Novelizácia vyhlášky č. 456/2012 za CREPČ - návrhy a pripomienky
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
Návrhy a pripomienky pre novelizáciu Vyhlášky č. 456/2012 v časti CREPČ - vaše návrhy a pripomienky vpíšte do 10.4.2018
2
Predmet úpravy vo vyhláške č. 456/2012Návrh/pripomienka/zdôvodnenie/príkladyNavrhovateľ (meno, inštitúcia)
3
Pracovný úväzok a vykazovanie publikačnej činnostiZaznamenávať publikačné aj umelecké výstupy všetkých vysokoškolských učiteľov od pracovného úväzku 0,5 - najmä na umeleckých vysokých školáchM.Mikulová, VŠMU
4
„Publikačná činnosť sa registruje študentom študijných programov tretieho stupňa v dennej forme“ – navrhujeme nabádať na registráciu publikačnej činnosti všetkých študentov (aj prvý a druhý stupeň a aj externí), teda pridať text: „môže sa registrovať aj ostatným študentom“, alebo zmeniť text na:„Publikačná činnosť sa registruje študentom všetkých troch stupňov štúdia“
L. Falbová za FIIT STU + J.Kmeťová za EUBA
5
Vykazovanie publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov pracovníkom VŠ na 100% pracovný úväzok – umožniť vykazovanie aj tým pracovníkom, ktorí na VŠ majú menší ako 100% úväzok. Ak si publikácie nevykazujú za inú VŠ, nevidíme dôvod, prečo by ich nemohli vykazovať aj napriek kratšiemu pracovnému pomeru. Navyše akademická knižnica nemá možnosti (personálne, ani technické) overovať pracovné úväzky jednotlivých pracovníkov.
L. Nižníková za UMB + J.Kmeťová za EUBA
6
Návrh na zaznamenie výstupu publikačnej činnosti autora, ktorý má jedno pracovisko bez ohľadu na výšku pracovného úväzku.
P. Valkovič, prodekan LF UK + J.Kmeťová za EUBA
7
V prípade schválenia zápisu publikačných výstupov študentov všetkých foriem, je potrebné vo vykonávacích predpisoch upozorniť na priebežné  dodávanie podkladov ku zápisu, aby sme sa vyhli stavu pri poslednej akreditácii, pracovníci knižníc museli v enormne krátkom čase dopísať publikačné výstupy externým doktorandom a riešiť aj problémy s vykazovaným pracoviskom.M. Kadnárová za FaF UK
8
Navrhuje sa, aby bola možnosť evidencie aj zamestnancom na kratší pracovný úväzok, pokiaľ je príslušná vysoká škola ich jediným zamestnávateľom.Ako to budeme vedieť v SAV?Legislatíva určuje povinnosť evidovať publikačnú činnosť študentom študijných programov tretieho stupňa v dennej forme štúdia, avšak pre účely komplexnej akreditácie sa vyžadovala i publikačná činnosť študentov tretieho stupňa v externej forme štúdia – je potrebné zosúladiť požiadavky na evidenciu publikačnej činnosti z pohľadu akreditačnej komisie a legislatívy.D. Gondová, UK + J.Kmeťová za EUBA
9
10
Súhlasíme s názorom, že by bolo žiaduce evidovať publikačnú činnosť študentov 3. stupňa štúdia v externej forme.
I. Scholtzová, prodekanka PdF PU + J.Kmeťová za EUBA
11
Navrhuje sa možnosť evidovať publikačnú činnosť aj pre zamestnancov na nižší než 100% úväzok, pokiaľ tieto publikácie nevykazujú inde. Neexistuje rozumný dôvod, prečo by sa skutočný vedecký výkon poskytnutý univerzite / vedeckej inštitúcii nemal zohľadniť iba preto, lebo má niekto nižší úväzok.E. Hrabovec, prodekanka RKCMBF UK
12
Navrhujem podporiť – bez obmedzenia percentami. Ano, ale nejdeme skumat afiliaciu, ani zamestnnecky pomer?M. Morovics, P SAV
13
PČ navrhujem evidovať a aj vykazovať 1. takým akademickým zamestnancom fakulty, ktorý potenciálne spĺňajú podmienky hodnotenia v rámci komplexnej akreditácie. 2. študentom denného a externého doktorandského štúdia. 3. takým akademickým zamestnancom, ktorým škola vykazuje činnosť aj na výskume a vývoji. Teda nemajú dohodu o pracovnej činnosti len na pedagogický pracovný úväzok, ale aj na vedu a výskum minimálne 25% celkového pracovného úväzku uvedeného v dohode. Publikačná činnost takého akademického pracovníka, by mala byť zohľadňovaná v dotácii fakultám za PČ, aj ked nemôže byť zohľadnovaná pri akreditácii. Tým sa nepriamo skvalitní aj výučba na VŠ. Evidovať bez vykazovania možno všetkým zamestnancom.G. Genčúrová, TF KU
14
Nepovedie to potom k tomu, že si pracoviská budú zamestnávať tímy "pisateľov" s 0,1 pracovným úväzkom?J. Šedivý, FiF UK
15
Pracovný úväzokNavrhujeme zostať pri pôvodnom 100% úväzkuK.Jesenská, VŠVU
16
Pracovisko autora a vykazovanie publikačnej činnosti na VŠJeden zo zamestnancov univerzity tiež poukázal na nevhodnosť požiadavky, aby zamestnanec dvoch vysokých škôl mohol evidovať svoju publikačnú činnosť iba na jednej z nich. Argumentuje tým, že na každej vysokej škole sa jeho výskumné priority líšia. Akceptuje požiadavku, že každú publikáciu možno evidovať iba raz, považuje však za správne, aby si mohol vybrať, na ktorej vysokej škole si vykáže jednotlivé publikácie.B. Bellérová, SPU
17
V prípade, že autor má v publikácií uvedené viac ako jedno pracovisko (bez ohľadu na to, či slovenské alebo zahraničné), príslušnému pracovisku sa zaráta pomerná časť autorského podielu. ???T. Želinský, EF TUKE
18
Vykazovanie za viaceré inštitúcie pripustiť len v prípade spoločných projektov (prípad, že v publikácii sú uvedené viaceré pracoviská v roli vydavateľa) vydavatel sa štandardne nepovažuje za afiliáciu– ale techniku registrácie zrejme by bolo potrebné prediskutovať, doriešiť.M. Morovics, P SAV
19
Každá publikácia by mala mať presne uvedené pre aké jedno pracovisko sa vykazuje. Avšak treba brať do úvahy, že zatiaľ sa môže vykazovať PČ len pre tú školu, pre ktorú je zamestnanec evidovaný na 100%. Nie pre inú. Teda dotáciu za autorský podiel môže dostať len "materská škola". Prečo teda vykazovať PČ inej škole? Zvyčajne tento konflikt vystupuje do popredia zvlášť pri doktorandskom štúdiu takých zamestnancov, ktorí pracujú na 100% v jednej škole a v druhej si zvyšujú kvalifikáciu. Pretože škola si môže v akreditácii vykázať len tie výstupy doktorandov, ktoré majú uvedené ich pracovisko, nie pracovisko školy, kde je takýto externý doktorand zamestnaný na 100%. Z toho dôvodu by bolo potrebné presne zadefinovať, kedy a za akých podmienok si môže 100% zamestnanec uvádzať iné pracovisko ako je pracovisko jeho "materskej školy", keďže ona takto prichádza o výstupy svojho zamestnanca za ktoré by dostala dotáciu. Druhá škola, za výstupy externého doktoranda dotáciu nedostane, len výstup uvádza do akreditácie s vlastným uvedeným pracoviskom. A taktiež by bolo dobré spresniť, kto dostane za výstupy takého typu dotáciu a za akých podmienok.G. Genčúrová, TF KU
20
Tiež by bolo vhodné explicitne vyjadriť, že evidovať publikačná činnosť sa môže všetkým zamestnancom bez ohladu na percentá pracovného uväzku, ale vykazovať pre dotáciu len tým na 100%, alebo výnimkam (ako navrhujem vyššie). Často totiž táto skutočnosť nie je akademickým zamestnancom jasná.G. Genčúrová, TF KU
21
Pracovisko autora a vykazovanie PČ100% úväzok rieši jednoznačne kde si autor zapisuje publikačnú činnosťK.Jesenská, VŠVU
22
Percentuálny podiel(§5) Zrušiť vykazovanie % podielu za každého spoluautora publikačného výstupu, návrh na uvádzanie len autorského podielu podľa AH pri monografiách, učebniciach, skriptách a učebných textoch.P. Valkovič, prodekan LF UK
23
par. 5, ods. (7), písm. g):Percentuálny podiel autorstva považovať vždy za rovnocenné a prípadne uviesť možnosť označiť, či ide o korešpondenčného autora. Tu si dovolím nesúhlasiť k uznesením č. 8 zo zasadnutia Rady pre vzdelávanie a výchovu pri RVŠ SR zo 16. 1. 2015: „Navrhujeme zarátať vysokej škole (fakulte) pri rozpočte aj komplexnej akreditácii všetky publikačné výstupy kategórií A1,A2 a B, kde autor uvádza danú VŠ (fakultu) ako jedinú domovskú organizáciu s podmienkou, že v čase vytvorenia diela mal s danou vysokou školou uzatvorený pracovný pomer.“ V súčasnosti je bežné, že mnohí najlepší svetoví vedci uvádzajú v publikáciách viac než len jednu organizáciu (napr. osoba z fakulty X je oslovená zapojiť sa do riešiteľského tímu na fakultu Y – v hlavnom pracovnom pomere je s fakultou X, projekt rieši primárne na fakulte Y – vo výstupoch by mala uvádzať obe pracoviská – čo v takom prípade? výstup sa nezaráta ani jednému z pracovísk?)T. Želinský, EF TUKE
24
Vykazovanie percentuálneho podielu navrhujem ponechať, umožňuje korektnejšie riešiť viaceré sporné otázky, napr aj v súvislosti s viacerými pracoviskami ako vydavateľmi, resp. domovskými pracoviskami projektov. Prvotné slovo pri určovaní podielu by mal mať autor, resp. jeho domovská inštitúcia. Podiel sa dáva ako podiel viacerych autorov, tu ide delenie jednho autor a.M. Morovics, P SAV
25
Percentuálny podielPercentuálny podiel navrhujeme ponechať - je to kritériumK.Jesenská, VŠVU
26
Percentuálny podiel(§5) Zrušiť vykazovanie % podielu za každého spoluautora publikačného výstupu, návrh na uvádzanie len autorského podielu podľa AH pri monografiách, učebniciach, skriptách a učebných textoch. Podiel autora v prospech clanku je poziadavka bez definovaneho vzorca na jej vypocet, preto nie je exaktna.M. Hrčka-Dubničková, prodekanka FaF UK
27
Podklady k publikačnej činnosti SAV skôr nesúhlasí s povinnosťou dodávať podklady v takom rozsahu.Doplniť pri príspevkoch zo zborníkov : ak sa v zborníku nachádza, tak aj stranu so zložením programového výboru konferencieL. Falbová za FIIT STU
28
Z nášho pohľadu to považujem za nedôležité až nepotrebné. Súvisí skôr s teritorialitou, resp. s návrhmi, ale nebolo podstante miesto konania konferencie, ale to, ci je domaca alebo medzinárodná.M. Morovics, P SAV
29
- Články v kategóriách ADM/ADN, BDM/BDN– uviesť vo vyhláške alebo v metodických pokynoch, aby autori odovzdávali podklady k týmto kategóriámaž vtedy, keď sú príspevky vyhľadateľné v databázach WoS/Scopus. Prax je taká, že autori nahlasujú články ihneď, hoci v databázach ešte neboli zverejnené a pripájajú potvrdenie od vydavateľa, že článok bude zaradený do databázy – na základe toho žiadajú zaevidovanie vo vyššie uvedených kategóriách.L. Nižníková za UMB
30
§ 4 – doplniť „časť o autoroch“J. Tlstovičová, CVTI SR
31
Doplniť k podkladom – ak sa v publikácii nachádzajú, tak aj predslov, doslov, resumé, informácie o autoroviM. Dušková, CVTI SR
32
Doplniť k použitej literatúre: Ak je zoznam použitej literatúry uvedený priebežne pod čiarou, predkladá autor kópie (10,15,20, X?) strán s uvedenou literatúrou. Doplniť k podkladom: Akceptujú sa len podklady z oficiálne vydaných publikácií. / Neakcetujú sa podklady z webových stránok vydavateľov, vydavateľských/autorských korektúr a podobne.M. Kriššáková, CVTI SR
33
Podklady sa pripájajú do (30,60,90) dní po uzavretí vykazovacieho obdobia. Záznamy bez podkladov sa (nemôžu verifikovať a)nezapočítajú sa do štatistík MŠVVaŠ SR (pre štátnu dotáciu?).M. Kriššáková, CVTI SR
34
Náš prístup k povinným podkladom bol podstatne“ úspornejší“, nevidím vážny dôvod to zásadnejšie meniť. Nie je mi úplne jasné, ako pracuje registračný/akreditačný/...?... orgán s použitou literatúrou – možno je to moja nevzdelanosť. V prípade kontroly zaradovania vraj nahliadajú do podkladov členovia hodnotiacej komisie. .M. Morovics, P SAV
35
Podklady k evidencii umožňujú posúdiť úroveň vedeckej práce. Ak napr. literatúra ju neprezentuje (samotný výskum často nepotrebuje dlhé zoznamy literatúry) odporúčam miesto nich prikladať napr. metodickú časť výskumu. Je to veľmi prospešné aj pre tých, ktorí si vyhľadávajú podrobnosti o publikáciách na internete a chcú vedecky nadviazať na dobré výskumy prípadne si ich potom vyhľadať. CREPČ je niečo ako databáza publikácií, nie len stredisko vytvárajúce zoznamy výstupov pre dotácie. Netreba na to zabúdať... Preto navrhujem doplniť v § 4 aj túto alternatívu.G. Genčúrová, TF KU
36
Autor musí podklady k A1 dodať v elektronickej forme v plnom texte k záznamom.
37
Podklady k publikačnej činnostiPripájať podklady v elektronickej forme iba k publikáciám skupiny A1, navrhujeme ponechať doterajší stavK.Jesenská VŠVU
38
Zrušené kategórie BEC, BEDObnova kategórií BEC, BEDJ. Braunová (STU-FEI)
39
súhlas
Návrh na obnovu kategórií.
P. Valkovič, prodekan LF UK
40
Opätovne zaviesť kategórie odborné recenzované publikácie (BEC, BED).D. Gondová, UK
41
Navrhujeme , aby boli opätovne zaradené kategórie BEC, BED (odborné práce v zahraničných a recenzovaných zborníkoch)V. Polčíková, SjF STU
42
Vrátiť kategórie BEC, BED - v súčasnosti táto kategória medzi odbornými chýba.M. Arpášová, TRUNI
43
Podpora – najmä kvôli symetrii, ale málo dôležité.M. Morovics, P SAV
44
Zrušené kategórie AEE, AEFNávrh na obnovu kategórií. súhlasP. Valkovič, prodekan LF UK
45
Opätovne zaviesť kategórie vedecké nerecenzované publikácie (AEE, AEF).D. Gondová, UK
46
Jednoznačná podpora – niekedy autori nevedia ovplyvniť, či publikácia vyjde recenzovaná alebo nie. Absenciou stratia možnosť vykazovania.M. Morovics, P SAV
47
Podpora - proces recenzovanie autori nemôžu ovplyvniť.I. Scholtzová, prodekanka PdF PU
48
Kategória BAA, BABBAB rozsah pri odborných publikáciách 3 AH, ak nie, tak GII – stále sa mi to zdá pritvrdé, pretože niekedy odborné príručky nemajú takýto rozsah práve preto, aby to boli príručky a nie almanachy a keď sa venujú úzko špecifickému problému, ani nemôžu mať až takýto rozsah
Ľ. Sedlárová, Výskumný ústav rastlinnej výroby + J.Kmeťová za EUBA
49
BAA, BAB - rozsah odporúčam znížiť na 1 AHG. Genčúrová TF KU
50
BAA,BAB doplniť:
- „ pre zaradenie do kategórie musí byť náklad 50 exemplárov“,
- encyklopédie, slovníky Náklad všeobecne buď vynechať alebo dôsledne upraviť. Nie je to ale povinný údaj v publikácii.
J. Tlstovičová, CVTI SR
51
Kategória FAIEvidovať aj zostavovanie monotematických čísiel vedeckých časopisov. Práca, ktorú zostavovateľ musí vynaložiť na zostavenie takéhoto čísla, najmä ak ide o uznávané časopisy v danom odbore, ktoré môžu byť aj karentované, je porovnateľná, ak nie väčšia ako zostavenie knižnej publikácie, ako napríklad zborníka alebo kolektívnej monografie.A. Rajský za kolektív Ped.fakulty TRUNI
52
Je možné navrhnúť kategóriu v rámci zostavovateľských prác aj pre šéf-redakciu periodík? Redaktor pri zostavovaní každého čísla vykonáva porovnateľnú editorskú a redaktorskú prácu ako pri príprave zborníkov alebo kolektívnych monografií.G. Genčúrová TF KU
53
Definovať – podobne ako pri umeleckej činnosti opakujúci sa umelecký výstup (napr. práca na seriály) – aj v publikačnej činnosti opakujúcu sa výskumnú a odbornú aktivitu - napr. redigovanie odborného časopisu (kontinuálna celoročná činnosť).M.Mikulová, VŠMU
54
Ku kategórii FAI – Zostavovateľské práce knižného charakteru doplniť podobnú kategóriu Zostavovateľské práce časopiseckého charakteru (editorská a redakčná práca vo vedeckých a odborných časopisoch). Nemusela by to byť nová kategória, stačilo by doplniť charakteristiku súčasnej kategórie FAI, napr. Zostavovateľské práce knižného a časopiseckého charakteru (časopisy, bibliografie, ....)Ľ. Liptáková za kolektív PedF PU
55
Pripájame sa k návrhu pridať ku kategórii FAI podobnú kategóriu : zostavovateľské/editorské práce vo vedeckých a odborných časopisochK.Jesenská VŠVU
56
V kategórii FAI spresniť definíciu, že v prípade publikácií zborníkového charakteru, ktoré obsahujú práce jedného alebo dvoch autorov sa tieto evidujú len pod autorskou rolou, nezohľadňujú sa zostavovateľské roly.D. Gondová, UK + J.Kmeťová za EUBA
57
Navrhujem rozšíriť kategóriu FAI aj o zostavovanie monotematických čísiel vedeckých časopisov. Práca, ktorú zostavovateľ musí vynaložiť na zostavenie takéhoto čísla, najmä ak ide o uznávané časopisy v danom odbore, ktoré môžu byť aj karentované, je porovnateľná, ak nie väčšia ako zostavenie knižnej publikácie, ako napríklad zborníka alebo kolektívnej monografie.R. Gráfik, PF TRUNI
58
FAI – zvážiť uvedenie presného označenia „zostavovateľ a editor“, napriek tomu, že tento údaj je uvedený v metodických pokynoch.J. Tlstovičová, CVTI SR
59
Kategória FAI je podľa mňa problematická. Na rozdiel od ostatných vyjadruje aktivitu, nie výsledok aktivity. Príliš nie som naklonený špecifikácii vo vzťahu k monotematickým číslam. Ad absurdum by sme mohli povedať, že aj zorganizovanie vedeckej konferencie je / môže byť náročné, pričom to nevykazujeme. ...M. Morovics, P SAV + J.Kmeťová za EUBA
60
Kategória EDIRecenzie – navrhujeme zadefinovať rozsah textu recenzie a tiež rozlišovať medzi recenziami v karentovaných a ostatných časopisoch.L. Nižníková za UMB
61
Určite treba rozlišovať medzi recenziami v ostatných časopisoch a karentovaných. Možno by bola vhodná aj tretia kategória tak ako pri časopisoch - recenzie vo Wos a Scopus, prípadne indexovaných vedeckých časopisoch. Adekvátne k tomu prispôsobiť aj výšku dotácie za také recenzie.G. Genčúrová TF KU
62
Zvážiť zrušenie kategórie recenzie v časopisoch a zborníkoch EDI a takéto práce zaraďovať do relevantných vedeckýchalebo odborných kategórií (skutočnosť, že ide o recenziu riešiť príznakom). Môže byť recencia vedecká práca? Čo prináša nové?D. Gondová, UK + J.Kmeťová za EUBA
63
Publikačná činnosť nie je zameraná len na vedeckú činnosť, ale aj na odbornú a populárnu. Preto tam recenzie určite majú svoje miesto. Prezentujú vedeckú činnosť iných autorov, hodnotia a kritizujú. Vo vedeckom svete má preto taká spätná väzba určite svoj prínos. Ak sa táto činnosť nebude evidovať, prestanú sa recenzie písať. Istým spôsobom je recenzia aj ohlas na publikácie, ktorý k publikácii, aby naberala na vedeckej hodnote, treba uvádzať.G. Genčúrová TF KU
64
Recenzie by mali zostať, bolo by ale potrebnú ustrážiť (aj v definícii) vedeckú kritiku ako atribút recenzie a nepripustiť vykazovanie bežných anotácií v tejto kategórii. Ďalšie delenie CCC/ostatné však považujem za nepotrebé, komplikujúce vyhlášku.M. Morovics, P SAV + J.Kmeťová za EUBA
65
§3 ods. 10/Príloha č. 4 – zdôrazniť definíciu toho, čo sa považuje za recenziu – recenzia by mala obsahovať hodnotiace prvky, drvivá väčšina recenzií na diela, ktoré majú viac autorov (predovšetkým zborníky), ktoré nám autori odovzdávajú na evidenciu (či už ako publikačnú činnosť alebo ohlas) je len sumárom toho, kto a aký článok v rámci publikácie napísal, je to len akýsi výpočet, trochu rozšírený obsah, chýba však hodnotiaci postoj, ktorý robí recenziu recenziouL. Nižníková za UMB
66
Kategória EDJZmeniť obsah a definíciu kategórie EDJ len na odborné preklady v časopisoch a zborníkoch, preklady noriem. Prehľadové a odborné práce doteraz patriace do tejto kategórie zaraďovať do príslušných odborných kategórií – napr. BDE, BDF a pod. súhlasD. Gondová, UK + J.Kmeťová za EUBA
67
Podporujem, vyjasnilo by to kategóriu, ktorá je nehomogénne nadefinovaná. Navrhujem rozklasifikovať kategóriu EDI na recenzie v karentovaných časopisoch EDC, EDD, recenzie v časopisoch indexovaných vo WOS a SCOPUS - EDM, EDN a ostatné recenzie EDI. Recenzie, najmä v karentovaných a indexovaných časopisoch, predstavujú významnú súčasť časopisov (kritického hodnotenia publikácií), preto by sa mali odlíšiť od iných EDI, ktoré môžu byť publikované v rôznych periodikách.M. Morovics, P SAV, S. Gálik za FMK UCM
68
Kategória EAIZvážiť zrušenie kategórie prehľadových prác EAI a takéto práce zaraďovať do kategórie odborných knižných publikácií BAA, BAB. súhlasD. Gondová, UK + J.Kmeťová za EUBA
69
Podporujem, viac výstižné.M. Morovics, P SAV + J.Kmeťová za EUBA
70
Zoznam vydavateľstievzaviesť zoznam renomovaných vydavateľstiev pre každú oblasť vedy a k nemu prispôsobiť všetky kategórie (monografické, časopisecké, konferenčné), ktorý by sa dopĺňal len 1-krát ročne na základe návrhov vedeckej komunity po prerokovaní a schválení AKA. Rajský za kolektív Ped.fakulty TRUNI
71
Zoznam renomovaných vydavateľstievZoznam renomovaných vydavateľstiev predložiť ako návrh na schválenie akreditačnej komisii, predsedníctvu SAV, rektorskej konferencii a jednotlivým vysokým školám. K čomu má slúžiť zoznam renomovaných vydavateľstiev z hľadiska kategorizácie?P. Valkovič, prodekan LF UK
72
Mohlo by sa stať, že proces schvaľovania Zoznamu renomovaných vydavateľstiev by bol administratívne zdĺhavý, ak by sa k nemu naozaj relevatne mali vyjadrovať všetky zainteresované inštitúcie. Následne by pravdepodobne dochádzalo k výhradám, prečo niektoré vydavateľstvo áno a iné nie. I. Scholtzová, prodekanka PdF PU
73
Mysliteľné to je, vítame možnosť vyjadriť sa za SAV – mierne obavy len zo zvládania administrácie schvaľovania, najmä ak ten okruh vyjadrujúcich sa je široký (všetky VŠ?).
Zozunam renomovaných by sa nemusel týkať len zahraničných, ale aj niektorých domácich.
M. Morovics, P SAV
74
Zahraničné vydavateľstváZahraničné vydavateľstvá rozdeliť na renomované zahraničné vydavateľstvá (nevyžadovať 2 recenzentov) a ostatné vydavateľstváP. Valkovič, prodekan LF UK
75
Recenzenti§4 Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom, odsek 1, písmeno A – autor predkladá dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti vo vedeckej monografii vydanej v zahraničnom vydavateľstve – rozšíriť túto klauzulu aj na domáce vydavateľstvá, pri ktorých za odbornú úroveň publikácie zodpovedá autorP. Valkovič, prodekan LF UK
76
V prípade publikácií vydaných v zdrojoch (časopisy, zborníky, monografie) sledovaných renomovanými databázami (SCOPUS, WoS, CCC), ktoré sú zaradené do kategórie ADC, ADD, ADM, ADN nevyžadovať dokladovanie o recenznom konaní, keď recenzenti nie sú menovite uvedení, resp. vydavateľ nie je v zozname vydavateľov, ktorí uskutočňujú recenzné konanie. súhlasD. Gondová, UK + J.Kmeťová za EUBA
77
Potrebné spresniť § 4, odsek (2) - dokumentácia o recenznom konaní (akým spôsobom sa získa a aké údaje má obsahovať) v prípade nezverejnených (anonymných) recenzentov. ánoD. Gondová, UK
78
Autori požadujú, aby pre kategórie AFA, AFC - nemuseli dokladovať recenzentov, nakoľko zo zahraničia je to vraj problematické dokladovať pri medzinárodných konferenciách s mnohopočetnou účasťou autorov a pod.M. Arpášová, TRUNI + J.Kmeťová za EUBA
79
Súhlasíme, recenzné konanie je často anonymné, dokladovanie je problematické, vyzvané prednášky strácajú
80
V zásade vieme podporiť všetky uvedené podnety. Vidím problém, lebo v SAV odmietame dokladovať recenzné konanie. Ako metodiky vyložíme, že autor predkladá informáciu, akú má mať informácia formu?M. Morovics, P SAV
81
Kategória AAA, AABPre účely komplexnej akreditácie by bolo vhodné zaviesť kategóriu vedecké monografie v svetovom jazyku vydané v zahraničnom vydavateľstve registrované podľa vyhlášky AAA (rozdeliť doterajšie AAA, aby bolo zrejmé, ktoré môžu byť zaradené do vyššej akreditačnej kategórie) ???A. Rajský za kolektív Ped.fakulty TRUNI
82
Tiež odporúčam zohľadňovať jazyk ako formálnu kategóriu evidencie PČ predovšetkým pre také kategórie PČ, ktoré môžu byť považované za výstupy kvality A alebo B pre akreditáciu. Predovšetkým AAA, AFA, ABC, AFC, AEC, ADE... teritorialitu však treba zachovať.G. Genčúrová TF KU
83
Vedecké monografie posudzovať podľa jazyka bez prihliadania na teriotorialitu vydavateľstvaJ.Kmeťová za EUBA
84
Navrhujeme, aby sa vedecké monografie, ak majú práce rozsah menší ako 3 AH, nezaraďovali do kategórie GII, odporúčame zaraďovať ich do kategórie AED/AEC, podobne ako kapitoly vo vedeckých monografiách.B. Bellérová, SPU
85
Aj náš problém, riešenie ešte treba prediskutovať.M. Morovics, P SAV
86
-bolo by vhodné ošetriť prípad, keď autor napíše habilitačnú prácu a vydá ju ako monografiu alebo učebnicu, pričom si chce vykázať aj monografiu aj habilitačnú prácuZ. Gučíková za EU
87
Súhlas s požiadavkou riešiť situáciu, kedy je habilitačná práca následne vydaná aj ako monografia. V takomto prípade by sa mohla vykazovať iba monografia, habilitačná práca sa eviduje v elektronickom systéme evidencie záverečných prác.I. Scholtzová, prodekanka PdF PU
88
Navrhujem zrušiť obmedzenie počtu autorov dokedy je dielo považované za monografiu a odkedy sa to už považuje za zborník príspevkov. Stanovenie, že pri troch autoroch to už nie je monografia je neprípustné vzhľadom na skutočnosť, že v kontexte preferovania interdisciplinarity je totiž nutné na problém/tému/oblasť skúmania potrebné nazerať z viacerých pohľadov a tým aj vytvárať monografie kolektívom autorov.
Vaska, PdF UK za RVS + J.Kmeťová za EUBA
89
Kde je uvedené obmedzenie ohľadne počtu autorov? V metodických pokynoch? Súhlasím, že počet autorov je málo výpovedný atribút. Pôvod množenia sa kolektívnych monografií, ako aj riešenie tohto problému je zrejme inde!M. Morovics, P SAV
90
Navrhovali by sme doplniť kategorizáciu publikačnej časti v skupina A a to doplniť o štúdie zverejnené vo vedeckej monografie prípadne kapitoly vo vedeckej monografii ( častý príklad je vidieť najmä v zahraničných zdrojoch. Uvedená kategória by pritom nebola podmienená rozsahom AH. Málokedy sa totiž umožní vo vedeckej monografii viacerých autorov poskytnúť len jednému z nich 3 a viac AH i keď ide o vlastné poznatky a závery z výskumnej časti. Nižšia kategorizácia je potom v nepomere s publikovanou odbornou prácou). Taktiež by sme navrhovali vložiť do kategórie AAB aj vedecké štúdie uverejnené v zborníkoch či časopisoch, avšak by neboli opäť obmedzené počtom AH. V prípade, že si preštudujeme uznávané odborné periodiká, je zrejmé, že ani jedno z nich neposkytne výlučne priestor 3 AH len jednému autorovi. Zakategoriozovanie do kategórie AEC je taktiež v nepomere, najmä ak ide o renomované odborné periodiká. Taktiež komentáre by sme navrhli prekategorizovať do vyššej skupiny z dôvodu ,že práve v nich sa riešia často aj rôzne aplikačné problémypramenná edícia. Tzn. doporučila by som rozšíriť a upraviť kategorizáciu publikačnej činnosti, s ktorou sa v praxi naozaj častokrát spájajú rôzne aplikačné problémy. Taktiež navrhujeme vyšpecifikovať čo je vedecká monografia a dať na jednu úroveň ak sú na titulnom liste uvedený traja autori a ak je uvedené v knihe že títo traja autori písali rôzne kapitoly. Lebo v danom prípade ide o dve rozličné kategórie, avšak z hľadiska publikačného a vedeckej činnosti pedagogických pracovníkov ide de facto o úplne totožný obsah publikácie a totožný výkon činnosti.J. Šimonová, APZ za RVS
91
AAA - vedecke monografie vydane v zahranicnych vydavatelstvach vo svetovom jazyku (anglicky, nemecky, francuzsky, spanielsky, rusky, cinsky, taliansky)E. Zeleňák, KU za RVS
92
Rozlišovanie publikácií na zahraničné/domáce je širší, týka sa viacerých kategórií. Nemyslím si, že by bolo treba zaviesť novú kategóriu (prvá pozn. v tejto časti (A. Rajský), ale jazyk publikácie je v tomto smere naozaj dôležitejší ako miesto vydania. Čo však otvára aj otázku „úrovne“ doma vydaných cudzojazyčných publikácií. V Trenčíne vydaná anglická publikácia môže mať väčší význam ako po slovensky písaná vydaná napr. Hodoníne. Nič proti Hodonínu a nenarodil som sa v Trenčíne ... Treba to riešiť v definícii alebo v met. pokynoch.M. Morovics, P SAV
93
Kategórie ABA, ABBNávrh na zrušenie uvedených kategórií, v súčasnosti nie sú odôvodniteľnéP. Valkovič, prodekan LF UK
94
V niektorých disciplínach majú svoj zmysel – prihováram sa za zachovanie. Menej za uprednostnenie karentu pri kategorizácii.M. Morovics, P SAV
95
Podporujeme zachovanie týchto kategórií.I. Scholtzová, prodekanka PdF PU
96
ABA, ABB – uviesť info či sa uprednostňuje alebo nie zaradenie do kategórie karentovJ. Tlstovičová, CVTI SR
97
Náklad publikácie problém ako celokACA,ACB, BAA,BAB – bolo by potrebné uviesť náklad , alebo v tele vyhlášky uviesť poznámku,“platí počet 50 exemplárov pre všetky registrované publikácie“J. Tlstovičová, CVTI SR
98
V tele vyhlášky ošetriť, kedy sa vyžaduje náklad 100 a kedy 50 + vysvetliť náklad pri elektronických publikáciách (napr. 1CD alebo 100 CD)M. Dušková, CVTI SR
99
Pri kategóriách AAA, AAB sa vyžaduje náklad aspoň 100 exemplárov. Riešili sme prípad, keď vyjde v tlačenej forme napr. 40 exemplárov a zároveň bude monografia zverejnená AJ v elektronickej podobe na stránkach Akadémie PZ. Dostala som informáciu, že to bude pri určovaní kategórie v poriadku, ale bolo by dobré, keby to bolo uvedené aj v novej vyhláške.M. Nagyová za APZ
100
-zrušiť požiadavku na náklad 100 kusov exemplárov (finančná náročnosť)Z. Gučíková, J.Kmeťová za EU
Loading...
Main menu