รายงานค่าHI CI รายสัปดาห์ รพสต2562WK-HI CI OK Linke
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
Index
Form-01
2
ทะเบียนข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย แยกรายหน่วยบริการ/รายตำบล ปี 2562
3
อำเภอรหัสหน่วยงานชื่อหน่วยงานที่ตั้งตำบลเขตการปกครองท้องถิ่นชื่อหัวหน้าหน่วยเบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบงานเบอร์โทรศัพท์จำนวนหมู่บ้านรับผิดชอบจำนวนหลังคาเรือนจำนวนประชากร(ชาย)จำนวนประชากร(หญิง)รวมประชากรทั้งหมดจำนวนโรงเรียนจำนวนวัดจำนวน ศพด.จำนวนผู้ป่วยDHF/DFสะสมจำนวนป่วยตายหมายเหตุ
4
เมือง104782รพ.สต.มีชัยต.มีชัยเทศบาลเมืองหนองคายนางภัชดา ทัพโพธิ์0885516311นางณรีกุล บุญประกอบ061-941465510160730683176624426000
5
เมือง204783รพ.สต.โพธิ์ชัยต.โพธิ์ชัยเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (นอกเขตเทศบาลเมืองหนองคาย)นางวิษณุ คำจุมพล0615250888น.ส.รุจิภาภรณ์ หวังใจสุข092441887781952327434056679210150
6
เมือง304784รพ.สต.กวนวันต.กวนวันเทศบาลตำบลกวนวัน (นอกเขตเทศบาลเมืองหนองคาย)นางเดือนฉาย วงนวนตา0646591453นายวรภัทร ชัยชนะ09264224257112019171979389627100
7
เมือง404785รพ.สต.เวียงคุกต.เวียงคุกเทศบาลตำบลเวียงคุกนายบุญช่วย มูลสารน.ส.วิภา ลาดหนองขุ่น096-898056381448412100
8
เมือง504786รพ.สต.วัดธาตุต.วัดธาตุเทศบาลตำบลวัดธาตุนายศักดิ์ทวี ศรีปัญญา0817395337นายเอกชัย นารถชัย0872189525142385
9
เมือง604787รพ.สต.หาดคำต.หาดคำเทศบาลตำบลหาดคำ(นอกเขตเทศบาลเมืองหนองคาย)นายสุรชัย วิสุทธิ์ศรี131858
10
เมือง704788รพ.สต.หินโงมต.หินโงมอบต.หินโงมนางชนาทิพย์ ไสยลาม081-9749199นางสาวรุ่งลดา ผาผ่อง083-3576608573014481502295024100
11
เมือง804789รพ.สต.ท่าจานต.ท่าจานอบต.หินโงมนางเยาวเรศ ภูมิเวทย์นางวิไลรัตน์ ลิมโพธิ์ทอง081-38038703304
12
เมือง904790รพ.สต.บ้านเดื่อต.บ้านเดื่อเทศบาลตำบลบ้านเดื่อนายวชิรุณ จันทร์หล่น0962479917นายสมพงษ์ มนต์อิ่น08722768321618263,9233,8027725413200
13
เมือง1004791รพ.สต.นาฮีต.ค่ายบกหวานอบต.ค่ายบกหวาน(นอกเขตเทศบาลหนองสองห้อง)นายอุดมศศักดิ์ มหาชัย0850034465นางสาวนิธิดาว พรภูมินทร์088563364591924407840088086621310
14
เมือง1104792รพ.สต.ค่ายบกหวานต.ค่ายบกหวานเทศบาลตำบลหนองสองห้องนางสุพรเพชร โพนสิงห์0833446437นางสุนทรี ทรายขาว0972345574720281
15
เมือง1204793รพ.สต.โพนสว่างต.โพนสว่างอบต.โพนสว่างนายปถภณ พิริยะ0933255995นางสาวพิมลรัตน์ ทิทา0942958982101441337732876664512110
16
เมือง1304794รพ.สต.พระธาตุบังพวนต.พระธาตุบังพวนอบต.พระธาตุบังพวนนายบุูรภพ จันทร์ใบ0918674337นางสาวจินตหรา อรกุล085696451014276150001
17
เมือง1404795รพ.สต.หนองกอมเกาะต.หนองกอมเกาะอบต.หนองกอมเกาะนางอำนวย สุวรรณมาตย์นางสาวศันสนีย์ แสงสุข082-140339211168080002
18
เมือง1504796รพ.สต.ปะโคต.ปะโคเทศบาลตำบลปะโคนางอิสรีย์ จันทรมนตรี0817685876น.ส.ปิยะวรรณ เพ็งเพชร082874299471529307730796156311210
19
เมือง1604797รพ.สต.เมืองหมีต.เมืองหมีอบต.เมืองหมี(นอกเขตเทศบาลเมืองหนองคาย)นายดาว หล้าสวย7955
20
เมือง1704798รพ.สต.สีกายต.สีกายอบต.สีกายนายธนาวัฒน์ เสนะบุตร0849576795นายชาตรี โพธิ์ศรี0817082168888016781803348138100
21
เมือง1810706รพ.หนองคายต.ในเมืองเทศบาลเมืองหนองคายนพ.สุรกิจ ยศพล ผอ.รพ.หนองคาย225744
22
เมือง1912419เทศบาลเมืองหนองคายต.ในเมืองเทศบาลเมืองหนองคายนางอุทัยวรรณ มาลัยตรอง62530
23
เมือง2021739เทศบาลศูนย์สาธารณสุข2ต.โพธิ์ชัยเทศบาลเมืองหนองคาย/เทศบาลตำบลหาดคำ/เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยนางพัชริน แสงดี92782
24
เมือง2100429รวม คปสอ.เมืองหนองคายต.โพธิ์ชัยเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยนายทองเลื่อน องอาจ042-465074นายสุรสิทธิ์ คนขยัน087-9513977194374842584026041648813310413120
25
26
27
28
29
ที่อำเภอ/สสจ.จำนวนหน่วยบริการสาธารณสุขจำนวนหมู่บ้าน
30
1รวม สสอ.เมือง17157
31
2รวม รพ.หนองคาย122
32
3รวม เทศบาลเมืองหนองคาย215
33
รวมอำเภอเมืองทั้งหมด20194
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...