ABCDEFKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลาหน่วยงานที่สังกัดการเข้าร่วมประชุม
ชื่อ-สกุล ผู้เข้าร่วมประชุม
ตำแหน่งเบอร์โทร
3
18/10/2016, 14:00:40สพป.บร.4สามารถเข้าร่วมประชุมได้นางสาวพณพร เกษตรเวทินศึกษานิเทศก์854791505
4
18/10/2016, 14:20:27สพม.32 บุรีรัมย์สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายทัศวิน โขรัมย์ศึกษานิเทศก์856321400
5
18/10/2016, 14:23:28สพม.19สามารถเข้าร่วมประชุมได้น.ส.ชัชชญา จันทิมาศึกษานิเทศก์8569360118
6
18/10/2016, 14:23:40สพป.ชัยภูมิ เขต3สามารถเข้าร่วมประชุมได้วรรณภา ภู่ดัด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
872555847
7
18/10/2016, 14:39:51สพป.ขอนแก่น เขต 4สามารถเข้าร่วมประชุมได้นางเสมา บุ้งทองศึกษานิเทศก์812617228
8
18/10/2016, 14:53:12สพป.นครราชสีมา เขต 4สามารถเข้าร่วมประชุมได้นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์087-8723466
9
18/10/2016, 14:54:12สพป.นครราชสีมา เขต 4สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายประเสริฐ จั่นแก้วรองผอ.สพป.นม.4089-7181520
10
18/10/2016, 14:55:11สพป.นครราชสีมา เขต4สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายวิรัตน์ ชอบสงวนศึกษานิเทศก์810741852
11
18/10/2016, 16:01:12สพป.เลยเขต 3สามารถเข้าร่วมประชุมได้นางเพชรี ชัยมูลศึกษานิเทศก์819657257
12
18/10/2016, 16:27:32สพป.มหาสารคาม เขต 2สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายเยื้อน สิทธิศาสตร์รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2819655982
13
18/10/2016, 16:37:43สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายสันติ ภูสงัดศึกษานิเทศก์945126099
14
18/10/2016, 16:40:24สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2สามารถเข้าร่วมประชุมได้นางสาวนิพพิทา กุลชิตศึกษานิเทศก์813803329
15
18/10/2016, 18:57:54สพป.นครพนม เขต ๒สามารถเข้าร่วมประชุมได้นางวิไลวรร สิทธิศึกษานิเทศก์845198266
16
18/10/2016, 19:02:19สพป.เลย เขต 3สามารถเข้าร่วมประชุมได้นางศิริพร อุ่นแก้วศึกษานิเทศก849456663
17
19/10/2016, 9:49:54สพป.อุบลราชธานี เขต ๓สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายธวัชชัย นวลศรีศึกษานิเทศก์821499374
18
19/10/2016, 13:15:37
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายบรรพต แสนสุวรรณศึกษานิเทศก์819658129
19
19/10/2016, 13:37:01สพป.ศรีสะเกษ เขต 4สามารถเข้าร่วมประชุมได้นางรุ่งนภา งามสง่านักวิชาการศึกษาชำนาญการ081-730-4784
20
19/10/2016, 13:46:52สพป.สกลนคร เขต ๓สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายวัชระ คำพลงามศึกษานิเทศก์๐๙๗-๓๑๖๓๖๐๙
21
19/10/2016, 14:13:24สพป.อุดรธานี เขต 2สามารถเข้าร่วมประชุมได้นางสุนีย์ อุทุมทองศึกษานิเทศก์810316606
22
19/10/2016, 14:27:21สพป.ขอนแก่น เขต 1สามารถเข้าร่วมประชุมได้นางสาวสุกัญญา มาชำนิศึกษานิเทศก์089-4180088
23
19/10/2016, 15:03:23สพป. บุรีรัมย์ เขต 2สามารถเข้าร่วมประชุมได้
นายอนันตกรณ์ สอนศิลป์พงศ์
ศึกษานิเทศก์897188926
24
19/10/2016, 16:21:20สพป.นครราชสีมา เขต 7สามารถเข้าร่วมประชุมได้
นางนันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุล
ศึกษานิเทศก์935526363
25
19/10/2016, 17:16:26สพป.ขอนแก่น เขต 3สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายชนินทร์ คำเหนือศึกษานิเทศก์854541928
26
19/10/2016, 20:00:16สพป.ยโสธร เขต 2สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายทวี แพงศรีศึกษานิเทศก์081-5791957
27
20/10/2016, 9:31:07สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2สามารถเข้าร่วมประชุมได้น.ส.สวาสฎิพร แสนคำ
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา
817395638
28
20/10/2016, 10:09:30สพป.นครราชสีมา เขต 5สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทดรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5899496319
29
20/10/2016, 10:19:19สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายประดู่ นามเหลา
รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้ยเอ็ด เขต ๓
087 437 5222
30
20/10/2016, 10:49:39สพป.นครราชสีมา 1สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายอภิลักษณ์ เวรสันเทียะรอง ผอ.สพป.นม.1085-024-3443
31
20/10/2016, 11:07:12สพป.ศรีสะเกษ เขต 1สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายโชติ บุญทนรอง ผอ.สพป.ศก.1081 076 4990
32
20/10/2016, 11:08:09สพปงศรีสะเกษ เขต 1สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายมงคล กำจรศึกษานิเทศก์081 265 9499
33
20/10/2016, 11:21:22สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑สามารถเข้าร่วมประชุมได้
นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง และนางสุลัคนา เสาวรส
ศึกษานิเทศก์868632580
34
20/10/2016, 11:28:42สพป.ขอนแก่น เขต2สามารถเข้าร่วมประชุมได้นางธนพร นฤนาทวัฒนา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
842617007
35
20/10/2016, 11:51:25สพป.นครราชสีมา เขต 3สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายบัณฑิต. ปันเตศึกษานิเทศก์819978467
36
20/10/2016, 12:59:22สพป.อุุบลราชธานี เขต 2สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายวสวัตติ์ ถึงประชาศึกษานิเทศก์804526654
37
20/10/2016, 13:16:09สพป.อุบลราชธานี เขต 1สามารถเข้าร่วมประชุมได้
นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์
รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
804663515
38
20/10/2016, 13:22:50สพป.สุรินทร์ เขต 3 สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน
รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓952572810
39
20/10/2016, 14:32:58สพป.นครราชสีมา เขต 6สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายยุทธภูมิ ดรเถื่อนศึกษานิเทศก์844205929
40
20/10/2016, 20:09:09สพป.อบ.5สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายพงศธร แก้วอร่ามศึกษานิเทศก์818783091
41
21/10/2016, 8:50:06สพป.ชัยภูมิ เขต 1สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายประยงค์ มาแสงศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ897174586
42
21/10/2016, 9:00:02สพป.ขอนแก่น เขต ๕สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายฉัตรชัย มุระดาศึกษานิเทศก์081-4715713
43
21/10/2016, 9:55:36สพม.20สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายชูวิทย์ สิงห์โท
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
088-2858295
44
21/10/2016, 9:58:19สพม.20สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายสุรพล ผลประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
081-7688821
45
21/10/2016, 9:59:45สพม.20สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ว่าที่ ร.ต.มณเฑียร น้อยบุดดี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
081-3802769
46
21/10/2016, 10:46:18สพป.ยโสธร เขต 1สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายพัฒนยุทธ มุลทา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิศษ
081-7086594
47
21/10/2016, 13:04:22สพป.สกลนคร เขต 1สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายสมนึก นนธิจันทร์รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1862203344
48
21/10/2016, 13:58:28สพป.ยโสธร เขต ๒สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายทวี แพงศรี
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ยโสธร เขต ๒
815791957
49
21/10/2016, 15:02:15สพป.อุบลราชธานี เขต 4ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้- --
50
21/10/2016, 15:19:48สพป.สุรินทร์ 1สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายสุภักดิ์ สุภาลักษณ์ศึกษานิเทศก์881072385
51
21/10/2016, 15:20:28สพป.สุรินทร์ 1สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายสุทัศน์ เดชมารอง ผอ.สพป.สุรินทร์ 1813211617
52
21/10/2016, 15:46:47สพป. อุบลราชธานี เขต 2สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายวสวัสติ์ ถึงประชาศึกษานิเทศก์804526654
53
21/10/2016, 16:42:18สพม.33 (สุรินทร์)สามารถเข้าร่วมประชุมได้นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
816693348
54
21/10/2016, 16:43:10สพม.33 (สุรินทร์)สามารถเข้าร่วมประชุมได้นางสาวโยษิตา มีศรีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ081 195 2535
55
21/10/2016, 22:13:52
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เชต 3
สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายศิริวัฒน์ มาลา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
935492415
56
22/10/2016, 7:25:37สพป.หนองบัวลำภู เขต 2สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายอดิศร โคตรนรินทร์ศึกษานิเทศก์908356516
57
22/10/2016, 7:26:38สพป.หนองบัวลำภู เขต 2สามารถเข้าร่วมประชุมได้นางปาริชาติ ปิติพัฒน์ศึกษานิเทศก์908356516
58
22/10/2016, 7:28:23สพป.หนองบัวลำภู เขต 2สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายเจียมพล บุญประคมศึกษานิเทศก์895761014
59
24/10/2016, 16:43:36สพป. เลย เขค 2สามารถเข้าร่วมประชุมได้นางสาวนิรัชรา จันทิหล้าศึกษานิเทศก์929911956
60
25/10/2016, 8:12:06สพป.มุกดาหารสามารถเข้าร่วมประชุมได้นางกรรณิการ์ บัรฑิตเสนศึกษานิเทศก์885623184
61
25/10/2016, 9:03:48สพป.บุรีรัมย์ 4สามารถเข้าร่วมประชุมได้นางวิรศรา มนูขจรศึกษานิเทศก์862557018
62
25/10/2016, 9:42:54สพป.นครราชสีมา เขต 3สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายศิริวัฒน์ มาลา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
935492415
63
25/10/2016, 10:09:59สพม.31สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดร.สมัคร ไวยขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
081-7907326
64
25/10/2016, 10:11:32สพป.ร้อยเอ็๋ด เขต ๑สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายบุญเลิศ บุษเนตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
929916441
65
25/10/2016, 10:21:52สพม.31สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายสภูษณพงศ์ เครื่องกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
086-2654221
66
25/10/2016, 10:24:44สพม.31สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรีครู โรงเรียนจักราชวิทยา087-0999197
67
25/10/2016, 10:34:55สพป.ขอนแก่น เขต 4สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดร.ชนาธิป สำเริงผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4930576996
68
25/10/2016, 10:35:33สพป.ขอนแก่น เขต 4สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดร.ชนาธิป สำเริงผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4930576996
69
25/10/2016, 12:25:47สพป.ศรีสะเกษ เขต 3สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายประจักษ์ ทองเลิศ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
885133552
70
25/10/2016, 13:41:23สพป.อุดรธานี เขต 3สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายพัฒนา โนนคู่เขตโขงรอง ผอ.สพท.894194753
71
25/10/2016, 13:42:04สพม.24สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายทรัพย์ นาทองหล่อ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
086-2336140
72
25/10/2016, 13:51:49
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายปราณีต ศรีสร้อย
ีีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
081-060-9593
73
25/10/2016, 14:14:20สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒สามารถเข้าร่วมประชุมได้นางวรรณภา บุตรวงศ์
รองผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
08-9720-0252
74
25/10/2016, 14:53:10สพม.27สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายโกศล ฐานะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
857660834
75
25/10/2016, 14:55:13สพป.อุดรธานี เขต 1สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายศุภชัย ศรีหาใต้
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
973194020
76
25/10/2016, 14:55:59สพม.27สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายธนพัฒน์ โคสะสุ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
942523290
77
25/10/2016, 14:58:59สพป.มหาสารคาม เขต 3สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายปัญญา สาระกุมาร
รองฯ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3
868537925
78
25/10/2016, 15:05:01สพม.26สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหรม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
844285302
79
25/10/2016, 15:12:55สพป.อุดรธานี เขต 1สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายศุภชัย ศรีหาใต้รอง.ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1097-3194020
80
25/10/2016, 15:19:31สพม.๒๕สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายนพภา นิสสัยพันธ์ุ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
898470220
81
25/10/2016, 15:46:50สพม.22สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายทวี ทะนอก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
811179647
82
25/10/2016, 16:33:24สพป.นครพนม เขต 1ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายนิกุล มณีรัตน์ศึกษานิเทศก์812626254
83
25/10/2016, 19:54:16สพม.29สามารถเข้าร่วมประชุมได้นางณัฐธภา ตรงดีศึกษานิเทศก์818724459
84
25/10/2016, 19:55:23สพม.29สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ศึกษานิเทศก์898644494
85
25/10/2016, 22:22:01สพป.มหาสารคาม เขต 3สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายสง่า โทผาวงษ์ศึกษานิเทศก์868537925
86
25/10/2016, 22:23:22สพป.มหาสารคาม เขต 3สามารถเข้าร่วมประชุมได้
นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร
ศึกษานิเทศก์868537925
87
25/10/2016, 22:24:45สพป.มหาสารคาม เขต 3สามารถเข้าร่วมประชุมได้
นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมือง
ศึกษานิเทศก์868537925
88
25/10/2016, 22:26:03สพป.มหาสารคาม เขต 3สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายจเด็จ ทัศวงษาศึกษานิเทศก์868537925
89
25/10/2016, 22:27:15สพป.มหาสารคาม เขต 3สามารถเข้าร่วมประชุมได้นางทิพยวิมล ดวงเวียงคำศึกษานิเทศก์868537925
90
26/10/2016, 10:00:51สพป.มหาสารคาม เขต 1สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายอดิศักดิ์ มนตรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
868593200
91
26/10/2016, 10:30:53สพป.ชัยภูมิ เขต 2สามารถเข้าร่วมประชุมได้นางศิรดา พิริยะชัยวรกุลศึกษานิเทศก์619783562
92
26/10/2016, 14:27:19สพม.๓๑สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายบัณฑิต ชนะชัย
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
956097194
93
26/10/2016, 16:38:24สพป.บุรีรัมย์ เขต 1สามารถเข้าร่วมประชุมได้นางมัญชุสา สุขิตวงศ์ศึกษานิเทศก์817602398
94
27/10/2016, 16:15:10สพม 39สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายจิรกานต์คำโมง817308773
95
27/10/2016, 16:18:03สพม. ๓๐สามารถเข้าร่วมประชุมได้นายจิรกานต์ คำโมงครูชำนาญการพิเศษ817308773
96
97
98
99
100
101