Utdrag A AB
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Comment only
 
 
BDGMPQ
1
KällaÅrHäradSockenAnmSCB
2
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1870 andra
1870SvartlösaSödertälje lfs3131) Af Södertelge landsförsamling, som genomskäres af Södertelge kanal samt vikar af Mälaren och Saltsjön, benämnes den vester om vattnet liggande delen Vester-Telge, den östra åter Öster-Telge, och utgöra dessa delar hvar sin kommun. Ehuru båda i jordeboken upptagas under Öknebo härad, räknas dock endast Vester-Telge [502 inv.] till Öknebo tingslag, hvaremot Öster-Telge [416 inv.] hör till Svartlösa tingslag. De liknämnda häraden och tingslagen sammanfalla sålunda icke.
3
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855FärentunaAdelsö
4
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855StockholmAdolf Fredrikc"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
5
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855Stockholm
Allmänna barnbördshuset
b"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
6
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855NärdinghundraAlmunge
7
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855ÄrlinghundraAlsike
8
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855Stockholm
Andra Livgardet
g"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
9
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855VallentunaAngarn
10
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855NärdinghundraBladåkerlBladåker är annex till Ekeby i Olands fögderi af Upsala län.
11
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855
Frötuna och Länna
Blidö
12
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855VärmdöBoo
13
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855Stockholm
Borgerskapets änkehus
c"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
14
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855SvartlösaBotkyrka
15
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855SollentunaBromma
16
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855SvartlösaBrännkyrka
17
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855FrösåkerBörstilhAf Börstil hör ½ mantal i skären till Wäddö och Häfverö Skeppslag.
18
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855SotholmDalarö
19
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855DanderydDanderyd
20
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855Stockholm
Danvik (och Sicklaö)
e"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
21
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855VärmdöDjurö
22
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855SollentunaEd
23
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855FrösåkerEdebo
24
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855NärdinghundraEdsbro
25
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855FärentunaEkerö
26
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855Stockholm
Engelska episkopala
g"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
27
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855LyhundraEstuna
28
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855NärdinghundraFaringe
29
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855SjuhundraFasternapAf Fasterna höra 2 2/3 mantal, benämde Fasta-Wisnare, till Närdinghundra härad.
30
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855StockholmFinskag"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
31
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855FrösåkerForsmark
32
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855Stockholm
Franska reformerta
g"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
33
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855VallentunaFresta
34
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855SeminghundraFrösunda
35
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855
Frötuna och Länna
Frötuna
36
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855FärentunaFärentuna
37
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855LånghundraGottröra
38
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855FrösåkerGräsöiGräsö är annex till Öregrunds Stadsförsamling i kraft af Kongl. Br. d. 10 Juli 1846.
39
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855SvartlösaGrödinge
40
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855ÄrlinghundraHaga
41
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855VallentunaHammarby
42
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855FrösåkerHarg
43
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855Stockholm
Hedvig Eleonora
d"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
44
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855FärentunaHilleshög
45
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855Stockholm
Hovförsamlingen
g"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
46
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855SvartlösaHuddinge
47
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855Långhundra
Husby-Långhundra
fHusby-(Långhundra) är annex till Widbo i Seminghundra härad.
48
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855Lyhundra
Husby-Sjuhundra
nAf Husby-(Lyhundra) höra 7 1/8 mantal till Sjuhundra härad.
49
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855Ärlinghundra
Husby-Ärlinghundra
50
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855
Väddö och Häverö
Häverö
51
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855FrösåkerHökhuvud
52
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855VärmdöIngarö
53
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855Stockholm
Jakob och Johannes
c"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
54
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855Stockholm
Jakob och Johannes
d"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
55
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855SollentunaJärfällaaAf Jerfälla tillhöra 2 mantal Färentuna härad.
56
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855StockholmKatarinae"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
57
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855StockholmKatolskag"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
58
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855StockholmKlarab"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
59
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855ÄrlinghundraKnivsta
60
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855NärdinghundraKnutby
61
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855Värmdö
Kronoarbetskåren å Rindö
uNemligen der förlagde 9:de och 10:de Compagnier af Kronoarbetskorpsen.
62
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855StockholmKungsholmb"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
63
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855LånghundraKårstagKårsta är annex till Frösunda i Seminghundra härad.
