2. คะแนน Story Board(ง30253) 1-2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บันทึกคะแนนงาน Story Board
2
ชื่อรายวิชา…การผลิตภาพยนตร์ (Film Production)… รหัสวิชา…ง 30253…
3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่…5/2....
5
ห้องเลขที่รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลส่งงานซ่อมเสริมรวมหมายเหตุ
6
151515
7
149578
นายธนพล อารีเอื้อ
101313
8
249580
นายนัฐเดช ไพรเขตร์
101313
9
349595
นายเกียรติชัย เกณฑ์สาคู
71313
10
449621
นายจิรวัฒน์ คำอ้วน
51010
11
549622นายชินวัตร ลุนนี71414
12
649631
นายพรประสิทธิ์ คำภักดี
51010
13
749635
นายวิทูร วิทยาภูมิ
71313
14
849638นายศุภกร สิงห์คำ71414
15
949672
นายชินวัตร ทิพวัลย์
71010
16
1049679
นายปรเมษฐ์ พลเยี่ยม
71010
17
1149680นายเผดิม สุริโย71010
18
1249685นายศราวิน สุหา71414
19
1349743นายกีรติ พลดอน101212
20
1449744
นายจักรกฤษณ์ ยิ่งกำแหง
51010
21
1549804
นายพิทยาธร จันทร์เสถียร
101212
22
1650456นายพงศกร ทิพนัด71010
23
1752761นายบุญมี แน่นอุดร71313
24
1851798
นางสาว หทัยชนก ยามไชย
25
1952522
น.ส.นภัสสร สิงห์ทอง
71111
26
2052523
น.ส.บุญรัตน์ วินทะไชย
71111
27
2152760น.ส.มนทกานต์ บุญคำ71111
28
22
29
23
30
24
31
25
32
26
33
27
34
28
35
29
36
30
37
149570นายกฤตนู คอนมะลา71414
38
249572
นายกิตติธัช ริโยธา
101313
39
349577
นายทิวากร วิลัยศิลป์
71010
40
449587
นายมงคล ศิริวารินทร์
71313
41
549611นายรักษ์กร ชาบัญ71313
42
649633นายภูธเนศ ภาคมฤค71010
43
749645
นายกัณฑ์ณัฎฐ์ พูนมากนอก
71010
44
849649
นายโชคพิทักษ์ มีสวัสดิ์
71414
45
949707
นายพันธกานต์ มะลาลัย
101212
46
1049710
นายวีรภัทร ชมภูวิเศษ
71010
47
1149724
นายธนภัทร ประทุมทิพย์
71010
48
1249725
นายธรรมพล ศรีเวียง
51010
49
1349745
นายชาญวิทย์ แก่นนาคำ
71010
50
1449746
นายชินวัตร ขวานเพชร
101313
51
1549760
นายรหัท ทองนาเมือง
101313
52
1649762นายวัชรพล มงคลศรี101212
53
1750429
นายปิติภัทร พลเยี่ยม
101212
54
1852524
น.ส.พิมลรัตน์ อินอุ่นโชติ
71111
55
1952525น.ส.ศศิตา ไกยสวน71111
56
20
57
21
58
22
59
23
60
24
61
25
62
26
63
27
64
28
65
29
66
30
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu