ม.4_2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางสาวจรัญญา บัวใหญ่ นางนุชจรีย์ ใจเกื้อ
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
นายณัฐนนท์ แก้วใส
ม.4/2
0.00FALSE
9
2
นายเลิศชาย สบายใจ
ม.4/2
0.00FALSE
10
3
นายชญานนท์ ไชยบำรุง
ม.4/2
0.00FALSE
11
4
นายสุภโชค จันทร์สกุล
ม.4/2
0.00FALSE
12
5
นายรวีโรจน์ วันดี
ม.4/2
0.00FALSE
13
6
นายธนโรจน์ ปานสังข์
ม.4/2
0.00FALSE
14
7
นายอภิสิทธิ์ โคตุดร
ม.4/2
0.00FALSE
15
8
นางสาวนันท์ธิดา ไชยรักษ์
ม.4/2
0.00FALSE
16
9
นางสาวศิรินภา ชาตะเคน
ม.4/2
0.00FALSE
17
10
นางสาวกรรณิการ์ สายแวว
ม.4/2
0.00FALSE
18
11
นางสาวนิภาพร มานาง
ม.4/2
0.00FALSE
19
12
นางสาวสุดารัตน์ ด้ามพรม
ม.4/2
0.00FALSE
20
13
นางสาวเสาวภา อ่อนคำหล้า
ม.4/2
0.00FALSE
21
14
นางสาวเสาวลักษณ์ สายแวว
ม.4/2
0.00FALSE
22
15
นางสาวกนกอร กาญจนลักษณ์
ม.4/2
0.00FALSE
23
16
นางสาวกาญจนาพร เงาเพ็ชร
ม.4/2
0.00FALSE
24
17
นางสาวจินดารัตน์ หมู่แก้ว
ม.4/2
0.00FALSE
25
18
นางสาวปาริชาติ แพงศรี
ม.4/2
0.00FALSE
26
19
นางสาววริศรา ธรรมคำ
ม.4/2
0.00FALSE
27
20
นางสาวศศิพิมพ์ พุฒพิมพ์
ม.4/2
0.00FALSE
28
21
นางสาวอักษรา บุญเฉลียว
ม.4/2
0.00FALSE
29
22
นางสาวชิตยาภรณ์ ก้อนสิน
ม.4/2
0.00FALSE
30
23
นางสาวสุกัญญา ข่ายทอง
ม.4/2
0.00FALSE
31
24
นางสาวฝนทิพย์ สกุลสุข
ม.4/2
0.00FALSE
32
25
นางสาวณัฐนิชา นนทมาลย์
ม.4/2
0.00FALSE
33
26
นางสาวโยษิตา อินทะมาตย์
ม.4/2
0.00FALSE
34
27
นางสาวฐานิตา สาเกตุ
ม.4/2
0.00FALSE
35
28
นางสาวดวงหทัย ธรรมขันคำ
ม.4/2
0.00FALSE
36
29
นางสาวธิดารัตน์ ศรีสุระ
ม.4/2
0.00FALSE
37
30
นางสาวปวีณา ทองชุม
ม.4/2
0.00FALSE
38
31
นางสาวพรลภัส อุทัยแสน
ม.4/2
0.00FALSE
39
32
นางสาวสุจิตรา ไข่สีดา
ม.4/2
0.00FALSE
40
33
นางสาวหทัยภัทร ธรรมขันคำ
ม.4/2
0.00FALSE
41
34
นางสาวสิริมา สุนเสียง
ม.4/2
0.00FALSE
42
35
นางสาวอดิศา บุญยัง
ม.4/2
0.00FALSE
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu