แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขของคนทำงาน (Rountine to Happiness : R2H) ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEF
1
ประทับเวลาสังกัดหน่วยงานรายชื่อหน่วยงาน
คำนำหน้า
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
2
30/6/2017, 16:09:12กรมการแพทย์สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลนางสาวเพ็ญวนา ปรานสุจริตนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
3
30/6/2017, 16:10:26กรมการแพทย์สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลนางสาวบุษบง เนียมน้อยนักทรัพยากรบุคคล
4
26/6/2017, 14:45:31
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารนางวงเดือน จินดาวัฒนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
5
26/6/2017, 14:46:49
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารนางมนทิพา ทรงพานิชนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6
26/6/2017, 14:48:02
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารนางสาวอรพินท์ นพมากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7
27/6/2017, 15:28:04กรมควบคุมโรคกองการเจ้าหน้าที่ นายศุภสิทธิ์ ปรีชาพันธุ์นักทรัพยากรบุคลลชำนาญการ
8
27/6/2017, 15:29:21กรมควบคุมโรคกองการเจ้าหน้าที่นายวิทยา เดชคุณนักทรัพยากรบุคลลปฏิบัติการ
9
27/6/2017, 15:30:13กรมควบคุมโรคกองการเจ้าหน้าที่นางสาวดลนภา กุลนอกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
10
23/6/2017, 14:58:58กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรมนางอนงค์ เขื่อนแก้วนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
11
23/6/2017, 15:00:26กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรมนางสาวปรวดี กาลวิบูลย์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
12
23/6/2017, 15:13:37กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กองแผนงานและวิชาการนางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
13
23/6/2017, 16:40:22กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลนางสาวจรรยา ครองญาตินักทรัพยากรบุคคล
14
26/6/2017, 9:38:45กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลนางสุชัญญา อุไรสินธว์นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
15
27/6/2017, 19:13:31กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนางสุณี หาญศรีวรพงศืนักทรัพยากรบุคคล
16
27/6/2017, 16:39:40กรมสุขภาพจิตกองการเจ้าหน้าที่นางสาวมณีรัตน์ วิทยารารถไพศาลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
17
29/6/2017, 9:14:51กรมสุขภาพจิตกองการเจ้าหน้าที่นางสาวอัฎฐพร รามแก้วนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
18
29/6/2017, 9:37:36กรมสุขภาพจิตกองการเจ้าหน้าที่นางสาวนันทภัทร โต๊ะทานนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
19
24/6/2017, 5:16:36กรมอนามัยกองการเจ้าหน้าที่นายพงษ์เทพ เจริญสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
20
24/6/2017, 5:17:55กรมอนามัยกองการเจ้าหน้าที่นางสาวจรรยารักษ์ โพธิ์พิจารณ์นักทรัพยากรบุคคล
21
23/6/2017, 14:14:23เขตสุขภาพที่ 1สสจ.ลำปางนางสุวรรณา ชุมสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคล
22
23/6/2017, 14:19:38เขตสุขภาพที่ 1สสจ.ลำปางนางสาวปารดา นาครักธรรมนักทรัพยากรบุคคล
23
23/6/2017, 13:05:28เขตสุขภาพที่ 1กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลน่าน รับมอบจากHR รพ.น่านนางกนิษฐา เสาวลักษณ์นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ
24
23/6/2017, 9:15:53เขตสุขภาพที่ 1กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จังหวัดน่านนางพิกุล แซ่ปังนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนญการพิเศษ
25
24/6/2017, 10:13:22เขตสุขภาพที่ 1กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.พะเยานายกฤษดา พรรณกุลนักทรัพยากรบุคคล
26
24/6/2017, 22:15:44เขตสุขภาพที่ 1สำนักงานเขตสุขภาพที่1นางสาวสายพิรุณ กิจธเนศนักทรัพยากรบุคคล
27
26/6/2017, 20:15:28เขตสุขภาพที่ 1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนายทินวัฒน์ ยศชูสกุลนักทรัพยากรบุคคล
28
27/6/2017, 13:52:59เขตสุขภาพที่ 1โรงพยาบาลเกาะคานางสาวนิลุบล บุญธรรมนักวิชาการคอมพิวเตอร์
29
27/6/2017, 21:19:55เขตสุขภาพที่ 1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนนางสาวนวพร จารุมณีนักทรัพยากรบุคคล
30
27/6/2017, 22:21:24เขตสุขภาพที่ 1
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงาสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
นางสุรางค์ หมื่นกัณฑ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
31
28/6/2017, 10:00:41เขตสุขภาพที่ 1
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
นางสาวทัศนีย์ ถวีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
32
30/6/2017, 14:17:03เขตสุขภาพที่ 1โรงพยาบาลลำพูนนายกฤตนน บวรศักดิยุตนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
33
30/6/2017, 16:47:17เขตสุขภาพที่ 1
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
นายโอภาส กาศวิเศษนักทรัพยากรบุคคล
34
22/6/2017, 8:47:00เขตสุขภาพที่ 10กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอำนาจเจริญนางสาวสุภาวดี สอนพงษ์นักวิชาการสาธารณสุข
35
26/6/2017, 8:48:59เขตสุขภาพที่ 10กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลนางสาววรุณรัตน์ ชนะศรีรัตนกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
36
26/6/2017, 15:40:53เขตสุขภาพที่ 10กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10นางสาวชุติมา บุญกลางนักทรัพยากรบุคคล
37
27/6/2017, 14:59:33เขตสุขภาพที่ 10กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลนางภัทรภร คำทวีนักทรัพยากรบุคคล
38
29/6/2017, 16:19:35เขตสุขภาพที่ 10กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพนางสาวนิภาวรรณ จันทุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
39
30/6/2017, 10:47:47เขตสุขภาพที่ 10สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษนางสาวรัชนิดา โสภากุลนักทรัพยากรบุคคล
40
30/6/2017, 16:14:50เขตสุขภาพที่ 10รพ.คำม่วงนางสาว ศรีหงส์ทองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
41
26/6/2017, 13:24:07เขตสุขภาพที่ 11สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชนางรัติกร สวนดอกนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
42
22/6/2017, 15:42:27เขตสุขภาพที่ 11สสจ.ชุมพรนายทิพย์ รสทิพย์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กง.บริหารทรัพยากรบุคคล
43
22/6/2017, 16:04:01เขตสุขภาพที่ 11สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่นายประวิตร แย้มพงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
44
22/6/2017, 18:57:14เขตสุขภาพที่ 11กลุ่มบริหารงานบุุคคล สสจ.ระนองนางอ้อมจิต ณ ท่าพลานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
45
23/6/2017, 8:35:32เขตสุขภาพที่ 11สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนางสาวสมฤทัย รองเดชนักวิชาการสาธารณสุข
46
23/6/2017, 13:54:38เขตสุขภาพที่ 11โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ จ.พังงานายวัชระ เกตุทองนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
47
23/6/2017, 13:41:04เขตสุขภาพที่ 11กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.พังงานางฟ้าลิขิต นิลรักษ์นักทรัพยากรบุคคล
48
26/6/2017, 9:25:49เขตสุขภาพที่ 11สำนักงานเขตสุขภาพที่11นางสาวหฤทัย ช่วยชนะนักวิชาการสาธารณสุข
49
28/6/2017, 13:44:33เขตสุขภาพที่ 11โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนางสาวรัชนก จันสุขนักวิชาการสาธารณสุข
50
29/6/2017, 11:40:44เขตสุขภาพที่ 11โรงพยาบาลทุ่งสงนายเอกชัย เหลือจันทร์นักวิชาการสาธารณสุข
51
30/6/2017, 12:05:37เขตสุขภาพที่ 11โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนางสาววารีน่า หนูพินิจพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
52
22/6/2017, 8:33:43เขตสุขภาพที่ 12สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลนายนพดล ละอองวิจิตรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
53
22/6/2017, 11:40:41เขตสุขภาพที่ 12สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง นางนางสุชานา สิทธิไชย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
54
23/6/2017, 15:24:10เขตสุขภาพที่ 12สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12นางสาวเสาวณีย์ หะยีอุมานักวิชาการสาธารณสุข
55
23/6/2017, 15:19:27เขตสุขภาพที่ 12สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลานางนิรชร ชูติพัฒนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
56
23/6/2017, 17:04:27เขตสุขภาพที่ 12สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลานางสาวแวนุรฮายาตี อิสาเฮาะนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
57
28/6/2017, 14:13:22เขตสุขภาพที่ 12สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (หน่วยงานนำร่อง)นางจิตตราภรณ์ จงกลมณีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
58
28/6/2017, 14:19:32เขตสุขภาพที่ 12สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีนายนิอดุลย์ ดายะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
59
30/6/2017, 10:38:08เขตสุขภาพที่ 12สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงนายวรินทร เจ้ยจูนักทรัพยากรบุคคล
60
30/6/2017, 10:56:41เขตสุขภาพที่ 12โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลานางสุจิราภร โชติพรพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
61
30/6/2017, 15:40:54เขตสุขภาพที่ 12โรงพยาบาลศูนย์ยะลานางสาวพุทธมาศ คงปราบนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
62
23/6/2017, 11:13:27เขตสุขภาพที่ 2กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากนางสาวเมธาวี กิปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
63
23/6/2017, 14:32:12เขตสุขภาพที่ 2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาววรรณฤดี เมืองอินทร์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
64
23/6/2017, 20:47:07เขตสุขภาพที่ 2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยนางกนกวรรณ กลับสุขนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
65
23/6/2017, 9:51:14เขตสุขภาพที่ 2กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.อุตรดิตถ์นางจุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
66
26/6/2017, 10:18:41เขตสุขภาพที่ 2งานพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (รพช)นางฐิติรัตน์ หมื่นศรีชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
67
26/6/2017, 11:35:17เขตสุขภาพที่ 2โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ (รพศ)นางสุจิตรา ปาณธูป
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
68
27/6/2017, 9:11:03เขตสุขภาพที่ 2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนางนวลน้อย เพ็ชรบัวนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
