ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZABACAEAFAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
1
5Maksu/Saatava (6.6.2021)0080070-3150655575600002520850-2010052000-5703505065020303
2
Saatavaa008007007570557560200552520850258050520006503575506550501215700515
3
Rahaa saatu003157550002055000457050001227505020902
4
Treenikerrat0111617140151411151240115417351610140713071510131010281
5
PelaajaKari
Tiainen
Vesa
Tirkkonen
Timo
Ikonen
Matti
Savukari
Sami
Turunen
Jaarni
Mentula
Juha
Ponkilainen
Markus
Helvasto
Pete
Kassinen
Aleksi
Hyrkkänen
Mikko
Paunonen
Matti
Tiilikainen
Petri
Rönkkö
Jukka
Peltonen
Timo
Herranen
Ville
Piitulainen
Ari-Pekka
Hyrkkänen
Mikko
Ikonen
Olli
Mentula
Joni
Suomalainen
Juuso
Lyytikäinen
Toni
Pyykkönen
Jarno
Puustinen
Aleksi
Mynttinen
Danny
Ristola
Jouni
Jäkkilä
Kalle
Ukonaho
Matti
Laitinen
Antti
Tolvanen
??
Tapio
Huhtamella
Simo
Kettunen
Janne
Puttonen
Muita
6
13.1.2021 (2+14)
Mustat:
0. OG Turski
1. Ari-pekka Hyrkkänen
2. Juha Ponkilainen
3. Matti Savukari
4. Simo Kettunen
5. Jouni Jäkkilä
6. Markus Helvasto
7. Antti Tolvanen
Siniset:
0. Danny Ristola
1. Timo Ikonen
2. Sami Turunen
3. Jukka Peltonen
4. Aleksi Hyrkkänen
5. Juuso Lyytikäinen
6. Joni Suomalainen
7. Vesa Tirkkonen
111111111111111116
7
210.1.2021 (2+15)
Mustat
0. Matti Laitinen
1. Ari-pekka Hyrkkänen
2. Antti Tolvanen
3. Juha Ponkilainen
4. Ville Piitulainen
5. Jouni Jäkkilä
6. Simo
7. Janne2
8. Timo Herranen
Siniset
0. Matti Savukari
1. Jukka Peltonen
2. Sami Turunen
3. Timo Ikonen
4. Joni Suomalainen
5. Olli Mentula
6. Aleksi Hyrkkänen
7. Markus Helvasto
1111111111111111117
8
317.2.2021 (2+15)
Mustat:
0. Turski (mv)
1. Aapeli
2. Ap
3. Timo H
4. Ponki
5. Simo
6. Matti
7. Mikko P
8. Sampi
Siniset:
0. Vesku (mv)
1. Timo
2. Joni
3. Aleksi
4. Pete
5. Lyly
6. Ville
7. Janne2 (nimi arvottu edelliseb kerran mukaan)
1111111111111111117
9
425.1.2021 (2+15)
Mustat:
0. Danny (mv)
1. Aapeli
2. Ap
3. Timo H
4. Ponki
5. Simo
6. Jone
7. Markus
Siniset:
0. Matti (mv)
1. Vesku
2. Timo
3. Joni
4. Aleksi
5. Pete
6. Mikko
7. Sampi
8. ??
1111111111111111117
10
531.1.2021 (2+16)
Mustat:
0. Matti (mv)
1. Aapeli
2. Ap
3. Timo H
4. Ponki
5. Simo
6. Jone
7. Markus
8. Mikko
Siniset:
0. Vesku (mv)
1. Timo
2. Joni
3. Aleksi
4. Pete
5. Sampi
6. Niitti
7. Olli
8. Janne
11111111111111111118Niitti
11
67.2.2021 (2+18)
Mustat:
0. Matti L (mv)
1. Aapeli
2. Ap
3. Matti S
4. Ponki
5. Simo
6. Jone
7. Sampi
8. Mikko
9. Vesku
Siniset:
0. Danny (mv)
1. Timo
2. Joni
3. Aleksi
4. Pete
5. Niitti
6. Olli
7. Jarno
8. Janne (nimestä hieman epävarma)
9. Markus (ekat 30 min tuomarina, loput sinisillä)
1111111111111111111120Niiiti
12
714.2.2021 (2+14)
Mustat:
0. Matti S (mv)
1. Aapeli
2. Ap
3. Ville
4. Niitti
5. Ponki
6. Jone
7. Aleksi
Siniset:
0. Vesku (mv)
1. Timo
2. Joni
3. Sampi
4. Pete
5. Lyly
6. Markus
7. Mikko
111111111111111116Niitti
13
821.2.2021 (2+23)
Mustat
0. Mikko Ikonen
1. Ari-Pekka Hyrkkänen
2. Antti Tolvanen
3. Timo Herranen
4. Matti Savukari
5. Jukka Peltonen
6. Jouni Jäkkilä
7. Juha Ponkilainen
8. Aleksi Hyrkkänen
9. Ville Piitulainen
10. Simo Kettunen
11. Toni Pyykkönen
Siniset
0. Matti Laitinen
1. Timo Ikonen
2. Joni Suomalainen
3. Vesa Tirkkonen
4. Pete Kassinen
5. Ari Niitlahti
6. Markus Helvasto
7. Jarno Puustinen
8. Janne Puttonen
9. Juuso Lyytikäinen
10. Mikko Paunonen
