แบบสำรวจประจำเดือนรายเดือน-60.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBF
1
ประทับเวลาเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพ
1) หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น (งบพัฒนาทักษะชีวิต)
2) หลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐาน
3) หลักสูตรพัฒนาอาชีพ (ต่อยอดอาชีพเดิม)
1.1.2 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต)
1.1.3 โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ
1.1.4 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
1.1.5 การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.6 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
1.1.7 โครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.1.8 โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา
1.2 การศึกษาตามอัธยาศัย
1.2.1 บ้านหนังสือชุมชน
1.2.2 ห้องสมุดประชาชน
1.2.3 ส่งเสริมการอ่าน
1.2.4 ติวเข้มเติมเต็มความรู้
1.2.5 กิจกรรมนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์
1) กิจกรรมเรียนรู้ผ่านนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์
2) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
3) กิจกรรมการศึกษา4) ท้องฟ้าจำลอง
5) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
6) บริการวิชาการ
2.1 ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร/กิจกรรม
2.2 ทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
2.3 นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2.4 คิดวิเคราะห์ข้อมูล และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
2.5 ถ่ายทอดวิธีการ/กระบวนการในการปฏิบัติ
2.6 ใฝ่เรียนรู้
3.1 ดำเนินการสอนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
3.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นความรู้ความจำ การคิดวิเคราะห์ ทำให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุข
3.4 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.5 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจก่อให้เกิดความสุขแก่ผู้เรียน
4.1 ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง การให้บริการ
4.2 บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต
4.3 บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว
4.4 ความรู้ความสามารถในการบริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย แนะนำ
4.5 บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฎิบัติ
5.1 สถานที่สำหรับการให้บริการมีความเหมาะสม
5.2 ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง อื่น ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมเพียงพอ
5.3 สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย
5.4 มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง
5.5 การบริการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ วิทยากรและภูมิปัญญารท้องถิ่น
6.1 มีวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง
6.2 มีวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย
6.3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
6.4 มีเกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่เหมาะสม
6.5 มีการประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/กิจกรรมการเรียนรู้
หน่วยงานสถานศึกษา
2
1/20/2017 9:16:47ชาย16-26 ปีประถมศึกษาปีที่ 4รับจ้างทั่วไป2222222222222222222222222222222222222222กรุงเทพมหานคร
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แบบสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจเฉพ
การตอบแบบฟอร์ม 1
แบบสำรวจรายเดือนกุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษา
พฤษภา
มิถุนา
กรกฏา
สิงหา
กันยา