แบบฟอร์มออนไลน์ "ซ่อม" (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลา
ชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้ง
เลือกรายการซ่อมลักษณะอาการเสียสถานที่
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงาน
สถานะ
2
21/12/2017, 14:28:21
นายกิตติธร ศรีศุภฤกษ์
เครื่องเสียง + อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
สัณญาณไม่ดี เสาอากาศหักบ้านดิน----
3
15/1/2018, 10:00:36กาญจนา ตวงสุวรรณเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวอ่านแผ่นซีดี เปิดไม่ได้และไม่อ่านแผ่น
1110 อาคารนวมินทรารักษ์ ห้องงานอาคารฯ
13-2-6113-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
4
30/1/2018, 16:39:37ปรียสลิล ไชยวุฒิเครื่องปริ๊นเตอร์เวลาสั่งปริ๊นกระดาษแผ่นที่ 2 ติด ไม่สามารถปริ๊นต่อได้ห้องภาควิชาพื้นฐาน31-1-6131-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5
7/2/2018, 10:28:01
รัตนกร กาญจนแสงชัย
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเปิดไม่ติดห้องธุรการ7-2-617-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
6
20/2/2018, 10:03:53
นส.วิไลวรรณ ปั้นไข่
เครื่องปริ๊นเตอร์ปริ้นไม่ออกห้องการเงินบัญชี
กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติงาน
7
21/2/2018, 16:39:36จักรพันธ์. กึนออย
เครื่องเสียง + อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
หันลำโพง แถวที่ 2 ไปทางด้านในห้อง ให้ได้ยินชัดเจนทั่วห้อง
ห้อง 2302 23-2-6123-2-61
ช่างดำเนินการ
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
8
23/2/2018, 8:52:33
นางสาวประนอม พุทธา
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดให้งานไปสักพักเครื่องดับเองห้องการเงินและบัญชี
กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติงาน
9
23/2/2018, 11:14:03จักรพันธ์ กึนออย
เครื่องเสียง + อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
เชคระบบเสียงตามห้องใช้สอบภาษาอังกฤษ สบช. รอบที่ 2 /2560
2301-2302, ชั้น 2-3 อาคารนวมินทรารักษ์
1-3-611-3-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
10
2/3/2018, 10:21:23วิลาวรรณ ทีฆวาทินเครื่องปริ๊นเตอร์สั่งPrint ทางระบบไม่ได้ห้องธุรการ2-3-612-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
11
6/3/2018, 10:37:18ปรียสลิล ไชยวุฒิเครื่องปริ๊นเตอร์แผ่นที่2 กระดาษติด ปริ้นไม่ออกห้องทำงานภาควิชาพื้นฐานฯ6-3-616-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
12
6/3/2018, 10:37:39วิลาวรรณ ทีฆวาทินเครื่องปริ๊นเตอร์ส่ังปริ้นไม่ได้ขึ้นธุรการ6-3-616-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13
21/3/2018, 9:44:54
พิมพ์เพ็ญ วิทยาเกษตร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าเน็ตได้ ทั้งห้อง จำนวน 4 เครื่องห้องสมุด21-3-6121-3-61เจีียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
14
22/3/2018, 15:50:12
นายปิยณัฐ แป้นน้อย
จอคอมพิวเตอร์ภาพสั่นห้อง 1111 ห้องการเงินและพัสดุ27-3-6127-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
15
9/4/2018, 14:21:01พิมพ์ลดาเครื่องปริ๊นเตอร์กระดาษติด (รอบที่ 1)ห้องชุมชนฯ9-4-619-4-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
16
10/4/2018, 9:59:09
พิมพ์เพ็ญ วิทยาเกษตร์
เครื่องคอมพิวเตอร์, ติดสาย lan เพื่อเชื่อมอินเตอร์เน็ตที่เคาเตอร์ยืม-คืน
ไม่สามรถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ จำนวน 4 เครื่องห้องสมุด10-10-6117-10-61อภิสิทธิ์
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
เครื่อง 7440-103-0001/2,14,16,17
17
30/4/2018, 9:02:55
พิมพ์เพ็ญ วิทยาเกษตร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ค่ะ จำนวน 2 เครื่อง ค่ะ
ห้องสมุด
18
10/5/2018, 11:26:35
พิมพ์เพ็ญ วิทยาเกษตร์
เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอไม่สามารถใช้งานได้ ห้องสมุด
19
10/5/2018, 16:06:49บุญตา สุขวดีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ PC เปิดเครื่องไม่ได้
ห้องภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ฯ
5-7-615-7-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
20
22/5/2018, 10:50:13
นางสาวนิสศรา เจนเจริญ
เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ห้องงานการเงินและบัญชี22-5-6122-5-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
21
8/6/2018, 16:12:42
พิมพ์เพ็ญ วิทยาเกษตร์
เครื่องปริ๊นเตอร์
สายเชื่อมต่อเครื่องคอมหาย แล้วไม่ได้ใช้มา1 ปี 6เดือนแล้ว น่าจะปริ้นไม่ออก
ห้องสมุด--
22
