แบบฟอร์มออนไลน์ "ประชาสัมพันธ์" (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลา
ชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้ง
เลือกรายการประชาสัมพันธ์
ระบุข้อความที่ต้องการประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่มประชาสัมพันธ์
วันสุดท้ายของประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงาน
สถานะ
2
19/12/2017, 15:48:41ฐิติชญา ฉลาดล้นประชาสัมพันธ์ทางทีวี
ตอ้นรับ ผศ.ดร. บุษบา ต้นทอง อจารย์ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ พัฒนางานวิจัยและส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ วันที่ 21-22 ธค 60
21/12/201721/12/201720-12-6020-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
3
29/12/2017, 15:48:20จักรพันธ์ กึนออยประชาสัมพันธ์ทางไลน์, ประชาสัมพันธ์ทาง facebook ของวิทยาลัย
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก (รอบรับตรง) ปีการศึกษา 2561
29/12/201726/1/20184-1-614-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
4
9/1/2018, 16:29:49กิตติธร ศรีศุภฤกษ์ประชาสัมพันธ์ทางทีวี
ยินดีต้อนรับวิทยากรและผู้ประชุมประเมินผลการอบรม และถอดบทเรียนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่น 1 ณ ห้องประชุมชัยพัฒนา ชั้น 6 เวลา 9.00 - 16.00 น.
16/1/201816/1/201810-1-6115-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5
16/1/2018, 15:54:06กาญจนา ตวงสุวรรณ
ประชาสัมพันธ์ทางทีวี, ประชาสัมพันธ์ทางเสียงภายใน, ประชาสัมพันธ์ทาง facebook ของวิทยาลัย
โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา วันที่ 25 มกราคม 2561
17/1/201825/1/201817-1-6119-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
6
26/1/2018, 17:18:31
นางสาวภัทรพร ภูมีคง/
ประชาสัมพันธ์ทางไลน์, ประชาสัมพันธ์ทาง facebook ของวิทยาลัยขอเชิญร่วม CKR MARKET29/1/20189/2/201829-1-6129-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7
12/2/2018, 9:01:16อ้อมใจ พลกายาประชาสัมพันธ์ทาง facebook ของวิทยาลัย
การแข่งขันแอโรบิค กองเชียร์และเชียร์หรีดเดอร์ วพบ จักรีรัช
13/2/201830/4/201813-2-6113-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
8
20/2/2018, 15:04:09วัลทณี นาคสรีสังข์ประชาสัมพันธ์ทางทีวีกำนดการ21/2/201821/2/201820-2-6120-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
9
21/2/2018, 9:41:50อ้อมใจ พลกายาประชาสัมพันธ์ทางทีวี, ประชาสัมพันธ์ทาง facebook ของวิทยาลัยยินดีต้อนรับ26/2/201828/2/201821-2-6127-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
10
6/3/2018, 14:04:48ณิชกมล น้อยจีนประชาสัมพันธ์ทางทีวี
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล และการผดุงครรภ์
14/3/201818/3/20186-3-617-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
11
9/4/2018, 20:25:22อ้อมใจ พลกายา
ประชาสัมพันธ์ทางทีวี, ประชาสัมพันธ์ทางเสียงภายใน, ประชาสัมพันธ์ทางไลน์, ประชาสัมพันธ์ทาง facebook ของวิทยาลัย
กำหนดการและภาพกิจกรรมงานสงกรานต์
19/4/201821/4/201818-4-6119-4-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
12
18/6/2018, 9:24:27
นางสาวศศิธร หอมเจริญ
ประชาสัมพันธ์ทางทีวีส่งให้ทางไลน์ค่ะ7/2/25617/6/256121-6-6121-6-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13
25/6/2018, 14:12:02ภัทรพร ภูมีคงประชาสัมพันธ์ทางทีวี, ประชาสัมพันธ์ทางไลน์, ประชาสัมพันธ์ทาง facebook ของวิทยาลัย
โครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลด้านการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยน้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสำหรับพัฒนาการเรียนการสอน/บริการวิชาการ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสมรรถนะ นักศึกษาในการออกแบบนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน โดยใช้ “นวัตกรรมพื้นบ้านสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 5 อ” โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 20
30/6/20181/7/201826-6-6126-6-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
14
11/7/2018, 13:24:06สุภัทรา สีเสน่ห์ประชาสัมพันธ์ทาง facebook ของวิทยาลัยงานประชุมวิชาการ11/7/201831/7/201811-7-6111-7-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
15
16/7/2018, 15:23:39
อาจารย์สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม
ประชาสัมพันธ์ทางทีวี / pptx
กำหนดการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะแก่บุคลากรของวิทยาลัยในการปรับแผนปฏิบัติการกลางปี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับกันยายน 2561)
วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียน (ห้องพระดาบส) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
17/7/201824/7/201817-7-6117-7-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
16
20/7/2018, 9:46:23จันทนา เกลี้ยงพร้อมประชาสัมพันธ์ทางทีวี20/7/201825/7/201820-7-6120-7-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
17
10/8/2018, 17:38:11นายจักรพันธ์ กึนออยประชาสัมพันธ์ทาง facebook ของวิทยาลัย
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ “รอบรับตรงอิสระ”
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
10/8/201817/8/201814-8-6114-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
18
16/8/2018, 15:30:52ศิรเมศร์ โภโคประชาสัมพันธ์ทางทีวี
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรม
17/8/201817/8/201817-8-6117-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
19
21/8/2018, 14:22:44
อ.มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์
ประชาสัมพันธ์ทางทีวี, ประชาสัมพันธ์ทาง facebook ของวิทยาลัยเอกสารแนบ21/8/201823/8/201821-8-6121-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
20
22/8/2018, 9:13:41ดร.ณรินี แย้มสกุลประชาสัมพันธ์ทางทีวี, ประชาสัมพันธ์ทาง facebook ของวิทยาลัย
ยินดีต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรม "โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ “พยาบาลเวชปฏิบัติกับการ Update ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพปฐมภูมิ คุณค่าที่ท้าทายด้วยการจัดการความรู้ตามมาตรฐานการพยาบาลภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสู่การพัฒนาความรอบรู้สุขภาวะของคนไทย"
27/8/201831/8/201822-8-6122-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
21
29/8/2018, 12:01:20สุภัทรา สีเสน่ห์ประชาสัมพันธ์ทาง facebook ของวิทยาลัย
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาพยาบาลศสตรบัณฑิตชั้นปีที่2,3 และ 4 จำนวน 16 คน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ รวม 9 สถาบัน ​

โดยร่วมกิจกรรม​สัมพันธ์นักศึกษา อภิปรายกลุ่มการเรียนการสอนแบบ Active Learning กับผลลัพธ์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และร่วมออกแบบการเรียนรู้ และออกแบบการเรียนรู้ให้โดนใจเด็ก Gen Z โดยมีอ.ดร.ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์ และอ.สุภัทรา สีเสน่ห์ ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาร่วมกิจกรรม
29/8/201829-8-6129-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
22
7/9/2018, 15:16:21นายศิรเมศร์ โภโคประชาสัมพันธ์ทางทีวี
เชินเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งแกนนำผู้สูงอายุ ตำบลลาดบัวขาว
13/9/256114/9/256110-9-6112-9-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
23
18/9/2018, 15:16:03ศิรเมศร์ โภโคประชาสัมพันธ์ทางทีวี
โครงการพัฒนา โครงการพัฒนาแกนนำผู้สูงอายุ
19/8/201821/8/201818-9-6118-9-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
24
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
25
กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติงาน
26
ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงาน
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu