โครงสร้างFCT_ขุขันธ์รายสถานบริการในสังกัด คปสอ.ขุขันธ์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGH
1
การจัดโครงสร้างทีมหมอครอบครัว (Family Care Team : FCT)
2
อำเภอ ......ขุขันธ์........ จังหวัดศรีสะเกษ
3
ทีมหมอครอบครัว ที่ ๑ (จัดตามจำนวนแพทย์ที่ปรึกษา)
4
๑. แพทย์ที่ปรึกษา (ชื่อ-สกุล)
5
๒. ทีมระดับอำเภอ (ทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาล/สสอ.
6
เช่น ทันตแพทย์,เภสัชกร,พยาบาล,นักกายภาพ และ อื่นๆ)
7
๒.๑. โซนที่ ๑
8
๑.
นายแพทย์วันฉัตร เหล่าสงวนเอก
ตำแหน่งนายแพทย์
9
๒.นางวัลภา วิเศษศุกลตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
10
๓.นางสุภา ผาสุกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11
๔.ทพ.ญ.เสาวนีย์ บุพตาตำแหน่งทันตแพทย์
12
๕.นายนพพร สุทธิพันธ์ตำแหน่งเภสัชกร
13
๖.นายเด่นชัย ดอกพองตำแหน่งเภสัชกร
14
๗.นางอังคณาลักษณ์ แสวงดีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15
๘.นางมะลิวาส สุทธิพันธ์ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16
๙.นางณัฐชยา สารภาพตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
17
๑๐.นางพัชรา วงศ์หมั้นตำแหน่งโภชนากรชำนาญงาน
18
๑๑.นางสาวคำรัก ครองยุติตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
19
๑๒.นางชยิสรา คำแสนตำแหน่งจพ.สาธารณสุข
20
๑๓.นางสาวสุธาสินี สืบสนธ์ตำแหน่งนักกายภาพ
21
๑๔.นายสุเพียร คำวงศ์ตำแหน่งจพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
22
๑๕.นายพีรศิลป์ นิลวรรณ์ตำแหน่งนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
23
24
๒.๒. โซนที่ ๒
25
๑.
แพทย์หญิงอาภาพร แต้นวกุล
ตำแหน่งแพทย์หญิง
26
๒.นางวัลภา วิเศษศุกลตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
27
๓.นางสุภา ผาสุกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
28
๔.ทพ.ญ.เสาวนีย์ บุพตาตำแหน่งทันตแพทย์
29
๕.นายนพพร สุทธิพันธ์ตำแหน่งเภสัชกร
30
๖.นายเด่นชัย ดอกพองตำแหน่งเภสัชกร
31
๗.นางอังคณาลักษณ์ แสวงดีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
32
๘.นางมะลิวาส สุทธิพันธ์ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
33
๙.นางณัฐชยา สารภาพตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
34
๑๐.นางพัชรา วงศ์หมั้นตำแหน่งโภชนากรชำนาญงาน
35
๑๑.นางสาวคำรัก ครองยุติตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
36
๑๒.นางชยิสรา คำแสนตำแหน่งจพ.สาธารณสุข
37
๑๓.นางสาวสุธาสินี สืบสนธ์ตำแหน่งนักกายภาพ
38
๑๔.นายอารี บุตรสอนตำแหน่งนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
39
๑๕.นายคลาย อาจสาลีตำแหน่งนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
40
41
๒.๓. โซนที่ ๓
42
๑.นายแพทย์อัษฎางค์ พิศมัยตำแหน่งนายแพทย์
43
๒.นางวัลภา วิเศษศุกลตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
44
๓.นางสุภา ผาสุกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
45
๔.ทพ.ญ.เสาวนีย์ บุพตาตำแหน่งทันตแพทย์
46
๕.นายนพพร สุทธิพันธ์ตำแหน่งเภสัชกร
47
๖.นายเด่นชัย ดอกพองตำแหน่งเภสัชกร
48
๗.นางอังคณาลักษณ์ แสวงดีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
49
๘.นางมะลิวาส สุทธิพันธ์ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
50
๙.นางณัฐชยา สารภาพตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
51
๑๐.นางพัชรา วงศ์หมั้นตำแหน่งโภชนากรชำนาญงาน
52
๑๑.นางสาวคำรัก ครองยุติตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
53
๑๒.นางชยิสรา คำแสนตำแหน่งจพ.สาธารณสุข
54
๑๓.นางสาวสุธาสินี สืบสนธ์ตำแหน่งนักกายภาพ
55
๑๔.นายอารี บุตรสอนตำแหน่งนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
56
๑๕.นายวีระวัฒน์ รัศมีตำแหน่งนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
57
58
๒.๔. โซนที่ ๔
59
๑.
นายแพทย์บดิทรเดชา วีระธนานนท์
ตำแหน่งนายแพทย์
60
๒.นางวัลภา วิเศษศุกลตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
61
๓.นางสุภา ผาสุกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
62
๔.ทพ.ญ.เสาวนีย์ บุพตาตำแหน่งทันตแพทย์
63
๕.นายนพพร สุทธิพันธ์ตำแหน่งเภสัชกร
64
๖.นายเด่นชัย ดอกพองตำแหน่งเภสัชกร
65
๗.นางอังคณาลักษณ์ แสวงดีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
66
๘.นางมะลิวาส สุทธิพันธ์ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
67
๙.นางณัฐชยา สารภาพตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
68
๑๐.นางพัชรา วงศ์หมั้นตำแหน่งโภชนากรชำนาญงาน
69
๑๑.นางสาวคำรัก ครองยุติตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
70
๑๒.นางชยิสรา คำแสนตำแหน่งจพ.สาธารณสุข
71
๑๓.นายธนินท์รัฐ บุญใสตำแหน่งนักกายภาพ
72
๑๔.นายฤทธิรงค์ โนนใหญ่ตำแหน่งนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
73
๑๕.นายยุทธชัย ต้นเกตุตำแหน่งนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
74
75
๒.๕. โซนที่ ๕
76
๑.แพทย์หญิงธัญญาพร นนทภาตำแหน่งแพทย์หญิง
77
๒.นางวัลภา วิเศษศุกลตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
78
๓.นางสุภา ผาสุกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
79
๔.ทพ.ญ.เสาวนีย์ บุพตาตำแหน่งทันตแพทย์
80
๕.นายนพพร สุทธิพันธ์ตำแหน่งเภสัชกร
81
๖.นายเด่นชัย ดอกพองตำแหน่งเภสัชกร
82
๗.นางอังคณาลักษณ์ แสวงดีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
83
๘.นางมะลิวาส สุทธิพันธ์ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
84
๙.นางณัฐชยา สารภาพตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
85
๑๐.นางพัชรา วงศ์หมั้นตำแหน่งโภชนากรชำนาญงาน
86
๑๑.นางสาวคำรัก ครองยุติตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
87
๑๒.นางชยิสรา คำแสนตำแหน่งจพ.สาธารณสุข
88
๑๓.นายธนินท์รัฐ บุญใสตำแหน่งนักกายภาพ
89
๑๔.นายฤทธิรงค์ โนนใหญ่ตำแหน่งนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
90
๑๕.นายสุเด่น วิลัยเลิศตำแหน่งนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
91
92
๒.๖. โซนที่ ๖
93
๑.
นายแพทย์ประกาศชัย พวงนาม
ตำแหน่งนายแพทย์
94
๒.นางวัลภา วิเศษศุกลตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
95
๓.นางสุภา ผาสุกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
96
๔.ทพ.ญ.เสาวนีย์ บุพตาตำแหน่งทันตแพทย์
97
๕.นายนพพร สุทธิพันธ์ตำแหน่งเภสัชกร
98
๖.นายเด่นชัย ดอกพองตำแหน่งเภสัชกร
99
๗.นางอังคณาลักษณ์ แสวงดีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
100
๘.นางมะลิวาส สุทธิพันธ์ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Loading...