คุมงบ 63 งบดำเนินงาน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รวม
as at 29.9.63 (10.00)
เบิกจ่ายคงเหลือรายการรอเบิกคงเหลือจริง
2
เฉพาะงบดำเนินงาน
- - - ทั้งหมด2,162,800.00Track on GFMIS2,002,445.30160,354.70 141,226.00 19,128.70ยอดที่เกลี่ยใช้ได้
ถ้าบวก COVID-19
3
638,000.00 310,000.00 638,000.00 ส่วนต่าง - 2,043,800.00 157,000.00
ส่วนต่างของผลเบิกจ่าย
- 96,023.21 -61,871.30 125,551.10 128,684.10
4
ที่รายการ
จัดสรรครั้งที่ 1
(18 ต.ค. 62)
จัดสรรครั้งที่ 2
(7 ก.พ. 63)
จัดสรรครั้งที่ 3
(2 มี.ค. 63)
จัดสรรรายการเฉพาะ
จัดสรรครั้งที่ 4
(20 ก.ค. 63)
จัดสรรครั้งที่ 5
รวมทั้งสิ้นRecheckส่วนต่างใช้ไปแล้วคงเหลือรอเบิก
คาดว่า
คงเหลือ
หมายเหตุ
5
รวมทั้งสิ้น 638,000.00 310,000.00 638,000.00 276,800.00 150,000.00 150,000.00 2,162,800.00 2,319,800.00 - 157,000.00 1,906,422.09 256,377.91 141,226.00 115,151.91
6
1ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 39,000.00 - - - 3,900.00 42,900.00 42,900.00 - 39,264.00 3,636.00 8,996.00 - 5,360.00
7
2ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 235,780.00 139,350.00 49,080.00 91,200.00 70,000.00 41,210.00 626,620.00 626,620.00 - 414,971.76 211,648.24 9,500.00 202,148.24 มีรายการที่จัดสรรเฉพาะของนายคงกระพัน 47,900 บาท
และนายพิชัยรณรงค์ 43,300 บาท
8
3ค่าวัสดุ 10,000.00 37,650.00 30,000.00 - 30,000.00 35,382.00 143,032.00 143,032.00 - 136,638.40 6,393.60 2,390.00 4,003.60
9
4ค่าซ่อมแซม 10,000.00 10,000.00 44,540.00 - 50,000.00 42,952.00 157,492.00 157,492.00 - 142,165.74 15,326.26 13,000.00 2,326.26
10
5ค่าล่วงเวลา - - 20,000.00 - 25,680.00 45,680.00 45,680.00 - 45,680.00 - 29,560.00 - 29,560.00
11
6 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อื่น ๆ - - 3,120.00 - - - 3,120.00 3,120.00 - 3,120.00 - -
12
7ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง 265,800.00 47,300.00 308,260.00 - - - 621,360.00 621,360.00 - 621,360.00 - 51,780.00 - 51,780.00
13
8ค่าสาธารณูปโภค 26,000.00 67,700.00 183,000.00 - - - 276,700.00 433,700.00 - 157,000.00 261,099.19 15,600.81 18,000.00 - 2,399.19 **ย้ายไปรายการอื่นไม่ได้
14
9 ป้องกันโควิด - 19 - - - 66,600.00 - - 66,600.00 66,600.00 - 65,960.00 640.00 640.00
15
10 ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผลและขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดการเรียนการสอนในช่วง COVID - 19
- - - 119,000.00 - - 119,000.00 119,000.00 - 115,867.00 3,133.00 - 3,133.00 20002500O2869
16
11 งบดำเนินงานโครงการ 51,420.00 8,000.00 - 876.00 60,296.00 60,296.00 - 60,296.00 - 8,000.00 - 8,000.00
17
11.1 โครงการติดตามคำรับรอง 41,960.00 - - 876.00 42,836.00 42,836.00 - 42,836.00 - -
18
11.2 โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2563
9,460.00 - - 9,460.00 9,460.00 - 9,460.00 - -
19
11.3 โครงการแผนปฏิบัติราชการ 8,000.00 - - - - 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 - 8,000.00 - 8,000.00
20
21
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นการเฉพาะงบประมาณที่เบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง
22
ค่าเช่าบ้านและค่าประกันสังคม6 ธ.ค. 62
รอเบิก/คงเหลือ
เงินสวัสดิการยอดคงเหลือ19,128.7022469.4
23
ยอดที่ได้รับ333,000.00ยอดที่เบิก 187,406.50
24
ใช้ไปแล้ว 300,100.00 - (ยังไม่อัพเดท)
25
คงเหลือ32,900.00คงเหลือ 187,406.50
หักค่าสาธารณูปโภค
2,399.19
26
27
ค่าบริการ Internet 15 พ.ย. 62
28
ยอดที่ได้รับ 166,920.00
29
ใช้ไปแล้ว 154,080.00 12,840.00
30
คงเหลือ 12,840.00 -
31
32
เงินเดือนพนักงานราชการ
รอเบิก/คงเหลือ
33
ยอดที่ได้รับ 276,480.00
34
ใช้ไปแล้ว 276,480.00
35
คงเหลือ -
36
47
48
รหัสงบดำเนินงาน
49
6311210ค่าตอบแทน
50
6311220ค่าใช้สอย
51
6311230ค่าวัสดุ
52
6311240
ค่าสาธารณูปโภค
53
6310210งบกลาง
54
2000234752000000รหัสงบประมาณ
55
6311200แหล่งของเงิน
56
200025000O2869กิจกรรมหลัก
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110