11. Olli Mentula
12. Sami Turunen
111111111111111111111111125Niitti
14
928.2.2021 (2+10)
Mustat
0. Danny Ristola
1. Ari-pekka Hyrkkänen
2. Antti Tolvanen
3. Juha Ponkilainen
4. Jukka Peltonen
5. Mikko Paunonen
Siniset
0. Matti Savukari
1. Timo Ikonen
2. Aleksi Hyrkkänen
3. Pete Kassinen
4. Markus Helvasto
5. Joni Suomalainen
11111111111112
15
107.3.2021 (2+10)
Mustat:
0. Matti L(mv)
1. Matti
2. Ap
3. Antti Hyrkkänen
4. Ponki
5. Simo
Siniset:
0. Vesku (mv)
1. Timo
2. Sampi
3. Lyly
4. Aleksi
5. Jarno
11111111111112
Antti Hyrkkänen
16
1114.3.3021 (2+12)
Mustat
0.Matti Laitinen
1. Jukka Peltonen
2. Ari-pekka Hyrkkänen
3. Antti Hyrkkänen
4. Jarno Puustinen
5. Juha Ponkilainen
6. Joni Suomalainen
Siniset
0. Matti Savukari
1. Timo Ikonen
2. Vesa Tirkkonen
3. Aleksi Hyrkkänen
4. Juuso Lyytikäinen
5. Mikko Paunonen
6. Markus Helvasto
1111111111111114
Antti Hyrkkänen
17
1221.3.2021 PERUTTU0
18
1328.3.2021 PERUTTU0
19
144.4.2021 PERUTTU0
20
1511.4.2021 PERUTTU0
21
1618.4.2021 PERUTTU0
22
1725.4.2021 PERUTTU0
23
182.5.2021 (2+16)
Mustat
0. Danny Ristola
1. Antti Tolvanen
2. Ari-pekka Hyrkkänen
3. Markus Helvasto
4. Jouni Jäkkilä
5. Jukka Peltonen
6. Simo Kettunen
7. Aleksi Hyrkkänen
8. Juha Ponkilainen
Siniset
0. Matti Savukari
1. Joni Suomalainen
2. Sami Turunen
3. Timo Ikonen
4. Matti Tiilikainen
5. Olli Mentula
6. Juuso Lyytikäinen
7. Mikko Paunonen
8. Janne Puttonen
11111111111111111118
24
199.5.2021 (2+17)
Mustat
0. Matti Laitinen
1. Ari-pekka Hyrkkänen
2. Antti Tolvanen
3. Jukka Peltonen
4. Joona Tolvanen (Aapeli jr)
5. Joni Suomalainen
6. Jouni Jäkkilä
7. Mikko Paunonen
8. Arttu
9. Markus Helvasto
10. Simo Kettunen
Siniset
0. Matti Savukari
1. Pete Kassinen
2.Aleksi Hyrkkänen
3. Timo Ikonen
4. Juuso Lyytikäinen
5. Vesa Tirkkonen
6. Janne Puttonen
7. Sami Turunen
11111111111111111219
Joona Tolvanen
Arttu
25
2016.5.2021 (2+15)
Mustat
0. Danny Ristola
1. Joni Suomalainen
2. Antti Tolvanen
3. Jouni Jäkkilä
4. Simo Kettunen
5. Markus Helvasto
6. Ari-pekka Hyrkkänen
7. Arttu
8. Jukka Peltonen
SIniset
0.Matti Savukari
1. Sami Turunen
2. Matti Tiilikainen
3. Pete Kassinen
4. Aleksi Hyrkkänen
5. Timo Ikonen
6. Mikko Paunonen
7. Janne Puttonen
1111111111111111117Arttu
26
2123.5.2021 (2+12)
Mustat
0. Matti Savukari
1. Juha Ponkilainen
2. Pete Kassinen
3. Antti Tolvanen
4. Jouni Jäkkilä
5. Simo Kettunen
6. Ari-pekka Hyrkkänen
Siniset
0. Sakke
1. Jukka Peltonen
2. Joni Suomalainen
3. Timo Ikonen
4. Aleksi Hyrkkänen
5. Sami Turunen
6. Markus Helvasto
1111111111111114Sakke
27
2230.5.2021 (2+15)
Mustat
0. Danny Ristola
1. Ari-pekka Hyrkkänen
2. Antti Tolvanen
3. Juha Ponkilainen
4. Mikko Paunonen
5. Jouni Jäkkilä
6. Simo Kettunen
7. Juuso Lyytikäinen
8. Pete Kassinen
Siniset
0. Matti Savukari
1. Timo Ikonen
2. Joni Suomalainen
3. Markus Helvasto
4. Matti Tiilikainen
5. Jukka Peltonen
6. Sami Turunen
7. Janne Puttonen
1111111111111111117
28
236.6.2021 (2+10)
Mustat
0. Matti Laitinen
1. Juha Ponkilainen
2. Antti Tolvanen
3. Jouni Jäkkilä
4. Joni Suomalainen
5. Ari-pekka Hyrkkänen
Siniset
0. Matti Savukari
1. Jukka Peltonen
2. Vesa Tirkkonen
3. Matti Tiilikainen
4. Juuso Lyytikäinen
5. Janne Puttonen
Mustat vei taas.
11111111111112
29
Yhteensä0111617140151411151240115417351610140713071510131010281
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100