ระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันกรีฑา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันกรีฑานักเรียนต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561
2
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
3
ประเภทลู่
4
รายการที่ประเภทกรีฑาโรงเรียนคนที่ชื่อ สกุล นักกรีฑาชื่อ สกุล ครูผู้ฝึกสอน
อันดับที่ ผลการแข่งขัน
หมายเหตุ
5
(เฉพาะ จนท.ระดับศูนย์)
6
1วิ่ง 30 เมตร (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปีโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่1เด็กชายปฎภาณ อาซ้ายนางวนิดา เข็มจันทร์
7
โรงเรียนบ้านคำข่า1
เด็กชายภูริชกานต์ สุขเสมอ
นางทองใจ ชาชุมวงค์
8
โรงเรียนบ้านโนนอุดม1เด็กชายวรากรณ์ สัพโสนางวิภาภรณ์ ก้อนแพง
9
โรงเรียนบ้านหินแตก1เด็็กชายทินภัทร ศิลปชัยนางสาวนัยนา คำอิน
10
โรงเรียนบ้านโคก1เด็กชายปาราเมศ รัตนะนางปินยา สมภูมิ
11
โรงเรียนบ้านทิดไทย1เด็กชายณัฐธร มุกดา
นางสาวอรุณกมล เรืองสวัสดิ์
12
โรงเรียนบ้านคำแหว1เด็กชายทิวากร นวนอาสา
นางสาวอนุสรา เรือริรักษ์
13
โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม
1
14
โรงเรียนบ้านนาเลา1
เด็กชายพงษ์พัฒน์ เฉิดจิตย์
นางสาวรัตนะกร ถิ่นอภัย
15
โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน1
เด็กชายธีรภัทร สุวรรณสิงห์
นางปราณี พิพิธกุล
16
โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร
1
เด็กชายธนภัทร เดชอุ่ม
นางกิ่งดาว ชินบุตร
17
โรงเรียนบ้านอูนดง1เด็กชายธนกร รัตนโคตร
นางสาววลัยรัตน์ สุวรรณชัยรบ
18
โรงเรียนบ้านผักคำภู1
เด็กชายณัฐชนน พันธ์กล่ำ
นายฉัตรชัย เชื้อคำเพ็ง
19
2วิ่ง 30 เมตร (หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปีโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่1เด็กหญิงจารวี ตะะชุมนางประจญ มาตราช
20
โรงเรียนบ้านคำข่า1
เด็กหญิงสรัลชนา พรมสิทธิ์
นางสาวจรรยา ไตรยขันธ์
21
โรงเรียนบ้านโนนอุดม1
เด็กหญิงเกตุศินี บาดตาสาว
นางวิภาภรณ์ ก้อนแพง
22
โรงเรียนบ้านหินแตก1
เด็็กหญิงรุจิรา กันยาวงศ์
นางสาวนัยนา คำอิน
23
โรงเรียนบ้านโคก1
เด็กหญิงปิยะฉัตร รักษาพล
นางสาวเมวิญา ไชยเชษฐ์
24
โรงเรียนบ้านทิดไทย1
เด็กหญิงจิดาภา พรมสิทธิ์
นางสาวอรุณกมล เรืองสวัสดิ์
25
โรงเรียนบ้านคำแหว1
เด็กหญิงพัชรินทร์ ฮุงหวล
นางทันสมัย นามโคตร
26
โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม
1
27
โรงเรียนบ้านนาเลา1เด็กหญิงวรรวิษา ไทยท้าว
นางสาวรัตนะกร ถิ่นอภัย
28
โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน1
เด็กหญิงกัญญาภัทร เสมอพิทักษ์
นางเจริญ นิคร
29
โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร
1
เด็กหญิงฐิตาพร ทองสม
นางกิ่งดาว ชินบุตร
30
โรงเรียนบ้านอูนดง1เด็กหญิงณัฐการ แก้วผกา
นางสาวนุจรินทร์ รัตนโคตร
31
โรงเรียนบ้านผักคำภู1
เด็กหญิงอภิญญา จำปาแก้ว
นางสุมาลี ทองแก้ว
32
3วิ่ง 50 เมตร (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปีโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่1
เด็กชายดำรงเดช เรืองสวัสดิ์
นางวนิดา เข็มจันทร์
33
โรงเรียนบ้านคำข่า1
เด็กชายพรรณชัยวัฒน์ ธิวะโต
นางสาวจรรยา ไตรยขันธ์
34
โรงเรียนบ้านโนนอุดม1เด็กชายวรากรณ์ สัพโสนางวิภาภรณ์ ก้อนแพง
35
โรงเรียนบ้านหินแตก1
เด็็กชายหยกมังกร นามโพธิ์
นางสาวนัยนา คำอิน
36
โรงเรียนบ้านโคก1
เด็กชายธานุวัฒน์ ไชยเชษฐ์
นางสาวนันท์นภัส สมภูมิ
37
โรงเรียนบ้านทิดไทย1เด็กชายณัฐธร มุกดา
นางสาวอรุณกมล เรืองสวัสดิ์
38
โรงเรียนบ้านคำแหว1เด็กชายภัทรพนธ์ ฮุงหวนนางวารุณี อัคพิน
39
โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม
1
40
โรงเรียนบ้านนาเลา1
เด็กชายพงษ์พัฒน์ เฉิดจิตย์
นางสาวรัตนะกร ถิ่นอภัย
41
โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน1เด็กชายทินพัฒน์ ชมแก้วนางปราณี พิพิธกุล
42
โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร
1
เด็กชายธนภัทร เดชอุ่ม
นางกิ่งดาว ชินบุตร
43
โรงเรียนบ้านอูนดง1
เด็กชายอัครินทร์ รัตนโคตร
นางสาววลัยรัตน์ สุวรรณชัยรบ
44
โรงเรียนบ้านผักคำภู1
เด็กชายณัฐชนน พันธ์กล่ำ
นางสุมาลี ทองแก้ว
45
4วิ่ง 50 เมตร (หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปีโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่1
เด็กหญิงกุลธิดา พรมสิทธิ์
นางประจญ มาตราช
46
โรงเรียนบ้านคำข่า1
เด็กหญิงนิชาดา เทพวงศ์ษา
นางสาวจรรยา ไตรยขันธ์
47
โรงเรียนบ้านโนนอุดม1
เด็กหญิงเกตุศินี บาดตาสาว
นางวิภาภรณ์ ก้อนแพง
48
โรงเรียนบ้านหินแตก1เด็็กหญิงพิมพิสา ไชยคำนางสาวนัยนา คำอิน
49
โรงเรียนบ้านโคก1
เด็กหญิงนันธิดา จันทวงศ์
นางปินยา สมภูมิ
50
โรงเรียนบ้านทิดไทย1
เด็กหญิงจิดาภา พรมสิทธิ์
นางสาวอรุณกมล เรืองสวัสดิ์
51
โรงเรียนบ้านคำแหว1เด็กหญิงศุภัชญา เสนผาบ
นางสาวอนุสรา เรือริรักษ์
52
โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม
1
53
โรงเรียนบ้านนาเลา1เด็กหญิงจิตรดา เกิดผล
นางสาวรัตนะกร ถิ่นอภัย
54
โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน1เด็กหญิงยุวภัค สัพโส
นางสุรางค์รัตน์ ไชยชมภู
55
โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร
1
เด็กหญิงฐิตาพร ทองสม
นางกิ่งดาว ชินบุตร
56
โรงเรียนบ้านอูนดง1เด็กหญิงนิพาดา ไชยแสน
นางสาวนุจรินทร์ รัตนโคตร
57
โรงเรียนบ้านผักคำภู1
เด็กหญิงจารุวรรณ ธัญญาหาร
นายฉัตรชัย เชื้อคำเพ็ง
58
5วิ่งพลัด 4x25 เมตร (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปีโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่1
เด็กชายดำรงเดช เรืองสวัสดิ์
นางวนิดา เข็มจันทร์
59
2
เด็กชายธนศร วันประเสริฐ
นางประจญ มาตราช
60
3
เด็กชายขจรศักดิ์์ จันทร์มาลา
61
4
เด็กชายสิทธิเดช พางเพราะ
62
โรงเรียนบ้านคำข่า1เด็กชายคุณากร แสนคำนางทองใจ ชาชุมวงค์
63
2
เด็กชายภูริชกานต์ สุขเสมอ
นางสีทัด จันทร์มาลา
64
3
เด็กชายทิวากรณ์ อิ้มพัฒน์
นางสาวจรรยา ไตรยขันธ์
65
4เด็กชายธนพล สอนสมนึก
66
โรงเรียนบ้านโนนอุดม1เด็กชายวรากรณ์ สัพโสนางวิภาภรณ์ ก้อนแพง
67
2เด็กชายคุูณสุข การุณนายเด่นชัย ชาแสน
68
3
เด็กชายวัชรากรณ์ หาญโก่ย
69
4เด็กชายศรเทพ อรทัย
70
โรงเรียนบ้านหินแตก1
71
2
72
3
73
4
74
โรงเรียนบ้านโคก1
เด็กชายธานุวัฒน์ ไชยเชษฐ์
นางปินยา สมภูมิ
75
2
เด็กชายชนกันต์ แจ่มสุวรรณ
นางสาวเมวิญา ไชยเชษฐ์
76
3เด็กชายวันชนะ คำพุก
นางสาวนันท์นภัส สมภูมิ
77
4เด็กชายปาราเมศ รัตนะ
78
โรงเรียนบ้านทิดไทย1
79
2
80
3
81
4
82
โรงเรียนบ้านคำแหว1เด็กชายภัทรพนธ์ ฮุงหวนนางทันสมัย นามโคตร
83
2
เด็็กชายภูมิพัฒน์ ประดับคำ
นางวารุณี อัคพิน
84
3เด็กชายวุฒิชัย ดอกสิงห์
นางสาวอนุสรา เรือริรักษ์
85
4เด็กชายทิวากร นวนอาสา
86
โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม
1
87
2
88
3
89
4
90
โรงเรียนบ้านนาเลา1
เด็กชายพงษ์พัฒน์ เฉิดจิตย์
นางสาวรัตนะกร ถิ่นอภัย
91
2เด็กชายทัชชากร ขันละนางกมลกรณ์ คำผาย
92
3เด็กชายณัฐวุฒิ วาริคิด
นางสาวภัทรภร วงษาเนาว์
93
4เด็กชายธีรภัทร เปาวะนานางสาวพรทิภา ลามคำ
94
โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน1
เด็กชายธีรภัทร สุวรรณสิงห์
นางปราณี พิพิธกุล
95
2เด็กชายทินพัฒน์ ชมแก้วนางเจริญ นิคร
96
3เด็กชายศิวกร ชุมพงศ์
นางสุรางค์รัตน์ ไชยชมภู
97
4
เด็กชายธีรศักดิ์ ชมแก้ว
98
โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร
1
เด็กชายธนภัทร เดชอุ่ม
นางกิ่งดาว ชินบุตร
99
2
เด็กชายสถลัชนันท์ เพิ่มพารารัษ์
นางสาววิลัยพร โททุมพล
100
3
เด็กชายคมกริช ปักกาเวสูง
Loading...
Main menu