2560-1 ผลการเรียนนักเรียน MA20205 ชั้น ม.2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
ห้องเลขที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลTopic 1 (พื้นฐานทั่วไป)Topic 2 (จักรยาน)Topic 3 (ชิงช้าสวรรค์)Topic 4 (......................)
2
12345KPAKPAKPA
3
สามเหลี่ยมด้านเท่าหาจุดกึ่งกลาง+แบ่งครึ่งมุมสามเหลี่ยมกำหนดความยาวด้าน+ใส่สีสี่เหลี่ยมจัตุรัสและผืนผ้าวงกลมแนบนอกแนบในTotal Score Topic 1ถูกต้องสวยงามตรงเวลาTotal Score Topic 2ถูกต้องสวยงามตรงเวลาTotal Score Topic 3ถูกต้องสวยงามตรงเวลาTotal Score Topic 4Total Score
4
5555525101052510105251010525100
5
2.1132972เด็กชายคริษฐ คีรีแก้ว555552500025
6
2.1232974เด็กชายชิษณุพงศ์ โปธา555552500025
7
2.1332976เด็กชายธนดล หมื่นมโน555552500025
8
2.1432985เด็กหญิงกัณฐิกา เทพสุรินทร์555552500025
9
2.1532986เด็กหญิงจารุวรรณ วงศ์ดวง555552500025
10
2.1632987เด็กหญิงชญานิจ วงศ์ษา555552500025
11
2.1732988เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ลังกากาศ555552500025
12
2.1832991เด็กหญิงณิชกานต์ สุริยสาร555552500025
13
2.1932993เด็กหญิงทสพร อารีย์555552500025
14
2.11032997เด็กหญิงธิระดาภร ปัญญาบุญ555552500025
15
2.11132998เด็กหญิงธีริศรา สันดอนทอง555552500025
16
2.11232999เด็กหญิงนรารัตน์ คำภีระ555552500025
17
2.11333000เด็กหญิงบูยะ มาเยอะ555552500025
18
2.11433001เด็กหญิงปัณณธร วรปัญญาสกุลชัย555552500025
19
2.11533002เด็กหญิงปานไพลิน กันทะคำ555552500025
20
2.11633003เด็กหญิงปิยาภรณ์ สุวรรณคำ555552500025
21
2.11733004เด็กหญิงภัควลัญชญ์ เทียนทอง555552500025
22
2.11833005เด็กหญิงภัทรภร กาวิชัย555552500025
23
2.11933006เด็กหญิงรัตนาพร จรรยา555552500025
24
2.12033008เด็กหญิงศศิธร จันทาพูน555552500025
25
2.12133009เด็กหญิงกรกนก พรมรักษ์555552500025
26
2.12233010เด็กหญิงหัทยา สติหทัย555552500025
27
2.12333011เด็กหญิงอาริยา ทิพพิลา555552500025
28
2.12433029เด็กหญิงชยุดา พาเนตร555552500025
29
2.12533030เด็กหญิงฐิติมา ปิงเมือง555552500025
30
2.12633033เด็กหญิงณัฐชา คำฟู555542400024
31
2.12733034เด็กหญิงธัญชนก รอดอินทร์555552500025
32
2.12833036เด็กหญิงนภัสสร ยอดระบำ555552500025
33
2.12933040เด็กหญิงพิชญาภา บุญนะ555552500025
34
2.13033044เด็กหญิงศุภิกา ปงธิยา555552500025
35
2.13133045เด็กหญิงสุชัญญา การคนซื่อ555552500025
36
2.13233046เด็กหญิงสุทธาศิณี สุรินแก้วภัทร555552500025
37
2.13333068เด็กหญิงพัชรีพร อิ่นคำ555552500025
38
2.13433069เด็กหญิงกุลนัทชา ชุมภู555552500025
39
2.13533072เด็กหญิงชลธิชา แสนใส555552500025
40
2.13633077เด็กหญิงธนัชญา กันคำ555552500025
41
2.13733078เด็กหญิงธัญพร นางแล555552500025
42
2.13833079เด็กหญิงธิดาทิพย์ สารคาม555552500025
43
2.13933087เด็กหญิงวรรณวิษา มณีจันทร์สุข555552500025
44
2.14033090เด็กหญิงอภิชญา ไชยสุข555552500025
45
2.2132975เด็กชายติณห์ปราณนต์ ศรีวรพรกุล555552500025
46
2.2232979เด็กชายพรพิพัฒน์ จุมปา555552500025
47
2.2332980เด็กชายพีรัชพงษ์ ทองบำเรอ555542400024
48
