Vyuctovanie2016-V1_SAF (1).xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Usmernenie k priebežnému čerpaniu a vyúčtovaniu dotácií poskytnutých v roku 2016Grafické vysvetlenie spolufinancovania (napr. 35%):
2
3
(1) Vyúčtovanie dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu v roku 2016 v oblasti športu sa predkladá v termíne a za podmienok uvedených v zmluve/dodatku k zmluve o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“).
Povinne vyúčtovaná suma
4
Dotácia
Spolufinancovanie
5
(2) Hárky "Doklady" + "Spolu" je potrebné vytlačiť, podpísať osobou oprávnenou konať v mene prijímateľa dotácie podľa stanov a doručiť na adresu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 najneskôr v termíne uvedenom v zmluve. Na obálku vľavo hore je potrebné napísať „Vyúčtovanie dotácie za rok 2016“. Vyúčtovanie nie je potrebné zaslať doporučenou poštou a je možné ho doručiť aj osobne v podateľni ministerstva na adrese písomného predloženia vyúčtovania (pondelok - piatok od 8:00 hod. do 14:00 hod.),
65%35%
6
100%
7
(3) Súbor "Vyuctovanie2016-V1.xls" je potrebné zaslať elektronickou poštou ako prílohu vo formáte .xls (MS Excel 2003) na adresu ziadosti.sport@minedu.sk, pričom do predmetu elektronickej pošty je potrebné napísať „Vyúčtovanie dotácie za rok 2016“.
8
9
ZMENY:

1. Formulár automaticky vykazuje schválenú dotáciu z aktuálne platnej zmluvy/dodatku k zmluve a spracováva aktuálne vložené čerpanie poskytnutej dotácie jej prijímateľom.

2. Formulár obsahuje nový hárok s názvom "Príjmy". Tento hárok netreba tlačiť ani poslať.

3. Prijímateľ dotácie aktualizuje k vloženému dátumu (bunka D1 hárku "Príjmy") sumu prijatých finančných prostriedkov, ktoré mu boli poukázané od 01.01.2016.

4. Prijímateľ dotácie uvádza každý príjem (poukázané prostriedky z dotácie) a každý výdaj (použitie finančných prostriedkov z dotácie) na samostatnom riadku ako samostatnú položku.

INFORMÁCIA:
Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je v súlade s § 65 ods. (6) zákona o športe povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky štátneho rozpočtu prijaté alebo použité.
Zverejnením formuláru vyúčtovania na svojej webovej stránke a jeho pravidelnou aktualizáciou, vrátane oznámenia tejto webovej adresy ministerstvu, si túto povinnosť splníte.
10
11
POKYNY NA VYPLNENIE FORMULÁRA
12
13
(1) Formulár "Vyuctovanie2016-V1.xls" si uložte vo vašom počítači. Vo všetkých hárkoch vypĺňate len žlté polia. Do hárku "Spolu" nezasahujte. V prípade nezrovnalostí alebo problémov pri vypĺňaní sa obráťte na pracovníkov sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR.
14
15
(2) Prečítajte si informácie v hárku "Pokyny".
16
17
(3) V hárku „Doklady“ vyberte zo zoznamu svoju organizáciu („Prijímateľ dotácie“).
18
19
(4) Vyplňte žlté pole osoby, ktorá spracovala vyúčtovanie ("meno, priezvisko, e-mail, mobil a podpis osoby, ktorá spracovala vyúčtovanie) (bunka A121) a osoby oprávnenej vykonávať právne úkony v mene prijímateľa dotácie podľa stanov („meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej vykonávať právne úkony v mene prijímateľa dotácie“) (bunka E121).
20
21
(5) Do polí riadkov 127 až 3000 vložte postupne vyúčtovacie údaje (polia zmenia farbu na žltú). Údaje v stĺpcoch B až H je možné vyplniť aj vložením údajov z iného hárku .xls, alebo z iného zdroja (CTRL+C, CTRL+V). Údaje v stĺpci A nie je možné vyplniť kopírovaním z iného zdroja, ale je potrebné vybrať ich z ponúkaného zoznamu. Pri nedodržaní tohto upozornenia sa poruší funkčnosť formulára a takéto vyúčtovanie nebude akceptované.
22
23
(6) Pri vkladaní údajov ako pomôcky použite komentáre, ktoré sa zobrazia, keď podržíte kurzor myši nad bunkami označenými malými červenými trojuholníčkami v záhlaví stĺpcov.
24
25
(7) Pri vkladaní údajov uvádzajte plné výrazy, nie skratky (napr. namiesto DPC treba uviesť „dohoda o pracovnej činnosti“). V nevyhnutnom prípade používajte skratky podľa zoznamu v hárku "Skratky", ktorý si môžete rozšíriť o vlastné skratky (je potrebné ich doplniť do príslušnej tabuľky). V stĺpci "Dodávateľ plnenia" nie je prípustné používať skratky, okrem skratiek, ktoré sú v oficiálnom názve subjektu.
Vyhnite sa prehnanému používaniu skratiek, ktoré nie sú bežne zaužívané, vyúčtovanie sa tak stáva neprehľadným.
26
27
(8) Pri vkladaní popisu uhradeného plnenia vyberte z rozbaľovacieho zoznamu správnu možnosť. V prípade ak sa daná možnosť vo výbere nenachádza, zadajte voľný text.
28
29
(9) Vo vyúčtovaní dotácie môžu byť uvedené len doklady uhradené s dátumom od 1.1.2016 do 31.12.2016, resp. s dátumom, ktorý bol uvedený v zmluve o poskytnutí dotácie ako termín pre použitie dotácie. Pri investíciách (kapitálové transfery) je nevyhnutné priložiť k vyúčtovaniu aj kópie faktúr a kópie dokladov o ich úhrade.
30
31
(10) Vyúčtovávané sumy vkladajte s presnosťou na dve desatinné miesta.
32
33
(11) V prípade inej meny sumu na účtovnom doklade (napr. na faktúre) prepočítajte na eurá podľa kurzu na účtovnom doklade, resp. aktuálnym kurzom NBS ku dňu realizácie platby. V prípade doloženia faktúr (dokladov) za kapitálové výdavky je potrebné doložiť faktúru (doklad), na ktorej je údaj s aktuálnym kurzom k dátumu prepočítania a prepočítanou sumou.
34
35
(12) Je dôležité vyplniť všetky bunky v každom riadku. Prázdne bunky nie sú prípustné. Výnimku tvorí úvodný riadok k danej aktivite s presnou kvantifikáciou akcie/podujatia/súťaže/konferencie/školenia (napr. bunky G125 a H125 hárku "Príklady").
36
37
(13) Pri vyúčtovaní dokladu/faktúry, v ktorej sa nachádzajú položky s jednotkovou cenou nad 500,- Eur vrátane, je nutné v "Popise uhradeného plnenia" uviesť túto položku samostatne s príslušnou sumou. Napr. nákup materiálu - kancelárske potreby, 2 ks počítač á 1 500,- Eur, tlačiareň 504,- Eur, drogistický tovar, 5 ks gumákov.
38
39
(14) Pri vyúčtovávaní pracovnej cesty: vyúčtovanie pracovnej cesty (majstrovstvá sveta, sústredenie, školenie, podujatie, súťaž, konferencia, iná akcia) pozostáva z položiek, ktoré vyplývajú zo zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Prípadný materiál/služba zakúpenýú/á na pracovnej ceste sa zúčtuje ako samostatná položka (nie je súčasťou vyúčtovania pracovnej cesty).
40
(15) Nakoľko elektronickú formu vyúčtovania zverejní prijímateľ aj ministerstvo na svojom webovom sídle, pri osobných nákladoch neuvádzajte mená osôb, ale „osoba 1“, „osoba 2“, „osoba 3“, atď. Pokiaľ jednej osobe boli prostriedky poskytnuté viackrát, tejto osobe je potrebné uvádzať vždy to isté označenie.
41
42
(16) V hárku „Doklady“ nemeňte typ ani veľkosť písma.
43
44
(17) Doklady vkladať podľa účelu a v rámci účelu podľa popisu uhradeného plnenia.
45
46
(18) Vyúčtovacie údaje sú spracovávané a analyzované automaticky v priebehu ich vkladania a je možné prezerať ich v hárku „Spolu“ (formulár automaticky vyhodnocuje čerpanie dotácie a povinné spolufinancovanie). Do hárku „Spolu“ nerobte žiadne zásahy (dôsledok nedodržania: znefunkčnenie automatického vyhodnocovania), takéto vyúčtovanie nebude akceptované.
47
48
(19) Pred tlačou
49
a) nastavte počet strán, ktoré budete tlačiť (dôsledok nedodržania: budete zbytočne tlačiť viac ako 80 strán, nakoľko automaticky je nastavená tlač všetkých 3 000 pripravených formátovaných riadkov, čo je cca 250 strán),
50
b) skontrolujte identifikačné údaje o vašej organizácii (v prípade potreby zmeny identifikačných údajov organizácie kontaktujte zamestnancov sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR).
51
52
(20) Po vytlačení
a) na vytlačený formulár (hárok "Doklady") rukou dopíšte dátum a čas odoslania (nesnažte sa dopisovať tieto údaje priamo do elektronického formulára - ide o čas skutočného odoslania, nie o čas zamýšľaného odoslania),
b) bez ďalších zásahov odošlite elektronický formulár na adresu ziadosti.sport@minedu.sk,
c) odošlite vytlačený formulár predpísanou formou na predpísanú adresu.
53
54
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
55
56
(1) Z dotácie ani v rámci spolufinancovania nie je možné poskytovať „príspevky“, „dotácie“ ani akékoľvek iné platby bez zmluvy o preplatení nákladov (alebo o „refundácii“), pričom kópie týchto primárnych dokladov musia byť uložené u prijímateľa dotácie a na požiadanie predložené príslušným orgánom vykonávajúcim kontrolu.
57
58
(2) „Záloha“ právnickej osobe je vo svojej podstate „dotácia“, čiže nesmie byť poskytnutá žiadnej právnickej osobe. Je to rozdiel oproti fyzickej osobe, ktorá bola vyslaná na pracovnú cestu, a ktorá vopred dostala prostriedky na krytie svojich nákladov podľa zákona, a ktoré zúčtováva po skončení pracovnej cesty. Dotácia sa nesmie použiť na žiadnu platbu bez dokladu (príjmový doklad predstaviteľa klubu nestačí, nakoľko to je iba doklad, na ktorom nie sú ceny za konečný tovar/službu). Dokladom môže byť iba pokladničný blok/faktúra konečného poskytovateľa služby, alebo dodávateľa tovaru.
59
60
(3) V prípade viacerých dokladov k jednej aktivite/materiálu/projektu/podujatiu má byť v prvom riadku úplne vyplnená kvantifikácia podľa vzoru (pozri bunku E125 v hárku Príklady) bez uvedenia platby (kvôli prehľadnosti). Ostatné doklady, ktoré súvisia s danou aktivitou/materiálom/projektom/podujatím, majú byť zoradené pod uvedeným riadkom (v ktorých už nemusí byť podrobná kvantifikácia tej konkrétnej akcie/podujatia, ale musia byť uvedené presné účely a sumy). Všetky doklady musia byť kvantifikované, resp. musí byť zrejmé, s ktorou kvantifikovanou položkou súvisia.
61
62
(4) Na žiadnom doklade nemôže byť uvedený účel, na ktorý sa peniaze môžu použiť, ale na čo konkrétne boli použité (čo konkrétne bolo zakúpené/zaplatené).
63
64
(5) Vo vyúčtovaní neuvádzať doklady, na ktorých sú uvedené služby bez presnej identifikácie, napr. len "na činnosť", "záloha", "dobropis", "príspevok", "dotácia", "preddavok", ale uvádzať, o aký tovar/službu ide.
65
66
(6) Vyúčtovanie je potrebné urobiť presne podľa zmluvy. Nie je prípustné uviesť viac dokladov ako je potrebné. Suma na vrátenie, ktorá sa v hárku "Spolu" zobrazí červenou farbou, sa musí rovnať skutočne vrátenej sume.
67
68
(7) Spolufinancovanie sa nemusí vykazovať vždy k 25. dňu v kalendárnom mesiaci, ale stačí ho dopĺňať priebežne počas roka 2016, najneskôr však k termínu predloženia vyúčtovania dotácie za rok 2016.
69
70
(8) V prípade nejasností sa obráťte na zamestnancov sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR.
71
72
VYSVETLIVKY
73
74
Účel úhrady (stĺpec A)
75
Vybrať z rozbaľovacieho zoznamu, inak formulár nebude správne vyhodnocovať vyúčtovanie.
76
POZOR:
77
Doklady vkladať v poradí jednotlivých účelov a v rámci účelov podľa Popisu uhradeného plnenia.
78
79
Interné číslo účtovného dokladu (stĺpec B)
80
Uviesť číslo, pod ktorým je doklad zaevidovaný v účtovnej evidencii v peňažnom denníku alebo v knihe prijatých faktúr, pod ktorým sa dá identifikovať doklad. Čísla dokladov je potrebné uvádzať presne, aj s pomlčkou, alebo iným znakom.
81
POZOR:
82
Neuvádzať číslo faktúry, ani číslo pokladničného bloku, ani variabilný symbol platby.
83
84
Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu (stĺpec C)
85
Uviesť variabilný symbol faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy (napr. v prípade pracovného pomeru alebo dohody), alebo číslo výdavkového pokladničného dokladu (napr. v prípade pracovnej cesty). V prípade refundácií uviesť čísla pôvodných refundovaných dokladov. Čísla dokladov uvádzať presne, aj s pomlčkou, alebo iným znakom.
86
POZOR:
87
Číslo externého dokladu nie je číslo interného dokladu vo vašom účtovníctve ani číslo bankového výpisu. Takže má byť iné ako interné číslo. Ak si však vo vašom účtovníctve uvediete interné číslo rovnaké ako externé, je to v poriadku.
88
Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu (stĺpec D)
89
Uviesť dátum, kedy bola platba zrealizovaná bankou (podľa výpisu bankového účtu), alebo vyplatená v hotovosti (úhrada pokladničného dokladu).
90
Pri refundáciách je to dátum prevodu z dotačného účtu alebo dátum na pokladničnom doklade na refundovaný účet.
91
V prípade, ak ste uhrádzali výdavky zo svojho vlastného/iného účtu a následne previedli finančné prostriedky z dotačného účtu na vlastný, uvádzate dátum pôvodnej úhrady (z vlastného/iného účtu).
92
POZOR:
93
neuvádzať dátum zadania príkazu na úhradu,
94
neuvádzať dátum splatnosti/vystavenia/zdaniteľného plnenia faktúry,
95
dátum skutočnej úhrady nesmie byť neskorší ako termín použitia.
96
97
Popis úhrady (stĺpec E)
98
Základom je vybrať si tú správnu z ponúkaných možností.
99
Uviesť výstižný popis toho, za čo bola úhrada vykonaná (napr. počet kusov, osôb, dní, názov podujatia, a pod.).
100
V prípade nákupu PHM do služobného vozidla prijímateľa dotácie je potrebné vybrať zo zoznamu položku "Služobné motorové vozidlo" a vypísať konkrétne údaje podľa vzoru (aj obdobie a najazdené kilometre).
Loading...
 
 
 
Pokyny
Príjmy
Doklady
Spolu
Skratky
Športové talenty
Adr
Dots
Priklady
Information Classification
 
 
Main menu