69
28/6/2017, 9:17:29เขตสุขภาพที่ 2โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกนางอลิสา พิทาทองนักทรัพยากรบุคคล
70
29/6/2017, 8:05:43เขตสุขภาพที่ 2โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนางสาวสิริวรรณ รักษ์ชนนักวิชาการสาธารณสุข
71
29/6/2017, 8:10:57เขตสุขภาพที่ 2โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนางสาวกษิรา สถิตย์ดำรงค์กุลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
72
22/6/2017, 17:36:32เขตสุขภาพที่ 3สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรนายฐนัตถ์ พันธุ์มีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
73
23/6/2017, 16:26:37เขตสุขภาพที่ 3
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำรักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
นายประวีณ บุญหนุนนักทรัพยากรบุคคล
74
23/6/2017, 10:39:20เขตสุขภาพที่ 3กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.นครสวรรค์นายชรินทร์ เกิดเกาะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
75
22/6/2017, 15:27:29เขตสุขภาพที่ 4กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีนายภูริต นุชเอี่ยมปภานักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
76
23/6/2017, 11:37:57เขตสุขภาพที่ 4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายนครินทร์ อาจหาญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
77
23/6/2017, 11:40:46เขตสุขภาพที่ 4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายสุชาติ แย้มพงษ์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
78
23/6/2017, 13:02:58เขตสุขภาพที่ 4กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.สระบุรีนายวิสุทธิ์ สุกรินทร์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
79
23/6/2017, 13:12:39เขตสุขภาพที่ 4กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.สระบุรีนางจิราภรณ์ รัศมียูงทองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
80
23/6/2017, 15:02:36เขตสุขภาพที่ 4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนางวรพรรณ อรไชยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
81
23/6/2017, 16:35:18เขตสุขภาพที่ 4กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ลพบุรีนายสัญญา มาศิรินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
82
26/6/2017, 14:35:53เขตสุขภาพที่ 4โรงพยาบาลพระพุทธบาทนางกนกพรรณ ศิลาวานิชยกุล
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
83
26/6/2017, 18:05:30เขตสุขภาพที่ 4โรงพยาบาลนครนายก นายดิษฐพงษ์ เปรมปรีดานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
84
28/6/2017, 9:55:03เขตสุขภาพที่ 4กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.นครนายกนางสุมิตรา อ่างแก้วเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
85
28/6/2017, 11:43:23เขตสุขภาพที่ 4กลุ่มงานยุทธศาตร์และสารสนเทศนางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4
86
28/6/2017, 12:53:18เขตสุขภาพที่ 4กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสระบุรีนางสาวสิริรัตน์ มิตรรัตน์นักทรัพยากรบุคคล
87
28/6/2017, 15:10:46เขตสุขภาพที่ 4กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสระบุรีนางพิศมัย โพธิพรรคพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
88
29/6/2017, 15:45:39เขตสุขภาพที่ 4กลุ่มงานยุทธศาสต์และสารสนเทศนางสาวพิชญา บนกระโทกนักวิชาการสาธารณสุข
89
23/6/2017, 13:15:49เขตสุขภาพที่ 5สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมนางสาวประชาภรณ์ ทัพโพธิ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
90
23/6/2017, 17:00:21เขตสุขภาพที่ 5สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมนางสุภาภรณ์ เลี้ยงอำนวยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
91
26/6/2017, 15:01:42เขตสุขภาพที่ 5สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีนางนันทา นิ่มอนงค์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
92
26/6/2017, 15:02:31เขตสุขภาพที่ 5สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีนางสาวยุวดี ถิระบุตรนักทรัพยากรบุคคล
93
27/6/2017, 10:03:16เขตสุขภาพที่ 5กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริการสุขภาพนางสาวจิดาภา ดิลกธรรมวุธเจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
94
27/6/2017, 10:15:49เขตสุขภาพที่ 5กลุ่มบริหารงานบุคคลนายณัฐวุฒิ พุ่มพฤกษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
95
28/6/2017, 15:33:15เขตสุขภาพที่ 5สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครนางสาวอรุโณทัย น้อยอิ่มนักทรัพยากรบุคคล
96
29/6/2017, 8:29:35เขตสุขภาพที่ 5กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนางบุญมา รอดโฉมฉินเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
97
29/6/2017, 8:30:50เขตสุขภาพที่ 5กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนางสาวฐิศาศิณี ศรีวิเชียรนักทรัพยากรบุคคล
98
29/6/2017, 10:15:56เขตสุขภาพที่ 5สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีนางสาวจันทร์เพ็ญ แววนิลนักทรัพยากรบุคคล
99
29/6/2017, 15:51:08เขตสุขภาพที่ 5กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลนางณิชชนันทน์ ตุ้มน้อยนักทรพยากรบุคคลปฏิบัติการ
100
30/6/2017, 9:53:51เขตสุขภาพที่ 5โรงพยาบาลกระทุ่มแบนนายพลพลาวัฒน์ ลักษมีวิมลนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