ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
1Timestampกลุ่มกลุ่มงาน/งาน/สาขาสถานะชื่อ-สกุลe-mailเรื่องที่ 1 ระบุหัวข้อเรื่องให้ชัดเจนไฟล์ที่นำขึ้น(เพิ่มเติม) เรื่องที่ 2 ระบุหัวข้อเรื่องให้ชัดเจนไฟล์ที่นำขึ้น(เพิ่มเติม) เรื่องที่ 3 ระบุหัวข้อเรื่องให้ชัดเจนไฟล์ที่นำขึ้นวัตถุประสงค์ประโยชน์ที่ได้รับนำเรื่องลงในหัวข้อย่อยหัวข้อใด(ระบุหัวข้อในหน้าเว็บ www.bcnc.ac.th ที่ท่านอยากให้อยู่ในตำแหน่งใด)
เริ่มประชาสัมพันธ์ผ่านทาง websiteในวันที่
ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง websiteถึงวันที่
2
เสร็จแล้ว15/07/2020 15:53:29วิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิทยบริการเจ้าหน้าที่BCNCBCNC@BCNC.ac.thBCNC Main
https://drive.google.com/open?id=1_fHw5TKv1YZlx88fw-dg3izEMF1d5i5b
BCNCดูเว็บสวยงามบนสุด15/07/202015/07/2020
3
เสร็จแล้ว15/07/2020 15:57:22วิจัยและบริการวิชาการสาขาการพยาบาลผู้สุงอายุและการพยาบาลพื้นฐานอาจารย์BCNCBCNC@gmail.comBCNC
https://drive.google.com/open?id=1PbbMWoOo5A6PTrkfClGYoIHUDL4523wN
MANไม่บอกไม่รู้บนสุด15/07/202015/07/2020
4
เสร็จแล้ว15/07/2020 15:59:06อำนวยการและยุทธศาสตร์สาขาการพยาบาลเด็กอาจารย์bcncbcnc@bcnc.ac.thbanner
https://drive.google.com/open?id=1B-CuQPbS9uK2ce2EsjoSBgUcPkqTpOBJ
ให้บุคคนอื่นเห็นไม่บอกบนสุด15/07/202015/07/2020
5
เสร็จแล้ว23/07/2020 11:58:01วิชาการและกิจการนักศึกษากลุ่มงานหลักสูตรและการสอนเจ้าหน้าที่ธนพร สิทธิโม๊ะtanaporn@bcnc.ac.thโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียการสอน และการวัดประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
https://drive.google.com/open?id=1z6L4s7yO1aARIxY3wkpQ7IHe2I83JEUn
กำหนดการhttps://drive.google.com/open?id=1riyW9L2f11Ku26cYJ1xOBYQ9xtlxe-3oแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม
https://drive.google.com/open?id=1HESidSm-14cEhZiP8hjWhu2skq5X8kNB
เพื่อให้แหล่งฝึกปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ
แหล่งฝึกปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ ได้รับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วและถูกต้อง
หน้าประชาสัมพันธ์23/07/202010/08/2020
6
เสร็จแล้ว06/08/2020 15:37:23วิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานบริการวิชาการเจ้าหน้าที่ยุภาพร ไชยวุฒิyupaporn@bcnc.ac.thสารสนเทศสรุปจำนวนวันการให้บริการวิชาการ
https://drive.google.com/open?id=1rkFtAmbRkAePnjz2RZEMrZCRt6QKu9Yq

เพื่อแสดงข้อมูลสารสนเทศสรุปจำนวนวันการให้บริการวิชาการ
อาจารย์และผู้ที่ต้องการข้อมูลได้รู้ข้อมูลสารสนเทศสรุปจำนวนวันการให้บริการวิชาการ
ไว้ในแท็บหัวข้อ กลุ่มงานบริการวิชาการ ในกรอบข้างซ้ายของหน้าจอ หัวข้อ กลุ่มงานบริการวิชาการ06/08/202031/07/2021
7
เสร็จแล้ว10/08/2020 09:29:51อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ดาวเรือง วังหน้าskynuy47@gmail.comรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
https://drive.google.com/open?id=1jEexZlkVrZ8oQ5DfZnxr2qi5GdaT08to
เผยแพร่ประกาศรับสมัครงานประชาสัมพันธ์ฯ ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯหน้า wab10/08/202015/09/2020
8
เสร็จแล้ว21/08/2020 13:54:53อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ดาวเรือง วังหน้าskynuy47@gmail.comรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างเทคนิค
https://drive.google.com/open?id=1kUod8wD7oAUCgbDOh_6Gy0QSVEvSTGks
ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างเทคนิค21/08/202018/09/2020
9
เสร็จแล้ว27/08/2020 14:12:30อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่sirinatesirinate@bcnc.ac.thประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่
https://drive.google.com/open?id=1bmm5GhSYEJMvRp1vcGQeUXy3BqDjYxts
เพื่อจัดหาบริษัทจัดทำความสะอาดวิทยาลัยฯการจัดการทำความสะอาดงานพัสดุ ประชาสัมพันธ์27/08/202002/09/2020
10
เสร็จแล้ว03/09/2020 13:46:55อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริการความเสี่ยงเจ้าหน้าที่อุไรวรรร ทวยจันทร์uraiwan@bcnc.ac.thแบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
https://drive.google.com/open?id=1hok_neQPG5JDr3nu3j6FTMU1CWwQSuj7
เผยแพร่ให้บุคลากร เพื่อใช้ในการขออนุมัติดำเนินกิจกรรม/โครงการฯ ต่างๆสะดวกต่อการนำไปใช้งานหน่วยงานภายใน>กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ>งานนโยบายและแผน>Downlondแบบฟอร์ม04/09/202031/12/2020
11
เสร็จแล้ว15/09/2020 14:05:06อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่ศิริเนตร สินเปียงsirinate@bcnc.ac.thประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด งบปี 64
https://drive.google.com/open?id=1yW3SAVxlTSD7SaNwdsoT-BIMKPXZca6h
เพื่อเผยแพร่ประกาศประโยชน์การดำเนินงานด้านการพัสดุประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด งบปี 6414/09/202021/09/2020
12
เสร็จแล้ว21/09/2020 14:35:54อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่นางดาวเรือง วังหน้าskynuy@47@gmail.comประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเทคนิค
https://drive.google.com/open?id=1wuXky5rVGovdf2uN5i6C1CWRnZAw4v8l
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างเทคนิค21/09/202030/09/2020
13
เสร็จแล้ว21/09/2020 14:48:42อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่นางดาวเรือง วังหน้าskynuy47@gmail.comประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบิรการ ตำแหน่ง อาจารย์ผุู้ดำเนินโครงการฯ
https://drive.google.com/open?id=1mXFG8aq62fbr1inVnNcUCTUcfrqk6yZN
เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบิรการ ตำแหน่ง อาจารย์ผุู้ดำเนินโครงการฯ17/09/202025/09/2020
14
เสร็จแล้ว22/09/2020 09:34:10อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่ขวัญใจ ขวัญอำไพพันธุ์Kwanjai@bcnc.ac.thรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4
https://drive.google.com/open?id=1bpECoLJLP13Rs_Z9oLQZ5cW9z6a2YusJ
การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เฉพาะงบลงทุน
https://drive.google.com/open?id=1LRBqu1zz9wZbseBCH3gKKsoMTAX5PL8D
การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
https://drive.google.com/open?id=1ydYgiBUq1ItZjY_8Md05ucurSjhcnpq4
เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดมาตรการ รวมทั้งวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง หัวข้อ ผลปฏิบัติ และหัวข้อ ผลการวิเคราะห์ตามแผน22/09/202031/12/2020
15
เสร็จแล้ว22/09/2020 14:05:04วิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเจ้าหน้าที่พิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชตpimwaran@bcnc.ac.thผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ / แบบฟอร์ม วจ.13
https://drive.google.com/open?id=1GzslfKsL1-pWZuj6uYygkNFS4zTlPRJK
แบบฟอร์ม วจ.13 บันทึกข้อความขออนุมัติเพิ่มบทความวิจัย วิชาการ ปีงบประมาณ 2564
https://drive.google.com/open?id=1nDmonj8EKIH4INZjN_ke6ZUcwK0gXe13ประชาสัมพันธ์
ตอบตัวชี้วัดของวิทยาลัยฯ / เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับอาจารย์ที่ต้องการ Download เอกสาร
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ22/09/202030/09/2021
16
เสร็จแล้ว25/09/2020 13:50:54อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่จินดารัตน์ วงค์คำjindarat@bcnc.ac.thประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์ผู้ดำเนินโครงการผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
https://drive.google.com/open?id=1ISBUUMoRAbOr2DTyF1j4119a5fYgpjY6
ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างเทคนิค
https://drive.google.com/open?id=1vZrXODGz5wTooY00S_lTM-nlHQNaBWVpประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประชาสัมพันธ์25/09/202030/09/2020
17
เสร็จแล้ว07/10/2020 11:13:22วิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเจ้าหน้าที่พิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชติpimwaran@bcnc.ac.thแบบฟอร์ม วจ.1-14
https://drive.google.com/open?id=1mE2yla-RozLF2oHg8Ec1yoQRh0xl5pYK
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แทน แบบฟอร์ม วจ. 1-14 ของปี 256307/10/202030/09/2021
18
เสร็จแล้ว09/10/2020 14:46:38วิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเจ้าหน้าที่พิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชติpimwaran@bcnc.ac.thแบบฟอร์ม วจ.12
https://drive.google.com/open?id=1Zeg4MsPErQLsy8T41jN6Ei-oga_p0LJc
แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดจากไฟล์เดิมประชาสัมพันธ์แบบฟอร์ม วจ. กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม09/10/202030/09/2021
19
เสร็จแล้ว15/10/2020 09:00:38อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ดาวเรือง วังหน้าskynuy47@gmail.comประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1ZnI-Ankm5pn8XhF_Oz3uUMDZGqirfwZO
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ15/10/202016/11/2020
20
เสร็จแล้ว15/10/2020 15:57:18วิชาการและกิจการนักศึกษากลุ่มงานกิจการนักศึกษาแนะแนวและงานศิษย์เก่าเจ้าหน้าที่รัตติกาล ใหม่แก้วrattikarn@bcnc.ac.thคู่มือนศ. ปีการศึกษา 2563 แนวทางพิจารณาโทษนักศึกษา ผู้ทำผิดวินัย
https://drive.google.com/open?id=12E1vi-OpH_l7CEymlbBh86Gonzlv31B3
แนวทางพิจารณาโทษนักศึกษา ผู้ทำผิดวินัยhttps://drive.google.com/open?id=1EEy07ohRz6hrVCfIiu7c56RrIgv7LW5Zเพื่อประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้นักศึกษาทราบนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลต่างๆในการอยู่ในวิทยาลัยงานกิจการนักศึกษา15/10/202030/06/2021
21
เสร็จแล้ว16/10/2020 09:53:31อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่sirinatesirinate@bcnc.ac.thขอนุมัติรายงานแผนประจำปี 64 งบลงทุน
https://drive.google.com/open?id=1RX-XDVk1Xv9-AbnqV3DXd1To-eyT2hpy
ขอนุมัติรายงานแผนประจำปี 64 https://drive.google.com/open?id=1Lh9Vwek77GF2VBp10-YIiw1OyAwz9V7Xเพื่่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการดำเนินงานตามแผนงานแผนพัสดุ16/10/202016/09/2021
22
เสร็จแล้ว16/11/2020 11:15:15วิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเจ้าหน้าที่พิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชติpimwaran@bcnc.ac.thประกาศกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิงานผลิตผลงานวิจัย/วิชาการ/ตำรา/นวัตกรรม
https://drive.google.com/open?id=1an9Haapl0Icq_13iDjw_uT6WSLKuX4Su
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตอบสนองนโยบายของวิทยาลัยประกาศกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิงานผลิตผลงานวิจัย/วิชาการ/ตำรา/นวัตกรรม16/11/202030/09/2021
23
เสร็จแล้ว17/11/2020 16:17:52อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่นางสาวฤทัย อุตมะreuthai@bcnc.ac.thหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีกาสะลอง
https://drive.google.com/open?id=1Xt5MeiHa82FwWpZPEuUdwUgcE96Ncjms
เพื่อเผยแพร่หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ให้บุคลากรในวิทยาลัยฯ ทราบประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ให้ทราบโดยทั่วกันข่าวประชาสัมพันธ์17/11/202017/11/2021
24
เสร็จแล้ว18/11/2020 11:00:18อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ดาวเรืองskynuy47@gmail.com
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (สอบวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563)
https://drive.google.com/open?id=1r-NvDA5a6HzHpUjEEHQScXgLwPTYvQbN
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารหน้าเวป18/11/202026/11/2020
25
เสร็จแล้ว24/11/2020 13:28:33อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่สุพิศ ประคองยศsupit@bcnc.ac.thรายงานต้นทุนต่อหน่วยการผลิตนักศึกษาหลักสุตรพยาบาลศาสตร์ 4 ปี
https://drive.google.com/open?id=15DMOicB7vjV8UFCPQiKxMBl1LMAknT1R
รายงานผลการบริหารงบประมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดเผยต่อสาธารณชนประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารงานบริการอื่น01/12/202031/10/2021
26
เสร็จแล้ว25/11/2020 14:12:44อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริการความเสี่ยงเจ้าหน้าที่อุไรวรรณ ทวยจันทร์ีuraiwan@bcnc.ac.thแผนปฏิบัติการกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
https://drive.google.com/open?id=1BKXUeWxw7gB9xomwREZvJqQxmv5amtg6
https://drive.google.com/drive/folders/1nVygyHB_yF8RKcGu6OSBUJm4uFViklVl?usp=sharing
เพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรวิทยาลัย
เป็นเอกสารประกอบการดำเนินจัดโครงการ/กิจกรรม และแนบเบิกค่าใช้จ่าย
แผนปฏิบัติแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มหัวข้อใหม่)25/11/202025/11/2020
27
เสร็จแล้ว27/11/2020 09:21:25อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ดาวเรือง skynuy47@gmail.comประกาศผลการเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1dZwElTKP581m8cR9GgTIoDYRsvvLkREo
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารประกาศผลการเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ27/11/202001/12/2020
28
เสร็จแล้ว27/11/2020 16:32:00อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่นางสาวฤทัย อุตมะreuthai@bcnc.ac.thทำเนียบคนดีศรีกาสะลอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
https://drive.google.com/open?id=17FesKcTryE8aNtc_hAE2tAAEYCS9VcG7
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายในและภายในนอกทราบยกย่องเชิดชูบุคลากรตามค่านิยม MOPHประชาสัมพันธ์27/11/202027/09/2021
29
เสร็จแล้ว09/12/2020 13:56:19วิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเจ้าหน้าที่พิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชติpimwaran@bcnc.ac.thกิจกรรมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564
https://drive.google.com/open?id=1Z9YX8uue2a8xXSmylMwsyZfEjC-9Y7kM
แยกตามสาขา https://drive.google.com/open?id=14mlWOjPLZmAZINpYAHIh1qB1mmFjFBZKประชาสัมพันธ์ และ ให้อาจารย์ที่มีผลงานใช้ประกอบการเบิกจ่ายประกอบหลักฐานการเบิกจ่ายกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม เพิ่มหัวข้อ กิจกรรมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม ปีงบประมาณ 256409/12/202030/09/2021
30
เสร็จแล้ว28/12/2020 10:11:57อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่ขวัญใจ ขวัญอำไพพันธุ์Kwanjai@bcnc.ac.thรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 1 รอบ 3 เดือน
https://drive.google.com/open?id=1HxDbL9BLJQlhpMyqyFpSkYCgSyil8HQz
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ในหัวข้อย่อย ผลการปฏิบัติ25/12/202031/03/2021
31
เสร็จแล้ว04/01/2021 09:59:53อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่ศิริเนตร สินเปียงsirinate@bcnc.ac.th
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายพร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
https://drive.google.com/open?id=15NSJMUDcrZEmVpAZH_rVPJuJpGBv3cf9
เพื่อจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการเรียนการสอนงานพัสดุ ประชาสัมพันธ์04/01/202113/01/2021
32
เสร็จแล้ว05/01/2021 16:24:05วิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเจ้าหน้าที่พิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชตpimwaran@bcnc.ac.thรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2561-2562
https://drive.google.com/open?id=1SbDXyzkiBr_11ZK9OMRevzmxyL_2STip
รายชื่อผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2563https://drive.google.com/open?id=1fJTrMMbi0IVLVmHTbUR8tHNdMIWlYjEqประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ตอบตัวบ่งชี้ สภาการพยาบาลกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม "ผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์" เรียงลำดับ ปี 2563 - 256105/01/202130/09/2021
33
เสร็จแล้ว06/01/2021 10:15:58อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริการความเสี่ยงเจ้าหน้าที่อุไรวรรณ ทวยจันทร์อุไรวรรณ ทวยจันทร์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564https://drive.google.com/open?id=1kjbq_IBM-askxvlxRy4ESlLlBGXuHkjA**เนื่องจากไฟล์ค่อนข้างเยอะ จะส่งลิ้งให้แทนนะคะ
ลิ้งเอกสารค่ะ https://drive.google.com/drive/folders/1I4TDj-NLHpvZbdLqAXnrEkPjYJ-npiHy?usp=sharing
เผยแพร่แผนวิทยาลัย ปี64
บุคลากรเข้าใจ เข้าถึง และสามารถนำไปใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้
หน่วยงานภายใน>กลุ่มยุทธศาสตร์>แผนปฏิบัติการฯ ปี64> แผนประจำไฟล์ excel07/01/202131/08/2025
34
เสร็จแล้ว11/01/2021 13:22:02วิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเจ้าหน้าที่พิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชติpimwaran@bcnc.ac.thแบบฟอร์ม วจ.12
https://drive.google.com/open?id=1jcLJUaPFxOO77SaPIb-T6uRJu5SYrVpH
แทนไฟล์เดิม สำหรับผู้วิจัยกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม11/01/202130/09/2021
35
เสร็จแล้ว19/01/2021 13:23:09อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่วิภา ทองรับแก้วwipa@bcnc.ac.thประกาศแนวทางปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน
https://drive.google.com/open?id=1RbpXdojhcoyffzvGcPRdkmn9cZq31NEM
เพื่อให้นศ.ดาวน์โหลดได้ทางหน้าเวป
นศ.ได้ทราบประกาศแนวทางการลงทะเบียนตามที่นศ.ร้องขอ และนำไปให้ผปค.แนบเบิกค่าเทอม
ดาวน์โหลด20/01/202120/01/2022
36
เสร็จแล้ว20/01/2021 16:01:27วิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเจ้าหน้าที่พิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชติpimwaran@bcnc.ac.thแบบฟอร์ม วจ.2 การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนภายในวิทยาลัย
https://drive.google.com/open?id=1VDPnsDch1LlVlkpubFjnW-fqGuRW31aO
แบบฟอร์ม วจ.3 สัญญาในการผลิตผลงานวิจัย และผลงานวิชาการhttps://drive.google.com/open?id=1_G2g-JzpijVvSQFUkyT8X-KgXVhT1bVE
แบบฟอร์ม วจ.4 ขอเบิกเงินงบประมาณในการจัดทำโครงการวิจัย
https://drive.google.com/open?id=1aEP02DjMJlWb4t0IqVZG107HmZpMtiXk
เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับอาจารย์ในการดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กลุ่่มงานวิจัยและนวัตกรรม แบบฟอร์ม วจ.20/01/202130/09/2021
37
เสร็จแล้ว20/01/2021 16:11:58วิชาการและกิจการนักศึกษากลุ่มงานกิจการนักศึกษาแนะแนวและงานศิษย์เก่าเจ้าหน้าที่รัตติกาล ใหม่แก้วrattikarn@bcnc.ac.th ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี เชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการรักษาความลับข้อมูลของนักศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1VogGL22LfkaM4AYoLQs8WeIXOQg8hTAt
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพื่อแจ้งให้ทุกท่านถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันงานกิจการนักศึกษา20/01/202120/01/2022
38
เสร็จแล้ว29/01/2021 14:53:18อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและจัดการความรู้เจ้าหน้าที่อุไรวรรณ ทวยจันทร์uraiwan@bcnc.ac.thแก้ไข banner ดาวโหลดแผนยุทธศาสตร์สถาบันบรมราชชนก ปี พ.ศ. 2560-2564 เป็น ปี 2563-2567 และเปลี่ยนเอกสารดาวน์ดหลดตามที่แนบ
https://drive.google.com/open?id=1umiqh91DhPVT_SMFC6pxE8hsbEGiGumC
1.ย้ายข้อมูลในหน่วยงานภายใน > งานยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง > เฉพาะงานประกันคุณภาพ ไปไว้ในงานพัฒนาคุณภาพและจัดการความรู้ 2.แก้ไขหัวข้อย่อยในกลุ่มพัฒนาคุณภาพและจัดการความรู้ให้มี 2 หัวข้อ คือ 1) การประกันคุณภาพการศึกษา QA 2).การจัดการความรู้ KM
