นร.ในโครงการเรียนเสริมหลังเลิกเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2
ที่
รหัสนักเรียนชั้นห้องเลขที่ชื่อ - สกุลGPAX
3
16110079239ด.ช. ณภัทร ภูครองหิน1.59
4
261101592316ด.ช. ปฏษฏิ์ สุขกลัด1.95
5
361102842332ด.ช. ศักย์ศรณ์ อาภาศรีทองสกุล1.92
6
46110174244ด.ญ. กัญญาพัชร พรั่งพร้อมกุล2.12
7
56110248249ด.ช. ฑีมากรณ์ มณีอร2.18
8
661103012413ด.ญ. ดลยา แสนพันนา2.09
9
761102682418ด.ช. ธีรชัย วันแก้ว1.81
10
861100132428ด.ช. พิชากร ไชยปัญหา2.13
11
961102192434ด.ช. รัชชานนท์ เจนไธสง1.52
12
1061102942436ด.ช. วรวรรษ ปะจันทัง2.02
13
1161102452513ด.ช. ชัยวัฒน์ สาสนสิทธิ์2.03
14
1261101882516ด.ช. ณัฐิวุฒิ สุขจันโท2.02
15
1361101102525ด.ช. พยุหพล พยุหะ2.14
16
146110008264ด.ช. กิตติธร ศรีผ่องงาม1.94
17
156110205266ด.ช. เกรียงไกร เขียวนอก1.89
18
166110334267ด.ญ. จิณณา สังข์ศรีอินทร์1.99
19
176110350269ด.ช. ชณสิษฐ์ ศรีวิพัฒน์2.01
20
1861102762610ด.ช. ชนวีร์ ไชยศรีสุทธิ์1.97
21
1961103452612ด.ช. ชวิน เลวัน2.09
22
23
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
24
ที่
รหัสนักเรียนชั้นห้องเลขที่ชื่อ - สกุลGPAX
25
16010308335ด.ช. คณิศร แสงงาม1.55
26
26230001339ด.ช. ชิษณุพงศ์ เปลี่ยนขำ1.32
27
360101903330ด.ช. ศิวกร ทองดีพันธ์1.96
28
460103033437ด.ช. เอกปฐวี มีไชยา1.92
29
56010154รายชื่อนักเรียนในโครงการเรียนเสริมเติมความรู้คู่คุณธรรม หลังเลิกเรียน515ด.ช. ธีรภัทร์ กลมดวง2.13
30
660101643518ด.ช. ปณิธาน พัฒนประสิทธิ์ชัย1.86
31
760101283534ด.ช. สิรวิชญ์ ชาวะหา1.79
32
860100223536ด.ช. อชิตพล นนตะบุตร2.08
33
96010312361ด.ช. กฤติพงศ์ วรรณศิลป์1.74
34
1060100103626ด.ช. พิพัฒน์พงษ์ จำปาแดง1.27
35
36
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
37
ที่
รหัสนักเรียนชั้นห้องเลขที่ชื่อ - สกุลGPAX
38
158100495219นาย ธีระดนย์ ไตรศิริวาณิชย์1.96
39
257101225221นาย นิติพงศ์ บุญคำมี0.59
40
358102745241นาย หัตถิเทพ ปุราโส1.51
41
458100605524นาย วนวรรษ ปะจันทัง1.74
42
562500015737นาย วัชรากร ชัยธวัชวิบูลย์2.11
43
66140045593น.ส. กัญญวีร์ กว้างสวาสดิ์2.11
44
76140111595นาย เกียรติยศ บุคลิก1.44
45
86140050596นาย ไกรวุธ เลิศสหพันธ์2.2
46
96140068597น.ส. คุณัญญา แว่นศิลา1.96
47
106140067599น.ส. จิราภา ไชยต้นเทือก0.87
48
1161401355915น.ส. ฐาณมญชุ์ อัครธนอนันต์1.59
49
1261401395916น.ส. ฑิตญา วงศ์เจริญ1.96
50
1361401385917นาย ณัฎฐ์ดนัย นาจันทอง1.26
51
1461400415923น.ส. นภัสสร ฟองอ่อน2.03
52
1561401145927น.ส. ผกาวัลย์ ประสมศรี2.1
53
1661400605935นาย พีรธาดา พรมหล้า1.69
54
1761400635940น.ส. มยุรินทร์ เกียรติวิทยาสกุล2.09
55
1861400975942น.ส. รัศมิ์ลภัส สุวรรณขาวอ่อน1.26
56
1961400725943น.ส. วนิชชา โคตรสาร1.95
57
2061400445944น.ส. ศศิวิมล เตียมไธสง1.8
58
2161400495945นาย ศุภวิชญ์ อุ่นเจริญทวีสิน2.1
59
2258102515948นาย สุคิด จันทร์เสม1.47
60
2361400025949น.ส. สุภารัตน์ สิทธิศาสตร์2.12
61
2461400555951นาย หัสวรรษ ลาภบุญเรือง2.07
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...