แบบฟอร์มสำรองที่นั้งเพิ่มเติมรอบสอง (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา
1. ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งงานสถาบัน/ องค์กร
เบอร์โทร (ที่สามารถติดต่อได้)
อีเมล์ (ที่สามารถติดต่อได้)
2. ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งสถาบัน/ องค์กร
เบอร์โทร (ที่สามารถติดต่อได้)
อีเมล์ (ที่สามารถติดต่อได้)สถานะ
2
16/5/2019, 8:06:26
เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์
นักเอกสารสนเทศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้0910691863benjarat@gmaejo.mju.ac.thสุวิชา ศรีวิชัยบรรณารักษ์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
0952387888suwicha@gmaejo.mju.ac.thให้แทรกรอบแรก
3
16/5/2019, 15:56:41อาวุธ โสเพ็งบรรณารักษ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์0985841018Awoot.so@ksu.ac.th-----อนุมัติ
4
17/5/2019, 4:20:29รัศมี ประทา
รักษาการผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ0655624297ratsamee.pra@svit.ac.th
5
17/5/2019, 8:58:08
นางสาวชไมพร ชัยวินิตย์
หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
00815442041Charm_05_4@hotmail.com
นางสาวธันยนันท์ เดชภัทรไพบูลย์
บรรณารักษ์
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
0817496511jeaby175@hotmail.com
6
21/5/2019, 4:05:49ชนินทร อ้วนล่ำบรรณารักษ์
นิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0629566281cha.u.maketing@gmail.com-----
7
21/5/2019, 6:43:28วัชรินทร์ อินถาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย02-5245856watcharin@ait.ac.thกาญจนา ปันทะราษฏร์Senior Librarian
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
02-5245856srimongkol@ait.ac.th
8
22/5/2019, 1:15:24Li Edwards รองผู้อำนวยการ บริการข้อมูลการวิจัยของ Wharton2677612700lied@wharton.upenn.edu
9
22/5/2019, 3:31:55ชนากานต์​ พิทย​ภู​ว​ไ​นยล่ามภาษามือมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ0624325264-นภารัตน์​ รุ่ง​นุ่มล่ามภาษามือมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ0875284043-
10
23/5/2019, 2:50:05ศิริงาม แผลงชีพอาจารย์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
0875142328siringam_ru@hotmail.comพรชิตา อุปถัมภ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
0816593035timupatum@yahoo.com
11
23/5/2019, 3:25:42
ทัศนีย์ คล้ายดี แจ็คแมน
นักวิชาการอาวุโสระดับสูง (บรรณารักษ์)
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน021419243
tassanee@ombudsman.go.th
กรกมล ห้องสวัสดิ์
นักวิชาการอาวุโส (บรรณารักษ์)
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
0897926714kornkamol@ombudsman.go.th
12
30/5/2019, 7:40:57
นางสาวกานต์เทวี ด้วงพูล
บรรณารักษ์มหาวิทยาลัยคริสเตียน0895479948library@christian.ac.thนางอุษา ขาวมานิตย์บรรณารักษ์มหาวิทยาลัยคริสเตียน0863878860library@christian.ac.th
13
30/5/2019, 9:44:21นางสาววาสนา คำสงค์บรรณารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม0894114720w.aom@hotmail.com
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100