https://drive.google.com/open?id=1u6tXrrLbJNlwlixEBUPGgGqEBQeVnsA8
ลบหัวข้อย่อยในงานยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง >งานประกันคุณภาพ >งานวิทยบริการ และจัดข้อมูลใหม่ ตามหัวข้อที่แนบ
https://drive.google.com/open?id=12ExPTYGVQS-UbIeZ8oz9CB7zSEzF0GDF
เพื่อแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แลัเป็นปัจจุบันหน่วยงานภายใน31/01/202131/10/2024
39
เสร็จแล้ว01/02/2021 13:45:50อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่ศิริเนตร สินเปียงsirinate@bcnc.ac.thประกาศจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายพร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย
https://drive.google.com/open?id=1CwTTKWHxlwtXT0z0ZLe0Um19G96UMl_V
ประกาศ ประชามสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้างสนับสนุนการเรียนการสอนประชาสัมพันธ์ งานแผนพัสดุ01/02/202110/02/2021
40
เสร็จแล้ว01/02/2021 16:09:51อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่ขวัญใจ ขวัญอำไพพันธุ์kwanjai@bcnc.ac.thประมูลร้านค้าเช่าถ่ายเอกสารและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
https://drive.google.com/open?id=1BSmlukxr_3aE9Oe8_Ij4H_qg0WRAsJ-l
เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้บุคลากรภายในวิทยาลัยฯมีอาหารและเครื่องดื่มให้รับประทานประชาสัมพันธ์01/02/202119/02/2021
41
เสร็จแล้ว15/02/2021 13:51:22อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่ศิริเนตร สินเปียงsirinate@bcnc.ac.thประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย
https://drive.google.com/open?id=1hOuBzQeovEDJuzYT7TPkGzD5gN05v9zW
เผยแพร่ข่าวสารการทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระบบประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมแผนงานพัสดุ15/02/202123/02/2021
42
เสร็จแล้ว08/03/2021 09:47:10อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่นส.ณัฐธยาน์ ศิริปัญญาืืNattaya@bcnc.ac.thประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ
https://drive.google.com/open?id=11IpO7mn21AQgbWA-yZl2videvwLPvjAe
เพื่อเป็นไปตามระเบียบงานด้านพัสดุเพื่อความสำเร็จของงานประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ08/03/202112/03/2021
43
เสร็จแล้ว10/03/2021 11:43:13อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริการความเสี่ยงเจ้าหน้าที่อุไรวรรณ ทวจันทร์ีuraiwan@bcnc.ac.thการจัดรูปแบบหน้าเว็บไซกลุ่มงาน และการเรียงลำดับข้อมูล กลุ่มงานยุทธสาสตร์และบริหารความเสี่ยง(งานยุทธ์)
https://drive.google.com/open?id=1CerpP7M2nAzFivXLU3Ac6Zv0o-sx3RIw
การจัดรูปแบบหน้าเว็บไซกลุ่มงาน และการเรียงลำดับข้อมูล กลุ่มงานยุทธสาสตร์และบริหารความเสี่ยง(งานบริหารความเสี่ยง) ไฟล์ข้อมูลยังไม่เสร็จสิ้น อยู่ระหว่าเสนอ ผอ ลงนาม รบกวนทำลิ้งไว้ก่อนค่ะ
https://drive.google.com/open?id=1V1KQaTtMduZAtRrGhOhFUyTUXcrQ9PQiเผื่อเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มงานที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถค้นหาและนำข้อมูลไปใช้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นหน่วยงานภายใน>งานยุทธสาสตร์และบริหารความเสี่ยง11/03/202111/11/2023
44
เสร็จแล้ว10/03/2021 11:47:22อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและจัดการความรู้เจ้าหน้าที่อุไรวรรณ ทวยจันทร์uraiwan@bcnc.ac.thรูปแบบการจัดเรียงเอกสารหน้าเว็บไซต์กลุ่มงานพัฒนาคุรภาพและจัดการความรู้ (งานพัฒนาคุณภาพ QA)
https://drive.google.com/open?id=1KryiB3Vg6aSftoa5y1BbpG54mvHR2pZt
รูปแบบการจัดเรียงเอกสารหน้าเว็บไซต์กลุ่มงานพัฒนาคุรภาพและจัดการความรู้ (งานจัดการความรู้KM)
https://drive.google.com/open?id=1K5ts0LO7XHz7PtDOKv2odq6RNyGUrH9U-เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงาน (เตรียมรับสภาการพยาบาล)บุคลากรของวิทยาลัยฯสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวก และถูกต้องหน่วยงานภายใน>งานพัฒนาคุณภาพและจัดการความรู้10/03/202116/03/2024
45
เสร็จแล้ว13/03/2021 11:59:45วิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่นางพิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชติpimwaran@bcnc.ac.thคู่มือกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
https://drive.google.com/open?id=1xYyOV1x-pz5mtwtW3alMM8pCIuk0A_td
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์12/03/202130/09/2021
46
เสร็จแล้ว15/03/2021 14:00:28วิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานบริการวิชาการเจ้าหน้าที่นางสาวสุภาภรณ์ วันมูลsupaporn@bcnc.ac.thสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านบริการวิชาการ
https://drive.google.com/open?id=1PG-nJgqLarIepbrrwH7b9DnUQGFQtJat
--บริการวิชาการ01/01/202101/01/2022
47
เสร็จแล้ว17/03/2021 11:24:16วิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเจ้าหน้าที่พิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชติpimwaran@bcnc.ac.thรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารย์ ปี 2563 Update link เพิ่มเติม
https://drive.google.com/open?id=1qzTF1f4_TpckAJP_pgob3I7AIjkf6CLT
เผยแพร่ตอบเกณฑ์ สภาฯกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม17/03/202130/09/2021
48
เสร็จแล้ว24/03/2021 11:13:54อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่นางสาวจินดารัตน์ วงค์คำjindarat@bcnc.ac.thjแบบบันทึกมอบหมายงาน
https://drive.google.com/open?id=1RUVCxmoZitNqygK_xIvtx2ApD5mWFzn1
เพื่อให้บุคลากรได้ปริ้นใบมอบหมายงานแนบการขออนุมัติลา ไปราชการได้ตรวจสอบการมอบหมายงานของบุคลากรแบบฟอร์มมอบหมายงาน24/03/202131/12/2050
49
เสร็จแล้ว25/03/2021 10:43:39อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่ขวัญใจขวัญอำไพพันธุ์รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบลงทุน)ไตรมาส 2
https://drive.google.com/open?id=13nMGWFzs_dXlvSaIqsTTmQD9Yjy-56wB
https://drive.google.com/open?id=12XFmcOoDOX0IiJipfrFULwGgWzuxjDFa
https://drive.google.com/open?id=1Usb2pGHSMchxs1TpqpC9haxnQsXMxpux
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม
ภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรมผลปฏิบัติ25/03/202127/05/2021
50
เสร็จแล้ว29/03/2021 16:17:58อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและจัดการความรู้เจ้าหน้าที่อุไรวรรณ ทวยจันทร์uraiwan@bcnc.ac.thคู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2563
https://drive.google.com/open?id=1nAJxe4BJCtmibQ1POAnh17mrRR-RUdJ2
เผยแพร่ข้อมูลเกรฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
บุคลากรสามารถเข้าถึึงข้อมูลที่ถูกต้อง และเตรียมความพร้อมรับประเมินจากสภาฯ ในวันที่ 26-27 เมษายน 64
ระบบสารสนเทศภายใน>กลุ่มอำนวยการฯ>งานพัฒนาคุณภาพและจัดการความรู้>คู่มือและเอกสาร>ลำดับต่อจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.255730/03/202128/06/2025
51
เสร็จแล้ว29/03/2021 17:00:30อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริการความเสี่ยงเจ้าหน้าที่อุไรวรรณ ทวยจันทร์uraiwan@bcnc.ac.thแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563
https://drive.google.com/open?id=1A2NAtN1kRpGYMEULDww7sioqdITDZhQM
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564https://drive.google.com/open?id=1Cqqv1Nen_Wr0euLsMFBw3rykkPF09nsTคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563
https://drive.google.com/open?id=1hbEAdj-07qEfpojUXHP2FgcgappDwpqA
เผยแพร่ข้อมูลบุคลากรสามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวก
งานยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง > คู่มือและเอกสาร (บางอันมีหัวข้ออยู่แล้ว ที่รอเอกสาร และบางอันขอเพิ่มลิ้งค่ะ เรียงลำดับเอกสารดังนี้ 1.แผนบริหารความเสี่ยง ปี 64 2.แผนบริหารความเาี่ยง ปี 63 3. คู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 64 4. คู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 63)
30/03/202117/05/2024
52
เสร็จแล้ว29/03/2021 17:05:45อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริการความเสี่ยงเจ้าหน้าที่อุไรวรรณ ทวยจันทร์uraiwan@bcnc.ac.thคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564
https://drive.google.com/open?id=1zXVDA344J_LYTs6atPWWBsNcNTqm1xhy
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564https://drive.google.com/open?id=15r59epw9nqrQRg_YnFcxOw3qdkqUmhDP
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563
https://drive.google.com/open?id=1_7mcCVdjHWVWBpQ7fLOGFZf0uIS4kHHq
เผยแพร่ข้อมูลบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายงานยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง>งานบริหารความเสี่ยง>คำสั่ง (เอกสารไฟล์แรกเป็นของคู่มือและเอกสารนะคะ พอดีมันแนบไฟล์ไม่พอเลยมาแนบในนี้ค่ะ)30/03/202118/05/2024
53
เสร็จแล้ว01/04/2021 17:41:55อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริการความเสี่ยงเจ้าหน้าที่อุไรวรรณ ทวยจันทร์uraiwan@bcnc.ac.thลิ้งแบบฟอร์มขออนุมัติลงข้อมูลปฏิทินผ่านทาง website วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ (ลิ้งข้างล่างนะคะ)
https://drive.google.com/open?id=1F7zl6Oa6PXdtMu1L6HF3b42LOw13qGSq
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchuV4CFrlYvMOF8XVcZMxEAGa86bddOLPG2vL3lgZ5sqQmrA/viewform
จัดลำดับการขออนุมัติ และตรวจสอบวันจัดกิจกรรมการดำเนินงาน ไม่ให้ซ้ำซ้อนเพื่อความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมระบบสารสนเทศภายใน (ของเพิ่มลิ่งแบบฟอร์มเหมือนแบบฟอร์มขออนุมัติขึ้นเว็ปฯ)02/04/202118/07/2024
54
เสร็จแล้ว01/04/2021 17:51:51อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริการความเสี่ยงเจ้าหน้าที่อุไรวรรณ ทวยจันทร์uraiwan@bcnc.ac.thแบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2564
https://drive.google.com/open?id=1JHhTv4R9779HyrkYB8ySScFXzKPejXDg
เผยแพร่ข้อมุลให้บุคลากรบุคลากรเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกหน่วยงานภายใน>งานยุทธศาสตร์ฯ>Download02/05/202127/01/2024
55
เสร็จแล้ว02/04/2021 16:09:49วิชาการและกิจการนักศึกษากลุ่มงานบริการการศึกษาเจ้าหน้าที่ปุญนิศา คำวงษาsuporn271@bcnc.ac.thประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)
https://drive.google.com/open?id=1wgBCcajBLfUt3SRsu_KdiOCj8PPbnwiR
เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้สมัครเข้าศึกษารอบรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2564ผู้สมัครได้รับทราบข้อมูล.02/04/202130/06/2021
56
เสร็จแล้ว09/04/2021 09:06:42วิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานบริการวิชาการอาจารย์วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์wanachaporn@bcnc.ac.thประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
https://drive.google.com/open?id=1hs_eVudgVVYch77Y-_cqrLrfORGc_LHd
เพื่อประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์แก่บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
รบกวนเพิ่ม Channel ใหม่ ในเว็บไซต์ ได้เลยค่ะ หัวข้อ Channel คือ
"โครงการผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564"

หากวันนี้ (9 เม.ย. 64) ลงไม่ทัน ลงวันศุกร์ ที่ 16 เม.ย. 64 ได้ค่ะ
09/04/202130/09/2022
57
เสร็จแล้ว16/04/2021 16:39:43อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่ฤทัย อุตมะreuthai@bcnc.ac.thประกาศโควิดฯ ฉบับที่ 11/2564
https://drive.google.com/open?id=1uF2lFAj8bg83kTkZDOUrruT2gkavMC7F
แจ้งเพื่อทราบเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติข่าวประชาสัมพันธ์16/04/202130/04/2021
58
เสร็จแล้ว23/04/2021 13:21:39อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่จินดารัตน์ วงค์คำjindarat@bcnc.ac.thผลการพัฒนาตนเอง
https://drive.google.com/open?id=1JPSLA0JUvewUmC9e5H6mQOzPRIcyiELO
แบบสรุป Faculty practicehttps://drive.google.com/open?id=1AadTmyFpms6QAglD9K-LZMCPevZaCFcDให้อาจารย์อัพโหลดไฟล์ไปกรอกอาจารย์มีแบบฟอร์มในการกรอกงานพัฒนาบุคลากร23/04/202123/12/2022
59
เสร็จแล้ว23/04/2021 13:37:03อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่ฤทัย อุตมะreuthai@bcnc.ac.thประกาศ คกก.โควิด-19 ฉบับที่ 13/2564
https://drive.google.com/open?id=1F97sBvr2NKUS_hdUO52bWLCML_5TPT2Z
แจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติเพื่อทราบและถือปฏิบัติประชาสัมพันธ์23/04/202130/04/2021
60
เสร็จแล้ว27/04/2021 08:48:34อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่ฤทัย อุตมะreuthai@bcnc.ac.thประกาศมาตรการป้องกันโควิดฯ ฉบับที่ 14/2564
https://drive.google.com/open?id=1D1gZ_OMie4rKi1XfttplR-AZrnFnOZVP
แจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติเพื่อทราบและถือปฏิบัติข่าวประชาสัมพันธ์27/04/202109/05/2021
61
เสร็จแล้ว27/04/2021 10:41:23อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่วิภา ทองรับแก้วwipa@bcnc.ac.thประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อบังคับ สบช. ระเบียบ สบช.
https://drive.google.com/open?id=1_YzmeFbl2bTEB194fu-PnIYgeB-ngcnQ
เพื่อเผยแพร่อาจารย์ จนท. บุคลากรวิทยาลัยฯทุกคนได้เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆดาวน์โหลด27/04/202101/10/2021
62
เสร็จแล้ว05/05/2021 15:35:43อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริการความเสี่ยงเจ้าหน้าที่อุไรวรรณ ทวยจันทร์uraiwan@bcnc.ac.th
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปี)
***เนื่องจากไฟล์เยอะ เลยส่งลิ้งเอกสารให้แทนนะคะ ลิ้งอยู่ที่หัวข้อเรื่องที่ 2 รบกวนช่วยเรียงเอกสารตามรูปแบบ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มีอยู่แล้วหน้าเว็บนะคะ
https://drive.google.com/open?id=1L1bgVfqsKwd4NFy_6W7vNZzNZVhzXefM
https://drive.google.com/drive/folders/1hs8JwI3_uTPMxbgO8NDoOczbryCOePXc?usp=sharing
เพื่อเผยแพร่แผนของวิทยาลัยฯบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลแผนของวิทยาลัยฯได้หน้าเว็บไซต์งานยุทธศาสตร์ฯ06/05/202131/07/2024
63
เสร็จแล้ว06/05/2021 11:20:27วิชาการและกิจการนักศึกษากลุ่มงานกิจการนักศึกษาแนะแนวและงานศิษย์เก่าอาจารย์ณัฏฐชญาดา ราชวังnutthachayada@bcnc.ac.thประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนากยกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพยายาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
https://drive.google.com/open?id=1ZnSCTZ390wp_bDdinSaPF_HZ5iFCY7J5
กำหนดการเลือกตั้ง 12พ.ค.2564https://drive.google.com/open?id=147m6g2qrPYphUUkWKYHCw186TaMHhTHg
https://drive.google.com/open?id=1EmKb3B05Z31x191B2f3bS1SYWyrpFaxf
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกสโมสรสนับสนุนภาวะผู้นำของนักศึกษาวิทยาลัยแล้วแต่ admin rb0kiIk06/05/202114/05/2021
64
เสร็จแล้ว06/05/2021 14:31:20วิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมอาจารย์อัมภิชา นาไวย์ampicha@bcnc.ac.thวารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข (Journal of Nursing and Public Health Research)
https://drive.google.com/open?id=12tcKNEcM0pE-1xom4dg7DUvHn1daLwQC
ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวารสารเป็นที่รู้จัก มีผู้สนใจส่งบทความมาตีพิมพ์มากขึ้นกึ่งกลางของ webste06/05/256406/05/2565
65
เสร็จแล้ว07/05/2021 15:49:00อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริการความเสี่ยงเจ้าหน้าที่อุไรวรรณ ทวยจันทร์uraiwan@bcnc.ac.thแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2564(ฉบับครึ่งปี) PDF ไฟล์
https://drive.google.com/open?id=1e98-62siCM-O2EbNRU1Yh2fJP5fzLjlg
เผยแพร่ข้อมูลบุคลากรสามารถเข้าถึงแผนประจำปีของวิทยลัยฯหน่วยงานภายใน>งานยุทธศาสตร์ฯ10/05/202128/04/2023
66
เสร็จแล้ว13/05/2021 15:51:05อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่ฤทัย อุตมะreuthai@bcnc.ac.thแผ่นพับการเป็นเลขานุการอย่างมืออาชีพ
https://drive.google.com/open?id=1L7mWKIYhaFqnRGI7WSz5DDzgOgh79jOz
เพื่อเผยแพร่และเข้าถึงองค์ความรู้นำไปใช้ประโยชน์ในงานข่าวประชาสัมพันธ์13/05/202113/12/2021
67
เสร็จแล้ว31/05/2021 15:10:55วิชาการและกิจการนักศึกษากลุ่มงานหลักสูตรและการสอนเจ้าหน้าที่เอมพิกา ตาใจempika@bcnc.ac.thตารางสอน-ตารางสอบ 2564
https://drive.google.com/open?id=1ogiUJgvZW7n9sWuI7tMZkhh0i88L2NqT
แผนการจัดการศึกษา 2564https://drive.google.com/open?id=1BdUgF_I9ndkPEI1zW791L2XcCr-TtspUปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564
https://drive.google.com/open?id=1LdsTC1e9FSnGP4wCnrDCE-n8Ks5BMtE5
เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา สามารถเปิดดูเอกสารได้เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา สามารถเปิดดูเอกสารได้งานหลักสูตรและการเรียนการสอน31/05/202128/05/2022
68
เสร็จแล้ว02/06/2021 10:13:10วิชาการและกิจการนักศึกษากลุ่มงานบริการการศึกษาเจ้าหน้าที่มัณทนา พรมะณีmantana@bcnc.ac.thประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบการรับ admissions ปีการศึกษา 2564
https://drive.google.com/open?id=1NDWksBN7mLpZxGbpF_FlMxVvpzx6cUEQ
แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกประชาสัมพันธ์02/06/202102/08/2021
69
เสร็จแล้ว02/06/2021 10:20:54วิชาการและกิจการนักศึกษากลุ่มงานบริการการศึกษาเจ้าหน้าที่มัณทนา พรมะณีmantana@bcnc.ac.thประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดน ตามรอยสมเด็จย่า ปีการศึกษา 2564
https://drive.google.com/open?id=1T-CyptL-pO0wsZ8fcKY6CjtsHJPDIUcz
ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทราบรายชื่อประชาสัมพันธ์02/06/202102/08/2021
70
เสร็จแล้ว07/06/2021 09:46:50วิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเจ้าหน้าที่พิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชติpimwaran@bcnc.ac.thกิจกรรมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับแผนครึ่งปี)
https://drive.google.com/open?id=1OzL0D_sPHq1KhlFR-q_8PXNlGDxXioo_
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม 07/06/202130/09/2021
71
เสร็จแล้ว09/06/2021 12:50:15อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่วิภา ทองรับแก้วwipa@bcnc.ac.thคู่มือสถานศึกษาปลอดภัยคู่มือ 5 เล่ม
https://drive.google.com/open?id=1WFIcLYFNHzv40tJs6LB6t9b8dGE6PbFn
เผยแพร่แขวนหน้าเวปนศ. บุคลากรได้ทราบถือปฏิบัติ 5 ฉบับ (ส่งทางอีเมล์ให้นะค่ะ)ดาวน์โหลด15/06/202115/06/2022
72
เสร็จแล้ว17/06/2021 10:48:00วิชาการและกิจการนักศึกษากลุ่มงานบริการการศึกษาเจ้าหน้าที่มัณทนา พรมะณีMantana@bcnc.ac.thประกาศ เรื่องการรายงานตัวเข้าศึกษา ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564
https://drive.google.com/open?id=1BiYij2-trqlmxJKP9Tm1cFdqWB4RrsQM
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ปี 2564เพื่อให้นักศึกษาทราบและปฏิบัติตามแนวที่กำหนดประชาสัมพันธ์ข่าว17/06/202131/08/2021
73
เสร็จแล้ว21/06/2021 09:57:22อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่นางสาวภัทร์ปรียา บุญช่วยphatpriya@bcnc.ac.thประกาศสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค covid - 19
https://drive.google.com/open?id=1ota4Xd8i_AwoxTnQfHBOAnaiTG6GcaPO
เพื่อประชาสัมพันธ์
ความเชื่อมั่นของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นศ. ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อประสานงาน
pop up21/06/202130/09/2021
74
เสร็จแล้ว28/06/2021 10:01:40อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่ขวัญใจ ขวัญอำไพพันธุ์Kwanjai@bcnc.ac.thรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564
https://drive.google.com/open?id=18XmOlzTVITw6Zecnhu4G4nnZ-8uP0ckK
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม
ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขันที่เป็นธรรมประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ผลปฏิบัติ)25/06/202130/09/2021
75
เสร็จแล้ว30/06/2021 14:58:38วิชาการและกิจการนักศึกษากลุ่มงานบริการการศึกษาเจ้าหน้าที่ปุญนิศา คำวงษาsuporn271@bcnc.ac.thประกาศ เรื่องการรายงานตัวเข้าศึกษา ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564
https://drive.google.com/open?id=1DBmDE4wAYFK0wxxfbQa4w9u8wnmxNCFv
เพื่อชี้แจงแก่นักศึกษาใหม่นักศึกษาได้เข้าใจตรงกันประกาศ เรื่องการรายงานตัวเข้าศึกษา ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 256430/06/202131/07/2021
76
เสร็จแล้ว13/07/2021 14:58:16วิชาการและกิจการนักศึกษากลุ่มงานหลักสูตรและการสอนเจ้าหน้าที่ธนพร สิทธิโม๊ะtanaporn@bcnc.ac.thโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
https://drive.google.com/open?id=13CKuTPugacMNwXfo9_KDe4_ZrKjJaY03
แจ้งหน่วยคะแนนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564
https://drive.google.com/open?id=1qwwA1w_OUmZZ6F0Db-N8JQFa2g8Tccu0เพื่อให้ผู้เข้าอบรม Online ได้รับรู้เกี่ยวกับโครงการฯผู้เข้าอบรม Online ทราบข้อมูลในโครงการฯหัวข้อโครงการฯ 20/07/202106/08/2021
77
เสร็จแล้ว16/07/2021 15:45:46วิชาการและกิจการนักศึกษากลุ่มงานบริการการศึกษาเจ้าหน้าที่ปุญนิศา คำวงษาsuporn271@bcnc.ac.thประกาศ เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษา ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในระบบการรับแบบ Admissions รอบเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และ 2
https://drive.google.com/open?id=1EZrKu7d1hTzwbdGSHKpRPvu1r42pBlXk
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบเพิ่มเติมนักศึกษาได้ทราบรายละเอียดการรายงานตัวเข้าศึกษาประชาสัมพันธ์16/07/202101/01/2022
78
เสร็จแล้ว21/07/2021 13:39:18อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริการความเสี่ยงเจ้าหน้าที่อุไรวรรณ ทวยจันทร์uraiwan@bcnc.ac.thแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2563 -2567
https://drive.google.com/open?id=1RziAf2FbiFJ8aWCdQIHZkSDsTEi2Ohfs
--เผยแพร่ข้อมูลให้แก่บุคลากรบุคลากรเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายงานบุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง>คู่มือและเอกสาร22/07/202130/04/2026
79
เสร็จแล้ว23/07/2021 14:32:55วิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเจ้าหน้าที่พิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชติpimwaran@bcnc.ac.thการจัดการความรู้ด้านกการวิจัย
https://drive.google.com/open?id=1stfSHzi8X7LeaePqkq4L4zHOTFq9W0ve
ตอบตัวชี้วัด KM ด้านการวิจัยตอบตัวชี้วัด KM ด้านการวิจัยกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม หัวข้อการจัดการความรู้ด้านการวิจัย23/07/202131/12/2021
80
เสร็จแล้ว29/07/2021 12:24:31อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่ศิริเนตร สินเปียงsirinate@gmail.ac.thประกาศก่อสร้างอาคารโรงเก็บของ
https://drive.google.com/open?id=1ZNJNB7EqR5bwIY2e7FElsSLpW_vFMqCJ
ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้เป็นที่เก็บของครุภัณฑ์ต่างๆประกาศก่อสร้างอาคารโรงเก็บของ29/07/202106/08/2021
81
เสร็จแล้ว03/08/2021 10:44:47วิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเจ้าหน้าที่พิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชติpimwaran@bcnc.ac.thแบบฟอร์ม วจ. ขอส่งไฟล์ให้ทาง mail
https://drive.google.com/open?id=1C3tGwlK6OnP9nNtuxVVFYQouNaCHL6U_
อำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ในวิทยาลัยฯอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ในวิทยาลัยฯกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม แบบฟอร์ม วจ.1-1403/08/202130/09/2022
82
เสร็จแล้ว04/08/2021 08:50:19วิชาการและกิจการนักศึกษากลุ่มงานบริการการศึกษาเจ้าหน้าที่ปุญนิศา คำวงษาsuporn271@bcnc.ac.thประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564
https://drive.google.com/open?id=1ny40uFrzL1xObB5Q4ltXN4zB0hhpg3jm
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษานักศึกษามีการปฏิบัติตามประกาศประชาสัมพันธ์04/08/202130/09/2021
83
เสร็จแล้ว04/08/2021 08:52:28วิชาการและกิจการนักศึกษากลุ่มงานบริการการศึกษาเจ้าหน้าที่ปุญนิศา คำวงษาsuporn271@bcnc.ac.thประกาศเรียกผู้สอบได้สำรอง รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รองการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564
https://drive.google.com/open?id=1baZRijA1LqJ2ppPpjZkK9zCrc8EKURp-
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษานักศึกษาปฏิบัติตามประกาศประชาสัมพันธ์04/08/202130/09/2021
84
เสร็จแล้ว05/08/2021 10:50:21วิชาการและกิจการนักศึกษากลุ่มงานบริการการศึกษาเจ้าหน้าที่ปุญนิศา คำวงษาsuporn271@bcnc.ac.thประกาศรายงานตัวเข้าศึกษา ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในระบบการรับตรงอิสระ
https://drive.google.com/open?id=1aZAJQvxqjh1u0OanGCkJGCuct0mp8m7-
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบนักศึกษาปฏิบัติตามประกาศประชาสัมพันธ์05/08/202130/09/2021
85
เสร็จแล้ว05/08/2021 15:15:45อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ดาวเรือง วังหน้าskynuy47@gmail.comประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
https://drive.google.com/open?id=18TUOgdF8cr1KOYURzu5a_RuaHNG6xz_Z
ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หน้าเวป05/08/202131/08/2021
86
เสร็จแล้ว11/08/2021 09:35:24วิชาการและกิจการนักศึกษากลุ่มงานบริการการศึกษาเจ้าหน้าที่ปุญนิศา คำวงษาsuporn271@bcnc.ac.thประกาศเรียกผู้สอบได้สำรอง รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติมรอบการรับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2564
https://drive.google.com/open?id=1ysUcMtCAiTBLxoJSg58TBsZR-4W0XWUC
เพื่อประชามัสพันธ์แก่นักศึกษานักศึกษาปฏิบัติตามประกาศประชาสัมพันธ์11/08/202130/09/2021
87
เสร็จแล้ว19/08/2021 09:21:23วิชาการและกิจการนักศึกษากลุ่มงานกิจการนักศึกษาแนะแนวและงานศิษย์เก่าเจ้าหน้าที่รัตติกาล ใหม่แก้วrattikarn@bcnc.ac.thคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
https://drive.google.com/open?id=1kBF-JjPt6py4PS0J7gbLMjn6ncs0xmPY
เพื่อประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นศ.กลุ่มงานกิจการนักศึกษา19/08/202119/08/2022
88
เสร็จแล้ว23/08/2021 10:17:08อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ดาวเรือง วังหน้าskynuy7@gmail.comประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
https://drive.google.com/open?id=18i2Q-uFaR9rcVP53aKZPupNXrifkHK9c
ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่ธุรการ)23/08/202124/09/2021
89
เสร็จแล้ว24/08/2021 09:30:05อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ดาวเรือง วังหน้าskynuy47@gmail.comประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
https://drive.google.com/open?id=1qfIUkMUFJVSf9_EARnHqFbjXQV4kMEf0
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารหน้าเวฟไซส์24/08/202126/08/2021
90
เสร็จแล้ว27/08/2021 09:00:42อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ดาวเรือง วังหน้าskynuy47@gmail.comประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
https://drive.google.com/open?id=1JwRHGEGqYM3WD1uvT0NsmpE0PCj4F5Pi
ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล27/08/202131/08/2021
91
เสร็จแล้ว31/08/2021 16:25:33วิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานบริการวิชาการอาจารย์นางสาว วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์wanachaporn@bcnc.ac.thเปลี่ยนแปลงวันและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 4)
https://drive.google.com/open?id=1mOznUuzfRe6m9UmFXErJJfXaMzf_JR4W
ประชาสัมพันธ์เพื่อผู้สีสิทธิ์จะได้รับทราบและปฏิบัติ1. ป้ายแบนเนอร์
2. กระทู้ช่องทาง: โครงการผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2564
31/08/202105/11/2023
92
เสร็จแล้ว07/09/2021 15:25:01อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่ณัฐธยาน์ ศิริปัญญาnattaya@bcnc.ac.thประชาสัมพันธ์ประกวดราคาทำความสะอาดอาคารและสถานที่
https://drive.google.com/open?id=1YFsppWB1jiR_SmuwAauwSd-otyg09IOn
ประกาศการประกวดราคางานจ้างเหมาทำควาสะอาดประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประกวดราคาประชาสัมพันธ์ 07/09/202114/09/2021
93
เสร็จแล้ว09/09/2021 08:42:21อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ดาวเรือง วังหน้าskynuy47@gmail.comประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
https://drive.google.com/open?id=1NrzXkT9qYxe7IAiWHHLw-kOzQa_koopH
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารหน้าเว็บ09/09/202123/09/2021
94
เสร็จแล้ว09/09/2021 09:10:47อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ดาวเรือง วังหน้าskynuy47@gmail.comแบบฟอร์มใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
https://drive.google.com/open?id=12uZbbI2t5qcpggc3VCvrtXOOQIFlq4sv
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่่ข่าวสารหน้าเว็บ09/09/202123/09/2021
95
เสร็จแล้ว10/09/2021 08:56:41อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ดาวเรือง วังหน้าskynuy47@gmail.comประกาศผลการคัดเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
https://drive.google.com/open?id=13ZpyUJXyyHtrQZnW18xjAwd9ok_xEGYH
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารหน้าเว็บ10/09/202130/09/2021
96
เสร็จแล้ว16/09/2021 15:31:46อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่ฤทัย อุตมะreuthai@bcnc.ac.thประกาศวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 23/2564
https://drive.google.com/open?id=1tRcSzvrjHE9Xy3UUAVrMErNA_XnDB6Rr
แจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติข่าวประชาสัมพันธ์16/09/202130/09/2021
97
เสร็จแล้ว17/09/2021 11:05:25อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่ขวัญใจ ขวัญอำไพพันธุ์Kwanjai@bcnc.ac.thรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เฉพาะงบลงทุน รอบ 12 เดือน
https://drive.google.com/open?id=1n7puoUEb-YmvqQUW3bvomqvI6t1l_9gG
รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เฉพาะงบลงทุน
https://drive.google.com/open?id=1bMABhwUQ6lYHBE1Bn2ABsPNwzRnkIbKs
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม
รายงานผลการปฏิบัติ/วิเคราะห์ผลตามแผน17/09/202125/11/2021
98
เสร็จแล้ว20/09/2021 10:52:33อำนวยการและยุทธศาสตร์งานการเงินบัญชี พัสดุ งานสารบรรณและงานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่ณัฐธยาน์ ศิริปัญญาnattaya@bcnc.ac.thประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่
https://drive.google.com/open?id=1HbXiomEbt_ahJ7GLhkgZmNg4G6MW3c6L
แจ้งผลการประปวดราคาแจ้งผลการประปวดราคาประกาศ20/09/202130/09/2021
99
เสร็จแล้ว23/09/2021 16:25:58อำนวยการและยุทธศาสตร์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่นางดาวเรือง วังหน้าskynuy47@gmail.comประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1HWFQKBLeVOd3Q-q_mJoZoiVxhTxdaRnI
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
https://drive.google.com/open?id=1QcGB-IfwZkcauhRZa2c0VJRM84p6m2sYประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารหน้าเว็บ23/09/202127/09/2021
100
เสร็จแล้ว26/09/2021 18:37:43วิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานบริการวิชาการอาจารย์วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์wanachaporn@bcnc.ac.thประกาศกำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ PN6 ปีการศึกษา 2564
https://drive.google.com/open?id=1vngmfR7TwgCIwStgFwmyMC2cDcPxdiFr
Banner ประกาศhttps://drive.google.com/open?id=1XZrFitCfQdYmT02p8J-pHov0ae_A8kRcประกาศกำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ แก่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ PN6
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ PN6 ทราบกำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
1. ฺBanner Pop-up
2. Banner เคลื่อนซ้ายขวา
3. แนบไฟล์ประกาศตรง กระทู้ย่อยของ "โครงการผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564"
27/09/202126/09/2022