BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ชื่อ - สกุลสังกัด
ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา (ตย. กศน.ตำบลเวียงยอง)
URL เว็บไซต์ (ตย. gg.gg/tkp)
2
ปราณี อร่ามดิลกรัตน์
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูนgg.gg/bypranee/ งานนิเทศ
3
ธนพันธ์ เรืองผึ้ง
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
gg.gg/pakelpn/ งานภาคีเครือข่าย
4
ว่าที่ ร.ต.กฤษฎา ท้ายนาวา
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
งานวินัยและนิติกรgg.gg/lpnlaw/ งานนิติกร
5
จักรพันธ์. มหาไม้
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูนgg.gg/doilamphun/
6
สุทธิณีย์ อำไพศรีกศน.อำเภอเวียงหนองล่องกศน.ตำบลวังผางgg.gg/nfe-wangpang/ไม่มีข้อมูล
7
นางสาวอมรรัตน์ ตันเส้ากศน.อำเภอเวียงหนองล่องกศน.ตำบลหนองล่องgg.gg/ksnnonglong/7เรื่อง
8
นางสาวเพชรไพลิน สายพนัสกศน.อำเภอเวียงหนองล่องกศน.ตำบลหนองยวงgg.gg/ksn-nongyuang/ไม่มีข้อมูล
9
นายนราวิชญ์ คำมะเขกศน.อำเภอเวียงหนองล่อง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่อง
gg.gg/wiangnonglonglibrary/2เรื่อง
10
สุภาพ เสาร์ภิระกศน.อำเภอลี้กศน.ตำบลแม่ตืนgg.gg/tambonmaetuen/ลิ้งค์ผิดแก้ไขแล้ว /7เรื่อง
11
นายจอมแก่น พิศวงค์กศน.อำเภอลี้กศน.ตำบลดงดำgg.gg/tambondongdum-nfe/ลิ้งค์ผิดแก้ไขแล้ว/3เรื่อง
12
จันทร์ศิริ ปัญญาวงค์กศน.อำเภอลี้กศน.ตำบลนาทรายgg.gg/nasai-nfe/17เรื่อง
13
นายสุทธิพงษ์ มูลกันทากศน.อำเภอลี้กศน.ต.แม่ลานgg.gg/Maelan-nfe/6เรื่อง
14
นางสาวจิตฤทัย ประทุมมาเกษรกศน.อำเภอลี้กศน.ตำบลป่าไผ่gg.gg/paphai-nfe/8เรื่อง
15
ศิรินันท์ วงค์ปันกศน.อำเภอลี้ตำบลก้อgg.gg/ko-nfe/3เรื่อง
16
น.ส.ปัทมาภรณ์ จันต๊ะกศน.อำเภอลี้กศน.ตำบลลี้gg.gg/li-nfe/5เรื่อง
17
นายลำพอง ชาปานกศน.อำเภอลี้กศน.ตำบลศรีวิชัยgg.gg/sreewichai/4เรื่อง
18
นางสาวกานต์ชนก แก้วทิพย์กศน.อำเภอลี้ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้gg.gg/lipubliclibrary/7เรื่อง
19
เจนจิรา วงค์ลังการ์กศน.อำเภอแม่ทากศน.ตำบลทาปลาดุกgg.gg/thapladuk-nfe-lpn/3เรื่อง
20
นางสาววาสนา กันปันสืบกศน.อำเภอแม่ทาศูนย์กศน.อำเภอแม่ทาgg.gg/krueasamt/5เรื่อง
21
นรินทร์ ศิลปเสริฐกศน.อำเภอแม่ทากศน.ตำบลทาแม่ลอบgg.gg/thamaelobnfe/4เรื่อง
22
กรนิการ์ แสงกาศกศน.อำเภอแม่ทากศน.ตำบลทาทุ่งหลวงgg.gg/nfe-maethathungluang/2เรื่อง
23
ดวงพร กิติกาศกศน.อำเภอแม่ทากศน.ตำบลทาขุมเงินgg.gg/nfe-maethakhumngern/1เรื่อง
24
นายยุทธชัย แสงบุญเรืองกศน.อำเภอแม่ทากศน.ตำบลทาสบเส้าgg.gg/thasopsao-nfe/4เรื่อง
25
นายพิทักษ์ชน เฉยชูกศน.อำเภอแม่ทากศน.อำเภอแม่ทาgg.gg/mt-library/4เรื่อง
26
นเรศ หะกาศกศน.อำเภอแม่ทากศน.ตำบลทากาศgg.gg/tambonthakat/5เรื่อง
27
นางบุญทริกา ยาโนกศน.อำเภอแม่ทาศูนย์กศน.อำเภอแม่ทาgg.gg/maetha-lamphun/1เรื่อง
28
อรพรรณ สิทธิใหญ่กศน.อำเภอเมืองลำพูนกศน.ตำบลในเมืองgg.gg/naimeuang/11เรื่อง
29
นางสาวกันยา แอ่นกาศกศน.อำเภอเมืองลำพูนกศน.ตำบลศรีบัวบานgg.gg/sribuaban/7เรื่อง
30
นางสาวจุฑาทิพย์ วิจิตร์กศน.อำเภอเมืองลำพูนกศน.ตำบลประตูป่าgg.gg/pratupa/8เรื่อง
31
นางสาวอารยา คำเผือกศน.อำเภอเมืองลำพูน
ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดลำพูน
gg.gg/liblamphun-service
/ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดลำพูน
32
ณัฏฐ์ปาณี ราชากศน.อำเภอเมืองลำพูนกศน.ตำบลบ้านแป้นgg.gg/banpaenksnลิ้งค์เข้าไม่ได้
แก้ไขแล้ว/ยังไม่ได้ดึงข้อมูล
2 เรื่องที่เหลือไม่สมบูรณ์
33
ธวัลพร ศรีมันตะกศน.อำเภอเมืองลำพูนกศน.ตำบลเหมืองง่าgg.gg/mueangngaลิ้งค์เข้าไม่ได้
แก้ไขแล้ว/ยังไม่ได้ดึงข้อมูล
7 เรื่องครบ
34
สมชาติ โต๊ะเงินกศน.อำเภอเมืองลำพูนกศน.ตำบลหนองหนามgg.gg/nongnam-lamphunลิ้งค์เข้าไม่ได้
แก้ไขแล้ว/ยังไม่ได้ดึงข้อมูล
4 เรื่องไม่สมบูรณ์
35
กฤษณพงษ์ มูลหงษ์กศน.อำเภอเมืองลำพูนตำบล.หนองช้างคืนgg.gg/nongchangkhun/กศน.ตำบล.หนองช้างคืน
36
นางสาวอารีรัตน์ ไชยวงศ์กศน.อำเภอเมืองลำพูน
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดลำพูน
gg.gg/lib-lamphun
/ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดลำพูน
37
ศุขวัญ. อิยะสามกศน.อำเภอเมืองลำพูนมะเขือแจ้gg.gg/makhueajaeลิ้งค์เข้าไม่ได้
แก้ไขแล้ว/ยังไม่ได้ดึงข้อมูล
4 เรื่องที่เหลือไม่สมบูรณ์
38
นายณัฐพงษ์ น้องศิลากศน.อำเภอเมืองลำพูนกศน.ตำบลบ้านกลางgg.gg/tambonbanklang/กศน.ตำบลบ้านกลาง
39
นายเมฆ อินตื้อกศน.อำเภอเมืองลำพูนกศน.ตำบลริมปิงgg.gg/rimping/กศน.ตำบลริมปิง
40
นางพรวิภา หาญจริงกศน.อำเภอเมืองลำพูนกศน.ตำบลป่าสักgg.gg/pasak/กศน.ตำบลป่าสัก
41
นายภูวดล ไชยวงค์กศน.อำเภอเมืองลำพูนกศน.ตำบลอุโมงค์gg.gg/umongnfeลิ้งค์เข้าไม่ได้
แก้ไขแล้ว/ยังไม่ได้ดึงข้อมูล
4 เรื่องที่เหลือไม่สมบูรณ์
42
ณัฐกันต์ เป็งธรรมกศน.อำเภอเมืองลำพูนกศน.ตำบลเวียงยองgg.gg/nfewiangyong/กศน.ตำบลเวียงยอง
43
น.ส.อัมพร วงค์คำมูลกศน.อำเภอเมืองลำพูนกศน.ต้นธงgg.gg/Ton-lamphun/กศน.ตำบลต้นธง
44
นางสาวชนัตถธร สาธรรมกศน.อำเภอเมืองลำพูน
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดลำพูน
gg.gg/lamphun-library
/ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดลำพูน
45
นางสาวศศิธร เลือดชัยพฤกษ์กศน.อำเภอเมืองลำพูนกศน.ตำบลเหมืองจี้gg.gg/mueang-ch/กศน.ตำบลเหมืองจี้
46
อัครชัย วุฒิเสนกศน.อำเภอเมืองลำพูนกศน.อำเภอเมืองลำพูนgg.gg/nfe-lpn-mueang/กศน.อำเภอเมืองลำพูน
47
อรพินธ์. ไชยยองกศน.อำเภอป่าซางกศน.ตำบลท่าตุ้มgg.gg/nfe-tatum/กศน.ตำบลท่าตุ้ม
48
พีระพันธ์ สานตากศน.อำเภอป่าซางกศน.ตำบลแม่แรงgg.gg/ksn-maerang/กศน.ตำบลแม่แรง
49
นางผ่องพรรณ วงค์เศษกศน.อำเภอป่าซางกศน.ตำบลนครเจดีย์gg.gg/nfenakonjedee/กศน.ตำบลนครเจดีย์
50
นางสาวรุ่งทิวา กันทาทรัพย์กศน.อำเภอป่าซางกศน.ตำบลน้ำดิบgg.gg/nfe-namdib/กศน.ตำบลน้ำดิบ
51
นางสาวปองกมล พงค์กลางกศน.อำเภอป่าซางกศน.ตำบลม่วงน้อยhttp://gg.gg/ksn-mongnoi/กศน.ตำบลม่วงน้อย
52
อนุตรา บัวหลวงกศน.อำเภอป่าซางกศน.ตำบลมะกอกgg.gg/nfe-makok-lamphun/กศน.ตำบลมะกอก
53
เหมือนฝัน. ศิริจันทร์บุตรกศน.อำเภอป่าซางตำบลป่าซางgg.gg/tamboonpasang/ กศน.ตำบลป่าซาง
แก้ไขแล้ว/ยังไม่ได้ดึงข้อมูล
3 เรื่องที่เหลือไม่สมบูรณ์
54
นายศุภกานต์. แก้วทิพย์กศน.อำเภอป่าซางกศน.ตำบลปากบ่องgg.gg/nfe-pakbongลิ้งค์เข้าไม่ได้
แก้ไขแล้ว/ยังไม่ได้ดึงข้อมูล
2 เรื่องที่เหลือไม่สมบูรณ์
55
นางสาวเสาวนีย์ แก้วติ๊บกศน.อำเภอป่าซางห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าซางgg.gg/libpasang-nfe
/ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าซาง
6 เรื่อง
56
นางสาวพนิดา ท้ายนาวากศน.อำเภอป่าซางกศน.ตำบลบ้านเรือนgg.gg/br-mon-lamphun/กศน.ตำบลบ้านเรือน
57
นิกร วงศ์ธรรมกศน.อำเภอบ้านโฮ่งกศน.ตำบลหนองปลาสะวายgg.gg/nongplasawai-nfe/กศน.ตำบลหนองปลาสะวาย
58
นายวุฒิชัย ภิมาลย์กศน.อำเภอบ้านโฮ่งกศน.ตำบลบ้านโฮ่งgg.gg/tumbonbanhong/กศน.ตำบลบ้านโฮ่ง
59
นางกัลย์สุดา สัตยเทพกศน.อำเภอบ้านโฮ่งกศน.ตำบลป่าพลูgg.gg/paphu-nfe/กศน.ตำบลป่าพลู
60
นางสาวเบญจมาศ ไชยกันทากศน.อำเภอบ้านโฮ่งห้องสมุดประชานอำเภอบ้านโฮ่งgg.gg/banhonglibrary
/ห้องสมุดประชานอำเภอบ้านโฮ่ง
61
นรินทร์ กันทาส้มกศน.อำเภอบ้านโฮ่งเหล่ายาวgg.gg/laoyaonfe/กศน.ตำบลเหล่ายาว
62
ภิญญาพัชญ์. ยานะคำกศน.อำเภอบ้านโฮ่งกศน.ตำบลศรีเตี้ยgg.gg/sritia-nfeลิ้งค์เข้าไม่ได้
แก้ไขแล้ว/ยังไม่ได้ดึงข้อมูล
63
วิไลวรรณ อุ๋ยสกุลกศน.อำเภอบ้านธิกศน.ตำบลห้วยยาบgg.gg/bt-huaiyab/กศน.ตำบลห้วยยาบ
64
นางสาวกนกขวัญ อภิวงค์งามกศน.อำเภอบ้านธิกศน.ตำบลบ้านธิgg.gg/media-banthi/กศน.ตำำบลบ้านธิ
65
นางสาวหยาดพิรุณ กองบุญกศน.อำเภอบ้านธิห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านธิhttp://gg.gg/banthi-library/ห้องสมุดอำเภอบ้านธิ
มีแต่รูปภาพ ไม่มีข้อมูลที่ดึงข้อมูลได้
66
นางแววดาว แสงบุญเรืองกศน.อำเภอทุ่งหัวช้างกศน.ตำบลบ้านปวงgg.gg/bun-pung/กศน.ตำบลบ้านปวง3 บทความ เรียบร้อย
67
ฐิติมา​ พนัสโยธานนท์กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหัวช้าง
gg.gg/libthunghuachang-nfeไม่เปิดสิทธิ์การเข้าถึง
แก้ไขแล้ว/ยังไม่ได้ดึงข้อมูล
68
นางสุวรินทร์ ปันวารีกศน.อำเภอทุ่งหัวช้างกศน.ตำบลตะเคียนปมgg.gg/takhianpom-lamphunไม่เปิดสิทธิ์การเข้าถึง
แก้ไขแล้ว/ยังไม่ได้ดึงข้อมูล
69
นางเพชรดา คำดีกศน.อำเภอทุ่งหัวช้างกศน.ตำบลทุ่งหัวช้างgg.gg/thunghunchaungลิ้งค์เข้าไม่ได้
แก้ไขแล้ว/ยังไม่ได้ดึงข้อมูล
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100