ม.1_6
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
เด็กชายกฤษฎิ์ วรบุตร
ม.1/6
4332333333333.00ดี
9
2
เด็กชายกิติโชค ท่าหาญ
ม.1/6
4333333333333.08ดี
10
3
เด็กชายชนกันต์ สุโภภาค
ม.1/6
4333333333333.08ดี
11
4
เด็กชายโชติภัทร จันทพันธ์
ม.1/6
4333333333333.08ดี
12
5
เด็กชายฐาปนพงค์ ดอกดวง
ม.1/6
4332333333333.00ดี
13
6
เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพ์หล่อ
ม.1/6
4331323233222.58ดี
14
7
เด็กชายถิรวัฒน์ ศุภธีรารักษ์
ม.1/6
4333333333333.08ดี
15
8
เด็กชายธนากร สุขศรี
ม.1/6
4333333333333.08ดี
16
9
เด็กชายนนทิวรรธน์ สุขเต็มดี
ม.1/6
4333333333333.08ดี
17
10
เด็กชายนวพล ชูหา
ม.1/6
4333333333333.08ดี
18
11
เด็กชายนันทพงศ์ ศิริผล
ม.1/6
4333333333333.08ดี
19
12
เด็กชายนิติภูมิ บุญวิไล
ม.1/6
4333333333333.08ดี
20
13
เด็กชายประเสริฐศักดิ์ สายสุวรรณ์
ม.1/6
4333333333333.08ดี
21
14
เด็กชายปิยวัฒน์ วิริยะพันธ์
ม.1/6
4333333333333.08ดี
22
15
เด็กชายพรชัย ตังควนิช
ม.1/6
4333333333333.08ดี
23
16
เด็กชายพรประสิทธิ์ บุดดีวงษ์
ม.1/6
4333333333333.08ดี
24
17
เด็กชายพีรพงษ์ ทะยะราษฏร์
ม.1/6
4333333333333.08ดี
25
18
เด็กชายภูมิรพี นนนารถ
ม.1/6
4333333333333.08ดี
26
19
เด็กชายรฐนนท์ เพียะวงค์
ม.1/6
4332333333333.00ดี
27
20
เด็กชายศิริพล ศิริมณี
ม.1/6
4333333333333.08ดี
28
21
เด็กชายสุรศักดิ์ รักสะอาด
ม.1/6
4333333333333.08ดี
29
22
เด็กชายอภิชาติ สาวะการ
ม.1/6
4333333333333.08ดี
30
23
เด็กชายอรรถพร หาญอาวุธ
ม.1/6
4333333333333.08ดี
31
24
เด็กหญิงกัญญาณัฐ รากแก่น
ม.1/6
4333333333333.08ดี
32
25
เด็กหญิงกัญญาวีร์ บุญมาก
ม.1/6
4333333333333.08ดี
33
26
เด็กหญิงเกษราภรณ์ จันทพันธ์
ม.1/6
4333333333333.08ดี
34
27
เด็กหญิงคณิณทิชา จักรวรรณพร
ม.1/6
4333333333333.08ดี
35
28
เด็กหญิงคัทรียา พุ่มจันทร์
ม.1/6
4333333333333.08ดี
36
29
เด็กหญิงชุติปภา วรรณสถิตย์
ม.1/6
4333333333333.08ดี
37
30
เด็กหญิงปภัสสร ตาบุดดา
ม.1/6
4333333333333.08ดี
38
31
เด็กหญิงพรรณราย เจริญศรี
ม.1/6
4333333333333.08ดี
39
32
เด็กหญิงพลอยมณี ศิริบูรณ์
ม.1/6
4333333333333.08ดี
40
33
เด็กหญิงพิชญาพร ข้องนอก
ม.1/6
4333333333333.08ดี
41
34
เด็กหญิงลลิตา อุดมพืช
ม.1/6
4333333333333.08ดี
42
35
เด็กหญิงศิริวรรณ ยาริรมย์
ม.1/6
4333333333333.08ดี
43
36
เด็กหญิงศุณัฏฐา ปราณีบุตร
ม.1/6
4333333333333.08ดี
44
37
เด็กหญิงสริญญา ศรีแย้ม
ม.1/6
4333333333333.08ดี
45
38
เด็กหญิงสุกัลยารัตน์ ดีเลิศ
ม.1/6
4333333333333.17ดี
46
39
เด็กหญิงสุภัสสร ไหว้พรม
ม.1/6
4333333333333.08ดี
47
40
เด็กหญิงสุภัสสร นามนาง
ม.1/6
4333333333333.08ดี
48
41
เด็กหญิงสุภัสสรา สายเสน
ม.1/6
4333333333333.08ดี
49
42
เด็กหญิงอัญมณี สุวรรณพิมพ์
ม.1/6
4333333333333.08ดี
50
43
เด็กหญิงศิริวรรณ จักรพิมพ์
ม.1/6
4333333333333.08ดี
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu