บุคลากร
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ที่ประเภทชื่อ-สกุลตำแหน่งวิทยฐานะ
ระดับการศึกษา
E-mail
2
1
ข้าราชการครู
นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทjaturan@pbpvc.ac.th
3
3
ข้าราชการครู
นางเพ็ญศรี ติฐิโต
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทpensri@pbpvc.ac.th
4
3
ข้าราชการครู
นางสาวอนัฐศร สงบจิต
รองผู้อำนวยการชำนาญการปริญญาโทanasorn@pbpvc.ac.th
5
4
ข้าราชการครู
นางกนกพรรณ โสมาศรีสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทkanokpan@pbpvc.ac.th
6
5
ข้าราชการครู
นายอรุณ หวังอารี
รองผู้อำนวยการชำนาญการปริญญาโทaroon@pbpvc.ac.th
7
6
ข้าราชการครู
นางจุรีพร วิเชียรโชติ
ครูชำนาญการปริญญาโทjureeporn@pbpvc.ac.th
8
7
ข้าราชการครู
นางสาวชนากานต์ ป้องกัน
ครูชำนาญการปริญญาโท
chanakarn@pbpvc.ac.th
9
8
ข้าราชการครู
นางวัลยา เนติมากุล
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีwanlaya@pbpvc.ac.th
10
9
ข้าราชการครู
นางสุเนตตา ศรีจันทร์เฟื้อ
ครูชำนาญการปริญญาตรีsunetta@pbpvc.ac.th
11
10
ข้าราชการครู
นางนิภาพรรณ ลัทธิธรรม
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีnipapan@pbpvc.ac.th
12
11
ข้าราชการครู
นางนันทพร ฉายแสงเดือน
ครูชำนาญการปริญญาโท
nuntaporn@pbpvc.ac.th
13
12
ข้าราชการครู
นางสาวพรทิพย์พา ท้อสุวรรณ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทporntippa@pbpvc.ac.th
14
13
ข้าราชการครู
นางจิราพร สันหนัง
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
jirapornsun@pbpvc.ac.th
15
14
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวมาลินี ศรีจันทร์
ครูจ้างสอน
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีmalinee@pbpvc.ac.th
16
15
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาววาริน ทิมเมฆ
ครูจ้างสอน
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีwarin@pbpvc.ac.th
17
16
ข้าราชการครู
นางจรูญ สุขศรีครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทjaroon@pbpvc.ac.th
18
17
ข้าราชการครู
นางสาวมณีรัตน์ มีโภคี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทmaneerat@pbpvc.ac.th
19
18
ข้าราชการครู
นางสาวเพ็ญสุข ม่วงไหมทอง
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทpensuk@pbpvc.ac.th
20
19
ข้าราชการครู
นางสาวบุษบง นาคะเวช
ครูชำนาญการปริญญาโทbusbong@pbpvc.ac.th
21
20
ข้าราชการครู
นางเพ็ญวรรณ ศรีสวัสดิ์
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทpenwan@pbpvc.ac.th
22
21
ข้าราชการครู
นางสุเมตตา จ้อยเจริญ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทsumetta@pbpvc.ac.th
23
22
ข้าราชการครู
นางสาววงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน
ครูชำนาญการปริญญาโท
wongduan@pbpvc.ac.th
24
23
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสิริทิพย์ ขาวสว่าง
ครูจ้างสอน
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีsirithip@pbpvc.ac.th
25
24
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวอาริษา พึ่งเสนาะ
ครูจ้างสอน
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
26
25
ข้าราชการครู
นางฐิตาภา อาภาศิริกุล
ครูชำนาญการปริญญาโทthitapa@pbpvc.ac.th
27
26
ข้าราชการครู
นางสาวเสาวรส เกียรติพัฒนกุล
ครูชำนาญการปริญญาโทsaovaros@pbpvc.ac.th
28
27
ข้าราชการครู
นางพิมลศรี สุขอนันต์
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทpimonsri@pbpvc.ac.th
29
28
ข้าราชการครู
นางสาวศิริมัทติญา โรจนกสินารายณ์
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
sirimatiya@pbpvc.ac.th
30
29
ข้าราชการครู
นางอภิญญา สมสุขครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีapinya@pbpvc.ac.th
31
30
ข้าราชการครู
นายธีรวัฒน์ แพทย์เพียร
ครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีteerawat@pbpvc.ac.th
32
31
ข้าราชการครู
นางบัวทิพย์ ชิตรัตน์
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทbuathip@pbpvc.ac.th
33
32
ข้าราชการครู
นางสาวนุมาศ ยอดประเสริฐ
ครูชำนาญการปริญญาโทnumas@pbpvc.ac.th
34
33
ข้าราชการครู
นางเพียรวิทย์ ขำทวี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีpianwit@pbpvc.ac.th
35
34
ข้าราชการครู
นางสงกรานต์ ศิรินาวี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทsongkran@pbpvc.ac.th
36
35
ข้าราชการครู
นางชัฎฎาพร ศักดิ์จิรพาพงษ์
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
chaddaporn@pbpvc.ac.th
37
36
ข้าราชการครู
นางสาวอุดมลักษณ์ สุวรรณัง
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทudomluk@pbpvc.ac.th
38
37
ข้าราชการครู
นางสุนิสา อินทนิน
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทsunisa@pbpvc.ac.th
39
38
ข้าราชการครู
นางสาวประภาศรี ตระกูลสุขทรัพย์
ครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีprapasri@pbpvc.ac.th
40
39
พนักงานราชการ
นายภัทรภูมิ ผลประทีปสุริยา
พนักงานราชการ
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
phattharapoom@pbpvc.ac.th
41
40
ข้าราชการครู
นางชื่นสุมณ อ่วมเครือ
ครูชำนาญการปริญญาตรี
cheunsumon@pbpvc.ac.th
42
41
ข้าราชการครู
นางโสภาพร สักบุตร
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
43
42
พนักงานราชการ
นายนิรุต เหลืองอร่าม
พนักงานราชการ
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีnirut@pbpvc.ac.th
44
43
ข้าราชการครู
นางสาวมณีวัน ฤทธิ์อุดมพล
ครูชำนาญการปริญญาโท
maneewan@pbpvc.ac.th
45
44
ข้าราชการครู
นางสาวโสภา จำปาทิพย์
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีsopha@pbpvc.ac.th
46
45
พนักงานราชการ
นางสาวเกศินี มรนนท์
พนักงานราชการ
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีkesinee@pbpvc.ac.th
47
46
พนักงานราชการ
นางจิตรลดา รามพันธุ์
พนักงานราชการ
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีjitlada@pbpvc.ac.th
48
47
ข้าราชการครู
นางลมูล ทัศนาครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีlamoon@pbpvc.ac.th
49
48
ข้าราชการครู
นางสดใส หวังอารี
ครูชำนาญการปริญญาโทsodsai@pbpvc.ac.th
50
49
ข้าราชการครู
นายวิเวทย์ พรมใจ
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีwivat@pbpvc.ac.th
51
50
ข้าราชการครู
นางสุนีย์ มุมบ้านเช่า
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทsunee@pbpvc.ac.th
52
51
นางสาวอรชุมา อำนวยผล
ครูผู้ช่วยปริญญาตรีonchuma@pbpvc.ac.th
53
52
ข้าราชการครู
นางสาวสุรัตน์ คีรีชัยวัฒน์
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีsurat@pbpvc.ac.th
54
53
ข้าราชการครู
นางสาวพีรชิตา อยู่จันทร์
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
peerachita@pbpvc.ac.th
55
54
ข้าราชการครู
นางสาวสิริจันทร์ อนันต์วัฒนาพร
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทsirichan@pbpvc.ac.th
56
55
ข้าราชการครู
นางสาวศศิธร จูมี
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีsasitorn@pbpvc.ac.th
57
56
ข้าราชการครู
นางรัชนีกร โหรชัยยะ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
rachaneekorn@pbpvc.ac.th
58
57
ข้าราชการครู
นางสาวอรนุช กอสวัสดิ์พัฒน์
ครูชำนาญการปริญญาโทoranut@pbpvc.ac.th
59
58
ข้าราชการครู
นางสาวฐิติกาญจน์ คงชัย
ครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีthitikarn@pbpvc.ac.th
60
59
ข้าราชการครู
นางจุไรรัตน์ เตชะสัตยา
ครูชำนาญการปริญญาโทjurairat@pbpvc.ac.th
61
60
ข้าราชการครู
นางสาวสุพัตรา ยี่สาร
ครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
supattra_ys@pbpvc.ac.th
62
61
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาววรางคณา สบายใจ
ครูจ้างสอน
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
warangkana@pbpvc.ac.th
63
62
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวสุพัตรา เกษร
ครูจ้างสอน
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีsupatra@pbpvc.ac.th
64
63
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวดวงใจ จำปาหอม
ครูจ้างสอน
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีduangjai@pbpvc.ac.th
65
64
ข้าราชการครู
นางสาวทิชา เกิดทรัพย์
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีthicha@pbpvc.ac.th
66
65
ข้าราชการครู
นางภัทรกร เสียงสนั่น
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
phatarakorn@pbpvc.ac.th
67
66