19/7/2018, 8:57:14นางองศา ศุภสารเครื่องคอมพิวเตอร์
เมื่อเปิดเครื่องในตอนเช้า CPU เปิดติดแต่ไม่ขึ้นภาพที่หน้าจอคอม
ห้องทำงานการเจ้าหน้าที่ เลขที่ 1107
อ.วรุฒ
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
23
1/8/2018, 13:51:48
อ.สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม
เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปริ๊นเตอร์
คอมพิวเตอร์รหัส7440-102-0001/48 อาคารคือ ระหว่างใช้เครื่องดับไปเอง
เครื่องปริ้นเตอร์ ้้HP 7440-307-0001/7 สั่งปริ้นต่อเนื่องไม่ได้ กระดาษจะติด
ห้องทำงานอาจารย์ชั้น 4 อาคารนวมินทรารักษ์
18-10-6130-10-61อภิสิทธิ์
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
24
14/8/2018, 10:54:25
พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม
เครื่องปริ๊นเตอร์ไม่ดูดกระดาษ
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช
กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติงาน
25
3/9/2018, 8:51:31
สุพัตรา ไตรอุดมศรี
เครื่องคอมพิวเตอร์แป้นพิมพ์เสียห้องทำงานอาจารย์ชั้น 4
กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติงาน
26
12/10/2018, 9:38:52สุชาดา วันเพ็ญเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดเครื่องไม่เข้า windowงานพัสดุ15-11-6115-11-61อภิสิทธิ์
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
27
19/10/2018, 10:00:34กิตติธรเครื่องคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดเสีย
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 1 ชั้น 2 นวมินทร์
19-10-6119-10-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
28
25/10/2018, 16:23:50พัชริดา​ ยี่โถ​หุ่น​เครื่องปริ๊นเตอร์ถ่ายเอกสารหมึกไม่ออก
ห้องภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ฯ
25-10-6125-10-61อภิสิทธิ์
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
29
26/10/2018, 13:06:37
ธนาภรณ์ เรืองโรจน์
Case 7440-103-0001/13, 15, 18,19
/13,18, 19 เชื่อมต่อ Internet ไม่ได้ และ/15 หน้าจอเป็นสีน้ำเงิน
ห้องสมุด อาคารวิชญเวศม์ ชั้น 15-11-6112-11-61อภิสิทธิ์
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
30
26/10/2018, 14:08:04พัทธวรรณ ชูเลิศเครื่องคอมพิวเตอร์MS Power Point ไม่สามารถ Save งานได้
ห้องภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ฯ
26-10-6126-10-61อภิสิทธิ์
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
31
26/10/2018, 14:23:59
อ.หยาดชล ทวีธนาวณิชย์
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องช้า...ติดตั้ง windows ใหม่
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช
28-10-61
กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติงาน
32
29/10/2018, 9:24:26
ดร วัลทณี นาคศรีสังข์
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้120722-10-6129-10-61อภิสิทธิ์
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
สาเหตุ แมนบอร์ดมีปัญหา จึงต้องจัดอุปกรณ๋คอมพิวเตอร์ชุดใหม่
33
2/11/2018, 9:53:16
รัตนกร กาญจนแสงชัย
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเปิดไม่ติดห้องธุรการ2-11-612-11-61อภิสิทธิ์
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
34
8/11/2018, 9:19:37
นางสาวแสงเดือน โพธิ์ไทย
โน็ตบุ๊คหักงานการเจ้าหน้าที่
ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงาน
กำลังเตรียมการส่งซ่อม
35
13/11/2018, 9:23:45ธัญวัลย์ นฐพงศ์กรเครื่องคอมพิวเตอร์ลงโปรแกรมใหม่ (เพราะเปิด PDF แล้ว เด้งออก)สำนักเลขาฯ13-11-6113-11-61อภิสิทธิ์
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
36
13/11/2018, 15:59:43ธัญวัลย์ นฐพงศ์กรเครื่องคอมพิวเตอร์ปริ้น เอกกสาร ไม่ได้ กลุ่มอำนวยการ13-11-6113-11-61อภิสิทธิ์
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
37
15/11/2018, 15:32:01
นส.แสงเดือน โพธิ์ไทย
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งาน Windows ไม่ได้ห้องการเจ้าหน้าที่15-11-6115-11-61อภิสิทธิ์
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
38
15/11/2018, 16:40:56
ธนาภรณ์ เรืองโรจน์
Case 7440-103-0001/4เครื่องมีปัญหา ลง Window ใหม่ห้องสมุด 2/2 หนังสือ 10 ปี16-11-6116-11-61อภิสิทธิ์
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
39
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
40
กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติงาน
41
ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงาน
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu