ประกาศชื่อผู้เข้าอบรมครูวิชาการและทะเบียนวัดผล รุ่นที่ 1.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ที่โรงเรียน
ศูนย์ที่
ศูนย์เครือข่ายชื่อครูวิชาการตำแหน่งชื่อครูทะเบียนวัดผลตำแหน่งรุ่นที่อบรม
2
1ชุมชนโนนแสนสุข1ชนบทนางสาวอมรรัตน์ ดอนเสครู นางสุขใจ เขตคามครู คษ.3
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
3
2ชุมชนบ้านชนบท1ชนบทนางฟองจันทร์ เขตคามครู คศ.3นางกมลทิพย์ สมบัติธีระครู คศ.3
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
4
3
บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
1ชนบทนางไพวัลย์ ชนยุทธครู คศ.3นางสาวสุกัญญา จินดาธุรการโรงเรียน
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
5
4บ้านกุดเพียขอมเหนือ1ชนบทนางเยาวมาลย์ โทบางครูนางสาวพัชรินทร์ สินเธาว์ครูอัตราจ้าง
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
6
5
บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง
1ชนบทนางสมพิศ เค้าแคนครู นางอัญชลี หลักแหลมครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
7
6บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย1ชนบทนางสุภาพ บุตรศรีสวยครูนายพีรศักดิ์ โสเขียวพนักงานราชการ
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
8
7บ้านท่าม่วง1ชนบทนางสาวดาราวรรณ โทศรีครูนางแสงจันทร์ บุญพรหมมาครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
9
8
บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า
1ชนบทนางทองมาตย์ โพธิรัตน์ครูนางทองมาตย์ โพธิรัตน์ครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
10
9บ้านวังเวินกุดหล่ม1ชนบทนางพรทิพย์ ไชยฤทธิ์ครูนางสาวรัตยา บัวสีครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
11
10
บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก
1ชนบทนายวิระ มีนาครูนางสาวจิตติมาวดี ศรีราชครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
12
11บ้านโซ่งเหล่านาดี2ภูระงำนายไพรัช เคนหงส์ครูนางสุกัญญา ปรีชาเลิศครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
13
12บ้านทุ่มห้วย2ภูระงำนายองอาจ โคมเปือยครูนายวุฒิชาติ จันทร์ดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
14
13บ้านแท่น2ภูระงำนายพิทักษ์ ไชยฤทธิ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายพิทักษ์ ไชยฤทธิ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
15
14บ้านโนนแดงน้อย2ภูระงำนางปราณี เถาพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร.ต.หญิงลำพูน บุญสินทร
ครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
16
15บ้านปอแดง2ภูระงำนายมุขชาติ บัวดีครูนายจักรภัทร ยอดสุวรรณ์ครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
17
16บ้านหนองสะแบงหนองโน2ภูระงำนางทัศนียา ผาดไธสงครูนายธนู ผาดไธสงครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
18
17บ้านหนองไฮหนองแวง2ภูระงำนางสาวอรพรรณ ประสานศรีครูคศ.1นางประจักษ์ เจ้าทรัพย์ครูคศ.3
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
19
18
บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
2ภูระงำนางจงกล ชาญชำนิ
ครูชำนาญการพิศษ
นางสาวโสภา วันนอกครู คศ.1
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
20
19บ้านหันแฮด2ภูระงำนายนคร สอนคำ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นายนคร สอนคำ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
21
20บ้านหัวนากลาง2ภูระงำนายนิคม วรสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรสวรรค์ ศรีลาศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
22
21บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา2ภูระงำนายณัฏฐพล สุขไพบูลย์ครู คศ.3นายปริญญา บาไสครู คศ.2
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
23
22บ้านเหล่าเหนือ2ภูระงำนางภัสสรา ยอดประทุมครูนางจุฑามาศ ไชยรสครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
24
23มาบตากล้าร่มเย็น2ภูระงำนางนิตยา จ่ามะนีครู คศ.3นายธงชัย คาดสนิทครู คศ.3
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
25
24สระแก้วโคกกลาง2ภูระงำนายบุญสาน อายุคงครูนายเต็มเดช บุญลือครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
26
25โนนพะยอมพิทยไพศาล3โนนพะยอมวังแสงนายปรีชา พานุศรีครูนางปรมาภรณ์ คมขำครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
27
26บ้านโนนข่า3โนนพะยอมวังแสงนางพัชรินทร์ เวียงสามครูชำนาญการนางบัวทอง ทองรักษ์
ครุชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
28
27บ้านวังแสง3โนนพะยอมวังแสง
นายปาระศาตร์ แก้วไพฑูรย์
ครูชำนาญการพอเสษ
นางเกษมสาน ละอองครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
29
28บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง3โนนพะยอมวังแสงนางสาวลำดวน มาตกุลครูนางสาวลำดวน มาตกุลครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
30
29บ้านห้วยไผ่โนนคำมี3โนนพะยอมวังแสง
นางสาวขวัญปรียา โพธิรัตน์
ครู คศ.1นางสาววีระชน ลุนวังแสงคศ.1
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
31
30บ้านห้วยยางประชาสรรค์3โนนพะยอมวังแสงนางสาวสว่างนภา คุณภู่ครูนางสาวสว่างนภา คุณภู่ครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
32
31บ้านห้วยไร่3โนนพะยอมวังแสงนางวันเพ็ญ คามวุฒิครูนางสมมุ่ง สายธนานุรักษ์ครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
33
32บ้านห้วยอึ่ง3โนนพะยอมวังแสงนางบุญเพ็ง เย็นเหลือครูนางวันเพ็ญ บุญมาไชยครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
34
33บ้านหูลิงโนนศิลา3โนนพะยอมวังแสงนายครองศักดิ์ สินโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายไพศาล สุ่ยวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
35
34ร่มเย็นประชาสรรค์3โนนพะยอมวังแสงนางลำพูน พุทธโฆษ์ครูนางอรุณี จันทะวงษ์ครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
36
35จตุรมิตรบ้านไผ่4เมืองไผ่
พลฯ(ญ)ภัทรานิษฐ์ หวลศรีไทย
ครูนายกระแส วิเศษนครครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
37
36บ้านเกิ้ง4เมืองไผ่นางวิรงรอง อุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดุจเดือน ชัยพรมมาครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
38
37บ้านไผ่ประถมศึกษา4เมืองไผ่นางเจษฎา สังสหชาติครู คศ.3นางนิภาภรณ์ ภูสอดเงินครู คศ.3
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
39
38บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์4เมืองไผ่นางจงจิตร์ พิลาทองครูนางธิดารัตน์ จันทีครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
40
39บ้านหนองลุมพุก4เมืองไผ่นางหฤทัย หมั่นบ้านต้อนครูนางสาวยุวดี สัตนาโค
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
41
40ประเสริฐแก้วอุทิศ4เมืองไผ่นางรวิวรรณ พลบำรุงครูนายอรรณพ ยอดสุวรรณ์ครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
42
41วัดจันทร์ประสิทธิ์4เมืองไผ่นางทัศนียา สายประกอบครูนายอภินันท์ เขื่องสตุ่งครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
43
42เก่านาโนมีวิทยา5แคนเหนือหนองน้ำใสนางโสภา ทองปอครูนายคมสันหล้ามี
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
44
43โคกโกโคกกลาง5แคนเหนือหนองน้ำใสนางจันทณา แป้นทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางบุญหลาย ทาสะโกครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
45
44ไตรคามประชาสรรค์5แคนเหนือหนองน้ำใสนางนิธินาถ จันทร์เทศครูนางบำเพ็ญ คมขำครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
46
45ไตรมิตรประชาบำรุง5แคนเหนือหนองน้ำใสนายสมหมาย วรรณกูลครู คศ.3นางสมศรี ทวีบุญครู คศ.3
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
47
46บ้านแคนเหนือ5แคนเหนือหนองน้ำใสนางวิลาวัลย์ อ้มเถื่อนครู คศ.3นางวิลาวัลย์ อ้มเถื่อนครู คศ.3
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
48
47บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า5แคนเหนือหนองน้ำใสนางกนกหทัย จงจอหอครูนางกนกหทัย จงจอหอครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
49
48บ้านหนองเจ้าเมือง5แคนเหนือหนองน้ำใสนางรุ่งอรุณ หวานแท้ครูนายเชาวฤทธิ์ อ้มเถื่อนครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
50
49บ้านหนองน้ำใส5แคนเหนือหนองน้ำใส
นางยุพรินทร์ อึ้งพรหมบัณฑิต
ครูนางถนอมจิต มูลคำกาเจริญครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
51
50
หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
5แคนเหนือหนองน้ำใสนางสาววิลาวัณย์ ยกบัตรครูนางสุจี สุทธิครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
52
51บ้านขามเรียน 6บ้านไผ่เมืองเพียนายสุนทร ศรีนาครูนางอรุณศรี ศรีนางครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
53
52บ้านชีกกค้อ6บ้านไผ่เมืองเพีย
นางสาวกิตติยา อ่อนละมุล
คศ.1นายศรายุทธ พิลาดาคศ.3
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
54
53บ้านดู่ใหญ่6บ้านไผ่เมืองเพียนางกรองจิตร หงษ์คำดี ครูนางสาวภัทรานุช สีตาล ครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
55
54บ้านทุ่งมน6บ้านไผ่เมืองเพียนายสุบรรณ์ แหล่ป้อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทัศนีย์ ขามประไพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
56
55บ้านเป้าประชาบำรุง6บ้านไผ่เมืองเพีย
นายฉัตรมงคล กระพี้สัตย์
ครู คศ.3นางทัศนีย์ เสนไสยครู คศ.3
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
57
56บ้านเมืองเพีย6บ้านไผ่เมืองเพียนายเอกไมย์ ทันมังครู คศ.3นายอนันต์ ภูชาดาคศ.3
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
58
57บ้านละว้า6บ้านไผ่เมืองเพียนางจันทนา อ่อนละมุลครูนายพนม ขอนจันทร์ครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
59
58บ้านหนองผือกอบง6บ้านไผ่เมืองเพียนางศุภวรรณ ศรีบุรินทร์ครู คศ.3นางอุไรลักษณ์ จิตแสงครู คศ.3
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
60
59บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า6บ้านไผ่เมืองเพียนายบวร โสกัณฑัตครูนายสุรินทร์ เพ็งนอกครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
61
60บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว6บ้านไผ่เมืองเพียนางรพีพรรณ ยอดสุวรรณ์ครูนางรพีพรรณ ยอดสุวรรณ์ครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
62
61เบญจมิตรวิทยาคม6บ้านไผ่เมืองเพียนางหทัยมาศ พงษ์สิมา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเกษรา เหินสว่างครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
63
62บ้านเก่าน้อย7เจ้าปู่นางวรรณา สุขแสนครูนางวรรณา สุขแสนครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
64
63บ้านทางพาดหนองแวงโอง7เจ้าปู่นายรังสรรค์ แสนโคตรครูนายรังสรรค์ แสนโคตรครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
65
64บ้านป่างิ้วหนองฮี7เจ้าปู่นางสาวสมหวัง สินธุเทาครู ค.ศ.3นางสาวนิภาพร บุษบงครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
66
65บ้านภูเหล็ก7เจ้าปู่นายสำรวย พรประไพ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร พรประไพ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
67
66บ้านศิลานาโพธิ์7เจ้าปู่นางศิริศิลป์ ขุ่มด้วงครูนางกอบกูล ธรรมศรีครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
68
67บ้านสว่าง7เจ้าปู่
นางวิไลลักษณ์ โรจน์จันทร์
ครู นางวราภรณ์ ไชยชินครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
69
68บ้านโสกตลิ่งโสกจาน7เจ้าปู่นายสนธิศักดิ์ สุขเกษตรครูนายสนธิศักดิ์ สุขเกษตรครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
70
69บ้านหนองรูแข้7เจ้าปู่นายบุญเลิศ มีเศษครูนายบุญเลิศ มีเศษครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
71
70บ้านหนองแวงไร่7เจ้าปู่นางรัจณี วิเศษนคร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกฤติพงศ์ พนมศิลป์ครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
72
71บ้านหนองหญ้าปล้อง7เจ้าปู่นางจงรัก รือหารครูนางประกาศ พวงชนครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
73
72บ้านหินตั้งโคกก่อง7เจ้าปู่นางมยุรี วิจารย์
ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ
นายพุฒิพงษ์ สีโฮย
ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
74
73บ้านหินลาดนาโนหนองกุง7เจ้าปู่นางสรญา อินทร์ทะจันทร์ครู คศ.3นายเนติพงศ์ โพธิไชยแสนครู คศ.1
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
75
74บ้านกุดเชือก8บ้านลานป่าปอนางเนตรนุช เฮียงโมครู คศ. 3นางหนูกร อินตู้ครู คศ. 3
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
76
75บ้านขามป้อม8บ้านลานป่าปอนางสุกัลยา แก้วไชยะครูนางสาวสุพรรณพร สันทีครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
77
76บ้านป่าปอ8บ้านลานป่าปอนางนฤมล สุจริต
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุมาลี ลาหลง
ครูชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
78
77
บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น
8บ้านลานป่าปอนายคำเสียง ศรีนาง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายโกเมนทร์ พลสำโรงครูอัตราจ้าง
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
79
78บ้านผักหวานโนนสวาง8บ้านลานป่าปอ
นางสาวประภาพร วงสมบูรณ์
ครู คศ.1นางนิยาภรณ์ ศรีประจันทร์ครู คศ.3
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
80
79บ้านลาน8บ้านลานป่าปอนายพงษ์ศักดิ์ เค้าแคน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพงษ์ศักดิ์ เค้าแคน
ครูชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
81
80บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง8บ้านลานป่าปอนางรจริน บุตตรีครู คศ.3นางสาวจาริญา เพียสารครู คศ.3
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
82
81บ้านสร้างเอี่ยน8บ้านลานป่าปอนางสาวลัคณา เค้างิ้วครู (คศ. 1 )นางเรณุกา คำแพงครู (คศ. 3 )
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
83
82บ้านเสือเฒ่า8บ้านลานป่าปอนางพรทิพย์ โนนพะยอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัตณา สุพรรณครู คศ.1
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
84
83บ้านหนองดู่ดอนเปือย8บ้านลานป่าปอนางรัตนาภรณ์ บุษดีครู คศ.3นางวรรณิกา เสนไสยครู คศ.1
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
85
84บ้านหนองตับเต่า8บ้านลานป่าปอนางเพียงพร ศิราภัยครู ค.ศ.1นายบรรจง วรคำครู ค.ศ.3
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
86
85
บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
15ท่าศาลานางวนิชา อุดคำเที่ยงครู คศ.๓นางจรรยา หินตะครู คศ.๓
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
87
86ขามป้อมประชานุกูล21พญาแฮดปวีณา พงษ์พันนาครูสมพงษ์ พงษ์พันนาครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
88
87ชุมชนบ้านแฮด21พญาแฮด
นางนงลักษณ์ สื่อเกียรติก้อง
ครูนางสุภัทร์ พรมภักดีครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
89
88
บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง
21พญาแฮด
นางสาววิลาวัลย์ พลสัสดี
ครูนางพิกุล แสนพงษ์ครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
90
89บ้านวังหว้า21พญาแฮดนางวาสนา เพชรเกื้อครูนางปพิชญา ปากเมยครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
91
90บ้านหนองเต่า21พญาแฮดวิจิตรา ระดารงค์ครูวิจิตรา ระดารงค์ครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
92
91
บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
21พญาแฮดนางอาภรณ์ พวงดอกไม้ครูนางจิราภา เชื้อคำครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
93
92ประชาพัฒนาบ้านแฮด21พญาแฮดนางกันติยา สิมลาครูนางสาวสมใจ สุพิมพ์ครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
94
93หนองแซงวิทยาคม21พญาแฮดนางหงษ์ทอง บรรยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวรรณรัตน์ พานิชย์ครู ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
95
94บ้านโนนทัน22โนนสมบูรณ์นางวิระวรรณ สมบัติราชครูนางวิระวรรณ สมบัติราชครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
96
95บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก22โนนสมบูรณ์นางสำราญ ดอนสำราญครูนางอำพร นามปัญญาครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
97
96บ้านหนองขามสมบูรณ์22โนนสมบูรณ์นางพรชนก อุพลเถียรครูนายสมพงษ์ ลาดลงเมืองครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
98
97บ้านหนองผักตบ22โนนสมบูรณ์นางปรานี เรือนแก้วครูนางรุ่งฤดี สนอุปครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
99
98บ้านหนองไฮขามเปี้ย22โนนสมบูรณ์นางสาววิมล จำปานิลครู คศ.3นางกิ่งแก้ว แก้วชูสกุลครู คศ.3
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
100
99บ้านโคกสำราญ23โคกสำราญนายบุญมี สังกะคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปนัดดา จันตะคุณครู
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 (บ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท)
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu