รายชื่อ นร.ที่ได้คะแนนสูงสุด
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
£
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2
1อังกฤษพื้นฐานอ21101ชื่อ นามสกุลชั้นห้องผลคะแนนสูงสุดชื่อครูผู้สอน
3
เด็กหญิงชญาดา ภาคภูมิกมลเลิศ1/196นางรัชนี บุญค้ำ
4
กรอกข้อมูล รายชื่อ นร. คะแนนสูงสุด
5
รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด อังกฤษอ่าน เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
6
2
อังกฤษอ่าน เขียน
อ21201ชื่อ นามสกุลชั้น ห้องผลคะแนนสูงสุดชื่อครูผู้สอน
7
ด.ช.กรวิชญ์ ชัชชวลิตกุล1/193นางอาทิตยา พรหมแก้ว
กรอกอย่างเดียว ไม่ต้องกด save
8
เด็กหญิงสุภาทิพย์ ภัสสร1/793นางสมพิศ สะบายแท้
9
เด็กหญิงดวงใจ พิลึก1/793นางสมพิิศ สะบายแท้
10
11
รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด จีน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
12
3จีน 1จ21201ชื่อ นามสกุลชั้น ห้องผลคะแนนสูงสุดชื่อครูผู้สอน
13
เด็กหญิงกนกพร ไกรนิตย์1/1198MissZheng Wei
14
เด็็กหญิงปทิตตา ปรางโท้1/1298MissZheng Wei
15
16
17
รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
18
1อังกฤษพื้นฐานอ22101ชื่อ นามสกุลชั้นห้องผลคะแนนสูงสุดชื่อครูผู้สอน
19
ด.ญ.เปมิกา ศุภลักษณ์ ม.2/197นายชาติชาย เกียรติพิริยะ
20
21
22
23
รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด อังกฤษอ่าน เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
24
2
อังกฤษอ่าน เขียน
อ22201ชื่อ นามสกุลชั้น ห้องผลคะแนนสูงสุดชื่อครูผู้สอน
25
เด็กชายจิรภัทร  ทับทิมไทยม.2/197นางนิตยา  หมั่นกิจ
26
เด็กหญิงณิชารีย์  ดีจักรวาล       ม.2/197นางนิตยา หมั่นกิจ
27
เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์        ม.2/197นางนิตยา  หมั่นกิจ
28
29
30
รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
31
1อังกฤษพื้นฐานอ23101ชื่อ นามสกุลชั้นห้องผลคะแนนสูงสุดชื่อครูผู้สอน
32
ด.ช. ณชพล จตุรงคโชคม.3/193นางสาวปุญชรัสมิ์ สนธิรักษ์
33
ด.ช.เอกอมร ศรีจอมขวัญ93นางสาวปุญชรัสมิ์ สนธิรักษ์
34
ด.ญ.ชมพูนุท โสมภีร์93นางสาวปุญชรัสมิ์ สนธิรักษ์
35
ด.ญ.แพรพลอย ทองม่วง93นางสาวปุญชรัสมิ์ สนธิรักษ์
36
ด.ญ. อภิญญา องค์อานนท์93นางสาวปุญชรัสมิ์ สนธิรักษ์
37
เด็กหญิงกีรติกา เจียมเจือจันทร์3/1095นางสาววราภรณ์ คงหอม
38
เด็กหญิงปณาลี สวนจันทร์3/995นางสาววราภรณ์์ คงหอม
39
เด็กชายเฉลิมพงษ์ ตุ้มทอง3/795นางสาววราภรณ์ คงหอม
40
41
รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด รายวิชาอังกฤษอ่าน เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
42
2
อังกฤษอ่าน เขียน
อ23201ชื่อ นามสกุลชั้นห้องผลคะแนนสูงสุดชื่อครูผู้สอน
43
ด.ญ.กัญญาณัฐ ศิริวังไชยม.3/795นางวราภรณ์ ศรีดาวงษ์
44
45
46
รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
47
1อังกฤษพื้นฐานอ31101ชื่อ-นามสกุลชั้นห้องผลคะแนนสูงสุดชื่อครูผู้สอน
48
นางสาวอภิชยา อารีประชาภิรมย์ม.4/692นางสาวกฤษณา บุญชื่น
49
นางสาวกิตติวรา อุรุวรรณกุลม.4/192นางแสงสุรีย์ ธรรมปรัชญา
50
51
52
รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด รายวิชาอังกฤษฟัง พูด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
53
3
อังกฤษอ่าน เขียน
อ31201ชื่อ นามสกุลชั้นห้องผลคะแนนสูงสุดชื่อครูผู้สอน
54
นายฉัตริน เอี่ยมสงครามม.4/194นางณัชชารีย์ เจริญฉัตรารมย์
55
นางสาวอนันตญา เพิ่มพิพัฒน์ม.4/1394นางวราภรณ์ ศรีดาวงษ์
57
นางสาวอนันตญา เพิ่มพิพัฒน์ม.4/1399Mr. Lucius
58
59
รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด รายวิชาภาษาจีน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
60
4ภาษาจีน 1จ31201ชื่อ นามสกุลชั้นห้องผลคะแนนสูงสุดชื่อครูผู้สอน
61
นางสาว4/1396นางสาวลาภิสรา วงค์หล้า
62
63
รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด รายวิชาภาษาจีนฟัง พูด1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
64
5
ภาษาจีนฟัง พูด 1
จ31203ชื่อ นามสกุลชั้นห้องผลคะแนนสูงสุดชื่อครูผู้สอน
65
นางสาวภาวิดา ปัทมาลัย4/1496Miss Zheng Wei
66
67
68
รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด รายวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
69
6ภาษาญี่ปุ่น 1ญ31201ชื่อ นามสกุลชั้นห้องผลคะแนนสูงสุดชื่อครูผู้สอน
70
นางสาว วิลาสินี เทียนส้ม4/1492นาย กลวัชร เกษมโชค
71
72
73
รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
74
1อังกฤษพื้นฐานอ32101ชื่อ นามสกุลชั้นห้องผลคะแนนสูงสุดชื่อครูผู้สอน
75
76
1อังกฤษพื้นฐานอ32101นางสาวรจิตพิชญ์ คณานนท์5/693นางสาวสุขุมาล จันทร์พุฒิพงศ์
77
ภาษาอังกฤษ 3อ32101นางสาวกีรติกา บุญจันทร์5/196นางปนิดา นามโสวรรณ์
78
ภาษาอังกฤษ 3อ32101นางสาวณหทัย ลิ้มวีระประจักษ์5/196นางปนิดา นามโสวรรณ์
79
80
รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด รายวิชาอังกฤษอ่าน เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
81
2
อังกฤษอ่าน เขียน
อ32202ชื่อ นามสกุลชั้นห้องผลคะแนนสูงสุดชื่อครูผู้สอน
82
น.ส.ญณินชญา อุ่นจิตต์วรรธนะ5/191นางอาทิตยา พรหมแก้ว
83
น.ส.ปริชมน โอประเสริฐสวัสดิ์5/391นางสาวชมพูนุท อ่อนเลิศ
84
85
รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด รายวิชาอังกฤษฟัง พูด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
86
3อังกฤษฟัง พูดอ32201ชื่อ นามสกุลชั้นห้องผลคะแนนสูงสุดชื่อครูผู้สอน
87
อังกฤษฟัง พูดอ32201นางสาวนันทัชพร เสือกะ5/1492นายชิตะปัญญา องศ์วิเศษไพบูลย์
88
89
รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด รายวิชาภาษาจีน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
90
4ภาษาจีน3จ32201ชื่อ นามสกุลชั้นห้องผลคะแนนสูงสุดชื่อครูผู้สอน
91
นายธนโชติ กลิ่นสอน 5/1492นางสาวลาภิสรา วงค์หล้า
92
93
94
นายธ
95
96
รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
97
1อังกฤษพื้นฐานอ33101ชื่อ นามสกุลชั้นห้องผลคะแนนสูงสุดชื่อครูผู้สอน
98
นายวชิรกร วิภาศรีนิมิต6/495อ.วิทยา โกวิโท
99
100
101
รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด รายวิชาอังกฤษอ่าน เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Loading...
Main menu