ตัวชี้วัด_p53v4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เลขที่ชื่อ
คะแนนตัวชีวัด
คะแนนรวมแบบฝึกท้ายบท
2
33030
3
1
เด็กชายรัสปกรณ์ แก้วสระแสนวรโชติ
32525
4
2เด็กชายศุภกร รอดบวบ11414
5
3เด็กชายวิวัฒน์ชัย พิมพ์นาค22222
6
4เด็กชายพรรษนันท์ ทองแฟง22121
7
5เด็กชายณัฐดนัย ขำน้ำคู้21818
8
6เด็กชายนุชา สุโยธีธนรัตน์22121
9
7เด็กชายเฉลิมพล ก้อนจ้อย22020
10
8เด็กชายธนดล เพาะผล22121
11
9เด็กชายพนมกร ดอนจิ๋วไพร21717
12
10เด็กชายกรกฤต กันหา22323
13
11เด็กชายรณชัย ยิ้มใย11313
14
12เด็กชายเจตนิพัทธ์ คำภีร์21818
15
13เด็กชายสรชัช รักสถาน11414
16
14เด็กชายธรณ์เทพ ธัญญารักษ์32727
17
15เด็กชายปังภกร คันศร21818
18
16เด็กชายอิทธิพล อ่วมแจ้ง21818
19
17เด็กชายปิยพัทธ์ รักนาคแสง21616
20
18เด็กชายพันธกานต์ พลบำรุง32626
21
19
เด็กชายวัฒนาพงศ์ บุษย์เคนธนา
21515
22
20เด็กชายชัยพฤกษ์ เขียวแก้ว21919
23
21เด็กชายณัฐวุฒิ สุขใจดี21919
24
22เด็กชายชยพล รุ่งเรือง22222
25
23เด็กชายธนกร พลโต21919
26
24เด็กชายกมลภพ อินทร์มั่น21616
27
25เด็กหญิงชนานันท์ พรหมธานี21717
28
26เด็กหญิงอนันต์ธิญา ทองคำชัน11313
29
27เด็กหญิงธารารัตน์ พุ่มพยอม22424
30
28เด็กหญิงกชพร แม่นลาย21616
31
29เด็กหญิงบุษยา ช้างงาม21919
32
30
เด็กหญิงณัฐริชา ดวงประทีปเรือง
22222
33
31เด็กหญิงจิรัชญา คงคาลัย21919
34
32เด็กหญิงนิภาภัทร กุนเกียว21919
35
33เด็กหญิงแพรวา บุญเม่น22121
36
34เด็กหญิงกชพร อนุมาศเมธา32525
37
35เด็กหญิงสุภาวิตา ภาคบุตรี22121
38
36เด็กหญิงชญาภา ศาลิคุปต22020
39
37เด็กหญิงนารีรัตน์ อรรคราช22222
40
38เด็กหญิงภานิชญา หารคุโน11313
41
39เด็กหญิงอรุณวรรณ ศรีสุวรรณ32626
42
40
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญศิริตระกูล
32626
43
41เด็กหญิงประพิณพร สิงห์ทอง21717
44
42
เด็กหญิงพัทธนันท์ บุญมาโชติพานิชย์
22121
45
43เด็กหญิงธนิดา โฉสูงเนิน21717
46
44เด็กหญิงรัฐญาณีย์ ปฏิสนธิ21717
47
45เด็กหญิงศิรประภา พัวศรี22323
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...