ข้าราชการครู
นางสาวสุกัญญา บุญแท้
ครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีsukanya@pbpvc.ac.th
68
67
ข้าราชการครู
นางสาวสาลี่ ขวัญยืน
ครูชำนาญการปริญญาตรีsali@pbpvc.ac.th
69
68
ข้าราชการครู
นางสาวพัชรียาภรณ์ พ่วงเจริญ
ครูชำนาญการปริญญาโท
patchareeyaporn@pbpvc.ac.th
70
นายพชรพงษ์ โพธิ์น้อย
pacharapong@pbpvc.ac.th
71
69
ข้าราชการครู
นางสาวเขมชุดา วงศ์ผาติกร
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
kemchuda@pbpvc.ac.th
72
70
ข้าราชการครู
นางสาวรัชนี ทั่งศรี
ครูชำนาญการปริญญาตรี
natchanee@pbpvc.ac.th
73
71
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวชุติกาญจน์ ทองทับ
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีchutikarn@pbpvc.ac.th
74
72
นางสาวรอซีย๊ะ ปาแนม๊ะ
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
75
73
นางสาวศิวาภรณ์ จินตนา
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
76
74
พนักงานราชการ
นางสาวอภิชญรัสมิ์ เนี่ยวสุภาพ
พนักงานราชการ
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
apichayarat@pbpvc.ac.th
77
75
พนักงานราชการ
นางจรรยพร ภู่สำราญ
พนักงานราชการ
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
janyaporn@pbpvc.ac.th
78
76
ลูกจ้างชั่วคราว
นางวรินทร ประทุมพงษ์
ครูจ้างสอน
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
warinthorn@pbpvc.ac.th
79
77
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวจิราพร ทัดพินิจ
ครูจ้างสอน
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาเอก
80
78
ข้าราชการครู
นายสุขสันต์ จ้อยเจริญ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทsuksant@pbpvc.ac.th
81
79
ข้าราชการครู
นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณช่าง
ครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีruthairat@pbpvc.ac.th
82
80
ลูกจ้างชั่วคราว
นายพลพิมล ดำนิลครูจ้างสอน
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
ponpimon@pbpvc.ac.th
83
81
ข้าราชการครู
นายทรงธรรม ขำทวี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
songtham@pbpvc.ac.th
84
82
ข้าราชการครู
นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการ
ครูชำนาญการปริญญาตรีkittiphum@pbpvc.ac.th
85
83
ข้าราชการครู
นายปริญญา ถิระโคตร
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
parinyanipont@pbpvc.ac.th
86
84
นายอาธร น้อยแก้ว
ครูจ้างสอนartorn@pbpvc.ac.th
87
85
บุคลากรทางการศึกษา
นางไพลิน สาพิมพ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
88
86
ลูกจ้างประจำ
นางเยือน กลั้นกลืน
พนักงานบริการ
ไม่มีวิทยฐานะ
ม. 3
89
87
ลูกจ้างประจำ
นายประพันธ์ แช่มนาสวน
พนักงานขับรถยนต์
ไม่มีวิทยฐานะ
มศ. 3
90
88
ลูกจ้างประจำ
นายไพโรจน์ เย็นใจ
พนักงานบริการ
ไม่มีวิทยฐานะ
ป. 6
91
89
ลูกจ้างประจำ
นายพิเชษฐ ชินกรช่างไม้
ไม่มีวิทยฐานะ
ป. 4
92
90
ลูกจ้างประจำ
นางปิยะวรรณ สาวสวรรค์
พนักงานธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
93
91
ลูกจ้างชั่วคราว
นางศิริรัตน์ เนื้อนุ่ม
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
94
92
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวนงนุช คีรีวัฒน์
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่มมือ
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
95
93
ลูกจ้างชั่วคราว
นางประภาพร ชินกร
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
96
94
ลูกจ้างชั่วคราว
นางกุลประภัสสร์ เกิดทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
ไม่มีวิทยฐานะ
ปวช.
97
95
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาววรรณิศา ทับสี
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
98
96
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวเขมจิรา กล่องแก้ว
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
99
97
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวณัฐฐา เทพธรรม
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
100
98
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวมัณฑนา เครือสง่า
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
Loading...
Main menu