ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAJAKALAMANAOAPAQARASAT
1
Maksu/Saatava (€): 422.56.53906.50133919.519.532.545.519.5-26045.532.506.56.502632.56.5000045.506.5000000422.5KustannusErotus516
2
Saatavaa (€): 500.56.53906.50133919.519.532.545.532.539045.532.506.56.502632.56.5000045.506.5000000500.5630-129.5
3
Rahaa saatu (€): 7800000000136500000000000000078
4
Treenikerrat (kpl): 9164102633575607521104512000701000016100k.a.:11.1
5
PelaajaMika
Pesonen
Timo
Ikonen
Matti
Savukari
Sami
Turunen
Jaarni
Mentula
Juha
Ponkilainen
Markus
Helvasto
Mikko
Lapatto
Aleksi
Hyrkkänen
Mikko
Paunonen
Ilkka
Rinne
Jukka
Peltonen
Joni
Suomalainen
Matti
Laitinen
Antti
Tolvanen
Timo
Herranen
Vesa
Tirkkonen
Olli
Mentula
Simo
Kettunen
Juuso
Lyytikäinen
Erkko
Joronen
Janne
Puttonen
Ville
Hostikka
Danny
Ristola
Ari-Pekka
Hyrkkänen
Jouni
Jäkkilä
RaleToni
Tahvanainen
Peter
Rönkko
Tuisku
Junni
Toni
Pyykkönen
SakkeTero
Ristola
Matti
Tiilikainen
SartialaMuitaKertamaksu6.5
6
17.1.2024 Peruutettu0
7
2
14.1.2024 2+14
Siniset
0. Antti Vanhatalo
1. Timo Ikonen
2. Joni Suomalainen
3. Markus Helvasto
4. Toni Tahvanainen
5. Sami Turunen
6. Aleksi Hyrkkänen
7. Mikko Paunonen
Mustat
0. Sartiala
1. Erkko Joronen
2. Antti Tolvanen
3. Timo Herranen
4. Jukka Peltonen
5. Ilkka Rinne
6. Junnu 1
7. Junnu 2
Siniset vei pelin ja mustat maalista poikki.
1111111111114162 junnua+ mv Vanhatalo/Sartiala
8
321.1.2024 2+15
Siniset:
- Vesku (MV)
- Markus
- Joni S
- Janne P
- Timo I
- Toni
- Tonin junnu
- Olli
- Aleksi
Mustat:
- (Sartiala)
- Ponki
- Aapeli
- Timo H
- Ilkka
- Junnu 1
- Junnu 2
- Mikko P
111111111mv111mv317
9
428.1.2024 2+8
Siniset
0. Matti Savukari
1. Markus Helvasto
2. Joni Suomalainen
3. Janne Puttonen
4. Toni Tahvanainen
Mustat
0. Danny Ristola
1. Jukka Peltonen
2. Mikko Paunonen
3. Antti Tolvanen
4. Ilkka Rinne
mv1111111mv110
10
54.2.2024 2+12
Siniset
0. Antti Vanhatalo
1. Jukka Peltonen
2. Joni Suomalainen
3. Janne Puttonen
4. Toni Tahvanainen
5. Aleksi Hyrkkänen
6. Mikko Lapatto

Mustat
0.Matti Savukari
1. Markus Helvasto
2. Antti Tolvanen
3. Timo Herranen
4. Ilkka Rinne
5. Junnu 1
6. Junnu 2

Siniset vei kaiken.
mv11111111113142 junnua ja mv
11
611.2.2024 2+8
0. Antti Vanhatalo
1. Timo Ikonen
2. Toni Tahvanainen
3. MIkko Paunonen
4. Ilkka Rinne

Mustat
0. Vesa Tirkkonen
1. Jukka Peltonen
2. Erkko Joroinen
3. Timo Herranen
4. Antti Tolvanen
111111mv11110mv
12
718.2.2024 2+11
Mustat
Danny mv
Erkko
Ville
Ilkka
Toni
Mikko P
Markus

Siniset
Matti S mv
Timo I
Mika
Joni
Janne
Mikko L
11mv11111111mv113
13
825.2.2028 2+18
Mustat
0. Matti Savukari
1. Antti Tolvanen
2. Jukka Peltonen
3. Erkko Joronen
4. Timo Herranen

Siniset
0. Antti Vanhatalo
1. Joni Suomalainen
2. Timo Ikonen
3. Janne Puttonen
4. Tuisku Junni
1mv1111111110
mv Antti Vanhatalo
14
93.3.2024 0+10
1: Markus Helvasto
2: Simo Kettunen
3: Juha Ponkilainen
4: Timo Ikonen
5: Antti Tolvanen
6: Ilkka Rinne
7: Mikko Lapatto
8: Toni Tahvanainen
9: Junnu
10;: Junnu
11111111210
15
100
16
110
17
120
18
130
19
140
20
150
21
160
22
170
23
180
24
190
25
200
26
Yhteensä164102633575607521104512000701000016100
27
161026335756752110451000701000178507
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
936
72
1764
73
947
74
75
119
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100