ม.3_1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางอรนิตย์ ประสานศรี นางนิรมล บุญมาลี
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
เด็กชายพงศ์พล อาสา
ม.3/1
3232223322322.42พอใช้
9
2
นายสหโชค โกศัลวิตร
ม.3/1
4343334432423.25ดี
10
3
เด็กชายกันตพัฒน์ ไชยประณิธาน
ม.3/1
4342334432433.25ดี
11
4
นายธนกฤต สุขุมาลวงศ์
ม.3/1
4343333432433.25ดี
12
5
นายธนวิชญ์ ขันอาสา
ม.3/1
4342333432433.17ดี
13
6
นายนรินทร์ ศรีสุระ
ม.3/1
4344334443433.58ดีมาก
14
7นายปรีชา ธานี
ม.3/1
3232223322322.42พอใช้
15
8
เด็กชายพิชญุตม์ แจ้งจิตร
ม.3/1
4343333432433.25ดี
16
9
นายวรจิตร สีระวัน
ม.3/1
3342333432433.08ดี
17
10
นายศุภณัฐ ทองไทย
ม.3/1
3342233322422.75ดี
18
11
นายอธิวัฒน์ พรมทา
ม.3/1
4443333432443.42ดี
19
12
เด็กชายชัยวัฒน์ ทองเสริม
ม.3/1
3232223322322.42พอใช้
20
13
เด็กหญิงพรรษชล ศรีมันตะ
ม.3/1
4343334432433.33ดี
21
14
นางสาวศุมลชนก คำเพ็ชรดี
ม.3/1
3232223322322.42พอใช้
22
15
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงศ์หา
ม.3/1
4343333432433.25ดี
23
16
เด็กหญิงอภิชญาน์ สุนทราเมธากุล
ม.3/1
3232222322322.33พอใช้
24
17
นางสาวกานต์พิชชา เนตรวงศ์
ม.3/1
4343444443443.75ดีมาก
25
18
นางสาวชญานุช พูลเพิ่ม
ม.3/1
4444444443443.92ดีมาก
26
19
นางสาวณัฎฐณิชชา โง้นแดง
ม.3/1
4344444443443.83ดีมาก
27
20
เด็กหญิงธัญชนก รมวิชัย
ม.3/1
4443444443443.83ดีมาก
28
21
เด็กหญิงธีระตาภัค รฐาสุขธเนศหิรัญ
ม.3/1
3434333332333.08ดี
29
22
นางสาวนรินทิรา รักสินทร์
ม.3/1
3232223322322.42พอใช้
30
23
นางสาวนันท์นภัส ทองคำ
ม.3/1
3232223322322.42พอใช้
31
24
นางสาวปอฝ้าย รักดี
ม.3/1
4343333443433.42ดี
32
25
นางสาววิริยาพร สายแวว
ม.3/1
4444444443443.92ดีมาก
33
26
นางสาวศยารัตน์ เสมอศรี
ม.3/1
3332233322332.67ดี
34
27
เด็กหญิงสุพิชญา ขันธะรี
ม.3/1
3232222322322.33พอใช้
35
28
นางสาวสุวิชญาน์ เวชกามา
ม.3/1
4443444443443.83ดีมาก
36
29
นางสาวอังควิภา ผลทวี
ม.3/1
4342333443433.33ดี
37
30
นางสาวอัญชุมารินทร์ ช่อแก้ว
ม.3/1
4442334443433.50ดี
38
310.00FALSE
39
320.00FALSE
40
330.00FALSE
41
340.00FALSE
42
350.00FALSE
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu