งบประมาณ2558
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
2
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558
3
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
4
ที่
รหัสหน่วยรับงบประมาณ
รหัสงบประมาณชื่อรหัสงบประมาณแหล่งของเงินงบประมาณยอดใช้งบประมาณ
งบประมาณคงเหลือ
% การเบิกจ่าย
5
6
12000200594
2000204001500013
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการ
581141023,000.0023,000.00.00100.00%
7
8
22000200594
2000204004000000
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ581110011,142,946.0011,142,946.00.00100.00%
9
10
32000200594
2000204004000000
งบดำเนินงาน58112004,794,728.004,794,001.09726.9199.98%
11
12
42000200594
2000204004500003
โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตภูเขา58114101,175,000.001,175,000.00.00100.00%
13
14
52000200594
2000204004500004
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่ว‎ยเหลือผู้พิการ
581141015,400.0015,400.00.00100.00%
15
16
62000200594
2000204004700004
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน58115002,829,350.002,794,183.2835,166.7298.76%
17
18
72000200594
2000204004700005
โครงการพัฒนาการเทียบโอนความรู้5811500180,300.00176,999.003,301.0098.17%
19
20
82000200594
2000204005000000
งบอัธยาศัย58112003,044,600.003,044,504.8295.18100.00%
21
22
92000200594
2000204005110086
ครุภัณฑ์ประจำ กศน.ตำบล ตำบลป่าไผ่ อ.ลี้581131084,000.0084,000.00.00100.00%
23
24
102000200594
2000204005410074
ค่าก่อสร้างอาคาร กศน.ตำบล ตำบลป่าไผ่ อ.ลี้58113201,004,900.001,004,900.00.00100.00%
25
26
112000200594
2000204005700001
โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ58115002,429,520.002,219,385.00210,135.0091.35%
27
28
122000200594
2000289020000000
ค่าตอบแทนครู กศน.ตำบล581110011,002,113.0012,050,400.00-1,048,287.00109.53%
29
30
132000200594
2000289020000000
ค่าประกันสังคม ครู กศน.ตำบล5811200450,000.00450,000.00.00100.00%
31
32
142000200594
2000289020500001
ค่าหนังสือเรียน58114101,959,436.001,959,435.50.50100.00%
33
34
152000200594
2000289020500008
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน58114103,242,650.003,032,646.63210,003.3793.52%
35
36
162000200594
2000289020500009
ค่าจัดการเรียนการสอน581141012,970,718.0012,970,717.81.19100.00%
37
รวมทั้งสิ้น56,348,661.0056,937,519.13-588,858.13
38
39
คิดเปอร์เซนต์ในภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ101.05%
40
41
42
43
44
2,261,395.00
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu