15. การประกวดทักษะวิชาการ (การศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา1. ระดับชั้น2. ประเภท3. ประเภทความพิการ4. ศูนย์เครือข่ายฯ5. โรงเรียน
6. ชื่อ- สกุล นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
7. ชื่อ- สกุล ครูที่ฝึกสอน
8. โทรศัพท์ ครูที่ฝึกสอน
9. ชื่อ- สกุลผู้กรอกข้อมูล
10. โทรศัพท์ ผู้กรอกข้อมูล
2
3
26/7/2019, 9:26:33ระดับ ป. 1-6ทีม 5-7 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 6
หนองผือราษฎร์บำรุง
เด็กชายชลกานต์ คำไข
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ดนตรี
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ นุชิต
เด็กหญิงกาญ์จนา คำไข
เด็กหญิงบุษกร ไชยศึก
เด็กหญิงปาริฉัตร พุฒทอง
เด็กหญิงจุฑามาศ เดชโบราณ
คุณครูกลิ่นสุคลธ์ กุลบุตร
คุณครูคำภา พลทัดสะ
คุณครูวรัญญา พลทัดสะ
0922949964 , 0895777391 , 0866463165
นายสายธาร ศักดา0897113673
4
26/7/2019, 13:55:04ระดับ ป. 1-6ทีม 5-7 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 3
บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
เด็กหญิงสุภัสสรา คงแสนคำ
เด็กหญิงวนวรรณ อันตะโก
เด็กหญิงวริศรา อุดชุมพิสัย
เด็กหญิงปิยดา สุขใจ
เด็กหญิงพิพ์วิภา ศรีโพนดวน
เด็กหญิงวิลาวรรณ ทาคำรอด
เด็กหญิงวาเลนไทน์ ตันตินุตรกุล
นางสาวสุปราณี ธาตุธนะ
นางสาวธัญญาลักษณ์ ดอนโบราณ
0883173178, 0825865561
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0982458083
5
28/7/2019, 22:17:06ระดับ ป. 1-6ทีม 5-7 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 5บ้านโต่งโต้น
1.เด็กชายดนิรุจน์ พลเขต
2.เด็กชายกิตติ ภูมิ่งศรี
เด็กชายต้นกล้า หงษ์เวียงจันทร์
เด็กชายพีระณัฐ มุ่งพิมพ์กลาง
เด็กหญิงสุทธิดา บุญมาตุ้ม
เด็กหญิงณัฐชา โสดา
เด็กหญิงณัฐชยา บุญเศียร
1.นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
2.นางสาวศศิพิมล แก้วยม
3. นางสาวคณานุกูล ยางศรี
0621945189
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
0621945189
6
30/7/2019, 13:24:09ระดับ ป. 1-6ทีม 5-7 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 1เมืองใหม่วิทยา
เด็กหญิงจาวารี กองสินแก้ว
เด็กหญิงภัสธารีย์ แสนสุข
เด็กหญิงอภิสรา บุญผล
เด็กหญิงอริสรา คำน้อย
เด็กหญิงเขมนิจ บริใส
เด็กหญิงอรฤดี สิมมาหลวง
เด็กหญิงพัสศราวดี ทัคกีศรีหลง
นางขวัญเมือง ตะไก่แก้ว
นางพัชรินทร์ ประเสริฐศิลป์
0931268276นางปิยพร ผ่องแผ้ว0865794609
7
30/7/2019, 14:06:37ระดับ ป. 1-6ทีม 5-7 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 2
บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
1.เด็กหญิงนัชชา เขียวขำ
2.เด็กหญิงขวัญวรินทร์ สมภารสิงห์
3.เด็กหญิงธมลวรรณ เสียงล้ำ
4.เด็กหญิงสุกัญยา บุญหลง
5.เด็กหญิงจีรตินันท์ เหล่ามูล
6.เด็กหญิงปภาวดี ดีบ้านโสก
7.เด็กหญิงกาญจนาพร สีดาน้อย
1.นางนงเยาว์ มะโนสุข
2.นางสาวจุฑารัตน์ ภูลายยาว
3.นางสุจิตรา คำสุข
0924904467นายธนกฤต ภูชมศรี0830822918
8
31/7/2019, 9:37:56ระดับ ป. 1-6ทีม 5-7 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง3บ้านโนนตาล
1.เด็กชายกวินท์ หอมอ่อน
2.เด็กชายนิธิศภูมิ ไชยดา
3.เด็กชายณัฐนันท์ ชันนาโพธิ์
4.เด็กหญิงประกายดาว นาคแว่น
5.เด็กหญิงมณีประภา นาสำแดง
1.นางสาววลิตา เครือศรี
2.นางสาวศศิรินทร์ แสนนา
3.นางสาวสุกัน แสงโลกีย์
0956724713นางสาวพิชยา สายธนู0849550826
9
31/7/2019, 14:06:24ระดับ ป. 1-6ทีม 5-7 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 8
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
เด็กชายทัดพงศ์ วันสม ,เด็กชายธนา แสงโสดา,เด็กชายสุรพล ชินบุตร,เด็กชายพงศ์พันธ์ พันธ์คำภา,เด็กชายรัชเปรม บุญสุข,เด็กชายพุทธิพงษ์ ก้อนชัยเสริฐ,เด็กชายพุทธิภูมิ ก้อนชัยเสริฐ
นายสุพจน์ นนท์มุด, นายสุรพงษ์ จันปัญญา
-
นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง
0921898899
10
31/7/2019, 14:44:16ระดับ ป. 1-6ทีม 5-7 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง5หัวนาศึกษาวิทย์
เด็กหญิงศิริวรรณ แสงสว่าง เด็กหญิงมลิษา สอนประเทศ เด็กชายเจียรไน แก้วประเสริฐ เด็กชายภานุพงษ์ สุขันธ์ เด็กชายศุภณัฐ หนาดทอง
ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐพร คำพวงค์ นางสุภาวดี นาคฤทธิ์
0812636568
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์
0812636568
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100