64
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855LånghundraLagga
65
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855DanderydLidingö
66
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855Stockholm
Livgardet till häst
g"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
67
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855ÅkerLjusterösLjusterön, utgörande en socken med en kyrka och en komminister, är delad i Norr-L., tillhörande Riala, och Söder-L. tillhörande Wermdö pastorat, den förra tillhörande Åkers, den sednare Wermdö Skeppslag. Pastor i Riala lärer dock f. n. hafva pastoralvården af hela ön.
68
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855LyhundraLohärad
69
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855FärentunaLovö
70
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855SeminghundraLunda
71
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855
Frötuna och Länna
Länna
72
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855LyhundraMalsta
73
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855Stockholm
Maria Magdalena
f"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
74
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855SeminghundraMarkim
75
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855StockholmMosaiskag"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
76
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855FärentunaMunsö
77
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855SotholmMuskö
78
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855VärmdöMöja
79
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855Svartlösa
Nacka och Erstavik
80
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855StockholmNikolaia"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
81
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855Stockholm
Norra korrektionsinrättningen
e"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
82
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855ÄrlinghundraNorrsundadNorrsunda är annex till Skånella i Seminghundra härad.
83
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855NorrtäljeNorrtälje
84
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855SotholmNämdövAf Nämdö Kapellförsamling hör Runmarön till Wermdö Skeppslag.
85
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855LånghundraNärtuna
86
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855ÄrlinghundraOdensala
87
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855SeminghundraOrkesta
88
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855SotholmOrnö
89
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855StockholmPolitilik"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
90
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855ÅkerRiala
91
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855SjuhundraRimbo
92
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855Bro och VätöRoslags-BrorAf Bro (Roslags-) höra 4 3/8 mantal till Lyhundra härad.
93
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855ÅkerRoslags-Kulla
94
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855StockholmRysk-grekiskag"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
95
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855
Frötuna och Länna
RådmansötAf Rådmansö föras ännu 4 1/4 mantal till Bro och Wätö Skeppslag, men komma att öfvergå till Frötuna.
96
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855Sjuhundra
97
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855Stockholm
Sabbatsbergs fattighus
c"De i första afdelningen af denna tabell, eller folkmängdsredogörelsen, efter namnen utsatte bokstäfver (a, b, c, d, e, f) hänvisa till de särskilda församlingar i tabellens sednare afdelning, hvilka tillhöra hvart och ett af de med klammer antydda mantalsskrifningsdistrikterna. / De med bokstafven g) utmärkte församlingars personal är visserligen, hvad de militära korpserna beträffar, till största del intagen i folkmängdsuppgiften för de territoriella församlingar, inom hvilka kasernerene äro belägne, men för öfrige försalingar deremot mycket fördelad efter skiljda bostäder inom de territoriella församlingarna. / Under namnete ""Politilik"" uppföras sådana, som, icke veterligen tillhörande någon viss församling inom staden, genom Polisens försorg erhålla jordfästning, och bland dessa förekomma tvifvelsutan personer icke blott af åtskilliga församlingar inom hufvudstaden, utan ock från andra orter. / Inom vissa församlingar belägne allmänna inrättningar kunna på antalet födde och döde utöfva en inflytelse, som ej bör förbises, såsom t. ex. Allmänna Barnhuset inom Adolf Fredriks, Serafimer-Lasarettet inom Kungsholms m. fl. / Då vigde, födde och döde iom församlingar af främmande trosförvandter, i följd af några ofullständigheter i tabelluppgifterna, ej kunnat inräknas uti hufvudstadens allmänna nativitet och mortalitet i denna underdåniga berättelses första afdelning, så hafva de jemväl nu å denna tabell blifvit särskildt upptagne. Den i det hela ringa folkmängden inom dessa församlingar är ej specifikt uppgifven för några andra än de Mosaiska trosförvandterna, för alla de öfriga gemensamt summariskt upptagen under benämningen ""Utländningar"", hvilken benämning ej med visshet kan antagas fullt motsvara begreppet af härstädes bosatt ""främmande trosförvandt"". Emedlertid meddelas härnedan det antal ""Utländningar och Mosaiske trosbekännare"" som, enligt mantalsuppgifterna, är i staden bosatt och inberäknadt i den ofvan uppgifna folkmängden."
98
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855SvartlösaSalem
99
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855Ärlinghundra
Sankt Olof och Sankt Per
eS:t Olof och S:t Pehr äro annexer till Sigtuna Stadsförsamling.
100
Befolkning A Historisk statistik 1800-talet 1851 1852 1853 1854 1855 andra
1855SigtunaSigtuna
Loading...
Main menu