2.2432981เด็กชายภัชรพงศ์ อินทรีย์555552500025
49
2.2532989เด็กหญิงชุติกาญจน์ ใจนนท์ถีย์455542300023
50
2.2632995เด็กหญิงศรสวรรค์ สังข์ศิริพงษ์555552500025
51
2.2733016เด็กชายธนาธิป เดือนขาว555552500025
52
2.2833020เด็กชายวิทยา คำเงิน555552500025
53
2.2933022เด็กชายสงกรานต์ สมเพชร555552500025
54
2.21033023เด็กชายสันติภาพ พรอิทธิกิจ555552500025
55
2.21133025เด็กหญิงกมลกานต์ วานิชพิพัฒน์545552400024
56
2.21233026เด็กหญิงเขมจิรา รัตนประภาไพบูลย์555552500025
57
2.21333027เด็กหญิงเขมจิรา อินใจยา555552500025
58
2.21433032เด็กหญิงณฐพร อิ่นแก้ว555552500025
59
2.21533035เด็กหญิงธัญชนก พงษ์ปัญญาศรี555552500025
60
2.21633037เด็กหญิงปาณิสรา หมื่นเถสกุล555552500025
61
2.21733039เด็กหญิงพิชญ์หทัย ยอดสุวรรณ์555552500025
62
2.21833041เด็กหญิงพีรดา ทาบุญสม555552500025
63
2.21933043เด็กหญิงณัชชา ชัยประหลาด555552500025
64
2.22033047เด็กหญิงสุนิศา มีเสรี555552500025
65
2.22133049เด็กหญิงอัญชิสา ใจวัง555552500025
66
2.22233050เด็กหญิงอาทิตยา จันทาพูน555552500025
67
2.22333051เด็กหญิงอารียา โนราช555552500025
68
2.22433057เด็กชายณัฐภัทร แสนใจยา555552500025
69
2.22533059เด็กชายเทวฤทธิ์ แก้วใหม่555552500025
70
2.22633061เด็กหญิงกนกพร พรมรักษ์555552500025
71
2.22733063เด็กชายเลิศนรา มีโสภา545552400024
72
2.22833067เด็กหญิงกัลยกร ไชยเจริญ555552500025
73
2.22933071เด็กหญิงชญาภา แรกข้าว555552500025
74
2.23033073เด็กหญิงฑิตยา นาคปลอด555552500025
75
2.23133074เด็กหญิงณัฐรัตน์ จันทร์ตุ้ย555552500025
76
2.23233075เด็กหญิงประภาวรินทร์ เพชรใจศักดิ์555552500025
77
2.23333076เด็กหญิงดารินทร์ แสนลี่555552500025
78
2.23433080เด็กหญิงนฤมล ไชยมาศ555552500025
79
2.23533082เด็กหญิงนิชาภรณ์ หลวงนัน555552500025
80
2.23633084เด็กหญิงพรลภัส ปูนันท์355552300023
81
2.23733086เด็กหญิงภัคธีมา เป็นมงคล555552500025
82
2.23833088เด็กหญิงศุภาวรรณ ใจพรม555552500025
83
2.23933091เด็กหญิงอมรประภา อภิวงค์455552400024
84
2.3132973เด็กชายชนินทร์ แสนสงคราม555552500025
85
2.3232977เด็กชายนันทวัฒน์ นันต๊ะ555552500025
86
2.3332978เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองเกื้อ545552400024
87
2.3432982เด็กชายมิ่งขวัญ ทิพย์ทอง545542300023
88
2.3532984เด็กหญิงกนกพร จารุวัฒนสุนทร555552500025
89
2.3632990เด็กหญิงกฤตพร ฉิ่งทองคำ555552500025
90
2.3732992เด็กชายกฤษณพันธุ์ สนชาวไพร545542300023
91
2.3832994เด็กชายภานุพงศ์ สมสิทธิ์555552500025
92
2.3932996เด็กหญิงณัฐธิดา นัยติ๊บ555552500025
93
2.31033007เด็กชายจิตร์จรัญ คืนมาเมือง555552500025
94
2.31133012เด็กหญิงธีรนันท์ แซ่ลู่555552500025
95
2.31233013เด็กชายจักรี ปัญญารส555552500025
96
2.31333014เด็กชายณัฐชยา แก้วตา555552500025
97
2.31433015เด็กชายธนวัฒน์ แก้วรากมุข555552500025
98
2.31533017เด็กชายภูมิภัทร วงค์สถิตย์555552500025
99
2.31633018เด็กชายพุฒิพงศ์ ตาลาน555552500025
100
2.31733019เด็กชายวชิรากร จี้ปัน555552500025
Loading...
 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Sheet1
Form Responses 1