ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWABAEAFAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
1
Maksu/Saatava (22.7.2022)
-25095020-30003435205500005150-15001500-521500856550-18
2
Saatavaa65095020570703520553006085515058015000151000856550951140700440
3
Rahaa saatu90003057036000306085001558005210001063
4
Treenikerrat137191641141474117013171351173080320017131019267
5
PelaajaMika
Pesonen
Vesa
Tirkkonen
Timo
Ikonen
Matti
Savukari
Sami
Turunen
Jaarni
Mentula
Juha
Ponkilainen
Markus
Helvasto
Mikko
Lapatto
Aleksi
Hyrkkänen
Mikko
Paunonen
Ilkka
Rinne
Petri
Rönkkö
Jukka
Peltonen
Timo
Herranen
Ville
Piitulainen
Tuisku
Junni
Daniel
Heiskanen
Olli
Mentula
Joni
Suomalainen
Juuso
Lyytikäinen
Jarno
Puustinen
Danny
Ristola
Jouni
Jäkkilä
Matti
Laitinen
Antti
Tolvanen
Elias
Turku
Erkko
Joronen
Simo
Kettunen
Janne
Puttonen
Muita
6
12.1.2022
2+9
Mustat
0. Matti Laitinen
1. Jukka Peltonen
2. Antti Tolvanen
3. Erkko Joronen
4. Timo Herranen
5. Juha Ponkilainen
Sininen
0. Matti Savukari
1. Markus Helvasto
2. Joni Suomalainen
3. Timo Ikonen
4. Mikko Paunonen
1111111111111
7
29.1.2022
2+12
Mustat
0. Matti Laitinen
1. Antti Tolvanen
2. Erkko Joronen
3. Jukka Peltonen
4. Timo Herranen
5. Simo Kettunen
6. Juha Ponkilainen
Siniset
0. Matti Savukari
1. Joni Suomalainen
2. Ville Piitulainen
3. Janne Puttonen
4. Markus Helvasto
5. Sami Turunen
6. Mika Pesonen
1111111111111114
8
316.1.2022
2+8
Mustat
0. Matti Laitinen
1. Jukka Peltonen
2. Matti Savukari
3. Antti Tolvanen
4.@Timo Herranen
Siniset
0. Vesa Tirkkonen
1. Mika Pesonen
2. Timo Ikonen
3. Janne Puttonen
4. Joni Suomalainen
111111111110
9
423.1.2022
2+12
Siniset:
- Matti Savukari
- Joni Suomalainen
- Timppa Ikonen
- Markus Helvasto
- Mika Pesonen
- Vesku
- Janne Puttonen
Mustat:
- Danny
- Aapeli
- Erkko
- Simo
- Mikko Paunonen
- Timo Herranen
- Sami Turunen
1111111111111114
10
530.1.2022
2+12
Mustat
0. Danny Ristola
1. Antti Tolvanen
2. Erkko Joronen
3. Jukka Peltonen
4. Simo Kettunen
5. Timo Herranen
6. Markus Helvasto
SIniset
0. Vesa Tirkkonen
1. Timo Ikonen
2. Joni Suomalainen
3. Aleksi ????
4. Juuso Lyytikäinen
5. Aleksi Hyrkkänen
6. Däny (Aleksin kaveri)
1111111111111114
Joku Aleksi
11
6
6.2.2022
2+12
Mustat
0. Matti Savukari
1. Antti Tolvanen
2. Jukka Peltonen
3. Mikko Paunonen/Markku
4. Timo Herranen
5. Simo Kettunen
6. Juha Ponkilainen
Siniset
0. Vesa Tirkkonen
1. Joni Suomalainen
2. Sami Turunen
3. Aleksi Hyrkkänen
4. Markku/Mikko Paunonen
5. Timo Ikonen
6. Juuso Lyytikäinen
1111111111111114Markku
12
713.2.2022
2+8
Mustat
0. Danny Ristola
1. Erkko Joronen
2. Antti Tolvanen
3. Timo Herranen
4. Jukka Peltonen
Siniset
0. Matti Savukari
1. Joni Suomalainen
2. Markus Helvasto
3. Mikko Paunonen
4. Timo Ikonen
111111111110
13
820.2.2022
2+7
Mustat: Matti (mv),
Aapeli,
Timo H ja
Erkko

Siniset: Jani (mv),
Timppa,
Joni,
Lyly ja
Janne
1111111119
Jani (mv)
14
927.2.2022
2+6
1. Matti Savukari
2. Mikko Paunonen
3. Juha Ponkilainen
4. Timo Herranen
5. Timo Ikonen
6. Antti Tolvanen
7.??
8. ??
11111117
15
106.3.2022
1+9
0. Vesa Tirkkonen
Mustat
1. Erkko Joronen
2. Antti Tolvanen
3. Jukka Peltonen
4. Juha Ponkilainen
5. Simo Kettunen
Siniset
1. Timo Ikonen
2. Timo Herranen
3. Janne Puttonen
4. Mikko Paunonen
111111111110
16
1113.3.2022
2+11
0. Sakke
0. Elias
1. Junnu
2. Junnu
3. Junnu
4. Markus Helvasto
5. Timo Ikonen
6. Joni Suomalainen
7. Timo Herranen
8. Antti Tolvanen
9. Erkko Joronen
10. Juha Ponkilainen
11. Janne Puttonen
11111111513Sakke
Elias
Junnuja
17
1220.3.2022
1+9
0. Samuel Helvasto
1. Markus Helvasto
2. Joni Suomalainen
3. Timo Ikonen
4. Aleksi Hyrkkänen
5. Markku
6. Antti Tolvanen
7. Mika Pesonen
8. Ilari Rinne
9. Mikko Paunonen
11111111210
Samuel Helvasto
Markku
18
13
27.3.2022
2+12
Mustat
0. Elias
1. Jukka Peltonen
2. Antti Tolvanen
3. Erkko Joronen
4. Timo Herranen
5. Markus Helvasto
6. Juha Ponkilainen
Siniset
0. Matti Savukari
1. Joni Suomalainen
2. Mika Pesonen
3. Ilari Rinne
4. Daniel
5. Timo Ikonen
6. Mikko Paunonen
Siniset vei kaiken. Valitettava
1111111111111114Elias
19
143.4.2022
2+10
Mustat:
Danny
Aapeli
Erkko
Timo H
Ponki
Simo
Siniset:
Matti
Timppa
Janne
Aleksi
Danu
Mikko
11111111111112
20
1510.4.2022
111111111211
MIkan kaveri
Markuksen poika
21
1617.4.2022
2+9
0. Elias
0. Danny Ristola
1. Ilkka Rinne
2. MIka Pesonen
3. Timo Herranen
4. Juha Ponkilainen
5. Antti Tolvanen
6. Antin +1
7. Simo Kettunen
8. Mikko Lepatto
9. Erkko Joronen
111111111211
Elias
Antin kaveri
22
1724.4.2022
2+12
Mustat
0. Matti Savukari
1. Timo Herranen
2. Juha Ponkilainen
3. Mikko Paunonen
4. Markus Helvasto
5. Simo Kettunen
6. Ilkka Rinne
Siniset
0. Vesa Tirkkonen
1. Joni Suomalainen
2. Jukka Peltonen
3. Timo Ikonen
4. Mika Pesonen
5. Mikan iso kaveri
6. Janne Puttonen
1111111111111114
23
18
8.5.2022
2+14
Mustat
0. Danny Ristola
1. Jukka Peltonen
2. Erkko Joronen
3. Ville H
4. Simo Kettunen
5. Ilkka Rinne
6. Danny Ristolan vaimon veli
7. Herra X
Siniset
0. Matti Savukari
1. Joni Suomalainen
2. Timo Ikonen
3. Mikko Paunonen
4. Mikko Lapatto
5. Janne Puttonen
6. Mika Pesonen
7. Daniel Heiskanen
11111111111111216Ville H
Herra X
24
1915.5.2022
2+8
Mustat
0. Matti Savukari
1. Jukka Peltonen
2. Antti Tolvanen
3. Erkko Joronen
4. Antti Rinne
SIniset
0. Joni Suomalainen (mv)
1. Markus Helvasto
2. Mikko Lepatto
3. Mika Pesonen
4. Daniel Heiskanen
111111111110
25
2022.5.2022
2+11
Mustat
0. Jukka Peltonen
1. Antti Tolvanen
2. Erkko Joronen
3. Juha Ponkilainen
4. Timo Herranen
5. Simo Kettunen
Siniset
0. Sakke
1. Joni Suomalainen
2, Timo Ikonen
3. Markus Helvasto
4. Mikko Lepatto
5. Janne Puttonen
6. Mika Pesonen
111111111111113Sakke
26
2129.5.2022
2+11
Mustat:
Danny
Aapeli
Erkko
Matti
Ponki
Simo
Dannyn kaveri
Siniset:
Vesku
Timppa
Mika
Mikan kaveri
Joni
Markus
111111111111113
27
225.6.2022
2+15
Mustat
0. Matti Savukari
1. Antti Tolvanen
2. Juha Ponkilainen
3. Simo Kettunen
4. Jukka Peltonen
5. Markus Helvasto
6. Ilkka Rinne
7. Tuisku Junni
Siniset
0. Sakke
1. Joni Suomalainen
2. Timo Ikonen
3. Jaarni Mentula
4. Sami Turunen
5. Mika Pesonen
6. Mikko Lapatto
7. Olli Mentula
8. Mikko Paunonen
1111111111111111117Sakke
28
Yhteensä137191641141474117013171351173080320017131019267
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100