4_3 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.4/3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
นายธีรภัทร ศรีสุข
1 7 1 46 31 5 2561 55 167
15
2
นายปรนัย มนัสสิงห์
1 29 1 45 31 5 2561 50 170
16
3
นายปวเรศ จุ้ยเสงี่ยม
1 7 11 45 31 5 2561 68 176
17
4 นายพรรัฐ ปรีชา1 1 9 45 31 5 2561 57 165
18
5
นายอภิโชติ อินทฤทธิ์
1 5 10 45 31 5 2561 79 179
19
6
นายธนนล ตันติวัฒน์
1 8 7 45 31 5 2561 80 175
20
7
นายนิธิวิชญ์ พันธุ์วงศ์ราช
1 31 12 45 31 5 2561 55 175
21
8
นายศรุฑพงศ์ สิทธิโฉม
1 13 2 46 31 5 2561 55 173
22
9
นายกิตติศักดิ์ ปานดำ
1 17 7 45 31 5 2561 60 188
23
10
นายศักรินทร์ เตมิยนันท์
1 31 5 45 31 5 2561 64 172
24
11 นายรชต บานเย็น1 26 3 46 31 5 2561 47 167
25
12
นายณภัทร จันทร์หอม
1 9 3 46 31 5 2561 53 173
26
13
นายธีรโชติ เเถมสุข
1 16 10 45 31 5 2561 42 172
27
14
นายนนท์ปวิธ ประกาศิตธนิฐากร
1 11 3 46 31 5 2561 49 167
28
15
นายวิษณุ สุขรักษ์
1 12 2 46 31 5 2561 62 172
29
16
นางสาวชิดชนก ทองขวัญ
2 22 5 45 31 5 2561 50 157
30
17
นางสาวณัฐวรรณ ปานโต
2 27 12 45 31 5 2561 48 160
31
18
นางสาวธนกร พินแสง
2 7 10 45 31 5 2561 49 162
32
19
นางสาวปนิสา ขุมทอง
2 26 9 45 31 5 2561 50 168
33
20
นางสาวเพ็ญกวิน ธูปชาวนา
2 3 3 45 31 5 2561 78 160
34
21
นางสาวภัคจิรา สอนเถื่อน
2 2 1 46 31 5 2561 53 162
35
22
นางสาวอรอนงค์ สกุลซ้ง
2 9 9 45 31 5 2561 53 162
36
23
นางสาวทอฝัน ดีอ่วม
2 25 12 45 31 5 2561 53 153
37
24
นางสาวธนพร แพ่งสุภา
2 21 10 45 31 5 2561 48 156
38
25
นางสาวนริศพันธ์ มาลากุล ณ อยุธยา
2 22 6 45 31 5 2561 46 163
39
26
นางสาวอวิกา แซ่เตียว
2 17 6 45 31 5 2561 46 152
40
27
นางสาวธัญสมร ประสาทสิทธิ์
2 24 6 45 31 5 2561 46 159
41
28
นางสาวรวีสวัสดิ์ สิงห์ทอง
2 5 1 46 31 5 2561 56 160
42
29
นางสาวรัชนก แรงเเทะ
2 11 11 45 31 5 2561 56 160
43
30
นางสาวศิริวรรณ เสริมสุขต่อ
2 30 10 45 31 5 2561 54 166
44
31
นางสาววริษฐา เหมือนมาตย์
2 17 1 46 31 5 2561 56 155
45
32
นางสาวชัญญนุช รุ่งสว่าง
2 3 1 46 31 5 2561 40 160
46
33
นางสาวกัญญาณัฐ ศรีมีบุญ
2 9 5 46 31 5 2561 65 155
47
34
นางสาวปัญญาพร อยู่กัน
2 11 1 46 31 5 2561 45 157
48
35
นางสาวพรรณพษา ยิ้มปราง
2 2 11 45 31 5 2561 79 165
49
36
นางสาวพิธามญช์ คำเจียม
2 21 2 45 31 5 2561 44 155
50
37
นางสาวสุพิชญา ม่วงยิ้ม
2 3 10 45 31 5 2561 69 165
51
38
นางสาวกัญญาพัชร จอมสมสระ
2 28 11 45 31 5 2561 51 165
52
39
นางสาวขวัญฤดี ภูมิ
2 11 6 45 31 5 2561 50 164
53
40
54
41
55
42
56
43
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu