ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
ส่วนที่ ๑ เป็นรหัสข้อมูลพื้นฐาน การกำหนดรหัสที่ใช้ ดังนี้
3
1. ชื่อเขตพื้นที่การศึกษา เช่น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
4
2. รหัสขนาดโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียนที่สุ่มเป็นดังนี้
5
รหัส 1 หมายถึง โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
6
2 หมายถึง โรงเรียนขนาดใหญ่
7
3 หมายถึง โรงเรียนขนาดกลาง
8
4 หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็ก
9
3. รหัสโรงเรียน ให้ใช้รหัสกระทรวง 10 หลัก รหัสเดียวกับการประเมิน NT (ไม่ใช่รหัสสอบ O-Net)
10
4. ชื่อโรงเรียน ให้พิมพ์เฉพาะชื่อโรงเรียน ไม่ต้องพิมพ์คำว่าโรงเรียนนำหน้าชื่อ เช่น อนุบาลสามเสน
11
5. รหัสประจำตัวประชาขน 13 หลัก ของนักเรียนรายบุคคลที่สอบในแต่ละระดับชั้น
12
6. รหัสเพศกำหนดให้ เพศชาย = 1 เพศหญิง = 2
13
14
ส่วนที่ ๒ การบันทึกคำตอบของนักเรียน ให้บันทึกตามรูปแบบข้อสอบ ดังนี้
15
1. แบบเลือกตอบ แต่ละข้อจะมีตัวเลือ.22*79978ก 4 ตัวเลือก เป็นตัวเลือกที่ 1) 2) 3) และ 4) ซึ่งให้นักเรียนเลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว การบันทึกคำตอบให้บันทึกตัวเลือกที่นักเรียนเลือกตอบ ลงในแบบบันทึกให้ครบทุกข้อตามโครงสร้างของแบบทดสอบ เช่น ข้อ 1 นักเรียนเลือกตัวเลือกที่ 3) ให้บันทึกเลข 3 ลงในคอลัมน์ข้อที่ 1
16
2. แบบเลือกตอบหลายคำตอบ (2 หรือ 3 คำตอบ) ในแต่ละข้อจะมีตัวเลือก 5 ตัวเลือกหรือ 6 ตัวเลือก เป็นตัวเลือกที่ 1) 2) 3) 4) 5) และ 6) ซึ่ง ให้นักเรียนเลือกตอบ 2 หรือ 3 คำตอบ ตามโครงสร้างแต่ละวิชา การบันทึกคำตอบให้บันทึกตัวเลือกที่นักเรียนเลือกตอบ ลงในแบบบันทึกให้ครบให้ครบทุกข้อตามโครงสร้างของแบบทดสอบ เช่น วิทยาศาสตร์ ม.3 ข้อ 24 ให้เลือกตอบ 2 คำตอบ ถ้านักเรียนเลือกคำตอบที่ 1 ตัวเลือก 2) และคำตอบที่ 2 ตัวเลือกที่ 5) ให้บันทึกคะแนนลงคอลัมน์ข้อ 24.1 เป็นเลข 2 สำหรับคำตอบที่ 1 และ คอลัมน์ข้อ 24.2 เป็นเลข 5 สำหรับคำตอบที่ 2 ,แยแพรตดหะรหตด,บุคด รค ต
17
3. แบบเชิงซ้อนให้บันทึกคำตอบในแต่ละข้อย่อย (3 - 5 ข้อย่อย) ที่นักเรียนเลือกตอบลงในแบบบันทึกให้ครบทุกข้อตามโครงสร้างของแบบทดสอบ เป็นรหัสดังนี้
18
1 หมายถึง จริง หรือ ถูก หรือ ใช่
19
2 หมายถึง ไม่จริง หรือ ไม่ถูก หรือ ไม่ใช่
20
9 หมายถึง ไม่ตอบ
21
เช่น คณิตศาสตร์ ม.3 ข้อ 23 เป็นแบบเชิงซ้อนจะมีข้อย่อย 4 ข้อ ถ้านักเรียนเลือกข้อย่อย 1 ใช่ ข้อย่อย 2 ไม่ใช่ ข้อย่อย 3 ใช่ ข้อย่อย 4 ไม่ใช่ ในการบันทึก ให้บันทึกลงในคอมลัมน์ข้อ 23.1 เป็นเลข 1 คอลัมน์ข้อ 23.2 เป็นเลข 2 คอลัมน์ข้อ 23.3 เป็นเลข 1 คอลัมน์ข้อ 23.4 เป็นเลข 2ปพำ,ภปภำภพ,,ป,ภ,ำ,ไป,ปปภ_ำภำ_แภดภป_ำำป_พแปภ_ภพแแภภแแำภ_อพำแำแำ**ำแ___แแแแแภแแ_แำพ_ำำปพพแำ_
22
4. แบบเขียนตอบสั้น เขียนตอบอิสระ หรือแสดงวิธีทำ ให้บันทึกคะแนนที่ผ่านการตรวจให้คะแนนแล้วตามเกณฑ์การตรวจให้คะแนนในแต่ละข้อแล้วบันทึกคะแนนที่นักเรียนได้ลงในแบบบันทึกให้ครบทุกข้อ เช่น สังคมศึกษา ม.3 ข้อ 50 คะแนนเต็ม 2 คะแนน เมื่อตรวจให้คะแนนแล้วนักเรียนได้ 2 คะแนน ให้กรอกตัวเลขคะแนนลงในคอลัมน์ข้อ 50 เป็นเลข 2 ำปำำ,
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ปด_
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100