นมโน5555525101052510105251010525100
8
2.1432985เด็กหญิงกัณฐิกา เทพสุรินทร์5555525101052510105251010525100
9
2.1532986เด็กหญิงจารุวรรณ วงศ์ดวง5555525101052510105251010525100
10
2.1632987เด็กหญิงชญานิจ วงศ์ษา55555251010424910524101052598
11
2.1732988เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ลังกากาศ5555525101052510105251010525100
12
2.1832991เด็กหญิงณิชกานต์ สุริยสาร55555251010525910524101052599
13
2.1932993เด็กหญิงทสพร อารีย์5555525109423910524101052597
14
2.11032997เด็กหญิงธิระดาภร ปัญญาบุญ5555525109423910524101052597
15
2.11132998เด็กหญิงธีริศรา สันดอนทอง5555525109423109524101052597
16
2.11232999เด็กหญิงนรารัตน์ คำภีระ555552510952410952410952497
17
2.11333000เด็กหญิงบูยะ มาเยอะ555552510952410952410952497
18
2.11433001เด็กหญิงปัณณธร วรปัญญาสกุลชัย5555525101052510105251010525100
19
2.11533002เด็กหญิงปานไพลิน กันทะคำ5555525101052599523101052598
20
2.11633003เด็กหญิงปิยาภรณ์ สุวรรณคำ555552510104241010525101052599
21
2.11733004เด็กหญิงภัควลัญชญ์ เทียนทอง555552599523101052510952497
22
2.11833005เด็กหญิงภัทรภร กาวิชัย555552510952410852310952496
23
2.11933006เด็กหญิงรัตนาพร จรรยา5555525109423910524101052597
24
2.12033008เด็กหญิงศศิธร จันทาพูน55555251095241095248831992
25
2.12133009เด็กหญิงกรกนก พรมรักษ์5555525101042491052410952497
26
2.12233010เด็กหญิงหัทยา สติหทัย55555251010525101052510952499
27
2.12333011เด็กหญิงอาริยา ทิพพิลา55555251094231010525101052598
28
2.12433029เด็กหญิงชยุดา พาเนตร555552510952410952410952497
29
2.12533030เด็กหญิงฐิติมา ปิงเมือง5555525109524101052510952498
30
2.12633033เด็กหญิงณัฐชา คำฟู555542410105251010525101052599
31
2.12733034เด็กหญิงธัญชนก รอดอินทร์5555525101042410952410952497
32
2.12833036เด็กหญิงนภัสสร ยอดระบำ555552510942310952410952496
33
2.12933040เด็กหญิงพิชญาภา บุญนะ555552510842210952410952495
34
2.13033044เด็กหญิงศุภิกา ปงธิยา5555525101052510105251010525100
35
2.13133045เด็กหญิงสุชัญญา การคนซื่อ5555525910524108523101052597
36
2.13233046เด็กหญิงสุทธาศิณี สุรินแก้วภัทร5555525109524109524101052598
37
2.13333068เด็กหญิงพัชรีพร อิ่นคำ5555525101042410952410852396
38
2.13433069เด็กหญิงกุลนัทชา ชุมภู55555251010424108523101052597
39
2.13533072เด็กหญิงชลธิชา แสนใส55555251010525108523101052598
40
2.13633077เด็กหญิงธนัชญา กันคำ5555525101042410852310952496
41
2.13733078เด็กหญิงธัญพร นางแล55555251094231095248932092
42
2.13833079เด็กหญิงธิดาทิพย์ สารคาม5555525109423101052510952497
43
2.13933087เด็กหญิงวรรณวิษา มณีจันทร์สุข555552510942310752210952494
44
2.14033090เด็กหญิงอภิชญา ไชยสุข555552510952410952410952497
45
2.2132975เด็กชายติณห์ปราณนต์ ศรีวรพรกุล55555251095249852210942394
46
2.2232979เด็กชายพรพิพัฒน์ จุมปา5555525109423108523101042495
47
2.2332980เด็กชายพีรัชพงษ์ ทองบำเรอ55554249952396520101052592
48
2.2432981เด็กชายภัชรพงศ์ อินทรีย์555552510952410952410952497
49
2.2532989เด็กหญิงชุติกาญจน์ ใจนนท์ถีย์455542356011560119952368
50
2.2632995เด็กหญิงศรสวรรค์ สังข์ศิริพงษ์555552597521106521101052592
51
2.2733016เด็กชายธนาธิป เดือนขาว555552557012109524101052586
52
2.2833020เด็กชายวิทยา คำเงิน55555251010525109524101052599
53
2.2933022เด็กชายสงกรานต์ สมเพชร5555525101052598522101052597
54
2.21033023เด็กชายสันติภาพ พรอิทธิกิจ5555525109524108523101052597
55
2.21133025เด็กหญิงกมลกานต์ วานิชพิพัฒน์54555241085231095248942192
56
2.21233026เด็กหญิงเขมจิรา รัตนประภาไพบูลย์5555525109423107522101052595
57
2.21333027เด็กหญิงเขมจิรา อินใจยา555552591052410752291052495
58
2.21433032เด็กหญิงณฐพร อิ่นแก้ว5555525109524109524101042497
59
2.21533035เด็กหญิงธัญชนก พงษ์ปัญญาศรี55555251010525109524101052599
60
2.21633037เด็กหญิงปาณิสรา หมื่นเถสกุล55555251010525109524101052599
61
2.21733039เด็กหญิงพิชญ์หทัย ยอดสุวรรณ์55555259942210852310942393
62
2.21833041เด็กหญิงพีรดา ทาบุญสม55555251010525109524101052599
63
2.21933043เด็กหญิงณัชชา ชัยประหลาด5555525109423106521101042493
64
2.22033047เด็กหญิงสุนิศา มีเสรี555552510832110752281042290
65
2.22133049เด็กหญิงอัญชิสา ใจวัง55555251093221010424101042495
66
2.22233050เด็กหญิงอาทิตยา จันทาพูน55555251010525109524101052599
67
2.22333051เด็กหญิงอารียา โนราช555552510105251010525101042499
68
2.22433057เด็กชายณัฐภัทร แสนใจยา55555251010424107522101052596
69
2.22533059เด็กชายเทวฤทธิ์ แก้วใหม่5555525109423109221101042493
70
2.22633061เด็กหญิงกนกพร พรมรักษ์5555525101052599523101052598
71
2.22733063เด็กชายเลิศนรา มีโสภา5455524101052599523101052597
72
2.22833067เด็กหญิงกัลยกร ไชยเจริญ5555525910524109524101052598
73
2.22933071เด็กหญิงชญาภา แรกข้าว555552510104249752110942393
74
2.23033073เด็กหญิงฑิตยา นาคปลอด5555525109524109524101052598
75
2.23133074เด็กหญิงณัฐรัตน์ จันทร์ตุ้ย5555525910524109423101042496
76
2.23233075เด็กหญิงประภาวรินทร์ เพชรใจศักดิ์5555525109524108523101052597
77
2.23333076เด็กหญิงดารินทร์ แสนลี่5555525101052591052410942397
78
2.23433080เด็กหญิงนฤมล ไชยมาศ555552599523109524101052597
79
2.23533082เด็กหญิงนิชาภรณ์ หลวงนัน55555259952399523101042495
80
2.23633084เด็กหญิงพรลภัส ปูนันท์35555231010525910524101042496
81
2.23733086เด็กหญิงภัคธีมา เป็นมงคล55555251095249952310942395
82
2.23833088เด็กหญิงศุภาวรรณ ใจพรม55555251090199752110842287
83
2.23933091เด็กหญิงอมรประภา อภิวงค์455552410942398522101042493
84
2.3132973เด็กชายชนินทร์ แสนสงคราม555552500025
85
2.3232977เด็กชายนันทวัฒน์ นันต๊ะ55555255501010922110842278
86
2.3332978เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองเกื้อ54555241090191010525101042492
87
2.3432982เด็กชายมิ่งขวัญ ทิพย์ทอง54554231080181082209842182
88
2.3532984เด็กหญิงกนกพร จารุวัฒนสุนทร5555525980171083218842083
89
2.3632990เด็กหญิงกฤตพร ฉิ่งทองคำ555552579016109019060
90
2.3732992เด็กชายกฤษณพันธุ์ สนชาวไพร545542300023
91
2.3832994เด็กชายภานุพงศ์ สมสิทธิ์555552577519108321065
92
2.3932996เด็กหญิงณัฐธิดา นัยติ๊บ55555250107219044
93
2.31033007เด็กชายจิตร์จรัญ คืนมาเมือง555552597016107219060
94
2.31133012เด็กหญิงธีรนันท์ แซ่ลู่55555250107320045
95
2.31233013เด็กชายจักรี ปัญญารส555552586014107017056
96
2.31333014เด็กชายณัฐชยา แก้วตา555552598118108220063
97
2.31433015เด็กชายธนวัฒน์ แก้วรากมุข5555525รหัสไม่ตรงcopy01062186601255
98
2.31533017เด็กชายภูมิภัทร วงค์สถิตย์5555525108422109524071
99
2.31633018เด็กชายพุฒิพงศ์ ตาลาน5555525109524101052510942397
100
2.31733019เด็กชายวชิรากร จี้ปัน555552510101211075228842088
Loading...
 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Score
Sheet1
Form Responses 1